mặt cầu

13 137 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:09

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG Bµi : MỈt CÇu 02/12/16 02/12/16 Câu hỏi : Trong thực tế sống hàng ngày em thường tha Hế t gi hình ảnh hình ảnh khối cầu ? Cụ thể 30 ? giâ Trả lời : Quả banh , đòa cầu , vật có hình ảnh tương tự … Phần bề mặt vật thể gọi gì? TiÕt 14: § MỈt cÇu nh÷ng h×nh ¶nh ve mỈt cÇu ®Þnh nghÜa mỈt cÇu ®iĨm n»m trong, n»m ngoµi mỈt cµu Khèi cÇu h×nh biĨu diƠn cđa mỈt cÇu cđng cè toµn bµi 02/12/16 5 02/12/16 , Nh÷ng h×nh ¶nh vª mỈt cÇu MỘT SỐ MINH HỌA Mặt cầu I/ MỈt cÇu vµ c¸c kh¸i niƯm liªn quan ®Õn mỈt cÇu * §Þnh nghÜa: TËp hỵp nh÷ng ®iĨm M kh«ng gian c¸ch ®iĨm mét kho¶ng kh«ng ®ỉi r (r>0) gäi lµ mỈt cÇu t©m b¸n kÝnh r KH: MỈt cÇu (S) t©m b¸n kÝnh r lµ:S(0;r) { M \ 0M = r} Nh vËy:S(0;r)= M -NÕu C,D ∈ S(0;r) th× ®o¹n th¼ng CD gäi lµ d©y cung -NÕu cung AB ®i qua t©m cđa mỈt cÇu ®ỵc gäi lµ ®êng kÝnh cđa mỈt cÇu, ®ã AB= 2r D C r B A Home 02/12/16 (s) M R I KH: MỈt cÇu (S) t©m b¸n kÝnh r lµ:S(0;r) Nh vËy:S(0;r)= §iĨm vµ ®iĨm ngoµi cđa mỈt cÇu Khèi cÇu Cho mỈt cÇu S(O;r) vµ ®iĨm A bÊt k× - Nªu OA = r Th× A n»m trªn mỈt cÇu - Nªu OA > r Th× A n»m ngoµi mỈt cÇu - Nªu OA < r Th× A n»m mỈt cÇu A A A r A TËp hỵp c¸c ®iĨm thc mỈt cÇu S(O;r) cïng víi c¸c ®iĨm n»m mỈt cÇu ®o ®ỵc gäi lµ khèi cÇu hc h×nh cÇu t©m O b¸n kinh r 02/12/16 10 BiĨu diƠn mỈt cÇu - §Ĩ biĨu diƠn mét mỈt cÇu trªn mỈt ph¼ng ta thêng dïng mét ®êng trßn - §Ĩ t¨ng tÝnh trùc quan ngêi ta th êng vÏ thªm h×nh biĨu diƠn cđa mét sè ®êng trßn n»m trªn mỈt cÇu ®ã A B 02/12/16 11 Đường kinh tuyến đường vĩ tuyến mặt cầu Giao cđa mỈt cÇu víi n÷a mỈt ph¼ng cã bê lµ trơc cđa mỈt cÇu ®ỵc gäi lµ kinh tun Giao tun (nÕu cã) cđa mỈt cÇu víi n÷a mỈt ph¼ng vu«ng gãc víi trơc cđa mỈt cÇu ®ỵc gäi lµ vÜ tun cđa mỈt cÇu Hai giao ®iĨm cđa trơc víi mỈt cÇu gäi lµ hai cùc VÜ tun Kinh tun Play 02/12/16 12 Tỉng kÕt bµi häc, híng dÉn häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ • Néi dung c¬ b¶n : - §Þnh nghÜa, t©m, b¸n kinh cđa mỈt cÇu - §iĨm trong, ®iĨm ngoµi cđa mỈt cÇu, cùc cđa mỈt cÇu - C¸c kh¸i niƯm vª kinh tuyªn, vÜ tuyªn cđa mỈt cÇu 02/12/16 13 [...]... diễn mặt cầu - Để biểu diễn một mặt cầu trên mặt phẳng ta thờng dùng một đờng tròn - Để tăng tính trực quan ngời ta th ờng vẽ thêm hình biểu diễn của một số đờng tròn nằm trên mặt cầu đó A 0 B 02/12/16 8 11 4 ng kinh tuyn v ng v tuyn ca mt cu Giao của mặt cầu với nữa mặt phẳng có bờ là trục của mặt cầu đợc gọi là kinh tuyến Giao tuyến (nếu có) của mặt cầu với nữa mặt phẳng vuông góc với trục của mặt cầu. .. góc với trục của mặt cầu đợc gọi là vĩ tuyến của mặt cầu Hai giao điểm của trục với mặt cầu gọi là hai cực Vĩ tuyến Kinh tuyến Play 02/12/16 12 Tổng kết bài học, hớng dẫn học bài và làm bài ở nhà Nội dung cơ bản : - Định nghĩa, tâm, bán kinh của mặt cầu - Điểm trong, điểm ngoài của mặt cầu, cực của mặt cầu - Các khái niệm vê kinh tuyên, vĩ tuyên của mặt cầu 02/12/16 13
- Xem thêm -

Xem thêm: mặt cầu , mặt cầu , mặt cầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay