Bài giảng lịch sử 8 tiết 15 bài 10 trung quôc cuối thế kỉ XIX đầu tk XX

32 109 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:06

KIỂM TRA BÀI CŨ ? Thực dân Anh xâm lược thống trị Ấn Độ nào? Các em đốn xem hình ảnh liên quan tới quốc gia nào? Hình 42 Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ” Trung Quốc TIẾT 15 - BÀI 10 TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX I TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHIA XẺ: Quan sát lược đồ cho biết vài nét vị trí địa lí Trung Quốc? Trung Quốc nước lớn Diện tích: 9, triệu km2 (¼ diện tích Châu Á), đơng dân, dân số 1,2 tỉ người (1996 là1/5 dân số giới) 1/ Ngun nhân: - Trung Quốc rộng lớn, giàu TNKS chế độ PK mục nát TRUNG QUỐC Rộng lớn, đơng dân, giàusao tài ngun khống sản Tại nước đế quốc xâm Chế độ phong kiến mụcchiếm nát TQ? Q trình xâm chiếm Sự kiện mở đầu cho xâm lược TQ nước đế quốc? Trung Quốc nước phong kiến độc lập Cuộc chiến tranh thuốc phiện Mở đầu q trình xâm lược TQ Triều đại Mãn Thanh bất lực, bán rẻ Quyền Lợi dân tộc NỬA THUỘC ĐỊA BIẾN NỬA PHONG KIẾN TỒN TẠI TRÊN MỘT ĐẤT NƯỚC Chiến tranh thuốc phiện 1840 - 1842 TRUNG QUỐC TỪ HI THÁI HẬU III CÁCH MẠNG TÂN HỢI (1911) Tơn Trung Sơn học thuyết Tam dân Tơn Trung Sơn ai? Ơng có vai trò đời TQ đồng minh hội? THÀNH LẬP TRUNG QUỐC ĐỒNG MINH HỘI HỌC THUYẾT Tơn Trung Sơn TAM DÂN (1866-1925) DÂN TỘC ĐỘC LẬP DÂN QUYỀN TỰ DO DÂN SINH HẠNH PHÚC Tơn Trung Sơn học thuyết Tam dân - Tơn Trung Sơn ( 1866 – 1925 ) đại diện ưu tú lãnh tụ phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản - 8/1905, Thành lập Đồng Minh Hội với Học Thuyết Tam Dân * Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, khơi phục Trung Hoa, thành lập Dân Quốc, bình đẳng ruộng đất ? Mục tiêu Trung Quốc Đồng Minh hội Cách mạng Tân Hợi 1911 a Ngun nhân 9/5/1911Triều đại Mãn Thanh sắc lệnh “ quốc hữu hóa đường sắt” thực chất sắc lệnh trao quyền kinh doanh đường sắt cho đế quốc, bán rẻ lợi ích dân tộc CÁCH MẠNG TÂN HỢI BÙNG NỔ Hình 45 Lược đồ cách mạng Tân Hợi Thanh Đảo Nam Kinh Thượng Hải Nơi cách mạng bùng nổ lan rộng Vũ Xương 10 /10 /1911 Quảng Tây 29/12/1911 Trung Hoa Dân Quốc thành lập Tơn Trung Sơn làm tổng thống 2/1912, Viên Thế khải làm Tổng Thống CM chấm dứt Quảng Đơng LÊ HỮU PHONG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ MANG YANG Nơi quyền nhà Thanh tồn Phạm vi cách mạng lan rộng PHONG TRÀO VŨ XƯƠNG QN MÃN THANH ĐẦU HÀNG CM Viên Thế Khải Sai lầm Tơn Trung Sơn nhường Viên Thế Khải làm Tổng Thống vì: -Viên Thế Khải người nham hiểm, ba phải, câu kết với ngoại bang, chạy qua chạy lại TĐ Mãn Thanh qn cách mạng -Viên Thế Khải đế quốc giúp đỡ Thế lực phong kiến qn phiệt nắm quyền - Khi Viên Thế Khải lên Tổng thống coi CM chấm hết c Ý nghĩa -* Ý nghĩa: - cách mạng dân chủ tư sản - Ảnh hưởng lớn đến PTGPDT Châu Á có Việt Nam - Lật đổ chế độ Mãn Thanh - Tạo đk cho kinh tế TBCNphát triển CMTH - Có ảnh hưởng lớn đến PTGPDT Châu Á Theo em cách mạng Tân Hợi có ý nghĩa gì? Cách mạng Tân Hợi có hạn chế gì? HẠN CHẾ CỦA CM TÂN HỢI - Cách mạng khơng đánh đuổi đế quốc - Khơng chống phong kiến đến - Khơng giải vấn đề ruộng đất cho nơng dân BÀI TẬP NGHIỆM TRẮC * Chọn đáp án Câu khiến chominh Trung Câu1:2:Lý Trung Quốc Đồng hộiQuốc tổtrở đối tượng xâm lược CNĐQ chức thành trị của? kỷ XIX? A Giai cấp nơng dân Trung Quốc A Trung Quốc nước rộng, đơng dân B Giai cấp tư sản Trung Quốc B giới C Cả hai ý B Trung Quốc nước giàu tài ngun D Cả hai ý sai C Chế độ phong kiến suy yếu D Tất ý D Câu 3: Vì phong trào đấu tranh nhân dân Trung Quốc cuối kỷ XIX đầu kỷ XX lần lược thất bại? A Thực lực phong trào yếu B Không lãnh đạo tổ chức trò vững mạnh C Chính quyền Mãn Thanh cấu kết với đế quốc D Tất ý D BÀI TẬP NGHIỆM TRẮC * Chọn đáp án Câu 4: Tại khơng phải mà nhiều nước đế quốc xâm lược Trung quốc ? A Vì triều đình Mãn Thanh mạnh B Vì Trung Quốc đất rộng người đơng B C Vì phong trào đấu tranh nhân dân lên cao D Vì triều đình phong kiến khơng chấp nhận đường thỏa hiệp Hướng dẫn nhà * Trả lời câu hỏi cuối * Lập niên biểu phong trào đấu tranh nhân dân Trung Quốc cuối kỷ XIX- đầu kỷ XX * Chuẩn bị trước 11: Đơng Nam Á cuối kỷ XIX- đầu kỷ XX [...]... ” Trung Quốc • • • • • • Từ trái qua phải: Chân dung của Hồng đế Đức Tổng thống Pháp Nga Hồng Nhật Hồng Tổng thống Mỹ Thủ tướng Anh đương thời II PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỶ XIX - ĐẦU THẾ KỶ XX *Lập niên biểu: PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC CUỐI TK XIX ĐẦU TK XX Tên phong trào Kháng chiến chống Anh Thời gian 189 8 Phong trào nơng Cuối thế kỉ dân Nghĩa Hồ XIX. .. Mãn Thanh còn rất mạnh B Vì Trung Quốc đất rộng người đơng B C Vì phong trào đấu tranh của nhân dân lên cao D Vì triều đình phong kiến khơng chấp nhận con đường thỏa hiệp Hướng dẫn về nhà * Trả lời câu hỏi cuối bài * Lập niên biểu phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX * Chuẩn bị trước bài 11: Đơng Nam Á cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX ... quyết được vấn đề ruộng đất cho nơng dân BÀI TẬP NGHIỆM TRẮC * Chọn đáp án đúng Câu do nào khiến chominh Trung Câu1:2:Lý Trung Quốc Đồng hộiQuốc là tổtrở đối tượng xâm lược của CNĐQ chức thành chính trị của? ở thế kỷ XIX? A Giai cấp nơng dân Trung Quốc A Trung Quốc là nước rộng, đơng dân nhất B Giai cấp tư sản Trung Quốc B thế giới C Cả hai ý trên đều đúng B Trung Quốc là nước giàu tài ngun D Cả hai... Xương 10 /10 /1911 Quảng Tây 29/12/1911 Trung Hoa Dân Quốc thành lập Tơn Trung Sơn làm tổng thống 2/1912, Viên Thế khải làm Tổng Thống CM chấm dứt Quảng Đơng LÊ HỮU PHONG TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ MANG YANG Nơi chính quyền nhà Thanh còn tồn tại Phạm vi cách mạng lan rộng PHONG TRÀO VŨ XƯƠNG QN MÃN THANH ĐẦU HÀNG CM Viên Thế Khải Sai lầm khi Tơn Trung Sơn nhường Viên Thế Khải làm Tổng Thống vì: -Viên Thế Khải... đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều lần lược thất bại? A Thực lực của các phong trào còn quá yếu B Không được sự lãnh đạo của một tổ chức chính trò vững mạnh C Chính quyền Mãn Thanh cấu kết với các đế quốc D Tất cả các ý trên đều đúng D BÀI TẬP NGHIỆM TRẮC * Chọn đáp án đúng Câu 4: Tại sao khơng phải một mà là nhiều nước đế quốc cùng xâm lược Trung quốc ? A Vì triều... PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC CUỐI TK XIX ĐẦU TK XX Tên phong trào Kháng chiến chống Anh Thời gian 189 8 Phong trào nơng Cuối thế kỉ dân Nghĩa Hồ XIX đầu thế kỉ XX đồn Kết quả Thất bại 184 0- 184 2 Phong trào nơng dân thái 185 1- 186 4 bình Thiên quốc Cuộc vận động Duy Tân Người lãnh đạo Hồng Tú Tồn Thất bại -Khang Hữu Vi, Thất bại Lương Khải Siêu khởi xướng - Vua Quang Tự (ủng hộ) Nghĩa Hồ đồn... HI THÁI HẬU III CÁCH MẠNG TÂN HỢI (1911) 1 Tơn Trung Sơn và học thuyết Tam dân Tơn Trung Sơn là ai? Ơng có vai trò gì đối với sự ra đời của TQ đồng minh hội? THÀNH LẬP TRUNG QUỐC ĐỒNG MINH HỘI HỌC THUYẾT Tơn Trung Sơn TAM DÂN ( 186 6-1925) 1 DÂN TỘC ĐỘC LẬP 2 DÂN QUYỀN TỰ DO 3 DÂN SINH HẠNH PHÚC 1 Tơn Trung Sơn và học thuyết Tam dân - Tơn Trung Sơn ( 186 6 – 1925 ) là đại diện ưu tú và là lãnh tụ của...2/ Q trình xâm chiếm - 184 0 – 184 2: Anh tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện, Mở đầu q trình chiến tranh xâm lược CÁC VÙNG ĐẤT ĐẾ QUỐC XÂU XÉ Bản đồ các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc ANH ( Sơng Dương Tử) PHÁP ( Vùng Vân Nam) NGA Cáp Nhĩ Tân MƠNG CỔ MÃN CHÂU NGA- NHẬT ( Vùng Đơng Bắc) BẮC KINH ĐỨC... Viên Thế Khải làm Tổng Thống vì: -Viên Thế Khải là người nham hiểm, ba phải, câu kết với ngoại bang, chạy qua chạy lại giữa TĐ Mãn Thanh và qn cách mạng -Viên Thế Khải được đế quốc giúp đỡ Thế lực phong kiến qn phiệt nắm chính quyền - Khi Viên Thế Khải lên Tổng thống coi như CM chấm hết c Ý nghĩa -* Ý nghĩa: - là cuộc cách mạng dân chủ tư sản - Ảnh hưởng lớn đến PTGPDT ở Châu Á trong đó có Việt Nam... Tơn Trung Sơn ( 186 6 – 1925 ) là đại diện ưu tú và là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản - 8/ 1905, Thành lập Đồng Minh Hội với Học Thuyết Tam Dân * Mục tiêu: Đánh đổ Mãn Thanh, khơi phục Trung Hoa, thành lập Dân Quốc, bình đẳng ruộng đất ? Mục tiêu của Trung Quốc Đồng Minh hội 2 Cách mạng Tân Hợi 1911 a Ngun nhân 9/5/1911Triều đại Mãn Thanh ra sắc lệnh “ quốc hữu hóa đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lịch sử 8 tiết 15 bài 10 trung quôc cuối thế kỉ XIX đầu tk XX , Bài giảng lịch sử 8 tiết 15 bài 10 trung quôc cuối thế kỉ XIX đầu tk XX , Bài giảng lịch sử 8 tiết 15 bài 10 trung quôc cuối thế kỉ XIX đầu tk XX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay