bài giảng TIN học đại CƯƠNG chương 1, 2, 3

63 177 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:07

TIN HC I CNG THI LNG 45 TIT ( 30 Lí THUYT + 15 THC HNH) CHNG I.THễNG TIN - QUN Lí THễNG TIN TRONG MY TNH CHNG II MNG MY TNH - INTERNET CHNG III H IU HNH WINDOWS CHNG IV MICROSOFT WORD CHNG V MICROSOFT EXCEL 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn TIN HC I CNG THI LNG 45 TIT ( 30 Lí THUYT + 15 THC HNH) TI LIU THAM KHO -Giỏo trỡnh tin hc i cng nh xut bn HNT, tt c cỏc ti liu v Windows, WORD, EXCEL - Giỏo trỡnh tin hc ng dng Hn Vit Thun NXB Kinh T quc dõn HèNH THC CHM IM 10% Chuyờn cn, 30% gia k, 60% cui k 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn chương i thông tin tin học 1.1 Thông tin xử lý thông tin 1.2 tin học 1.3 máy vi tính 1.4 quản lý thông tin máy vi tính 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 1.1 Thông tin xử lý thông tin 1.1.1 Khỏi nim Thụng tin l nhng nhn thc mi c thu nhn, c hiu l cú ớch cho ngi cng nh cỏc sinh vt khỏc gii quyt mt nhim v no ú 1.1.2 Cỏc dng tn ti ca thụng tin 1.1.3 Vt mang thụng tin 1.1.4 X lý thụng tin mỏy vi tớnh 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 1.2 tin học 1.2.1 Khỏi nim Tin hc l nghnh khoa hc nghiờn cu v thụng tin v cỏc quỏ trỡnh x lý thụng tin mt cỏch t ng nh mỏy tớnh in t + i tng nghiờn cu + Cụng c thc hin 1.2.2 Cỏc thnh phn ca tin hc + Phn cng + Phn mm: 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 1.3 máy vi tính 1.3.1 S cu to CPU Monitor Key board Printer Mouse Scanner Projecter 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 1.3 máy vi tính Nối nguồn Khe cắm RAM ế cắm CPU Nối với ổ cứng Các khe cắm mở rộng 12/01/16 ROM nguyetlt@ftu.edu.vn 1.3 máy vi tính 1.3.2 Main board L bn mch chớnh liờn kt tt c cỏc linh kin v thit b ngoi vi thnh mt b mỏy vi tớnh thng nht iu khin tc v ng i ca lung d liu gia cỏc thit b trờn iu khin in ỏp cung cp cho cỏc linh kin gn cht hoc cm ri trờn Mainboard 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 1.3 máy vi tính 1.3.3 CPU Chip (CPU) Khi tớnh toỏn s hc v logic (ALU) Khi iu khin (CU) Cỏc Thanh ghi (Reghister) B nh (RAM & ROM) B nh ngoi ( a cng, a mm, USB, a quang) 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 1.3 máy vi tính 1.3.2 CPU 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 10 3.3 giới thiệu ứng dụng windows explorer 3.3.2 Di chuyn C1: Nhỏy chut phi ti biu tng th mc cn di chuyn\ Chn Cut\ M th mc ớch chut phi ti vựng trng chn Paste C2: Kộo th? 3.3.3 Sao chộp Tng t di chuyn thay Cut bng Coppy, 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 49 3.3 giới thiệu ứng dụng windows explorer 3.3.4 Xoỏ tin v th mc Chn tp, th mc\ Nhn Delete\YES 3.3.5 Khụi phc cỏc tin v th mc va xoỏ M thựng rỏc\ Chn tp, th mc cn khụi phc\ Chut phi\ Chn Restore 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 50 3.3 giới thiệu ứng dụng windows explorer 3.3.6 Xoỏ thựng rỏc Nhỏy chut phi ti biu tng thựng rỏc\ chn Empty Recycle bin\YES 3.3.7 To ng tt Nhỏy chut phi ti biu tng cn to Shortcut\ Chn Send To\ Chn Destop 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 51 3.3 giới thiệu ứng dụng windows explorer 3.3.8 ng dng Paint Start\Paint hoc Start\Accessories\ Paint 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 52 3.3 khái niệm hđh windows 3.3.9.Th mc Th mc con? Th mc cha? Th mc hin hnh? t tờn th mc? 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 53 3.3 khái niệm hđh windows 3.3.10 To th mc mi, to mi C1: To th mc: M th mc m\Chut phi ti vựng trng\Chn New\ Folder\ Gừ tờn mi\ Nhn phớm Enter - To tp: M th mc m\Chut phi ti vựng trng\Chn New\ Chn kiu (Microsoft office Word Document, ) C2: To th mc:M th mc m\Chn New Folder\ Gừ tờn mi\ Nhn phớm Enter 3.3.11 i tờn C1: Chn th mc (tp) cn i tờn\ Nhn phớm F2\ Gừ tờn mi\ Nhn Enter C2:Nhỏy chut phi ti biu tng th mc (tp) cn i tờn\ Chn Rename\ Gừ tờn mi\ Nhn Enter 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 54 3.4 Cỏc khỏi nim c bn ca HH Windows 3.4.1 Cỏc i tng thụng dng Windows 3.4.2 Mt s thao tỏc c bn 3.4.3 Gii thiu bng iu khin (Control Panel) 3.4.1 Cỏc i tng thụng dng Windows Mn hỡnh Desktop (Thng mc nh sau ci t) Biu tng My Documents, ni lu gi cỏc bn, d liu ca ngi dựng Biu tng My Computer, ni truy cp n cỏc a cng nh cỏc thnh phn khỏc ca mỏy tớnh v HH Biu tng Recycle Bin, thng gi l thựng rỏc - ni cha cỏc d liu b xúa Biu tng trỡnh duyt web Internet Explorer, dựng truy cp vo cỏc trang web 3.4.1 Cỏc i tng thụng dng Windows Ca s Tỡm kim ng dn cha th mc 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 57 3.4.1 Cỏc i tng thụng dng Windows Thanh Taskbar Nỳt Start Cỏc ng dng ang chy ng h 3.4.2 Mt s thao tỏc c bn Thao tỏc bt tt Bt mỏy tớnh Tt mỏy tớnh: Bm nỳt Start Chn Shut down, hoc chn Mi tờn bờn cch nỳt Shut Khi ng down chn ch thớch hp Tt mỏy Ch ch (cỏc chng trỡnh hotng) li mỏy Ch ng ụng 3.4.3 Gii thiu bng iu khin Control Panel l ni m ngi dựng cú th tỡm thy cỏc cụng c cho nhu cu thay i cỏc thụng s ca mỏy tớnh ng Control Panel: Start \ Control Panel 3.4.3 Gii thiu bng iu khin (Control Panel) Thay i thi gian: ca s Control Panel\Date and Time hoc bm ỳp chut vo khay ng h trờn taskbar Thay i mn hỡnh nn: Trong ca s Control Panel \ Personlization\hoc kớch chut phi ti vựng trng ca Desktop v chn Personlize (nh hỡnh bờn) 3.4.3 Gii thiu bng iu khin (Control Panel) 3.2.3 Gii thiu bng iu khin (Control Panel) Thay i ch mn hỡnh ch (Screen Saver): Ti phn gúc di bờn phi ca Personlization chn Screen Saver [...]... tin bng c hng trm triu hiu sỏch 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 14 1 .3 máy vi tính 1 .3. 5 a cng 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 15 1 .3 máy vi tính 1 .3. 6 Bn phớm Các phím chức nng Bảng phím ch Các phím điều khiển Bng phím số 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 16 1 .3 máy vi tính 1 .3. 6 Bn phớm - Phớm chc nng: ESC, CLAPSLOCK, - Cỏc phớm tr giỳp: F1, F2, - Bng phớm ch: Son tho vn bn ch v s - Cỏc phớm iu khin con tr... nguyetlt@ftu.edu.vn 17 1 .3 máy vi tính Ngón út Ngón áp út Ngón út Ngón áp út Ngón gia Ngón gia Ngón trỏ Ngón cái TAY TRáI 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn TAY PHảI 18 1 .3 máy vi tính 1 .3. 7 Mn hỡnh a thụng tin t mỏy tớnh ra ngoi 1 .3. 8 Mỏy in - Mỏy in kim: Trc di 130 ký t/hng, nh 80 ký t/hng - Mỏy in Lazer: 80 ký t/hng - Mỏy in phun: In mu 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 19 1.4 quản lý thông tin trong máy vi tính... trng ca RAM phi cũn khong 30 % tr lờn, nu ta s dng ht khong trng ca RAM thỡ mỏy s chy chm hoc b treo B nh RAM l b nh khụng th thiu trong bt k h thng mỏy tớnh no, CPU ch cú th lm vic c vi d liu trờn RAM vỡ chỳng cú tc truy cp nhanh, ton b d liu hin th trờn mn hỡnh cng c truy xut t RAM 12/01/16 nguyetlt@ftu.edu.vn 13 1 .3 máy vi tính 1 .3. 5 a cng Mt cng ngy nay cú th lu tr thụng tin bng c hng trm triu... tính 1.4.1 n v o thụng tin - n v nh nht l bớt - Ngoi ra cũn cú: + Byte (1B = 8 bớt) ,1KB = 1024B + MB (Mờgabyte 1MB = 210KB = 1024KB) + GB (Ghigabyte 1GB = 210 MB = 1024MB) 1.4.2 Tp + TB (Terigabyte 1TB = 210GB = 1024GB) (File) + Lu tr thụng tin + Tờn y : .[Kiu] - Tờn File
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng TIN học đại CƯƠNG chương 1, 2, 3 , bài giảng TIN học đại CƯƠNG chương 1, 2, 3 , bài giảng TIN học đại CƯƠNG chương 1, 2, 3 , 4 Các khái niệm cơ bản của HĐH Windows 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay