Bài giảng kinh tế học đại cương chương 06 hệ thống thu nhập quốc dân

35 103 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Hệ Đào Tạo Từ Xa Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính Chương 06 Hệ thống thu nhập quốc dân NỀN KINH TẾ VĨ MÔ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG KẾT QUẢ Công việc Các nhân tố nội tại Sốc từ bên ngoài Chính sách Giá cả NỀN KINH TẾ VĨ MÔ Tăng trưởng Sản lượng Cán cân quốc tế Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô  Sản lượng (Output) - tổng số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất (GDP thực)  Công ăn việc làm (Jobs)- Là mức hữu nghiệp và thất nghiệp  Giá cả (Prices) – Mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ  Tăng trưởng (Growth) - Sự nở rộng khả sản xuất qua các năm  Cán cân quốc tế (International balances) – giá trị quốc tế của tiền tệ, thương mại và cán cân toán với các quốc gia khác Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân Động lực thúc đẩy • Các nhân tố nội tại của thị trường (Internal market forces) - tăng trưởng dân số, hành vi tiêu dùng, phát minh và cải tiến…  Các cú sốc từ bên ngoài (External shocks) - chiến tranh, tai họa, khủng hoảng kinh tế… • Chính sách của chính phủ (Policy levers) - chính sách thuế, thay đổi chi tiêu của chính phủ ứng với từng khối lượng tiền, các qui định và luật lệ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân Tổng sản lượng Tài khoản thu nhập quốc gia sản phẩm quốc gia hệ thống kế tóan dùng để đo lường tổng đại lượng họat động kinh tế Việc đo lường tổng sản phẩm tài khỏan thu nhập quốc gia tổng sản phẩm quốc nội, GDP (Gross Domestic Product –GDP) Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân GDP: Sản phẩm và thu nhập Có cách để xác định GDP: Khảo hướng chi tiêu Khảo hướng Giá trị gia tăng Khảo hướng thu nhập Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân GDP: Sản phẩm và thu nhập Khảo hướng chi tiêu: GDP giá trị sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất kinh tế khoảng thời gian   Sản phẩm cuối sản phẩm hiểu dành cho tiêu dùng cuối Hàng hóa trung gian hàng hóa được dùng để sản xuất hàng hóa khác Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân Khảo hướng chi tiêu (Expenditure approach) Chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân - C (Personal consumption expenditures) + Tổng đầu tư tư nhân nước - I (Gross private domestic investment) + Tổng đầu tư chi tiêu phủ - G (Government consumption and gross investment) + Xuất ròng hàng hóa dịch vụ - NX (Net exports of goods and services) = GDP Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân GDP: Sản phẩm thu nhập Khảo hướng Giá trị gia tăng : 2.GDP tổng giá trị cộng thêm (giá trị gia tăng – value added) của kinh tế thời đoạn  Giá trị gia tăng với giá trị sản phẩm doanh nghiệp trừ giá trị hàng hóa trung gian mà dùng để sản xuất Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân Khao ̉ hướng giá trị gia tăng bỏ qua cách tính kép Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 10 GDP thực GDP danh nghĩa GDP thực đầu người (Real GDP per capita) tỷ số GDP thực tổng dân số quốc gia Tăng GDP (GDP growth) tính bằng: (Yt − Yt −1 ) Yt −1   Thời kỳ có tốc độ tăng GDP dương gọi phục hồi (expansions) Thời kỳ có GDP âm gọi suy thoái (recessions) Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 21 GDP thực GDP danh nghĩa Tốc độ tăng trưởng Mỹ từ 1960 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 22 Một số nhược điểm tính GDP  Không tính đến giao dịch phi thị trường  Không tín đến thời gian nghỉ ngơi  Không phản ánh chất lượng sản phẩm  Không phản ánh cấu sản phẩm  Không phản ánh ảnh hưởng môi trường  Không phản ánh kinh tế ngầm Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 23 2-2 Các biến số vĩ mô yếu khác Mặc dù GDP rõ ràng biến số vĩ mô quan trọng nhất, hai biến số khác dùng để thể hiệu kinh tế:   Thất nghiệp  Lạm phát Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 24 of 27 24 Tỷ lệ thất nghiệp (The Unemployment Rate)     Lực lượng LĐ = Hữu nghiệp + thất nghiệp Labor force = employment + unemployment L = E + U Tỷ lệ thất nghiệp Unemployment rate: u Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 2003 U u= L 8 = = % + 8 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 25 Tỷ lệ thất nghiệp Điều tra dân số dùng để tính tỷ lệ thất nghiệp  Chỉ có người tìm kiếm việc làm tính thất nghiệp Những người khoogn làm việc không tìm việc không tính vào lực lượng lao động  Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 26 Tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ TN Mỹ từ 1960 Từ 1960, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ dao động khoảng đến 10%, giảm kinh tế tăng trưởng tăng lên giai đoạn kinh tế suy thoái Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 27 Tại nhà kinh tế quan tâm đến thất nghiệp? Các nhà kinh tế quan tâm đến thất nghiệp hai lý sau:   Do ảnh hưởng trực tiếp thất nghiệp lên sống người bị thất nghiệp  Bởi chuyển tải tín hiệu kinh tế không sử dụng hiệu nguồn lực Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 28 Lạm phát Lạm phát (Inflation) là việc tăng lên một cách vững bền mức giá chung  Mức độ lạm phát (inflation rate) mức tăng lên mức giá (Ngược lại giảm phát (Deflation rate) giảm liên tục mức giá Nó tương ứng với mức lạm phát âm) Giảm phát xảy Trong thập niên 60 tình trạng giảm phát xuất Nhật Bản  Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 29 Hệ số “xì hơi” GDP (GDP Deflator) Hệ số xì GDP năm t, (Pt) tỷ số GDP danh nghĩa GDP thực năm t: n o m in a l G D P t $ Y t Pt = = rea l G D Pt Yt Hệ số xì GDP is tính theo kiểu số - xác định 100 năm gốc  Mức độ thay đổi GDP deflator với mức độ lạm phát:  ( P t − P t−1 ) P t−1 GDP danh nghĩa với GDP deflator nhân với GDP thực: $ Y t = P tY t Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 30 Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index – CPI) GDP deflator đo lường mức giá trung bình sản lượng làm ra, CPI đo lường mức giá trung bình hàng tiêu dùng, hay nói đo lường mức sống (cost of living)  CPI Cho biết chi phí tiền số hàng hóa dịch vụ đặc thù (đại diện rổ ràng hóa tiêu dùng đại phận người tiêu dùng thành thị) khoảng thời gian  Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 31 Chỉ số giá tiêu dùng Hàng hóa sản xuất kinh tế thường không giống hoàn toàn với hàng hóa người tiêu dùng mua lý chính:   Một số hàng hóa bán cho xí nghiệp, phủ, người nước  Một số hàng hóa không làm nước mà phải nhập từ nước Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 32 Chỉ số giá tiêu dùng Tốc độ lạm phát tính CPI GDP Deflator từ 1960 Tốc độ lạm phát tính theo CPI hay GDP deflator nhìn chung giống Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 33 Tại nhà kinh tế quan tâm đến lạm phát? Các nhà kinh tế quan tâm đến lạm phát lý do:   Trong thời gian lạm phát tất giá lương tăng theo tỷ lệ, lạm phát làm ảnh hưởng tới việc phân phối thu nhập làm  Lạm phát dẫn tới số biến động khác Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 34 Ngắn hạn, trung hạn dài hạn  Sản lượng xác định bởi:  Trong ngắn hạn (khoảng vài năm): Nhu cầu  Trong trung hạn (khoảng thập niên): Trình độ công nghệ, tích lũy vốn, lực lượng lao động  Trong dài hạn (thường khoảng nửa kỷ hơn): Các yếu tố giáo dục, nghiên cứu, tiết kiệm, chất lượng điều hành phủ Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 35 [...]... Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 21 GDP thực và GDP danh nghĩa Tốc độ tăng trưởng của Mỹ từ 1960 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 22 Một số nhược điểm trong tính GDP  Không tính đến những giao dịch phi... Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 19 of 27 19 GDP thực và GDP danh nghĩa GDP danh nghĩa và thực của Mỹ từ năm 1960 Từ năm 1960 đến năm 2003, GDP danh nghĩa tăng 21 lần GDP thực chỉ tăng 4 lần Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương. .. phải nhập khẩu từ nước ngoài Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 32 Chỉ số giá tiêu dùng Tốc độ lạm phát tính bằng CPI và GDP Deflator từ 1960 Tốc độ lạm phát được tính theo CPI hay GDP deflator nhìn chung là giống nhau Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại. .. nền kinh tế ngầm Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 23 2-2 Các biến số vĩ mô chính yếu khác Mặc dù GDP rõ ràng là biến số vĩ mô quan trọng nhất, nhưng còn hai biến số khác cũng dùng để thể hiện hiệu quả của nền kinh tế:   Thất nghiệp  Lạm phát Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t... Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 24 of 27 24 Tỷ lệ thất nghiệp (The Unemployment Rate)     Lực lượng LĐ = Hữu nghiệp + thất nghiệp Labor force = employment + unemployment L = E + U Tỷ lệ thất nghiệp Unemployment rate: u Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 2003 U u= L 8 8 = = 6 0 % 1 3 7 7 + 8 8 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống. .. lệ thất nghiệp tại Mỹ dao động trong khoảng 3 đến 10%, nó giảm đi khi kinh tế tăng trưởng và tăng lên trong giai đoạn kinh tế suy thoái Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 27 Tại sao các nhà kinh tế quan tâm đến thất nghiệp? Các nhà kinh tế quan tâm đến thất nghiệp bởi hai lý do chính sau:   Do ảnh hưởng... Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Kinh tế học đại cương Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 15 of 27 15 Cân bằng chi tiêu và thu nhập TN ròng từ nhân tố NN XK ròng Khấ u hao Thu ́ gián thu Tiền thu Chi tiêu của CP Lãi vay Đầ u tư Lợi nhuận GNP GDP National Income Tiêu dùng Tiề n lương (1) Chi tiêu Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t... tiết kiệm Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 14 5 Cách đo thu nhâp ̣ quốc gia Đo lường thu nhập của Mỹ năm 2001 (tỷ $) Thu nhập ròng của người nước ngoài XK ròng Khấu hao Thu ́ gián thu Chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân Tiền lương nhân công Tổng đầu tư tư nhân trong nước Thu nhập của... thống thu nhập quốc dân 25 Tỷ lệ thất nghiệp Điều tra dân số được dùng để tính tỷ lệ thất nghiệp  Chỉ có những người đang tìm kiếm việc làm mới được tính là thất nghiệp Những người đang khoogn làm việc và không tìm việc thì không được tính vào lực lượng lao động  Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 26... tiền của một số hàng hóa và dịch vụ đặc thù (đại diện bằng rổ ràng hóa tiêu dùng của đại bộ phận người tiêu dùng tại thành thị) trong một khoảng thời gian  Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thu t Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 6: Hệ thống thu nhập quốc dân 31 Chỉ số giá tiêu dùng Hàng hóa được sản xuất ra trong nền kinh tế thường không giống hoàn toàn với hàng hóa được
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế học đại cương chương 06 hệ thống thu nhập quốc dân , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 06 hệ thống thu nhập quốc dân , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 06 hệ thống thu nhập quốc dân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay