phép trừ và biến cố

9 132 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:09

bài giảng:Phép thử biến cố I.Phép thử ,không gian mẫu: Phép thử : VD:+)Khi đánh gôn ,tung đồng xu ta đợc phép thử +)Khi gieo đồng xu ta đoán trớc đợc mặt ngửa(Mặt ghi số)hay mặt sấp (Mặt lại)xuất hiện,đó ví dụ phép thử ngẫu nhiên +Khái niệm Phép thử ngẫu nhiên là: phép thử mà ta không đoán trớc đợc kết 2.Không gian mẫu: a)VD:Mỗi em HS cầm súc sắc để gieo lần báo cáo kết đạt đợc Các phơng án đạt đợc : 1,2,3,4,5,6chấm Con súc sắc b)Không gian mẫulà: Tập hợp kết xảy phép thử đựoc gọi không gian mẫu phép thử kí hiệu Các em không gian mẫu ={1,2,3,4,5,6} phép thử trên? Hãy mô tả không gian mẫu phép thử: Nhóm 1:Gieo đồng xu hai lần liên tiếp Nhóm 2:Gieo đồng thời đồng xu súc sắc N1: ={SS,SN,NS,NN} N2: ={S1,S2,S3,S4,S5,S6,N1,N2,N3,N4,N5,N6} A={SN,NS} B={SS,NN} C={SN,NS,NN} II.Biến cố Ng i ta gọ i kiệ n A,B,C biế n cố Biến cố tập không gian mẫu Tập đ ợ c gọi biến cố khô ng thể (hay biế n cố khô ng ) Tập A= đ ợ c gọ i biến cố chắn Các em tìm kiện sau gieo 1đồng xu hai lần: A=Kết hai lần gieo khác B=Kết lần gieo nh C=Có lần xuất mặt ngửa Nhận xét tập A,B,C kgmẫu? Một phép thử gieo đồng xu lần ,hãy: a)Mô tả không gian mẫu? b)Xác định biến cố: A=Số mặt sấp lẻ B=Số mặt ngửa chẵn 1.{SSS,NNS,NSN,SNN} 2.{SSN,NSS,SNS} 3.{NNS,NSN,SNN} {SSS,SSN,NSS,SNS,NNS,NSN,SNN,N NN} III)Phép toán biến cố: 1)Biến cố đối: A biến cố liên quan đến phép thử : \A gọi biến cố đối A:Ký hiệu làA Các em xác định biến cố đối biến cố A:Gieo súc sắc mặt xuất số chấm chia hết cho A A A = {1,2,4,5} 2)Các phép toán:A,B hai biến cố liên quan đến phép thử: *)Tập A B:Hợp biến cố A B *)Tập A B:Giao biến cố A B *)Tập A B = :A xung khắc với B Gieo đồng tiền hai lần xđ biến cố: N1:A:Kết hai lần gieo khác N2:B:Có lần xuất mặt ngửa N3:C:Lần thứ hai xuất mặt ngửa N4:D:Lần xuất mặt ngửa A={SN,NS} B={NS,SN,NN} C={SN} D={NN,NS} D A B C D AD A {SN,NS} {NS,SN,NN} {SN} {NN,SN} {SN,NS,NN} {SN} IV)Củng cố: Kí hiệu Ngôn ngữ biến cố A A biến cố A= Biến cố A= C=A B A biến cố chắn C=A B A B= Biến cố :A B B= A B đối A Biến cố:A B A B xung khắc Có bút chì khác đợc đánh số 1,2,3,4 Lấy ngẫu nhiên hai bút để vẽ: a)Mô tả không gian mẫu b)Xác định biến cố sau A=Tổng số hai bút sồ chẵn B=Tích số hai bút số chẵn (1,2) (1,3) (1,4) (2,3) (2,4) (3,4) (1,3) (2,4) (1,2) (1,4) (2,3) (2,4) (3,4) V)Hớng dẫn nhà: Nắm vững khái niệm, phép toán bài,phân biệt Vận dụng làm tốt tập SGK trang63-63:2,3,4,5,6,7 THE END
- Xem thêm -

Xem thêm: phép trừ và biến cố , phép trừ và biến cố , phép trừ và biến cố

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay