Bài giảng ngữ văn 10 tuần 32 các thao tác nghị luận

18 79 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:07

LAM VN: C AC THAO T AC NGH I LU N Ng lp 10 I Khái niệm THAO TAC NGHI LUN: Thao tác: Thao tác việc thực động tác theo trình tự yêu cầu kỹ thuật VD định : Thao tac ụng may tinh, thao tac nõu n Thao tác nghị Thao tác sử dụng văn nghị luận, viết văn nghị luận luận: Đó ph ơng pháp t trừu t ợng Nh m m uc đich li luận Đó ph ơng pháp t trừu t ợng Nh m m uc đich li luận VD : Phõn tich, diờn dich, quy nap, tụng hp II MễT Sễ THAO TAC NGHI LUN CU THấ Ôn lại thao tác: phân tích, tổng hợp, diễnchớnh dịch,xỏc quy Hóy in cỏcnạp t: phõn tớch, tng hp, a Điền từ vào bảng hệ thống khái niệm: Thao tác din dch, quy np vo v trớ thớch hp chụ Định nghĩa trụng? Kết hợp phần, mặt, nhân tố vấn đề cần bàn luận thành chỉnh thể thống để xem Tổng hợp xét Chia tach vấn đề cần bàn luận thành phận, Phân tích cac mt để xem xét cách cặn kẽ kỹ cang Quy nạp Từ riêng suy chung, từ vật cá biệt suy nguyên lí phổ biến tiền đề chung có tính phổ biến suy kết Diễn dịch Từ luận vật, tợng riêng 1 Ôn lại thao tác: phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp a Điền từ vào bảng hệ thống khái niệm: b Nhận diện phân tích thao tác vi d u: b1 Vi du 1: Tựa Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lơng) Thơ văn không lu truyền đợc hết đời nhiều lí do: Trong vớ du ny, Thõn Nhõn Trung s dung thao tỏc no? Dõu hiờ ờu nhõ ờn biờt? Thơ văn hay nh ng khó, kén ng ời th ởng thức Ng ời có học Ng ời yêu thích Chính sách in ấn thời gian tài lực cỏi, l u hành bị hạn chế không để ý ngại khó, không lệnh vua đến việc biên tập kiên trì Thao4tac phõn tich- lí để làm rõ Chia vấn đề lin thành vấn đề nhỏ Ôn lại thao tác: phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp diện phân tích thao tác vi d u: Nhận b b2 Vi du 2: Hiền tài nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh nớc mạnh, lên cao, nguyên khí suy nớc yếu, xuống thấp Vì đấng thánh đế minh vơng chẳng không lấy việc bồi dỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc (Thân Nhân Trung Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) Câu 1: Phõn tich mụi quan hờ hiờn tai ụi vi õt nc (Phõn chia nguyờn mt ( thnh /suy) lam rừ ý v u (hin ti l nguyờn khớ ca quc gia ) Thao tac phõn tich Câu 2: T cõu n cõu 2: T tin chung (hin ti l nguyờn khớ ca quc gia) suy kt lun (phi coi trng vic bi p nguyờn khớ, gõy dng nhõn ti) Thao tac diờn dich Phân biệt Phân tích Từ vật, tợng, vấn đề, phân chia (bóc tách) nha để tiếp tục xem xét, đánh giá, bàn luận Phõn chia nho võn xem xet Diễn dịch Từ tiền đề chung, co tinh phụ biờn suy kết luận, ý kiến vấn đề, vật, tợng riờng T tiờn chung suy kt luõn riờng Nguyễn Thị Châm Trờng Chuyên Hạ Long 2008 c Vi du c1: on trich Hch tng s - Trn Quc Tun Ta thng nghe: Ki Tin em minh chờt thay, cu thoat cho Cao ờ; Do Vu chia lng chiu giao, che ch cho Chiờu Vng; D Nhng nuụt than bao thu cho chu; Thõn nhiều dẫn chứng cụ thể khác nhau, tác giả suy Khoainguyên chtTừ tay cu nan cho nc; Kinh c, mụt chang lí chung phổ biến: đời có bậc trung thần tuụi tre, thõnsĩ Thai Tụng thoat khoi vong võy Thờ Sung; nghĩa Cao Khanh, tụi tin xa,cậy, miờng mng Lục Sn,phục khụng Kếtmụt luậnbờ đáng đầy sức mạnh thuyết đợc quy nạp, rút từ nhiều xa thực cac tế khác theo mu kờ nghich tc.T bõcnhau trung thõn vi nc, i nao khụng co? Thao tác (Hch quy tng nap si, Trõn Quc Tuõn) Trong trng hp ny, Trn Quục Tuõn s dung thao tỏc no? Vi du C2: Trong li Ta trớch dim thi tp: Sau nờu li hn ch, tỏc gi rỳt kt lun l Cỏc bn tho th cu mong manh gi mói thờ no c m khụng rỏch nỏt tan tnh? Thao tác kết hợp lí thành kết luận chung Căn vững chắc, khoa học, bác bỏ Y bụụ phõụn Kt luõụn chung Thao tác tổng hợp Phân biệt Tổng hợp Quy nạp Kết luận rút từ kết phân tích; kết hợp phần, mặt, nhân tố tợng, vật, vấn đề Nhận xét bao quát, toàn diện Kt hp cac ý bụ phõn ý chung, khai quat Từ nhiều vật, tợng, vấn đề riêng lẻ khác nhau, suy nguyên lí, kết luận chung Kết luận trở nên vững chắc, đáng tin, thuyết phục T võn riờng suy kt luõn chung Nguyễn Thị Châm Trờng Chuyên Hạ Long 2008 d Phân tích nhận định: Đúng, vii điều kiện: o Tiền đề diễn dịch phải đúng, chân thực o Cách suy luận phải đúng, xác, hợp lí Kết luận đúng, tất yếu, bác bỏ, không cần chứng minh Nhng nhn nh nờu Đúng, dẫn chứng đãmuc có (d) cầnSGK cú đủ ỳng khụng? Vỡ sao? phú, toàn diện, tiêu biểu) (phong Cha dẫn chứng quy nạp thiếu, phiến diện kết luận cha đủ sức khái quát, thuyết phục Đúng, sau phân tích cần tổng hợp trình phân tích mii thực hoàn thành, vững Nguyễn Thị Châm Trờng Chuyên Hạ Long 2008 Ngay t khụ th õu bai th Sang thu, Hu Thinh a mang n cho ngi oc nhng tin hiờờu riờng cua mua thu Khụng phi nhng rng phong sc o, giõờu cuc vang, la ngụ ụng ri hay ao sen tan lanhnh th cụ Cung khụng phi la mau tri xanh ngt hay lan nc bic nh th thu Nguyờn KhuynTin hiờờu mua thu la lan hng ụi ph vo gio se Phai co gio se mi co hng nụng õờm th Lan gio heo may mat vi thoang chm lanh õu mua thu nh bit loc, cht chiu co c mui hng õy Gio a lan hng i khp neo, nh thụng bao vi õt tri, vi hụn ngi mụờt tin vui: mua thu ang ti! Chi bng vai net ve, nha th a nm bt, tai hiờờn c ve ep m hụ, tinh t cua khoanh khc , giao mua Thao tác tổng - phõn - hợp I KHAI NIấM THAO TAC VA THAO TAC NGHI LUN: II MễT Sễ THAO TAC NGHI LUN CU THấ Ôn lại thao tác: phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp Thao tác So sanh Cú mõy loi so sỏnh? VD(a): oan trich bai Tinh thn yờu nc ca nhõn dõn ta (SGK) Chu tch H Chớ Minh ó Tuy khỏc (B)nhng u ging (A) dựng thao tỏc no cú rừ sthao khỏc ->th Tacnhn gia dung tac so sanh nhn mnh s ging nhautrich v giụng nhau? VD(b): oan i Vit s kớ (SGK) Vy so sỏnh l gỡ? Cỏch so sỏnh So sanh giacua Lờ Hanh va Ly Thai Tụ hn? on trớch nh -> Tac giany dung so sanh nhn mnh s khỏc nhau, s hn kộm thờ no? a Phõn tich vi du : b Nhõn xet: => So sỏnh l thao tỏc ngh lun, i chiu gia cỏc s vt da trờn nhng cn c nht nh tỡm s ging, khỏc, hn, kộm, ngang bng nhn xột, ỏnh giỏ mt cỏch chinh xỏc, rừ rng, thuyt phuc Cac loai so sanh chinh: + So sỏnh tng ng: tỡm s ging + So sỏnh tng phn: tỡm s khac 2 Thao tác So sanh + Phân tích ngữ liệu: - Mi so sỏnh u khp khing, nhng khụng cú so sỏnh thỡ khú cú th nhn bn cht s vt, hin tng, mt cỏch rừ rng vỡ s võ ụt, s viờục cn phi c xem xột, i chiu cựng cỏc s vt, s viờ c ụ khỏc C Thảo luận: Đúng: tối thiểu mối liên quan phơng diện sở để so sánh Không xác: hoàn toàn tơng đồng hay t ngi hoi nghi tỏc ơng phản so Cú sánh Đúng: vững cho so dung cua so sỏnh, vỡ mi s so sỏnh u sở khoa học làm cănanh khp khing í kiờn sánh (ch) thờ no? Đúng: mục đích yêu cầu làm nên giá trị so sánh Ghi nh(SGK) Bi III LUYấN TP: a) Tac gia muụn chng minh cho lun iờm : Th Nụm Nguyn Trói ó tipThụng th nhiu thnh tutỏc ca húa dõn qua on trớch gi gian, hc dõn gian muụn chng minh iu gi? b) Tac Tỏc gi s dung nghi lunnhng nao ? thao tỏc ngh luõ ờn no? gia s dng nhng thao tac - Thao tac phõn tớch va quy np - Tac gia ó phõn chia lun iờm chung nhng bụ phn nho - Cõu cuụi cung tac gia s dng thao tac quy nap: Vn ngh cú th v phi nõng ngi lờn mt tõm vúc cao p hn Cỏch dựng nhng thao tỏc ngh luõ ờn ú c) Cach dựng nhng thao tac nghi luõn ú hay ch nao ? - Tac gi xem xet s viờc mụt cach thõu ao nh phõn tớch hay chụ no? - T tng an trich c nõng cao hn nh quy np np CAC THAO TAC NGHI LUN PHN TICH DIấN DICH Chia tỏch QUY NAP TễNG HP Chung -> riờng Riờng -> chung SO SANH Kt hp i chiu MUC ICH: ANH GIA, NHụN XET VN ấ CHI TIấT HOA CU THấ HOA KHAI QUAT HOA TOAN DIấụN HOA TễNG - PHN - HP CHINH XAC HOA Bi dung Hóy vit mt on ngh lun v mc ớch hc Luõn im: Hc s mang li tri thc b ớch cho ngi - Phõn tich: Hc giỳp ngi thụng hiu v nhng s vt, hin tng t nhiờn v xó hi - So sanh: Quỏ trỡnh hc ca ngi ging nh quỏ trỡnh tớch mt ca lũai ong, cng chm ch thnh qu s cng nhiu - Diờn dich: S b ớch ca tri thc qua hc tp,trong nhn thc v hnh ng ca mi cỏ nhõn, - Quy np: Nh hc ngi s ngy mt hũan thin, hiu bit nhiu hn Nu khụng hc tp, nhõn loi s thiu s hiu bit v s khụng cú s phỏt trin v s tin b ca loi ngi CUNG Cễ : Thao tac Phõn tich Diờn dich Quy nap Tụng hp So sanh Ban chõt Chia tach cac phõn, cac mt, cac nhõn tụ cua mụt s vt hay hiờn tng T nguyờn ly chung phụ biờn suy nhng s vt, hiờn tng ca biờt, cai riờng T nhiờu s vt, s viờc, hiờn tng riờng, ca biờt suy nguyờn ly chung, phụ biờn Kờt hp cac phõn, cac mt, cac nhõn tụ cua mụt s vt hay hiờn tng ụi chiờu gia cac s vt da trờn nhng cn c nhõt inh DN Dề : CHUN B ấ LAM BAI VN S Cac thao tac nghi luõờn [...]... khoanh khc , giao mua Thao tác tổng - phõn - hợp I KHAI NIấM THAO TAC VA THAO TAC NGHI LUN: II MễT Sễ THAO TAC NGHI LUN CU THấ 1 Ôn lại các thao tác: phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp 2 Thao tác So sanh Cú mõy loi so sỏnh? VD(a): oan trich trong bai Tinh thn yờu nc ca nhõn dõn ta (SGK) Chu tch H Chớ Minh ó Tuy khỏc nhau (B)nhng u ging nhau (A) dựng thao tỏc no cú rừ sthao khỏc ->th Tacnhn... minh iu gi? b) Tac Tỏc gi s dung nghi lunnhng nao ? thao tỏc ngh luõ ờn no? gia s dng nhng thao tac - Thao tac phõn tớch va quy np - Tac gia ó phõn chia lun iờm chung thanh nhng bụ phn nho - Cõu cuụi cung tac gia s dng thao tac quy nap: Vn ngh cú th v phi nõng con ngi lờn mt tõm vúc cao p hn Cỏch dựng nhng thao tỏc ngh luõ ờn ú c) Cach dựng nhng thao tac nghi luõn ú hay ch nao ? - Tac gi xem xet s... thờ no? a Phõn tich vi du : b Nhõn xet: => So sỏnh l thao tỏc ngh lun, i chiu gia cỏc s vt da trờn nhng cn c nht nh tỡm ra s ging, khỏc, hn, kộm, ngang bng nhn xột, ỏnh giỏ vn mt cỏch chinh xỏc, rừ rng, thuyt phuc Cac loai so sanh chinh: + So sỏnh tng ng: tỡm ra s ging nhau + So sỏnh tng phn: tỡm ra s khac nhau 2 Thao tác So sanh + Phân tích ngữ liệu: - Mi so sỏnh u khp khing, nhng khụng cú so... liệu: - Mi so sỏnh u khp khing, nhng khụng cú so sỏnh thỡ khú cú th nhn ra bn cht s vt, hin tng, vn mt cỏch rừ rng vỡ s võ ụt, s viờục cn phi c xem xột, i chiu cựng cỏc s vt, s viờ c ụ khỏc C Thảo luận: Đúng: nếu không có tối thiểu mối liên quan về một phơng diện nào đó thì không có cơ sở để so sánh Không chính xác: vì đã hoàn toàn tơng đồng hay t ngi hoi nghi tỏc ơng phản thì không phải so Cú sánh... dựng nhng thao tỏc ngh luõ ờn ú c) Cach dựng nhng thao tac nghi luõn ú hay ch nao ? - Tac gi xem xet s viờc mụt cach thõu ao nh phõn tớch hay chụ no? - T tng an trich c nõng cao hn nh quy np np CAC THAO TAC NGHI LUN PHN TICH DIấN DICH Chia tỏch QUY NAP TễNG HP Chung -> riờng Riờng -> chung SO SANH Kt hp i chiu MUC ICH: ANH GIA, NHụN XET VN ấ CHI TIấT HOA CU THấ HOA KHAI QUAT HOA TOAN DIấụN... tp,trong nhn thc v hnh ng ca mi cỏ nhõn, - Quy np: Nh hc tp con ngi s ngy mt hũan thin, hiu bit nhiu hn Nu khụng hc tp, nhõn loi s thiu s hiu bit v s khụng cú s phỏt trin v s tin b ca loi ngi CUNG Cễ : Thao tac Phõn tich Diờn dich Quy nap Tụng hp So sanh Ban chõt Chia tach cac phõn, cac mt, cac nhõn tụ cua mụt s vt hay hiờn tng T nguyờn ly chung phụ biờn suy ra nhng s vt, hiờn tng ca biờt, cai riờng... tng riờng, ca biờt suy ra nguyờn ly chung, phụ biờn Kờt hp cac phõn, cac mt, cac nhõn tụ cua mụt s vt hay hiờn tng ụi chiờu gia cac s vt da trờn nhng cn c nhõt inh DN Dề : CHUN B ấ LAM BAI VN S 7 Cac thao tac nghi luõờn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ngữ văn 10 tuần 32 các thao tác nghị luận , Bài giảng ngữ văn 10 tuần 32 các thao tác nghị luận , Bài giảng ngữ văn 10 tuần 32 các thao tác nghị luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay