bài giảng TIN học đại CƯƠNG chương 5

79 122 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:07

CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.1 GIỚI THIỆU 5.1.1 Khởi động thoát khỏi Excel 5.1.2 Màn hình giao diện Workbook = Tệp; gồm 255 Sheet Sheet = Bảng tính Mỗi bảng tính = 256 cột x 16384 hàng 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.1.2 Màn hình giao diện Thanh Ribbon Thanh công thức Nút chọn Cột Hàng Th trạng thái (Status bar) 12/01/16 Ô (Cell) nguyetlt@ftu.edu.vn Vùng làm việc CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.1.3 Thanh công cụ  Tab Ribbon : • Home, Insert, page layout, Formula, Data, Review, View  Tab phụ  Picture Tools, Smart Art Tools (design, format), … • Thanh truy cập nhanh (Quick Access Toolbar)  Ẩn Ribbon: nháy kép chuột 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL  12/01/16 Cài đặt phông, cỡ chữ chuẩn: Office Button\Excel options \Popular nguyetlt@ftu.edu.vn CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL Cài đặt kiểu số, kiểu tiền tệ, kiểu ngày: Start\ Control Panel\1\2\Format\ additional Setting\ , or or , Các thẻ Numbers, Curency, Date? 12/01/16 ; or , nguyetlt@ftu.edu.vn CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL Kiểu ngày 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.1.4 Địa Excel Ô: Là giao cột hàng xác định địa ô     12/01/16 Địa tương đối: thay đổi chép công thức: Ký hiệu cột số hiệu hàng, ví dụ: A1 Địa tuyệt đối: không thay đổi chép công thức: $Ký hiệu cột $Số hiệu hàng, ví dụ: $A$1 Địa hỗn hợp: $A1,… Sử dụng phím F4 để luân chuyển loại địa nguyetlt@ftu.edu.vn CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.1.5 Cách di chuyển trỏ ô bảng tính • Sử dụng chuột: Click vào ô cần chọn • Sử dụng bàn phím:  ↑, ↓: Lên, xuống hàng  →, ←: Qua trái, phải ô  PageUp: Lên trang hình  PageDown: Xuống trang hình  Ctrl + PageUp: Sang trái trang hình  Ctrl + PageDown: Sang phải trang hình  Ctrl + Home: Về ô A1 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.2 LÀM VIỆC VỚI TỆP DỮ LIỆU 5.2.1 Làm việc với tệp liệu  Mở tệp (ctrl+N;Office Button\New;…)  Lưu tệp (F12;…)  Lưu tệp với tên khác (F12;…)  Mở tệp lưu (Ctrl+O;…)  Đóng tệp (Alt+F4;…)  Bảo mật tệp liệu 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL Bảo mật trang liệu  Đặt mật trang bảng tính (sheet): Review tab\Protection \Protect Sheet…  Đặt mặt workbook: Review tab \Protection \Protect Workbook… 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 10 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.5.3 SẮP XẾP DỮ LIỆU: SORT  C1: Đánh dấu\ Data\ Sort\ • Sort by: Chọn cột cần xếp\ Chọn kiểu xếp:  12/01/16 C2: Đặt trỏ cột\ Sử dụng nguyetlt@ftu.edu.vn 65 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.5.4 LỌC DỮ LIỆU Lọc tự động: AUTO FILTER  Thao tác: • Đánh dấu\ Data\ Filter  Lọc đối tượng cụ thể: Nháy chuột vào Chọn  Lọc đối tượng có giá trị thoả mãn điều kiện thuộc khoảng: Nháy chuột vào \Number filters… 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 66 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.5.4 LỌC DỮ LIỆU Lọc tự động: AUTO FILTER equals between does not begin with does not equal top 10 ends with greater than Above average does not end with greater than or equal to below average contains less than does not contain begin with less than or equal to  12/01/16 Custom filter… nguyetlt@ftu.edu.vn 67 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.5.4 LỌC DỮ LIỆU Lọc tự động: AUTO FILTER  Bỏ chế độ lọc: Bấm chuột vào biểu tượng Filter  12/01/16 Chú ý: Lọc xong chép kết sang vùng khác nguyetlt@ftu.edu.vn 68 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.5.4 LỌC DỮ LIỆU Lọc nâng cao: Advanced Filter B1: Tạo vùng điều kiện B2: Tạo vùng Copy to cần B3: Đánh dấu\ Data\ Advanced 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 69 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5.5.4 LỌC DỮ LIỆU Lọc nâng cao: Advanced Filter  Quy tắc tạo điều kiện lọc liệu: Tìm tên Đơn vị có Chữ đầu T 12/01/16 Tìm người có lương < 1000000 đồng Chữ mã hàng X (xuất) nguyetlt@ftu.edu.vn Tìm người đơn vị Tự nhiên có Lương [...]... nguyetlt@ftu.edu.vn 24 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 3.4 Các thao tác trên ô, hàng, cột 5 12/01/16 Hợp ô: Đánh dấu\ Merge and Center nguyetlt@ftu.edu.vn 25 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 3 .5 Định dạng ô (Format Cells) Đánh dấu\ Format Cells (Ctrl,1)\ 1 Border: Đường viền Viền ngoài Màu đường Kiểu đường Viền trong Không viền 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 26 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 3 .5 Định dạng ô (Format... nguyetlt@ftu.edu.vn 27 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 3 .5 Định dạng ô (Format Cells) 3 Alignment: Canh lề – Hướng chữ Hướng chữ Canh lề trong ô 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 28 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 3 .5 Định dạng ô (Format Cells) 4 Number: Kiểu dữ liệu Kiểu số Kiểu giờ Kiểu tiền tệ Kiểu % Kiểu ngày Kiểu ký tự Kiểu tuỳ chọn 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 29 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 3 .5 Định dạng ô (Format... dạng kiểu phần trăm 3 Định dạng kiểu ngăn cách phần     ngàn, triệu, 4 Tăng thêm một số lẻ thập phân 5 Giảm bớt một số lẻ thập phân 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 30 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 3 .5 Định dạng ô (Format Cells) 5 Patterns: Màu nền 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 31 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 3.6 Các thao tác khác đối với bảng tính Nháy chuột phải tại tên bảng tính\ Di chuyển hoặc sao chép... nguyetlt@ftu.edu.vn 32 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 4 HÀM TRONG EXCEL 5. 4.1 Định nghĩa, cách nhập hàm  C1: Đặt con trỏ tại vị trí cần nhập\ =Gõ tên hàm (Khai báo các đối số)  C2: Sử dụng fx trên thanh công thức hoặc Formulas\fx (Insert Function)  C3: Shift+3  C4: = Lựa chọn hàm trên thanh công thức 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 33 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 4.2 Nhóm hàm toán học 1.Hàm INT Cú pháp... nguyetlt@ftu.edu.vn 12 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 3 Xem bảng tính trước khi in Office Button\Print\Print Preview\ In Sang trang tiếp Trở về trang trước Kết thúc Page setup 12/01/16 Hiệu chỉnh lề, các cột nguyetlt@ftu.edu.vn 13 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 4 Đặt lề: Setup: Tiêu đề đầu, cuối: Custum Head…, Custum Footer Hướng giấy Khổ giấy Canh giữa 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 14 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5 Tiêu đề... Print Area\ Clear Print Area In tuỳ chọn: Office Button\Print\Print (Ctrl+P) nguyetlt@ftu.edu.vn 16 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 2.3 In dữ liệu Chọn giấy in Chọn máy in In tất cả dữ liệu Số bản cần in In một số trang … 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 17 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 5. 3 THAO TÁC VỚI DỮ LIỆU 5. 3.1 Các dạng dữ liệu 1 Dạng số: Tự động canh lề phải trong ô 2 Dạng văn bản: Tự động canh lề trái... Chỉnguyetlt@ftu.edu.vn số trên 12/01/16 19 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 20 CHƯƠNG 5: MICROSOFT EXCEL 3 Sao chép công thức: Đưa chuột lại gần bên dưới mép phải ô, khi nào xuất hiện dấu cộng màu đen thì di chuột hoặc nháy kép chuột 4 Các phép tính cơ bản: +, -, *, /, luỹ thừa ^ (shift+6) 5 Các toán tử: >, =,
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng TIN học đại CƯƠNG chương 5 , bài giảng TIN học đại CƯƠNG chương 5 , bài giảng TIN học đại CƯƠNG chương 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay