xác suất của biến cố

18 52 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:10

A tập hợp tất học sinh nam có mặt lớp 11C3 N(A) =? B tập hợp tất học sinh nữ có mặt lớp 11C3 N(B) =? A tập hợp tất học sinh nam có mặt lớp 11C3 N(A) =? B tập hợp tất học sinh nữ có mặt lớp 11C3 N(B) =? Gieo ngẫu nhiên đồng tiền cân đối đồng chất hai lần 1) Xác đònh không gian mẫu Ω n(Ω) 2) Xác đònh biến cố: a) A: “Mặt sấp xuất hai lần” tính n( A) n (Ω ) b) B:”Mặt sấp xuất lần” tính c) C:”Mặt sấp xuất lần” tính n( B ) n (Ω) n(C ) n (Ω) n( D ) d) D:”Mặt ngửa xuất lần gieo đầu” tính n(Ω) Câu 1, 2a,2b 9 Gieo ngẫu nhiên đồng tiền cân đối đồng chất hai lần 1) Xác đònh không gian mẫu Ω n(Ω) 2) Xác đònh biến cố: a) A: “Mặt sấp xuất hai lần” tính Câu 1, 2c,2d n( A) n (Ω ) b) B:”Mặt sấp xuất lần” tính c) C:”Mặt sấp xuất lần” tính n( B ) n (Ω) n(C ) n (Ω) n( D ) d) D:”Mặt ngửa xuất lần gieo đầu” tính n(Ω) Câu 1, 2a,2b 9 Gieo ngẫu nhiên đồng tiền cân đối đồng chất hai lần 1) Xác đònh không gian mẫu Ω n(Ω) 2) Xác đònh biến cố: a) A: “Mặt sấp xuất hai lần” tính Câu 1, 2c,2d n( A) n (Ω ) b) B:”Mặt sấp xuất lần” tính c) C:”Mặt sấp xuất lần” tính n( B ) n (Ω) n(C ) n (Ω) n( D ) d) D:”Mặt ngửa xuất lần gieo đầu” tính n(Ω) 1) Ω = { SS , NN , SN , NS } 2) n (Ω ) = n( A) = n (Ω ) a) A= {SS} b) B={SN,NS} n( B ) = = n(Ω) c) C={SS,SN,NS} d) D={NN,NS} n(C ) = n (Ω) n( D ) n(Ω) = = Chọn câu câu sau: a Đạo hàm sinx cosx b Đạo hàm cosx sinx Đây phép thử c Đạo hàm tanx cotx d Đạo hàm cotx tanx Gọi A :” Chọn câu đúng” B :” Chọn câu sai” 11 n( A) = = P ( A) 44 n(Ω) Ω = {a, b, c, d } n(Ω) = n( A) = n( B ) = 33 = n( B ) = P ( B ) 44 n(Ω) Giảsử sửAAlà làbiế biếnncố cốliê liênnquan quanđế đếnnphé phéppthử thử Giả chỉcó cóhữ hữuuhạ hạnnkế kếttquả quảđồ đồnnggkhả khảnă nănnggxuấ xuấtthiệ hiệnn Tagọ gọiitỉtỉsố số Ta n( A) n(Ω) làxá xáccsuấ suấttcủ củaabiế biếnncố cốA, A,kí kíhiệ hiệuulà làP(A) P(A) P ( A) = n( A) n(Ω ) Từmột mộthộp hộp44 quảcầu cầua, a, 22 quả cầu cầub, b, 22quả quảcầu cầuc c Từ Lấyngẫu ngẫunhiên nhiênmột quả.kí kí hiệu: hiệu: Lấy A:“lấy “lấyđược đượcquả quảghi ghi chữ chữ a” a” A: B:“lấy “lấyđược đượcquả ghi ghi chữ chữ b” b” B: C:“lấy “lấyđược đượcquả quảghi ghi chữ chữ c” c” C: Tínhxá xáccsuấ suấttccủủaa cácbiến biến cố cốA,B A,B vàCC Tính n(Ω) = a a a a n(A)=4 ⇒ p( A) = n( A) = = n(Ω) n(B)=2 ⇒ p( B) = n( B ) = = n(Ω) n(C ) n(C)=2 ⇒ p(C ) = = = n (Ω ) b b c c Ví Vídu du1: 1:Gieo Gieongẫ ngẫuunhiê nhiênnmộ mộttcon consú súccsắ sắcccâ cânnđố đốiivà vàđồ đồnnggchấ chấtt Tính Tínhxá xáccsuấ suấttcủ củaacá cáccbiế biếnncố cốsau sau:: A:”Mặ A:”Mặttchẵ chẵnnxuấ xuấtthiệ hiệnn”” B:”Xuấ B:”Xuấtthiệ hiệnnmặ mặttcó cósố sốchấ chấm mchia chiahế hếttcho cho3” 3” C:”Xuấ C:”Xuấtthiệ hiệnnmặ mặttcó cósố sốchấ chấm mkhô khônnggbé béhơn hơn3” 3” Giải n(Ω) = n(A)=3 ⇒ p( A) = n( A) = = n(Ω) n(B)=2 ⇒ p( B) = n( B ) = = n(Ω) n(C ) n(C)=4 ⇒ p(C ) = = = n (Ω ) Bài tập1:Gieo ngẫu nhiên súc sắc cân đối đồng chất lần ) Hãy mô tả không gian mẫu ) Xác đònh biến cố sau: A:”Tổng số chấm xuất hai lần gieo không bé 10” B:”Mặt chấm xuất lần” ) Xác đònh P(A) , P(B) a )Ω = {(i; j ) ≤ i; j ≤ 6, i, j ∈ N } b) A={(4;6),(6;4),(5;5),(5;6),(6;5)} B={(1;5),(5;1),(2;5),(5;2),(3;5),(5;3),(4;5),(5;4),(5;5),(6;5),(5;6)} n( A) c) p ( A) = = n(Ω) 36 n( B ) 11 p( B) = = n(Ω) 36 ĐỊNH LÍ a) P (φ ) = 0, P (Ω) = b) ≤ P ( A) ≤ , với biến cố A c) Nếu A B xung khắc, P( A ∪ B ) = P ( A) + P ( B ) Hệ Với biến cố A, ta có P ( A) = − P ( A) Ví Vídụ dụ22::Mộ Mộtthộ hộppchứ chứaa20 20quả quảccầầuá đánnhhsố sốtừ từ11đế đếnn20 20.Lấ Lấyyngẫ ngẫuunhiê nhiênn mộ mộttquả Tính Tínhxá xáccsuấ suấtt a) a) A:”Nhậ A:”Nhậnnđượ đượccquả quảcầ cầuughi ghisố sốchẵ chẵnn”” b) b)B:”Nhâ B:”Nhânnđượ đượccquả quảcâ câuughi ghisố sốchia chiahế hếttcho cho3” 3” c) A ∩ B hay A.B d) d)C:”Nhậ C:”Nhậnnđượ đượccquả quảcầ cầuughi ghisố sốkhô khônnggchia chiahế hếttcho cho6” 6” Giải n(Ω) = 20 n( A) 10 = = a) A={2,4,6,8,10,12,14,16,18,20} => n(A)=10 ⇒ p( A) = n(Ω) 20 b) B={3,6,9,12,15,18} => n(B)=6 c) A.B = { 6,12,18} ⇒ n( A.B ) = d) Ta có biến cố C A.B hai biến cố đối n( B ) ⇒ p( B) = = = n(Ω) 20 10 n( A.B) ⇒ p ( A.B) = = n (Ω ) 20 17 ⇒ p (C ) = − p ( A.B ) = − = 20 20 Giảsử sửAAlà làbiế biếnncố cốliê liênnquan quanđế đếnnphé phéppthử thử Giả chỉcó cóhữ hữuuhạ hạnnkế kếttquả quảđồ đồnnggkhả khảnă nănnggxuấ xuấtthiệ hiệnn Tagọ gọiitỉtỉsố số Ta n( A) n(Ω) làxá xáccsuấ suấttcủ củaabiế biếnncố cốA, A,kí kíhiệ hiệuulà làP(A) P(A) P ( A) = n( A) n(Ω ) ĐỊNH LÍ a) P (φ ) = 0, P (Ω) = b) ≤ P ( A) ≤ , với biến cố A c) Nếu A B xung khắc, P( A ∪ B ) = P ( A) + P ( B ) Hệ Với biến cố A, ta có P ( A) = − P ( A) Về nhà làm tập : 2,3,4 SGK trang 74 [...]... 3 d) Ta có biến cố C và A.B là hai biến cố đối n( B ) 6 3 ⇒ p( B) = = = n(Ω) 20 10 n( A.B) 3 ⇒ p ( A.B) = = n (Ω ) 20 3 17 ⇒ p (C ) = 1 − p ( A.B ) = 1 − = 20 20 Giảsử sửAAlà làbiế biếnncố cốliê liênnquan quanđế đếnnphé phéppthử thử Giả chỉcó cóhữ hữuuhạ hạnnkế kếttquả quảđồ đồnnggkhả khảnă nănnggxuấ xuấtthiệ hiệnn chỉ Tagọ gọiitỉtỉsố số Ta n( A) n(Ω) làxá xáccsuấ suấttcủ củaabiế biếnncố cốA, A,kí kíhiệ... c” c” C: Tínhxá xáccsuấ suấttccủủaa các cácbiến biến cố cốA,B A,B và vàCC Tính n(Ω) = 8 a a a a n(A)=4 ⇒ p( A) = n( A) 4 1 = = n(Ω) 8 2 n(B)=2 ⇒ p( B) = n( B ) 2 1 = = n(Ω) 8 4 n(C ) 2 1 n(C)=2 ⇒ p(C ) = = = n (Ω ) 8 4 b b c c Ví Vídu du1: 1:Gieo Gieongẫ ngẫuunhiê nhiênnmộ mộttcon consú súccsắ sắcccâ cânnđố đốiivà vàđồ đồnnggchấ chấtt Tính Tínhxá xáccsuấ suấttcủ củaacá cáccbiế biếnncố cốsau sau:: A:”Mặ... n(Ω) 36 ĐỊNH LÍ a) P (φ ) = 0, P (Ω) = 1 b) 0 ≤ P ( A) ≤ 1 , với mọi biến cố A c) Nếu A và B xung khắc, thì P( A ∪ B ) = P ( A) + P ( B ) Hệ quả Với mọi biến cố A, ta có P ( A) = 1 − P ( A) Ví Vídụ dụ22::Mộ Mộtthộ hộppchứ chứaa20 20quả quảccầầuá đánnhhsố sốtừ từ11đế đếnn20 20.Lấ Lấyyngẫ ngẫuunhiê nhiênn mộ mộttquả quả Tính Tínhxá xáccsuấ suấtt a) a) A:”Nhậ A:”Nhậnnđượ đượccquả quảcầ cầuughi ghisố sốchẵ... ) 4 2 n(C)=4 ⇒ p(C ) = = = n (Ω ) 6 3 Bài tập1:Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất 2 lần ) Hãy mô tả không gian mẫu ) Xác đònh các biến cố sau: A:”Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10” B:”Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần” ) Xác đònh P(A) , P(B) a )Ω = {(i; j ) 1 ≤ i; j ≤ 6, i, j ∈ N } b) A={(4;6),(6;4),(5;5),(5;6),(6;5)} B={(1;5),(5;1),(2;5),(5;2),(3;5),(5;3),(4;5),(5;4),(5;5),(6;5),(5;6)}... làxá xáccsuấ suấttcủ củaabiế biếnncố cốA, A,kí kíhiệ hiệuulà làP(A) P(A) là P ( A) = n( A) n(Ω ) ĐỊNH LÍ a) P (φ ) = 0, P (Ω) = 1 b) 0 ≤ P ( A) ≤ 1 , với mọi biến cố A c) Nếu A và B xung khắc, thì P( A ∪ B ) = P ( A) + P ( B ) Hệ quả Với mọi biến cố A, ta có P ( A) = 1 − P ( A) Về nhà làm bài tập : 2,3,4 SGK trang 74
- Xem thêm -

Xem thêm: xác suất của biến cố , xác suất của biến cố , xác suất của biến cố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay