Bài giảng kinh tế học đại cương chương 07 tổng cung tổng cầu

58 52 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Hệ Đào Tạo Từ Xa Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính Chương 07 Tổng cung & Tổng cầu Thu nhập, tiêu dùng tiết kiệm (Y, C, S)   Tiết kiệm = Thu nhập – Tiêu dùng S=Y-C Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu Vai trò thu nhập Thu nhập khả dụng: thu nhập thời bạn nhận bảng lương sau trả thuế Thu nhập tương lai dự kiến: Thu nhập mà bạn mong nhận tương lai Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu Vai trò thu nhập Thu nhập cao Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Tiêu dùng nhiều Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu Thu nhập = tiêu dùng + tiết kiệm Y=C+S Tiết kiệm Thu nhập Tiêu dùng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu Biểu tiêu dùng Thu nhập 1000 2000 3000 4000 Tiêu dùng 500 (tiêu dùng bắt buộc) 1250 2000 2750 3500 Giả sử thuế=0 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu Biểu tiêu dùng Thu nhập 1000 2000 3000 4000 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 = Tiêu dùng 500 1250 2000 2750 3500 + Tiết kiệm -500 -250 250 500 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu Vẽ hàm tiêu dùng Tiêu dùng Đường 45o 4000 3000 2000 1000 1000 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 2000 3000 4000 Thu nhập hộ gia đình Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu Vẽ hàm tiêu dùng Tiêu dùng Tiêu dùng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Thu nhập hộKinh giatế đình học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu Độ dốc hàm tiêu dùng Tiêu dùng C DC DY ∆ C Độ dốc = 45o Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 ∆ Y Thu nhập hộ gia đình Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 10 Điều chỉnh cân AE < Y AE = C + I Chi tiêu Tồn kho thực lớn Tồn kho kế hoạch 650 600 45o Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 $3000 Kinh tế học Tổng thu nhập, Y đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 44 Khi AE < Y, sản lượng cao Các hãng sản xuất nhiều người tiêu dùng hãng cần Tồn kho tích tụ Tồn kho thực lớn tồn kho kế hoạch Các hãng cắt giảm sản xuất Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 45 Điều chỉnh cân AE > Y Chi tiêu AE = C + I 650 600 Tồn kho thực tồn kho kế hoạch $800 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Tổng thu nhập, Y Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 46 Khi AE > Y, sản lượng thấp Các hãng sản xuất người tiêu dùng hãng muốn mua Tồn kho giảm Tồn kho thực tồn kho kế hoạch Các hãng tăng sản xuất Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 47 Chi tiêu Điều chỉnh cân AE = Y AE = C + I Tồn kho thực với tồn kho kế hoạch 650 600 $2600 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Tổng thu nhập, Y Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 48 Khi AE = Y, có cân Thu nhập cân bằng: mức thu nhập mà C+I = Y Tồn kho kế hoạch = tồn kho thực Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 49 Mô hình cân chi tiêu đơn giản số nhân > C = 500 + 0.75*Y > I = 50 Cân bằng: C+I=Y 2200 = Y Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 50 Giả sử I tăng lên 60 C = 500 + 0.75*Y I = 60 Cân bằng: C+I=Y 2240 = Y Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 51 Các số đến từ đâu?? >C + I = 500 + 0.75Y + 60 = 560 + 0.75Y >Đặt C + I Y: >560 + 0.75 Y = Y >Giải tìm Y: >560 + 0.75Y - 0.75Y = Y - 0.75 Y >560 = 0.25 Y >560/0.25 = Y tức Y = 2240 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 52 Tổng chi tiêu Kế hoạch Sự thay đổi I tạo dịch I=60 chuyển AE I=50 2240 2200 2200 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 2240 Tổng thu nhập, Y Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 53 Chi tiêu đầu tư tăng thêm 10, thu nhập tăng lên thêm 40 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 54 Số nhân!! Tác động số nhân: GDP cân tăng nhiều gia tăng I hay tiêu dùng bắt buộc C Sự thay đổi chi tiêu bắt buộc nhân lên thông qua kinh tế Số nhân = 1/(1-MPC) = 1/MPS Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 55 Giả sử $10 bơm vào kinh tế, với MPC = 75 S $2.50 S 1.87 S S $1.41 $1.05 C C $10 C $7.50 Y= $10, $17.50, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 C $5.63 $23.13, $4.22 $27.35, $3.17 $30.52, Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 56 Cộng tất gia tăng Y: $10 + $7.50 + $5.63 + $4.22 + = $40 $40 = $10 * số nhân = $10 * Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 57 Hình 7: xác định GDP thực cân Tồn kho tăng Tổng chi tiêu ($ tỉ) 9,000 8,000 A H 7,000 6,000 5,000 E Tồn kho giảm K 4,000 3,000 2,000 1,000 Tổng slượng 45° 2,000 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 C + IP + G + NX Tổng slượng Tổng chi tiêu J Tổng chi tiêu 4,000 6,000 8,000 GDP thực ($ tỉ) Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 58 [...]... Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 24 Điều chỉnh tồn kho Đầu tư kế hoạch Sản lượng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 < C Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 25 Điều chỉnh tồn kho Đầu tư thực Sản lượng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và... Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 20 Cái gì quyết định mức đầu tư kế hoạch? Lãi suất thấp hơn Lợi nhuận tương lai dự kiến cao hơn Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Đầu tư nhiều hơn (I) Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 21 Đầu tư thực tế Đầu tư thực tế. .. xuất - bán Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 22 Điều chỉnh tồn kho Người tiêu dùng mua nhiều hơn các hãng hoạch định Tồn kho giảm Đầu tư thực tế thấp hơn đầu tư kế hoạch Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 23 Điều chỉnh... Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 28 Điều chỉnh sản lượng Tồn kho cao hơn mức mong đợi Hãng giảm sản xuất Sản lượng sẽ giảm Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 29 Điều chỉnh tồn kho Sản lượng > Đầu tư kế hoạch C Trường Đại. .. Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 35 Tổng chi tiêu kế hoạch Sản lượng < tổng chi tiêu Sự giảm xuống không định trước của tồn kho Sản lượng tăng AE = C + I 550 500 45o Tổng thu nhập, Y Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 36 ... song với hàm tiêu dùng cũ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 18 Sự gia tăng của khoản tiêu dùng bắt buộc Tiêu dùng Hàm tiêu dùng 45o Thu nhập hộ gia đình Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 19 Cái gì quyết định mức đầu... hướng tiết kiệm biên MPS = 1 - MPC Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 14 Tiêu dùng & Tiết kiệm Tiêu dùng Hàm tiêu dùng S Y C 45o Thu nhập hộ gia đình Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 15 Sự tăng lên của MPC  Sự tăng lên... Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 32 Biểu tổng chi tiêu (AE) Thu nhập Y 0 1000 2000 3000 4000 Tiêu thụ 500 1250 2000 2750 3500 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Đầu tư kế hoạch 50 50 50 50 50 Tổng chi tiêu C+I 550 1300 2050 2800 3550 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung. .. làm tăng độ dốc của hàm tiêu dùng Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 16 Sự tăng lên của MPC Tiêu dùng Hàm tiêu dùng 45o Thu nhập hộ gia đình Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 17 Sự gia tăng của tiêu dùng bắt buộc... Điều chỉnh tồn kho Sản lượng > Đầu tư kế hoạch C Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 30 Điều chỉnh tồn kho Đầu tư thực Sản lượng = C Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 07: Tổng cung & Tổng cầu 31 Điều chỉnh tồn kho Chênh lệch tồn kho Đầu tư kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế học đại cương chương 07 tổng cung tổng cầu , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 07 tổng cung tổng cầu , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 07 tổng cung tổng cầu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay