Bài giảng kinh tế học đại cương chương 04 hành vi người sản xuất

55 150 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Chương 04 Hành vi người sản xuất Sản xuất  Điều định số lượng hàng hóa hãng sản xuất?     Các yếu tố đầu vào (K, L, lao động, nguyên vật liệu) có suất nào? Công nghệ trình sản xuất gì? Chúng tốn bao nhiêu? Chúng ta muốn tối thiểu hóa chi phí Mức sản lượng mang lại lợi nhuận tối đa bao nhiêu? Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất Sản xuất  Hãy bắt đầu hàm sản xuất biểu diễn mối quan hệ yếu tố đầu vào đầu ra: Q = f (L, K, M, …) Nó cho biết mức sản lượng tối đa, Q, ứng với yếu tố đầu vào cho trước (L, K, M, v.v ) cách sử dụng công nghệ “f ” Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất Mối quan hệ sản xuất chi phí Khía cạnh kinh tế sản xuất Đầu vào (các yếu tố sản xuất) Chi phí đầu vào Quá trình sản xuất (hàm sản xuất) Lựa chọn kinh tế sản xuất Xuất phẩm Chi phí (giá thành) xuất phẩm Quản lý công nghệ chi phí Công nghệ sản xuất Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất Phân tích sản xuất ngắn hạn •Ngắn hạn khoảng thời gian việc thay đổi yếu tố sản xuất tốn (đất, nhà, v.v…) •Trong dài hạn, tất yếu tố đầu vào thay đổi Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất Phân tích sản xuất ngắn hạn • • • Trong sản xuất dĩ nhiên có hàng chục (hàng trăm?) yếu tố đầu vào Giả sử K cố định ngắn hạn L yếu tố đầu vào hãng thay đổi (mô hình hai yếu tố đầu vào Hàm sản xuất  Q = F(K,L) – Mức sản lượng tối đa sản xuất với K đvị vốn L đvị lao động Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất Tổng sản lượng   Ví dụ Hàm sản xuất Cobb-Douglas Ví dụ: Q = F(K,L) = K.5 L.5  K cố định 16 đvị  Hàm sản xuất ngắn hạn: Q = (16).5 L.5 = L.5  Sản xuất 100 đvị lao động sử dụng? Q = (100).5 = 4(10) = 40 đvị Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất Năng suất biên lao động    MPL = ∆Q/∆L Đo lường sản lượng tạo công nhân cuối Độ dốc hàm sản xuất ngắn hạn (theo lao động) Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất Năng suất lao động trung bình  APL = Q/L  Đây số đo lường suất mặt kế toán Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất Sản xuất với yếu tố biến đổi Vốn 3 3 3 3 3 Lao động Tổng SL (Q) 18 30 40 45 48 49 49 45 APL= Q/L 10 10 6.1 MPL= (∆Q/∆ L) 13 12 10 -4 Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 10 Chi phí cố định Q0×(ATC-AVC) $ = Q0× AFC = Q0×(FC/ Q0) MC ATC AVC = FC ATC AFC Chi phí CĐ AVC Q0 Q Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 41 Chi phí biến đổi Q0×AVC $ MC ATC = Q0×[VC(Q0)/ Q0] AVC = VC(Q0) AVC Chi phí BĐ Q0 Q Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 42 Tổng chi phí Q0×ATC $ = Q0×[C(Q0)/ Q0] = C(Q0) MC ATC AVC ATC Tổng CP Q0 Q Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 43 Tính kinh tế phi kinh tế theo quy mô Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 44 Tính kinh tế phi kinh tế theo quy mô     Tính kinh tế phi kinh tế quy mô phát sinh từ mối quan hệ phi tuyến tính inputs output Sản xuất giai đoạn I Khi inputs tăng, output tăng theo tỉ lệ lớn Ví dụ: Gấp đôi inputs output tăng gấp đôi Nguyên nhân: Tăng thêm inputs tạo điều kiện cho việc chuyên môn hóa Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 45 Tính kinh tế phi kinh tế theo quy mô    Sản xuất giai đoạn II Khi inputs tăng, output tăng theo tỉ lệ nhỏ Ví dụ: Gấp đôi inputs output tăng gấp đôi Nguyên nhân: Tăng thêm inputs tạo chật chội không gian và/hoặc khó khăn việc phân việc quản lý Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 46 Tính kinh tế nhờ quy mô $ LRAC Kinh tế theo quy mô Phi kinh tế theo quy mô Sản lượng Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 47 Tính kinh tế phi kinh tế theo quy mô Các giai đoạn sản xuất dẫn đến tính kinh tế phi kinh tế theo quy mô Kinh tế theo quy mô: chi phí trung bình giảm sản lượng tăng Phi kinh tế theo quy mô: chi phí trung bình tăng sản lượng giảm Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 48 Đvị slượng 10,000 Tổng chi phí $1.0 triệu 15,000 Tổng chi phí trung bình $1.0 triệu/10,000 = $100 $1.4 triệu $1.4 triệu/ 15,000 = $93 20,000 $1.9 triệu $1.9 triệu/ 20,000 = $95 Ktế theo quy mô Phi ktế theo quy mô Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 49 Tính kinh tế phi kinh tế theo quy mô $ ATC AVC MC Ktế theo quy mô AFC Đvị sản lượng chuyên môn hóa Trong khoảng này, hãng tiếp tục có tính kinh tế theo quy mô chật chội bắt đầu xuất  Sự chật chội chưa đủ trầm trọng để lấn át tác động dương tích lũy chuyên môn hóa Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 50 Ví dụ   Tổng chi phí: C(Q) = 10 + Q + Q Hàm chi phí biến đổi: VC(Q) = Q + Q2  Chi phí biến đổi sản xuất đvị: VC(2) = + (2)2 =  Chi phí cố định: FC = 10  Hàm chi phí biên: MC(Q) = + 2Q  Chi phí biến sản xuất đvị: MC(2) = + 2(2) = Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 51 Hàm chi phí nhiều sản phẩm  C(Q1, Q2): Chi phí sản xuất hai sản phẩm chung  Dạng hàm số tổng quát:  C(Q1, Q2)= f + aQ1Q2 + b(Q1 )2 + c(Q2 )2 Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 52 Tính kinh tế theo phạm vi  C(Q1, Q2) < C(Q1, 0) + C(0, Q2)  Sản xuất liên kết hai sản phẩm rẻ sản xuất riêng biệt Ví dụ? Sẽ rẻ cho Time-Warner cung cấp dịch vụ kết nối Internet dịch vụ tin nhắn Instant Messaging chung so với cung cấp dịch vụ riêng lẻ   Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 53 Hàm chi phí nhiều sản phẩm  C(Q1, Q2) = f + aQ1Q2 + (Q1 )2 + (Q2 )2  MC1(Q1, Q2) = aQ2 + 2Q1  MC2(Q1, Q2) = aQ1 + 2Q2  Tính bổ sung chi phí: a aQ1Q2  C(Q1 ,0) + C(0, Q2 ) = f + (Q1 )2 + f + (Q2)2 C(Q1, Q2) = f + aQ1Q2 + (Q1 )2 + (Q2 )2 f > aQ1Q2: sản xuất liên kết rẻ Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 54 Ví dụ:  C(Q1, Q2) = 90 - 2Q1Q2 + (Q1 )2 + (Q2 )2  Có tính bổ sung chi phí? Có, a = -2 < MC1(Q1, Q2) = -2Q2 + 2Q1  Có tính ktế theo phạm vi? Có, 90 > -2Q1Q2  Hàm ý cho việc sát nhập công ty? Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 55 [...]... chìm Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 31 Tổng chi phí và chi phí biến đổi C(Q): Tổng chi phí tối thiểu sản xuất các mức sản lượng : C(Q) = VC + FC VC(Q): Chi phí thay đổi theo sản lượng FC: Chi phí không thay đổi theo sản lượng Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 32 Tổng chi phí và chi phí biến đổi $ C(Q) = VC + FC VC(Q) FC Q Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành. .. được gọi là Tỉ lệ thay thế kỹ thuật biên MRTS Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 17 K Y X Q = 500 L Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 18 Đường đẳng lượng tuyến tính  Vốn và lao động là những yếu tố thay thế cho nhau hoàn hảo K Sản lượng tăng Q1 Q2 Q3 L Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 19 Đường đẳng lượng Leontief  Vốn và lao động là những... Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 23 Đường đẳng phí TC3/r Vốn (K) TC2/r Độ dốc = -w/r TC1/r TC1/w TC3/w Lđộng TC2/w Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 24 Tối thiểu hóa chi phí  Năng suất biên trên mỗi đồng bỏ ra phải bằng nhau cho tất cả các inputs: MPL MPK = w r  Nói cách khác MRTS KL w = r Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 25 Tối thiểu... Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 33 Các chi phí cố định và chi phí chìm FC: chi phí không đổi khi sản lượng thay đổi Chi phí chìm: chi phí bị mất vĩnh vi n sau khi nó được trả Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 34 Các chi phí cố định và chi phí chìm $ C(Q) = VC + FC VC(Q) FC Q Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 35 Chi phí trung bình Tổng chi... sử dụng theo tỉ lệ cố định Q1 Q2 Q3 Sản lượng tăng L Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 20 Đường đẳng lượng Cobb-Douglas  Các inputs không thay thế cho nhau hoàn toàn  Tỉ lệ thay thế kỹ thuật biên giảm dần K Q3  Phần lớn các quy trình sản xuất có đường đẳng lượng dạng này Q2 Q1 Sản lượng tăng L Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 21 Đường đẳng phí  Sự kết hợp... nào đó Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 11  Các đặc điểm: 1 MPL bắt đầu giảm sau một điểm nào đó, không phải trở nên âm 2 Ceteris paribus tức là những yếu tố đầu vào khác được giữ không đổi: K, năng lượng, nguyên liệu, & công nghệ Nếu bạn tìm ra một công nghệ sản xuất tốt hơn, toàn bộ đường tổng sản lượng sẽ dịch chuyển! Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 12... xe cao tầng trong các thành phố Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 29 Kinh tế xây & và san bằng các tòa nhà • San bằng tòa nhà: dùng chất nổ hay rìu MPChất nổ/ PChất nổ ? MPLđ/PLđ • Cách nào áp dụng ở Hong Kong và ở Mỹ? Plđ rẻ hơn nhiều ở Hong Kong → các hãng chuyên san bằng tòa nhà ở Hong Kong sử dụng nhiều L Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 30 Phân tích chi... thiểu hóa chi phí Q L Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 26 Thuê công nhân có năng suất cao nhất? • Tại sao câu trả lời đôi khi là “Không”? • Chúng ta giả sử hãng muốn thuê thêm một công nhân nữa Hãng có thể chọn một công nhân tay nghề cao và một công nhân tay nghề thấp • MPtay nghề cao = 2 MPtay nghề thấp Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 27 Thuê công nhân... yếu tố đầu vào: Yếu tố đầu ra Tăng gấp đôi quá trình sản xuất cho thấy tăng gấp đôi NS không đổi theo quy mô Tăng gấp đôi < tăng gấp đôi NS giảm dần theo quy mô Tăng gấp đôi > tăng gấp đôi NS tăng dần theo quy mô Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 14 Đường đẳng lượng  Sự kết hợp các inputs (K, L) đem lại cho nhà sản xuất cùng mức sản lượng  Hình dạng của đường đẳng lượng phản ánh... Vì vậy, hãng nên thuê công nhân tay nghề thấp vì họ có sản lượng cao hơn trên một đồng bỏ ra Kinh tế học đại cương Chương 4: Hành vi người sản xuất 28 Kinh tế xây & và san bằng các tòa nhà • Xây dựng Gara đậu xe sử dụng hai input Bê tông & Đất đai • Trước hết cho MPC/ PC = MPLand/Pland ở vùng ngoại ô của Mỹ • Nếu xây bãi đậu xe trong khu vực nội thành, Pđất cao hơn, các yếu tố khác không đổi → MPC/ PC
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế học đại cương chương 04 hành vi người sản xuất , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 04 hành vi người sản xuất , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 04 hành vi người sản xuất , Chương 04 Hành vi người sản xuất, Phân tích sản xuất trong ngắn hạn, Năng suất (lợi tức) biên giảm dần, Năng suất theo quy mô, Đường đẳng lượng Cobb-Douglas, Tối thiểu hóa chi phí, Phân tích chi phí, Tính kinh tế và phi kinh tế theo quy mô

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay