Bài giảng kinh tế học đại cương chương 05 cấu trúc thị trường

66 123 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Chương 05 Cấu trúc thị trường Các Các đặc đặc điểm điểm của 44 cấu cấu trúc trúc thị thị trường trường Loại thị trường Số hãng Tự gia nhập Bản chất sản phẩm Ví dụ Đường cầu mà hãng đối mặt Cạnh tranh hồn tồn Rất nhiều Khơng hạn chế Đồng nhất, chuẩn hóa Bắp cải, cà rốt Nằm ngang Cạnh tranh độc quyền Rất nhiều/ vài Ít hạn chế Được khác biệt Thợ xây, hóa nhà hàng Dốc xuống tương đối co giãn Độc quyền nhóm vài hãng Hạn chế Đồng / Xi-măng, Được khác biệt xe đồ hóa điện Dốc xuống (tương đối khơng co giãn) Độc quyền Một Độc Dốc xuống, khơng co giãn hãng cạnh tranh nhóm Hạn chế hay bị cản trở hồn tồn Cty cấp nước, hãng khai thác xe lửa Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HỒN TỒN Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường Thị trường cạnh tranh gì?  Một thị trường cạnh tranh hồn hảo có đặc điểm sau đây:     Có nhiều người mua người bán thị trường Hàng hóa cung cấp giống Hãng tự bước vào hay bước khỏi thị trường Thơng tin hồn hảo Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường Thị trường cạnh tranh gì?  Do đặc điểm thị trường cạnh tranh nên   Hành động người mua hay người bán đơn lẻ có tác động khơng đáng kể đến giá thị trường Mỗi người mua người bán chấp nhận định sẵn Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường Ví dụ   Ví dụ người chấp nhận giá cạnh tranh: – Người sản xuất hàng tạp hóa – Nơng dân – DRAM Trong nhiều ngành cạnh tranh, hãng tìm cách khỏi cách tạo thương hiệu Việc có tác dụng số người mua Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường Thị trường hãng cạnh tranh Hãng tiêu biểu bán tất muốn mức giá thị trường… Giao điểm đường cung đường cầu thị trường… Giá/ ounce Thị trường Giá/ ounce S $400 $400 D Lượng ounce vàng/ngày Xác định giá thị trường cân Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Hãng Đường cầu mà hãng đối mặt Lượng ounce vàng/ngày Như hãng đối diện đường cầu nằm ngang Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường Doanh thu hãng cạnh tranh   Đối với hãng cạnh tranh, doanh thu biên với giá hàng hóa P = MR Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường Tổng doanh thu, doanh thu trung bình doanh thu biên hãng cạnh tranh Lượng Giá Tổng dthu DT trung bình AR=TR/Q (Q) (P) (TR=PxQ) Dthu biên MR=∆TR/ ∆Q $6 $6 $6 $6 12 6 18 6 24 6 30 6 6 36 6 42 6 48 6 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường Tối đa hóa lợi nhuận    Mục tiêu hãng tối đa hóa lợi nhuận Điều có nghĩa hãng muốn sản xuất mức sản lượng mang lại hiệu số lớn tổng doanh thu tổng chi phí Khi MR=MC MR=P nên P=MC Đây quy tắc tối đa hóa lợi nhuận cho hãng cạnh tranh Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 10 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 53 Đặc điểm Thị trường CTĐQ Nhiều người bán Sản phẩm có chút khác biệt Xuất nhập ngành dễ DN có chút quyền lực tới giá Thơng tin tương đối hồn hảo Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 54 5-54 MR [...]... Sản lượng Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 34 THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 35 Một người bán duy nhất Sản phẩm rất khác biệt Xuất nhập ngành rất khó khăn Ấn định giá Thông tin không hoàn hảo Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 36 Độc quyền tự... 47 1 6 9 -3 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 12 Tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn Giá/ chi phí • Khi MR > MC tăng Q • Khi MR < MC giảm Q • Khi MR = MC lợi nhuận tối đa MC $400 D = MR 1 2 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 Lượng ounce vàng mỗi ngày Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 13... Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 32 Giá các inputs tăng $ trên đvị slượng $ trên đvị slượng SMC1 LAC1 P1 P1 S1 A D1 q1 Sản lượng Q1 Sản lượng Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 33 Giá các inputs tăng $ trên đvị slượng $ trên đvị slượng S3 S2 S1 LAC2 SMC2 SMC1 P3 P2 P1 LAC1 P3 P2 P1 A D1 q2 q1 Sản lượng Q3 Q Q1 2 Sản lượng Kinh tế học. .. quyết định dài hạn rời bỏ thị trường Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 16 Quyết định đóng cửa? Ba trường hợp chủ yếu #1) Có lợi nhuận Trường hợp tiêu biểu P MC ATC AVC D = AR = MR = P Q Q Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 17 Quyết định đóng cửa? #2) Phát sinh lỗ, nhưng tiếp tục sx vẫn không sao... Giá/chi phí Lợi nhuận kinh tế ATC Lợi nhuận trên mỗi Ounce ($100)MC d = MR $400 300 1 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 2 3 4 5 6 7 8 Ounces vàng mỗi ngày Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 14 Đo lường lợi nhuận và lỗ Lỗ kinh tế Dollars MC Lỗ trên Ounce ($100) ATC $300 200 d = MR 1 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính... = MR Q Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 18 Đường cung ngắn hạn của hãng cạnh tranh Chi phí Nếu P > ATC, hãng sẽ tiếp tục sx có lãi ’Đường cung ngắn hạn MC ATC Nếu P > AVC, hãng sẽ tiếp tục sx trong ngắn hạn AVC Hãng đóng cửa nếu P< AVC 0 Lượng Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 20 Copyright © 2004 South-Western Từ lợi nhuận ngắn hạn đến cân bằng dài hạn Thị trường. .. Sản lượng Q1 Sản lượng Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 28 Cung dài hạn trong ngành có chi phí không đổi $ trên đvị slượng MC P2 $ trên đvị slượng Cầu tăng và giá tăng đến P2 S1 AC C P2 A P1 P1 D1 q1 q2 Sản lượng Q1 D2 Sản lượng Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 29 Cung dài hạn trong ngành có chi phí không đổi $ trên đvị slượng Lợi nhuận ktế thu hút nhiều hãng mới... cung ban đầu S1, giá thị trường là $4.50… Giá $4.50 Vì vậy mỗi hãng kiếm được lợi nhuận kinh tế MC A d ATC 1 D 900,000 Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 Lượng/ năm 9,000 Lượng/ năm Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 21 Từ lợi nhuận ngắn hạn đến cân bằng dài hạn Lợi nhuận thu hút sự gia nhập, dịch chuyển đường cung sang phải… Thị trường S1 Giá S2... ngày Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 15 Quyết định đóng cửa trong ngắn hạn   Đóng cửa ám chỉ một quyết định ngắn hạn không sản xuất trong một khoảng thời gian, không có nghĩa phải thanh lý tài sản, chỉ đơn giản “không sản xuất" trong ngắn hạn vì những điều kiện thị trường hiện tại không thuận lợi Rút lui khỏi thị trường ám chỉ một quyết định dài hạn rời bỏ thị trường Trường Đại Học. .. phải… Thị trường S1 Giá S2 …cho đến khi giá thị trường rớt xuống $2.50 Hãng giảm sản lượng và chỉ kiếm được lợi nhuận kinh tế bằng 0 Hãng Giá MC A $4.50 A d ATC 1 $4.50 E 2.50 2.50 E d1 D / 900,000 1,200,000 Lượng năm Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính © 2010 5,000 9,000 Lượng/ năm Kinh tế học đại cương Chương 5: Cấu trúc thị trường 22 Cạnh tranh hoàn hảo và quy mô nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế học đại cương chương 05 cấu trúc thị trường , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 05 cấu trúc thị trường , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 05 cấu trúc thị trường

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay