Bài giảng kinh tế học đại cương chương 10 chính sách kinh tế vĩ mô

16 67 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:05

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Hệ Đào Tạo Từ Xa Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính Chương 10 Chính sách kinh tế vĩ mô Nội dung chương      Các khái niệm Chính sách tài khoá (Fiscal Policy) Chính sách tiền tệ (Monetary Policy) Chính sách thu nhập (Income Policy) Ngân hàng trung ương sách tiền tệ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 1-2 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan Các tiêu chuẩn để đánh giá kết kinh tế     Tính hiệu (efficiency): kinh tế hiệu sản xuất người muốn với chi phí thấp Công (equity): phân phối thu nhập công Tăng trưởng (growth): gia tăng tổng sản lượng kinh tế Ổn định (stability): Điều kiện mà sản lượng tăng trưởng ổn định, lạm phát thấp, toàn dụng lao động tài nguyên Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan Mục tiêu sách vĩ mô       Phát triển kinh tế: tạo thu nhập tăng mức sống Ổn định kinh tế vĩ mô: thất nghiệp thấp Lạm phát chấp nhận: Tỷ giá phù hợp Tránh bong bóng tài sản? Phân phối thu nhập phù hợp Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan Hậu  Lạm phát      Sản xuất phân phối hiệu Tạo bất định chi phí hoạch định Khó đạt thoả thuận lâu dài Tiền chức năng: Xuất khó khăn, nhập dễ dàng  Thất nghiệp  Thiếu nguồn lực, sản xuất đình trệ  Thu nhập giảm Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan Công cụ sách kinh tế vĩ mô     Chính Chính Chính Chính sách sách sách sách tiền tệ (monetary policy) tài khoá (fiscal policy) thu nhập (income policy) thương mại tỷ giá hối đoái Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan Chính sách tài khoá        Mục tiêu:  Kích thích kinh tế phát triển  Kềm chế lạm phát Chỉ tiêu: Tiêu dùng, đầu tư Công cụ sách:  Thuế  Chi tiêu phủ Hình thức  Chính sách tài khoá mở rộng: G > T  Chính sách tài khoá siết chặt: G < T Quyết định sách: trị gia Các vấn đề có liên quan:  Gây lạm phát  Thoái giảm đầu tư (Crowding out) Độ trễ sách:  Trễ nhận dạng: sau – tháng  Trễ định: phụ thuộc vào chất hệ thống trị  Trễ thực thi  Tác động trễ: thường – tháng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan Định hường cho sách tài khóa Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan Chính sách tiền tệ        Chính sách tiền tệ liên quan đến thay đổi tốc độ tăng cung tiền (M1 M2) lãi suất ngắn hạn Mục tiêu: Ổn định giá Chỉ tiêu trung hạn:  Cung tiền (money supply Targeting)  Lạm phát (InflationTargeting) Công cụ sách:  Trực tiếp: quy định lãi suất, quota, kiểm soát tín dụng  Gián tiếp: Chính sách thị trường mở, lãi suất chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc Quyết định sách: Ngân hàng trung ương Độ trễ sách:  Trễ nhận dạng: – tháng  Trễ định: ngắn  Trễ thực thi: ngắn  Tác động: thường 12 – 18 tháng Các vấn đề:  Tác động khu vực nhạy cảm với lãi suất  Tính độc lập ngân hàng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan Chính sách tiền tệ  Chính sách tiền tệ mở rộng: Tăng độ tăng trưởng tiền M    NHTW mua chứng khoán từ NHTM từ công chúng Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc Giảm lãi suất chiết khấu → Cung tiền tăng → i% giảm → C tăng, I tăng → AD tăng  Chính sách tiền tệ thắt chặt: Giảm độ tăng trưởng tiền M    NHTW bán chứng khoán cho NHTM cho công chúng Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc Tăng lãi suất chiết khấu → Cung tiền giảm → i% tăng → C giảm, I giảm → AD giảm Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 10 NHTW sách tiền tệ  Mua bán chứng khoán phủ thị trường       Mua chứng khoán Chính phủ: từ NHTM, từ công chúng Bán chứng khoán Chính phủ: NHTM, công chúng NHTW mua chứng khoán từ NHTM → vượt dự trữ tăng nhiều → Cung tiền tăng nhiều NHTW bán chứng khoán cho NHTM công chúng → vượt dự trữ giảm → Cung tiền giảm Mua chứng khoán → Cầu tăng, cung không đổi → Giá tăng Bán chứng khoán → Cung tăng, cầu không đổi → Giá giảm Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 11 NHTW sách tiền tệ   Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Tỷ lệ dự trữ lớn → số nhân tiền tệ lớn → tăng nhanh mức cung tiền ngược lại Thay đổi lãi suất chiết khấu:   Lãi suất chiết khấu lãi suất quy định NHTW họ cho NHTM vay tiền Khi lãi suất chiết khấu thấp lãi suất thị trường điều kiện cho vay thuận lợi → khuyến khích NHTM vay tiền → cung tiền tăng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 12 Quan điểm khác tổng cung PRICE LEVEL (average price per unit of output) (a) The Keynesian view Aggregate supply P3 P1 AD3 AD2 AD1 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Q1 QF RATE OF OUTPUT (real GDP per time period) Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 13 Quan điểm khác tổng cung PRICE LEVEL (average price per unit of output) (b) The Monetarist view Aggregate supply P5 P4 AD5 AD4 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 QN RATE OF OUTPUT (real GDP per time period) Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 14 Quan điểm khác tổng cung PRICE LEVEL (average price per unit of output) (c) An eclectic view Aggregate supply P7 P6 AD7 AD6 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Q6 Q7 RATE OF OUTPUT (real GDP per time period) Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 15 Chính sách thu nhập     Định nghĩa: sách thu nhập liên quan đến kiểm soát trực tiếp phủ vào giá lương Được sử dụng sách khác không dùng Quyết định sách: Chính khách Các vấn đề: Tác động vào thị trường, hậu phân bổ thu nhập Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 16 [...]... Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 15 Chính sách thu nhập     Định nghĩa: chính sách thu nhập liên quan đến sự kiểm soát trực tiếp của chính phủ vào giá cả và lương Được sử dụng khi các chính sách khác không dùng được Quyết định chính sách: Chính khách Các vấn đề: Tác động vào thị trường, hậu quả phân bổ thu nhập Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2 010 Kinh. .. Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2 010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 12 Quan điểm khác nhau về tổng cung PRICE LEVEL (average price per unit of output) (a) The Keynesian view Aggregate supply P3 P1 AD3 AD2 AD1 0 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2 010 Q1 QF RATE OF OUTPUT (real GDP per time period) Kinh tế học đại cương Chương. .. P4 AD5 AD4 0 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2 010 QN RATE OF OUTPUT (real GDP per time period) Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 14 Quan điểm khác nhau về tổng cung PRICE LEVEL (average price per unit of output) (c) An eclectic view Aggregate supply P7 P6 AD7 AD6 0 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2 010 Q6 Q7 RATE OF OUTPUT... Cung tiền giảm bằng nhau Mua chứng khoán → Cầu tăng, cung không đổi → Giá tăng Bán chứng khoán → Cung tăng, cầu không đổi → Giá giảm Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2 010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 11 NHTW và chính sách tiền tệ   Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Tỷ lệ dự trữ lớn → số nhân tiền tệ lớn → tăng nhanh mức cung tiền và ngược lại Thay đổi lãi...NHTW và chính sách tiền tệ  Mua bán chứng khoán của chính phủ trên thị trường       Mua chứng khoán của Chính phủ: từ NHTM, từ công chúng Bán chứng khoán của Chính phủ: NHTM, công chúng NHTW mua chứng khoán từ NHTM → vượt dự trữ tăng nhiều hơn → Cung tiền tăng nhiều hơn NHTW bán... không dùng được Quyết định chính sách: Chính khách Các vấn đề: Tác động vào thị trường, hậu quả phân bổ thu nhập Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2 010 Kinh tế học đại cương Chương 1: Tổng quan 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế học đại cương chương 10 chính sách kinh tế vĩ mô , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 10 chính sách kinh tế vĩ mô , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 10 chính sách kinh tế vĩ mô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay