hoán vị chỉnh hợp

23 43 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:08

Bài 1:   QUY TẮC ĐẾM Trong Đại số tổ hợp, có nhiều tập hợp hữu hạn mà ta không dễ dàng xác định số phần tử chúng Để đếm số phần tử tập hợp hữu hạn đó, để xây dựng công thức Đại số tổ hợp, người ta thường sử dụng quy tắc cộng quy tắc nhân Số phần tử tập hợp hữu hạn A ký hiệu n(A) Người ta dùng kí hiệu |A| để số phần tử tập hợp A Chẳng hạn : a) Nếu A={a,b,c} số phần tử tập hợp A 3, ta viết n(A)=3 hay |A|=3 b) Nếu A={1,2,3,4,5,6,7,8,9} B={2,4,6,8} (tập hợp số chẵn A), Thì A\B={1,3,5,7,9} -Số phần tử tập hợp A n(A)=9 -Số phần tử tập hợp B n(B)=4 -Số phần tử tập hợp A\B n(A\B)=5 I-QUY TẮC CỘNG Ví dụ 1: Trong hộp chứa sáu cầu trắng đánh số từ đến ba cầu đên đánh số 7,8,9(h.22) Có cách chọn cầu ấy? Giải: Vì cầu trắng đen đánh số phân biệt nên lần lấy cầu lần chọn Nếu chọn cầu trắng có cách chọn, cong chọn đen có cách Do đó, số cách chọn cầu 6+3=9 (cách) QUY TẮC: Một công việc hoàn thành hai hành động Nếu hành động có m cách thực hiện, hành động có n cách thực không trung với cách hành động thứ công việc có m+n cách thực I-QUY TẮC CỘNG Trong Ví dụ 1, kí hiệu A tập hợp cầu trắng, B tập hợp cầu đen Nêu mối quan hệ số cách chọn cầu số phần tử tập hợp A ,B Quy tắc cộng phát biểu thực chất quy tắc đếm số phần tử hợp hai tập hợp hữu hạn không giao nhau, phát biểu sau: Nếu A B tập hợp hữu hạn không giao nhau, n ( A ∪ B ) = n( A) + n ( B ) CHÚ Ý Quy tắc cộng mở rộng cho nhiều hành động I-QUY TẮC CỘNG Ví dụ 2: Có hình vuông hình 23? Giải: Rõ ràng, có hình vuông canh cm cm Ký hiệu A tập hợp hình vuông có cạnh cm B tập hợp hình vuông có cạnh cm Vì A ∩ B = ∅, A ∪ B tập hợp hình vuông Hình 23 n(A)=10,n(B)=4 nên n( A ∪ B ) = n( A) + n( B ) = 10 + = 14 Vậy có tất 14 hình vuông II-QUY TẮC NHÂN Ví dụ 3: Bạn Hoàng có hai áo màu khác ba quần kiểu khác Hỏi Hoàn có cách chọn quần áo ? Giải: hai áo ghi chữ a b , ba quần đánh số 1,2,3 Để chọn quần áo, ta phải thực liên tiếp hai hành động: Hành động 1-chọn áo Có hai cách chọn ( chọn a chọn b) Hành động 2-chọn quần Ứng với cacnhs chọn áo có ba cách chọn quần ( chon hoặc 3) Kết ta có bộn quần áo sau : a1,a2,a3,b1,b2,b3 (h.24) Vậy số cách chọn quần áo 2.3=6 (cách) Tổng quát, ta có quy tắc nhân sau QUY TẮC: Một công việc hoàn thành hai hành động liên tiếp Nếu có m cách thực hành động thứ ứng với cách có n cách thực hành động thứ hai ta cóm.n cách hoàn thành công việc II-QUY TẮC NHÂN Từ thành phố A đến thành phố B có đường , từ B đến C cí đường (h.25) Hỏi có cách từ A đến C , qua B? CHÚ Ý Quy tắn nhân mở rộng cho nhiều hành động liên tiếp Ví dụ 4: có số điện thoại gồm: a)Sáu chữ số bất kì? b)Sáu chữ số lẻ? Giải: a)Vì số điện thoại dãy gồm sáu chữ số nên để lập số điện thoại, ta cần thực sáu hành động lựa chọn liên tiếp chữ số từ 1- chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Có 10 cách chọn chữ số Tương tự , có 10 cách chọn chữ số thứ hai ;… Có 10 cách chọn chữ số thứ ; Vậy theo quy tắc nhân, số số điện thoại gồm chữ số : 10 =1000000 ( số) b)Tương tự, số số điện thoại gồm số lẻ 56=150625 (số) II-QUY TẮC NHÂN Bài tập 1.Từ chữ số 1,2,3,4 lập gồm: a) Một chữ số? b) Hai chữ số ? c) Hai chữ số khác ? 2.Từ chữ số 1,2,3,4 lặp bé 100.Hỏi : 3.Các thành phố A,B,C,D đư ợc nối với đường Hình 26 Hỏi: a) Có bao biêu cách từ A đến D nà qua B C lần? b) Có từ A đến D quay lại A? 4.Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay ( vuông, tròn, elip) bốn kiểu dây (kim loại , da , vải nhựa) Hỏi có cách chọn đồng hồ mặt dây? Bài 2: HOÁN VỊ - CHỈNH HỢP – TỔ HỢP I-HOÁN VỊ Định nghĩa Ví dụ 1: trận bóng đá, sau hai hiệp phụ hai đội hòa nên phải thực đá luân lưu 11 m Một đội chọn năm cầu thủ để thực đá năm 11 m Hãy nêu ba cách xếp đá phạt Giải: Để xác định, ta giả thiết tên năm cầu thủ chọn A,B,C,D,E Để tổ chức đá luân lưu, huấn luyện viên cần phải phân công người đá thứ nhất, thứ hai …và kết phân công danh sách có thứ tự gồm tên năm cầu thủ Chẳng hạn, viết DEACB nghĩa D đá thứ , E đá thứ hai …., B đá cuối Có thể nêu ba cách tổ chức đá luân lưu sau: Cách 1: ABCDE Cách 2: ACBDE Cách 3: CABED Mỗi kết việc xếp thứ tự tên năm cầu thử chọn gọi hoán vị tên năm cầu thủ I-HOÁN VỊ ĐỊNH NGHĨA Cho tập hợp A gồm n phần tử Mỗi kết xếp thứ tự n phần tử tập hợp A Được gọi hoán vị n phần tử Hãy liệt kê tất số gồm chữ số khác từ số 1,2,3 NHẬN XÉT Hai hoán vị n phần tử khác thứ tự xếp Chẳng hạn, hai hoán vị abc acb phần tử a,b,c¸là khác I-HOÁN VỊ 2.Số hoán vị Ví dụ 2: Có cách xếp bốn bạn An, Bình, Chi, Dung ngồi vào bàn học gồm bốn chỗ ? Giải: Để đơn giản, ta viết A,B,C,D thay cho tên bốn bạn viết ABCD để mô tả cách xếp chỗ Hình 27 a)Cách thứ : Liệt kê Các cách xếp chỗ ngồi liệt kê sau: ABCD,ABDC,ACBD,ACDB,ADBC,ADCB BACD,BADC,BCAD,BCDA,BDAC,BDCA CABD,CADB,CBAD,CBDA,CDAB,CDBA DACB,DABC,DBAC,DBCA,DCAB,DCBA Như có 24 cách , cách cho ta hoán vị tên bốn bạn ngược lại I-HOÁN VỊ b)Cách thứ hai: Dùng quy tắc nhân - Có bốn cách chộn bốn bạn để xếp vào chỗ thứ -Sau chọn bạn, ba bạn Có ba cách chọn bạn xếp vào chỗ thứ hai -Sau chọn hai bạn hai bạn Có hai cách chọn bạn ngồi vào chỗ thứ ba -Bạn lại xếp vào chỗ thứ tư Theo quy tắc nhân, ta có số cách xếp chỗ ngồi 4.3.2.1=24 (cách) Kí hiệu Pn số hoán vị n phần tử Ta có định lý sau đây: ĐỊNH LÝ Pn = n(n-1)….2.1 I-HOÁN VỊ Chứng minh: Để lập hoán vị n phần tử, ta tiến hành sau Chọn phần tử cho hoán vị thứ Có n cách Sau chọn phần tử cho vị trí thứ nhất, có n-1 cách chịn phần tử cho vị trí thứ hai… Sau chọn n-2 phần tử cho n-2 vị trí đầu tiên, có hai cách chọn hau phần tử lại để xếp vào vị trí thứ n-1 Phần tử lại sau xếp vào vị trí thứ n Như vậy, theo quy tắc nhân, có n.(n-1)… 2.1 kết xếp thứ tự n phần tử cho Vậy Pn = n(n-1)….2.1 CHÚ Ý Kí hiệu n(n-1)…2.1 n! ( đọc n giai thừa), ta có Pn = n! Trong học môn Giáo dục quốc phòng, tiểu đội học sinh gồm mười người xếp thành hàng dọc Hỏi có cách xếp? II-CHỈNH HỢP Định nghĩa Ví dụ 3.Một nhóm học tập có năm bạn A,B,C,D,E Hãy kể vài cách phân công ba bạn làm trực nhật: bạn quét nhà, bạn lau bảng bạn bàn ghế Giải ta có bảng phân công sau Quét nhà Lau bảng Sắp bàn ghế A A C … C D B … D C E … II-CHỈNH HỢP Mỗi cách phân công nêu bảng cho ta chỉnh hợp chập Một cách tổng quát, ta có định nghĩa sau ĐỊNH NGHĨA Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ≥1) Kết việc lấy k phần tử khác từ n phần tử tập hợp A xếp chúng theo thứ tự gọi chỉnh hợp chập k n phần tử cho Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biêt A,B,C,D Liệt kê tất vectơ khác vectơ không mà điểm đầu điểm cuối chúng thuộc tập hợp điểm cho II-CHỈNH HỢP 2.Số chỉnh hợp Trở lại Ví dụ 3, cách tính số cách phân công trực nhật phương pháp liệt kê, ta có cách khác sử dụng quy tắc nhân Để tạo nên cách phân công, ta tiến hành sau: -Chọn bạn từ bạn để giao việc quét nhà Có cách -Khi chọn bạn quét nhà rồi, chọn tiếp bạn từ bạn lại để giao việc lau bảng Có cách -Khi có bạn quét nhà lau bảng rồi, chọn bạn từ bạn lại để giao việc bàn ghế Có cách Theo quy tắc nhân, số cách phân công trực nhật 5.4.3 = 60 ( cách ) Nói cách khác, ta có 60 chỉnh hợp chập bạn Kí hiệu số chỉnh hợp chập k n phần tử (1 ≤ k ≤ n ) Ta có định lí sau II-CHỈNH HỢP ĐỊNH LÍ Ank = n( n − 1) ( n − k + 1) ) Chứng minh Để tạo nên mội chỉnh hợp chập k n phần tử, ta tiến hành sau: Chọn n phần tử ho xếp vào vị trí thứ Có n cách Khi có phần tử thứ nhất, chọn tiếp n-1 phần tử lại vào vị trí thứ hai Có cách … Sau chọn k-1 phần tử rồi, chọn n-(k-1) phần tử lại xếp vào vị trí thứ k.Có n-k+1 cách Từ theo quy tắc nhân, ta Ank = n( n − 1) ( n − k + 1) ) III-TỔ HỢP 1.Định nghĩa Ví dụ Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A,B,C,D cho ba điểm thẳng hàng Hỏi tạo nên tam giác mà đỉnh thuộc tập bốn điểm cho? Giải.Mỗi tam giác ứng với tập gồm ba điểm từ tập cho Vậy ta có bốn tam giác ABC,ABD,ACD,BCD Một cách tổng quát, ta có định nghĩa sau ĐỊNH NGHĨA Giả sử tập A có n phần tử (n ≥ 1) Mỗi tập gồm k phần tử A gọi tổ hợp chập k n phần tử cho CHÚ Ý Số k định nghĩa cần thõa mãn điều kiện Tuy vậy, tập hợp phần tử tập hợp rỗng nên ta quy ước gọi hợp chập n phần tử tập rỗng Cho tập A ={1,2,3,4,5}Ư Hãy liệt kê tổ hợp chập 3, chập phần tử A III-TỔ HỢP 2.Số tổ hợp Kí hiệu số tổ hợp chập k n phần tử Ta có định lý sau ĐỊNH LÍ n! C nk = k!( n − k )! ,0 ≤ k ≤ n Chứng minh Với k=0, công thức hiển nhiên Với k ≥1, ta thấy chỉnh hợp chập k n phần tử C nk thành lập sau: -Chọn tập k phần tử tập hợp gồm n phần tử Có cách chọn -Sắp thứu tự k phần tử chọn Có k! cách Vậy theo quy tắc nhân, ta có số chỉnh hợp châp k n phần tử Từ k A n! C nk = n = k! k!( n − k )! Ank = C nk k! III-TỔ HỢP Ví dụ Một tổ có 10 người gồm nam nữ Cần lập đoàn đại biểu gồm người Hỏi: a)Có tất cách lập? b)Có cách lập đoàn đai biểu, có nam , nữ? Giải a)Mỗi đoàn lập tổ hợp chập 10 ( người) Vì vậy, số đoàn đại biểu có 10! thể có C5 = = 252 10 5!.5! b)Chọn người từ nam Có C cách chọn Chọn người từ nữ Có C 42 cách chọn Theo quy tắc nhân, có tất C C = 20.6 = 120 cách lập đoàn đại biểu gồm ba nam hai nữ Có 16 đội bóng đá tham gia thi đấu Hỏi cần phải tổ chức trận đấu cho hai đội gặp lần? III-TỔ HỢP k 3.Tính chất số C n Từ định lí công thức tính số tổ hợp chập k n phần tử, ta có tính chất sau k n−k C = C , ( ≤ k ≤ n) n n Tính chất Chẳng hạn, C 73 = C 74 = 35 Tính chất ( công thức Paxcan) C nk−−11 + C nk−1 = C nk , (1 ≤ k ≤ n ) Chẳng hạn C 73 + C 74 = C84 = 70 Ví dụ Chứng minh rằng, với , ta có ≤ k ≤ n − C nk = C nk−−22 + 2C nk−−21 + C nk− , ( ≤ k ≤ n − ) Giải Theok −tính chất 2, tak −1có k −2 C n − + C n − = C n −1 (1) k −1 k k C n − + C n − = C n −1 (2) Cộng vế tương ứng (1) (2), theo tính chất , ta có C nk−−22 + 2C nk−−21 + C nk− = C nk−−11 + C nk−1 = C nk BÀI ĐỌC THÊM TÍNH SỐ CÁC HOÁN VỊ VÀ SỐ CÁC TỎ HỢP BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tính số hoán vị n! số tổ hợp 1.Tính số hoán vị máy tính bỏ túi Dùng máy tính bỏ túi CASIO fx-500MS để tính n!, ta ấn phím theo trình tự sau: Ấn số n, ấn phím SHIFT , ấn phím x! , ấn phím = Khi đó, kết sx hiển thị dòng thứ hai Ví dụ Tính 10! Ta bấn liên tiếp phím sau: 10 SHIFT x! = Dòng thứ hai 3,628,800 Vậy 10! = 3628800 2.Tính số tổ hợp máy itnhs bỏ túi Dung máy tính bỏ túi CASIO fx-500MS để tính , ta ấn phím theo trình tự sau Ấn số n, ấn phím nCr , ấn số k, ấn phím = Kết hiểm thị dòng thứ hai Ví dụ Tính Ta ấn liên tiếp cac phím sau: nCr = Dong thứ hai 792 Vậy C12=792 Bài tập 1.Từ chữ số 1,2,3,4,5,6 lập số tự nhiên gồm chữ số khác nhau.Hỏi a)Có tất số ? b)Có số chẵn, số lẻ? c)Có số bé 432000 2.Có cách xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế kê thành dãy? 3.Giả sử có bảy hoa màu sắc khac nhay ba lọ khác Hỏi có cách cắm ba hoa ba lọ cho ( lọ )? 4.Có cách mắc nối tiếp bóng đén chọn từ bóng đèn khác ? 5.Có cách cắm hoa vào lọ khác ( lọ cắm không bông) nếu: a)Các hoa khác nhau? b)Các hoa nhau? 6.Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt cho ba điểm thẳng hàng Hỏi lập tam giác mà đỉnh thuộc tập hợp điểm cho? ≥ 7.Trong mặt phẳng có hình chữ nhật tạo thành từ bống đường thửng song song với năm đường thẳng vuông góc với bốn đường thẳng đó? [...]... 4.3.2.1=24 (cách) Kí hiệu Pn là số các hoán vị của n phần tử Ta có định lý sau đây: ĐỊNH LÝ Pn = n(n-1)….2.1 I-HOÁN VỊ Chứng minh: Để lập được mọi hoán vị của n phần tử, ta tiến hành như sau Chọn một phần tử cho hoán vị thứ nhất Có n cách Sau khi chọn một phần tử cho vị trí thứ nhất, có n-1 cách chịn một phần tử cho vị trí thứ hai… Sau khi đã chọn n-2 phần tử cho n-2 vị trí đầu tiên, có hai cách chọn một... ta có 60 chỉnh hợp chập 3 của 5 bạn Kí hiệu là số các chỉnh hợp chập k của n phần tử (1 ≤ k ≤ n ) Ta có định lí sau đây II-CHỈNH HỢP ĐỊNH LÍ Ank = n( n − 1) ( n − k + 1) ) Chứng minh Để tạo nên mội chỉnh hợp chập k của n phần tử, ta tiến hành như sau: Chọn một trong n phần tử đã ho xếp vào vị trí thứ nhất Có n cách Khi đã có phần tử thứ nhất, chọn tiếp một trong n-1 phần tử còn lại vào vị trí thứ... nhà Lau bảng Sắp bàn ghế A A C … C D B … D C E … II-CHỈNH HỢP Mỗi cách phân công nêu trong bảng trên cho ta một chỉnh hợp chập 3 của 5 Một cách tổng quát, ta có định nghĩa sau đây ĐỊNH NGHĨA Cho tập hợp A gồm n phần tử (n ≥1) Kết quả của việc lấy k phần tử khác nhau từ n phần tử của tập hợp A và sắp xếp chúng theo thứ tự nào đó được gọi là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho Trên mặt phẳng, cho... gồm k phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử đã cho CHÚ Ý Số k trong định nghĩa cần thõa mãn điều kiện Tuy vậy, tập hợp không có phần tử nào là tập hợp rỗng nên ta quy ước gọi hợp chập 0 của n phần tử là tập rỗng Cho tập A ={1,2,3,4,5}Ư Hãy liệt kê các tổ hợp chập 3, chập 5 của 5 phần tử của A III-TỔ HỢP 2.Số các tổ hợp Kí hiệu là số các tổ hợp chập k của n phần tử Ta có định lý... tương ứng của (1) và (2), theo tính chất 2 , ta có C nk−−22 + 2C nk−−21 + C nk− 2 = C nk−−11 + C nk−1 = C nk BÀI ĐỌC THÊM TÍNH SỐ CÁC HOÁN VỊ VÀ SỐ CÁC TỎ HỢP BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để tính số các hoán vị n! và số các tổ hợp 1.Tính số các hoán vị bằng máy tính bỏ túi Dùng máy tính bỏ túi CASIO fx-500MS để tính n!, ta ấn các phím theo trình tự sau: Ấn số n, ấn phím SHIFT ,... k=0, công thức hiển nhiên đúng Với k ≥1, ta thấy một chỉnh hợp chập k của n phần tử được C nk thành lập như sau: -Chọn một tập con k phần tử của tập hợp gồm n phần tử Có cách chọn -Sắp thứu tự k phần tử chọn được Có k! cách Vậy theo quy tắc nhân, ta có số các chỉnh hợp châp k của n phần tử là Từ đó k A n! C nk = n = k! k!( n − k )! Ank = C nk k! III-TỔ HỢP Ví dụ 6 Một tổ có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ Cần... là một chỉnh hợp chập k của n phần tử đã cho Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biêt A,B,C,D Liệt kê tất cả các vectơ khác vectơ không mà điểm đầu và điểm cuối của chúng thuộc tập hợp điểm đã cho II-CHỈNH HỢP 2.Số các chỉnh hợp Trở lại Ví dụ 3, ngoài cách tính số cách phân công trực nhật bằng phương pháp liệt kê, ta còn có một cách khác là sử dụng quy tắc nhân Để tạo nên mọi cách phân công, ta tiến... liệt kê như sau: ABCD,ABDC,ACBD,ACDB,ADBC,ADCB BACD,BADC,BCAD,BCDA,BDAC,BDCA CABD,CADB,CBAD,CBDA,CDAB,CDBA DACB,DABC,DBAC,DBCA,DCAB,DCBA Như vậy có 24 cách , mỗi cách cho ta một hoán vị tên của bốn bạn và ngược lại I-HOÁN VỊ b)Cách thứ hai: Dùng quy tắc nhân - Có bốn cách chộn một trong bốn bạn để xếp vào chỗ thứ nhất -Sau khi đã chọn một bạn, còn ba bạn nữa Có ba cách chọn một bạn xếp vào chỗ thứ...I-HOÁN VỊ 2.Số các hoán vị Ví dụ 2: Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn bạn An, Bình, Chi, Dung ngồi vào một bàn học gồm bốn chỗ ? Giải: Để đơn giản, ta viết A,B,C,D thay cho tên của bốn bạn và viết ABCD để mô tả cách xếp... để xếp vào vị trí thứ n-1 Phần tử còn lại sau cùng được xếp vào vị trí thứ n Như vậy, theo quy tắc nhân, có n.(n-1)… 2.1 kết quả sắp xếp thứ tự n phần tử đã cho Vậy Pn = n(n-1)….2.1 CHÚ Ý Kí hiệu n(n-1)…2.1 là n! ( đọc là n giai thừa), ta có Pn = n! 2 Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm mười người được xếp thành một hàng dọc Hỏi có bao nhiêu cách xếp? II-CHỈNH HỢP 1 Định
- Xem thêm -

Xem thêm: hoán vị chỉnh hợp , hoán vị chỉnh hợp , hoán vị chỉnh hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay