Sinh học 11 bài 37 b – SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vật SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vật

33 137 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Kiểm tra cũ Câu 1: Hoocmôn hoa hình thành từ phận cây? a/ Lá b/ Rễ, thân c/ Thân d/ Rễ Câu 2: Sự hoa chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố: a/ Hoocmôn hoa, tuổi cây, nhiệt độ b/ Tuổi cây, nhiệt độ, quang chu kì hoocmôn hoa c/ Hoocmôn hoa, quang chu kì, nhiệt độ d/ Tuổi cây, nhiệt độ quang chu kì Câu 3: Ví dụ vận dụng kiến thức sinh trưởng vào thao tác xử lí hạt - củ nảy mầm? a/ Có thể dùng gibêrêlin để thúc hạt, củ nẩy mầm b/ Có thể dùng gibêrêlin chọn giống theo mùa c/ Có thể dùng auxin kích thích hạt nẩy mầm d/ Có thể dùng xitôkinin để giúp hạt - củ nhánh phân chia Câu 4: Phitôcrôm Pđx có tác dụng: a/ Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở b/ Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng mở c/ Làm cho hạt nảy mầm, hoa nở, khí khổng đóng d/ Làm cho hạt nảy mầm, kìm hãm hoa nở khí khổng mở Câu 5: Thời điểm hoa thực vật năm có phản ứng quang chu kỳ trung tính xác định theo: a/ Chiều cao thân b/ Đường kính gốc c/ Số lượng thân d/ Lượng hooc môn hoa Câu 6: Phitôcrôm là: a/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì cảm nhận ánh sáng, có chất prôtêin chứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm b/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì cảm nhận ánh sáng, có chất phi prôtêin chứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm c/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì cảm nhận ánh sáng, có chất prôtêin chứa cần ánh sáng để quang hợp d/ Sắc tố cảm nhận quang chu kì không cảm nhận ánh sáng, có chất prôtêin chứa hạt cần ánh sáng để nảy mầm Câu 7: Cây trung tính là: a/ Cây hoa ngày dài vào mùa mưa ngày ngắn vào mùa khô b/ Cây hoa ngày dài ngày ngắn c/ Cây hoa ngày dài vào mùa lạnh ngày ngắn vào mùa nóng d/ Cây hoa ngày ngắn vào mùa lạnh ngày dài vào mùa nóng Câu 8: Quang chu kì là: a/ Sự hoa thực vật phụ thuộc vào tương quan độ dài ngày đêm b/ Thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối ngày c/ Thời gian chiếu sáng ngày d/ Tương quan độ dài ban ngày ban đêm mùa Câu 9: Các trung tính a/ Thanh long, cà tím, cà phê ngô, huớng dương b/ Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường c/ Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương d/ Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía II Phát triển không qua biến thái Giai đoạn phôi thai - Diễn tử cung (dạ con) người mẹ - Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi  tế bào phôi phân hóa tạo thành quan (tim, gan, phổi, mạch máu,…)  thai nhi II Phát triển không qua biến thái Giai đoạn sau sinh Con non sinh có đặc điểm hình thái cấu tạo tương tự người trưởng thành III Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái hoàn toàn III Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái hoàn toàn - Ở đa số loài côn trùng (bướm, ruồi, ong,…) lưỡng cư - Quá trình phát triển bướm chia làm giai đoạn: a Giai đoạn phôi - Diễn trứng thụ tinh - Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi  tế bào phôi phân hóa tạo thành quan sâu bướm Sâu bướm chui từ trứng III Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái hoàn toàn b Giai đoạn hậu phôi - Sâu bướm  nhộng  bướm III Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái hoàn toàn b Giai đoạn hậu phôi - Sâu bướm có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí khác với bướm - Sâu bướm trải qua nhiều lần lột xác biến đổi thành nhộng Nhộng giai đoạn tu chỉnh lại toàn thể để biến sâu thành bướm Trứng nở thành ấu trùng (nòng nọc sống nước, có mang để hô hấp có đuôi để bơi) biến đổi thành ếch sống cạn có phổi để hô hấp có chân để nhảy III Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái hoàn toàn b Giai đoạn hậu phôi  Phát triển qua biến thái hoàn toàn kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lý khác với trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian ấu trùng biến thành trưởng thành III Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái không hoàn toàn - Ở số loài côn trùng (châu chấu, cào cào, gián…) lưỡng cư - Quá trình phát triển châu chấu chia làm giai đoạn: III Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái không hoàn toàn a Giai đoạn phôi - Diễn trứng thụ tinh - Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi  tế bào phôi phân hóa tạo thành quan ấu trùng Ấu trùng chui từ trứng III Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái không hoàn toàn b Giai đoạn hậu phôi - Ấu trùng (con non) phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành trưởng thành Củng cố Câu1: Hãy chọn nội dung cột B cho phù hợp nội dung cột A điền cột C Cột A 1.Phát triển không qua biến thái 2.Phát triển qua biến thái hoàn toàn 3.Phát triển qua biến thái không hoàn toàn a) b) c) d) e) f) g) h) i) Cột B Cá Bọ ngựa Châu chấu Người Khỉ Ruồi Ếch Bướm Bò Cột C 1… 1a,d,e,i 2f, g,h 2… 3b,c 3… Câu 2: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống Phát triển động vật qua…(1)…là kiểu phát triển mà…(2)… chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần…(3)…ấu trùng biến đổi thành…(4)… 1.Biến thái không hoàn toàn 2.Con non 3.Lột xác 4.Con trưởng thành Câu 3: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống Phát triển động vật qua…(1)…là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng,…(2)…và sinh lí khác với…(3)…, trải qua giai đoạn…(4)…(ở côn trùng nhộng) ấu trùng biến đổi thành trưởng thành 1.Biến thái hoàn toàn 2.Cấu tạo 3.Con trưởng thành 4.Trung gian Nêu đặc điểm pha biến đổi sâu bướm? + Sâu non: dạng hình sâu, có đốt, không cánh, có chi để bò, có hàm để ăn + Nhộng: bao kén trạng thái tiềm sinh, không cử động không ăn, chi, hàm, cánh + Ngài: bướm trưởng thành có cánh vẩy, có chi có khớp có vòi hút, không ăn sống mật hoa, nhiệm vụ chúng giao cấu, đẻ trứng chết Qua ta có giải thích sâu bướm phá hại cối , mùa màng ghê gớm, bướm trưởng thành thường không gây hại cho trồng [...]... thúc ở giai đoạn nào sau đây trong chu trình sinh < /b> trưởng, phát triển của cây cam, chanh? a/ Giai đoạn mọc lá b/ Giai đoạn kết hạt và hạt chín c/ Giai đoạn ra hoa d/ Giai đoạn tạo quả và quả chín B – SINH < /b> TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT B i < /b> 37:< /b> SINH < /b> TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT I Khái niệm sinh < /b> trưởng và phát triển ở động vật Gà con mới nở nặng 200g Gà trống, mái sau 4 tháng nặng 2kg Nhận xét sự biến... thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh < /b> trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế b o và phát sinh < /b> hình thái các cơ quan và cơ thể - Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh < /b> lí của động vật sau khi sinh < /b> ra hoặc nở từ trứng ra Biến thái là gì? I Khái niệm sinh < /b> trưởng và phát triển ở động vật * Các kiểu phát triển: Phát triển của động vật Phát triển không qua biến thái Phát triển. .. thành gà trưởng thành về kích thước và khối lượng? - Sinh < /b> trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế b o Nhận xét sự biến đổi từ trứng thành gà con đến gà trưởng thành? Sự phát triển của cơ thể động vật là gì? - Tăng về kích thước và khối lượng - Hình thành các cơ quan, b phận mới I Khái niệm sinh < /b> trưởng và phát triển ở động vật - Phát triển. .. tế b o của phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan của sâu b ớm Sâu b ớm chui ra từ trứng III Phát triển qua biến thái 1 Phát triển qua biến thái hoàn toàn b Giai đoạn hậu phôi - Sâu b ớm  nhộng  b ớm III Phát triển qua biến thái 1 Phát triển qua biến thái hoàn toàn b Giai đoạn hậu phôi - Sâu b ớm có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh < /b> lí rất khác với b ớm - Sâu b ớm trải qua nhiều lần lột xác và biến... mạch máu,…)  thai nhi II Phát triển không qua biến thái 2 Giai đoạn sau sinh < /b> Con non sinh < /b> ra có đặc điểm hình thái và cấu tạo tương tự như người trưởng thành III Phát triển qua biến thái 1 Phát triển qua biến thái hoàn toàn III Phát triển qua biến thái 1 Phát triển qua biến thái hoàn toàn - Ở đa số loài côn trùng (b ớm, ruồi, ong,…) và lưỡng cư - Quá trình phát triển của b ớm có thể chia làm 2 giai... chỉnh lại toàn b cơ thể để biến sâu thành b ớm Trứng nở thành ấu trùng (nòng nọc sống trong nước, có mang ngoài để hô hấp và có đuôi để b i) biến đổi thành ếch sống trên cạn có phổi để hô hấp và có 4 chân để nhảy III Phát triển qua biến thái 1 Phát triển qua biến thái hoàn toàn b Giai đoạn hậu phôi  Phát triển qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh < /b> lý rất... không qua biến thái 2 .Phát triển qua biến thái hoàn toàn 3 .Phát triển qua biến thái không hoàn toàn a) b) c) d) e) f) g) h) i) Cột B Cá quả B ngựa Châu chấu Người Khỉ Ruồi Ếch B ớm B Cột C 1… 1a,d,e,i 2f, g,h 2… 3b, c 3… Câu 2: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống Phát triển của động vật qua…(1)…là kiểu phát triển mà…(2)… chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần…(3)…ấu trùng biến đổi thành…(4)… 1.Biến thái... cấu tạo và sinh < /b> lý rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian ấu trùng biến thành con trưởng thành III Phát triển qua biến thái 2 Phát triển qua biến thái không hoàn toàn - Ở một số loài côn trùng (châu chấu, cào cào, gián…) và lưỡng cư - Quá trình phát triển của châu chấu có thể chia làm 2 giai đoạn: III Phát triển qua biến thái 2 Phát triển qua biến thái không hoàn toàn a Giai đoạn... Phát triển qua biến thái Phát triển qua biến thái hoàn toàn Phát triển qua biến thái không hoàn toàn II Phát triển không qua biến thái - Ở đa số động vật có xương sống và rất nhiều loài động vật không xương sống II Phát triển không qua biến thái 1 Giai đoạn phôi thai - Diễn ra trong tử cung (dạ con) người mẹ - Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi  các tế b o của phôi phân hóa và tạo thành các... tế b o của phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan của ấu trùng Ấu trùng chui ra từ trứng III Phát triển qua biến thái 2 Phát triển qua biến thái không hoàn toàn b Giai đoạn hậu phôi - Ấu trùng (con non) phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành Củng cố Câu1: Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp nội dung cột A và điền và cột C Cột A 1 .Phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh học 11 bài 37 b – SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vật SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vật , Sinh học 11 bài 37 b – SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vật SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vật , Sinh học 11 bài 37 b – SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vật SINH TRƯỞNG và PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG vật , I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật, II. Phát triển không qua biến thái, III. Phát triển qua biến thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay