Bài giảng kinh tế học đại cương chương 09 hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng

29 101 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:05

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Hệ Đào Tạo Từ Xa Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính Chương 09 Hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng Nội dung chương     Hệ thống tài Hệ thống tiền tệ Hệ thống ngân hàng Thị trường tiền tệ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng Hệ thống tài Người có tiền Hệ thống tài Thị trường Các định chế tài Ngân hàng Người cần tiền Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng Nhu cầu tài Người vay Người cho vay Lượng tiền Cần nhiều Có tiền để đầu tư Thời hạn Cam kết lâu dài Cần khoản Thanh tốn Hình thức linh hoạt Muốn tốn ổn định Thơng tin Cung cấp tốt Càng nhiều tốt Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng Vai trò Hệ thống tài      Điều phối cân tiết kiệm Phân bổ quỹ tới nơi tiêu dùng tốt Giảm rủi ro thơng qua đa dạng hố Tạo tính khoản (bằng cách thu thập nguồn quỹ đem cho nhiều người vay) Tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại (bằng cách gia hạn tín dụng, cho phép thay đổi tiêu dùng) Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng Tiền tệ     Nhu cầu trao đổi hàng hố Trao đổi gián tiếp: hàng đồi hàng, nhu cầu phát sinh lúc Nhà nước thu gom phân phối Dùng phương tiện trao đổi    Cơng cụ tốn cho lưu thơng hàng hố nợ Tiền hợp pháp: Tiền giấy tiền đồng Chứng từ có giá Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng Chức tiền  Phương tiện trao đổi    Đo lường giá trị     Dùng giao dịch mua bán hàng hố Tạo thuận lợi cho q trình lưu thơng hàng hố Đo lường hàng hố khác So sánh lợi ích chi phí phương án kinh tế Cơ sở hạch tốn hoạt động kinh tế Phương tiện cất giữ giá trị   Tiền để tiêu dùng tương lai Tài sản tài Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng Thị trường tiền: cầu tiền   Chức năng: phương tiện trao đổi, đơn vị tính tốn, cất giữ giá trị Nguồn gốc nhu cầu tiền:     Các yếu tố định đến nhu cầu tiền:   Nhu cầu trao đổi Dt: số tiền cần để mua hàng hố dịch vụ Nhu cầu dự phòng: tiền đáp ứng nhu cầu cấp bách, khơng dự kiến Nhu cầu đầu Da: Tiền cần giữ cho kỳ vọng cho thị trường tài tương lai Lãi suất Lượng tiền cần giao dịch: tổng sản lượng, mức giá chung Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng Thị trường tiền: cầu tiền  Đường cầu tiền:   Lãi suất thay đổi, lượng cầu dịch chuyển Tổng sản lượng thay đổi, đường cầu dịch chuyển Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng Thị trường tiền: cung tiền  Đo lường cung tiền    Khối tiền M1     M1 chuẩn tệ Khác khoản ký thác: tiết kiệm có kỳ hạn, ký thác có kỳ hạn, chứng khốn ngắn hạn phủ Khối tiền M3   Tiền mặt hành Khác khoản ký thác sử dụng cheque Khối tiền M2   Lượng tiền: lượng tiền lưu hành thời đoạn Tính khoản (Liquidity): khả chuyển đổi tài sản thành phương tiện trao đổi Gồm M2 khoản khác: (1) Trái phiếu, (2) Cơng trái, (3) Cổ phiếu, (4) Văn tự cầm cố… ⇒ Đa số dùng M2 để định nghĩa tiền : Khối M2 lượng cung tiền Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 10 Bảng cân đối tài sản NHTM Tài sản Nợ Dự trữ 100 Ký gửi Cho vay 900 Tổng số 1000 Tổng số Tài sản Dự trữ 1000 Nợ 90 Ký gửi Cho vay 810 Tổng số 900 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 1000 Tổng số 900 900 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 15 Cơ chế tạo tiền Các hệ Ngân hàng Tiền ngân hàng tăng thêm Dự trữ Cho vay Ngân hàng 1.000 100 900 Ngân hàng 900 90 810 Ngân hàng 810 81 729 Ngân hàng 729 72,9 656,1 0,0295 0,00295 0,02655 10.000 1.000 9.000 Ngân hàng 100 Tổng số Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Sử dụng tiền Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 16 Số nhân cung tiền   Hệ số phản ánh khối lượng tiền tạo từ đơn vị số tiền (kM) Trong trường hợp đơn giản, số nhân cung tiền tỷ lệ tiền gửi so với việc tăng dự trữ mới: Số nhân cung tiền =   tỷ lệ dự trữ bắt buộc Gọi H số tiền : tiền mặt ngồi ngân hàng + tiền dự trữ Khối tiền M1: tiền mặt ngồi ngân hàng + tiền sử dụng cheque M1 = kMxH Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 17 Ngân hàng trung ương    Ngân hàng phủ Lender of the last resort cho ngân hàng nguy khốn Kiểm sốt lượng cung tiền: tăng hay giảm    Thay đổi tỷ lệ dự trữ Thay đổi tỷ lệ chiết khấu Chính sách thị trường mở (Open Market Operation) Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 18 Bản cân đối tài khoản Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ Tài sản Nợ Vàng 11.048 Tiền giấy phát hàng Cho vay (NH) 25.145 Ký gửi: Trái khốn phủ 506.695 Các tài sản khác 46.839 Tổng 589.727 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 535.349 Dự trữ NHTM 13.480 Ngân Quỹ CP 15.868 Nợ khác Tổng 25.030 589.727 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 19   Ngân hàng trung ương kiểm sốt lượng cung tiền kiểm sốt lượng dự trữ kinh tế Hành vi cung tiền ngân hàng trung ương khơng bị ảnh hưởng lãi suất ⇒ đường cung tiền thẳng đứng Lãi suất (phần trăm) Cung tiền Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 M S Cung tiền, M Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 20 Cung cầu thị trường tiền % Lãi suất, r Thiếu cung r1 Điểm cân r* M r2 d dư cầu M Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 d M S Tiền, M M d Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 21 Cung cầu thị trường tiền Lãi suất, r % M S Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Dư cung tiền M 14 Lãi suất cân M M S S S  Lãi suất cân M Tăng cung tiền S M d M S M Tiền, M S M d Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 22 Cung cầu thị trường tiền Lãi suất, r % M d M d M S  Tăng cầu tiền 14 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 M S Tiền, M M S M d Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 23 Lãi tức    Lãi tức: giá phải trả cho việc sử dụng nguồn lực vốn thời đoạn Lãi suất: tỷ lệ lãi tức vốn gốc Yếu tố định đến lãi suất:      Kỳ hạn tốn Rủi ro Khả chuyển hốn Chi phí hành Lãi suất cân  Điểm lượng cầu tiền với lượng cung tiền lãi suất kinh tế Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương 1-24 tiền tệ ngân hàng Chương 09: hệ thống tài chính, 24 Lãi tức  Cấu trúc lãi suất (Term structure of interest rates)     Thời gian đáo hạn dài, mức lợi tức u cầu cao Ngân hàng trung ương tác động đến lãi suất ngắn hạn Cảm nhận thị trường tác động đến lãi suất trung dài hạn Đường cong lãi suất (Yields curve): Đồ thị biểu diễn hàm số suất thu lợi đáo hạn cơng cụ tài khơng rủi ro theo thời gian đáo hạn Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương 1-25 tiền tệ ngân hàng Chương 09: hệ thống tài chính, 25 Yield curve Đường cong lãi suất ngân hàng tiền đồng 0.75% 0.65% 0.55% 0.45% 0.35% Tháng 0.25% Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 Kinh tế học đại cương 1-26 tiền tệ ngân hàng Chương 09: hệ thống tài chính, 26 Thị trường trái phiếu: cầu Price of bonds Interes t rate P P L S A i2 B B i1 B Quantity of Bonds (a) Bond Market Perspective Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 A d Quantity of Loanable Funds (b) Loanable Funds Perspective Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 27 Thị trường trái phiếu: cung Price of bonds B P P C D S Interes t rate D i2 C i1 L Quantity of Bonds (a) Bond Market Perspective Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 D Quantity of Loanable Funds (b) Loanable Funds Perspective Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 28 Cân Price of bonds B P S Interes t rate Excess Supply of Bonds B C P D Excess Demand for Bonds Quantity of Bonds (a) Bond Market Perspective Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 D B D S A E i* A Excess Supply of Loanable Funds i2 E P* L B i1 Excess Demand for Loanable funds Quantity of Loanable Funds C L D (b) Loanable Funds Perspective Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ ngân hàng 29 [...]...Cung tiền Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 11 Ngân hàng và cơ chế tạo tiền  Hệ thống ngân hàng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 12 Bản cân đối tài sản của NHTM Ngân hàng. .. cung tiền S M 1 d 0 M S 0 M Tiền, M S 1 M d 2 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 22 Cung cầu trong thị trường tiền Lãi suất, r % M d 0 M d M 1 S  Tăng cầu tiền 14 7 0 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 M S 0 Tiền, M M S 1 M d 2 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 23 Lãi tức    Lãi tức:... nhân cung tiền là tỷ lệ tiền gửi so với việc tăng dự trữ mới: Số nhân cung tiền =   1 tỷ lệ dự trữ bắt buộc Gọi H là cơ số tiền : tiền mặt ngồi ngân hàng + tiền dự trữ Khối tiền M1: tiền mặt ngồi ngân hàng + tiền sử dụng cheque M1 = kMxH Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 17 Ngân hàng trung... 900 Ngân hàng 2 900 90 810 Ngân hàng 3 810 81 729 Ngân hàng 4 729 72,9 656,1 0,0295 0,00295 0,02655 10.000 1.000 9.000 Ngân hàng 100 Tổng số Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Sử dụng tiền Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 16 Số nhân cung tiền   Hệ số phản ánh khối lượng tiền được tạo ra từ một đơn vị cơ số tiền. .. cân đối tài sản của NHTM Tài sản Nợ Dự trữ 100 Ký gửi Cho vay 900 Tổng số 1000 Tổng số Tài sản Dự trữ 1000 Nợ 90 Ký gửi Cho vay 810 Tổng số 900 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 1000 Tổng số 900 900 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 15 Cơ chế tạo tiền Các thế hệ Ngân hàng Tiền ngân hàng tăng thêm Dự trữ Cho vay Ngân hàng 1... Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 27 Thị trường trái phiếu: cung Price of bonds B P 1 P 2 C D S Interes t rate D i2 C i1 L 0 Quantity of Bonds (a) Bond Market Perspective Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 0 D Quantity of Loanable Funds (b) Loanable Funds Perspective Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền. .. sốt lượng cung tiền bằng kiểm sốt lượng dự trữ trong nền kinh tế Hành vi cung tiền của ngân hàng trung ương khơng bị ảnh hưởng của lãi suất ⇒ đường cung tiền thẳng đứng Lãi suất (phần trăm) Cung tiền 0 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 M S Cung tiền, M Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 20 Cung cầu thị trường tiền % Lãi suất,... Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 d 1 M S Tiền, M M d 2 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 21 Cung cầu trong thị trường tiền Lãi suất, r % M S 7 0 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 0 Dư cung tiền tại M 14 Lãi suất cân bằng tại M M S S S 1  Lãi suất cân bằng tại M 1 Tăng cung tiền S... trung ương Hoa Kỳ Tài sản Nợ Vàng 11.048 Tiền giấy phát hàng Cho vay (NH) 25.145 Ký gửi: Trái khốn chính phủ 506.695 Các tài sản khác 46.839 Tổng 589.727 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 535.349 Dự trữ của NHTM 13.480 Ngân Quỹ CP 15.868 Nợ khác Tổng 25.030 589.727 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 19   Ngân hàng trung ương...  Ngân hàng của chính phủ Lender of the last resort cho ngân hàng nguy khốn Kiểm sốt lượng cung tiền: tăng hay giảm    Thay đổi tỷ lệ dự trữ Thay đổi tỷ lệ chiết khấu Chính sách thị trường mở (Open Market Operation) Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 09: hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng 18 Bản cân đối tài khoản của Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế học đại cương chương 09 hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 09 hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 09 hệ thống tài chính, tiền tệ và ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay