Bài giảng kinh tế học đại cương chương 03 thuyết hành vi người tiêu dùng

39 89 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Kinh tế học đại cương Chương 03 Thuyết hành vi người tiêu dùng Lý thuyết Độ hữu dụng (độ hữu ích)   Những lợi ích mà người tiêu dùng có từ hàng hóa dịch vụ mà họ tiêu thụ độ hữu dụng Một hàm hữu dụng cho thấy nhận thức cá nhân mức hữu dụng đạt từ việc tiêu thụ rổ hàng hóa Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng Các đường bàng quan  Tập hợp điểm biểu thị rổ hàng hóa khác nhau, rổ mang lại mức hữu dụng  cho thấy tất kết hợp hàng hóa mà người tiêu dùng bàng quan => tức mang lại thỏa mãn  lần nữa, độc lập với giá thu nhập => gắn chặt với sở thích Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng Các đường bàng quan   Có độ dốc âm & lồi (về gốc tọa độ) Tỉ lệ thay biên (MRS)  Giá trị tuyệt đối độ dốc đường bàng quan  Giảm dần dọc theo đường bàng quan X tăng & Y giảm Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng Các đặc điểm đường bàng quan Y V Z Các đường bàng quan dốc xuống phía Đông-Bắc, phản ánh  Tính bắc cầu => xem điểm Q Q U1 X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng  LƯU Ý:    Sự thỏa mãn tiêu thụ hàng hóa mang lại xếp theo thứ tự, mà không lượng hóa được; Không có “máy đo độ hữu dụng” Không thể so sánh mức độ thỏa mãn (đường U) cá nhân Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng Các đặc điểm đường bàng quan Y Không cắt V Z Q U1 phản ánh  Tính không bão hòa  Tính bắc cầu  Tính hợp lý chặt chẽ X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng Các đặc điểm đường bàng quan Y Các đường bàng quan lồi gốc tọa độ V Z Q U1 X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng Đường bàng quan tiêu biểu Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng Tập hợp đường bàng quan Lượng Y IV > III > II > I IV III II I Lượng X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 10 Ví dụ… Độ dốc: Px/Py = - 20/10 = -2 Y =thức ăn 10 Độ dốc: đo lường giá tương đối P hàng hóa, thể P hàng hóa khác X = vé ca nhạc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 25 Sự dịch chuyển đường ngân sách 100 80 R A Lượng Y Lượng Y 120 F Z B 16 20 Lượng X N 24 Hình A – thu nhập thay đổi 100 A C 12 Lượng X B 20 D 25 Hình B – giá X thay đổi Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 26 Tối đa hóa hữu dụng  Việc tối đa hóa hữu dụng điều kiện thu nhập hạn chế xảy mức kết hợp hàng hóa cho đường bàng quan vừa tiếp xúc với đường ngân sách ∆Y MU X PX MRS = − = = ∆X MUY PY Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 27 Tối đa hóa hữu dụng   Kết hợp đường ngân sách đường bàng quan Chọn số kết hợp khác với ràng buộc ngân sách Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 28 Tối đa hóa hữu dụng Điểm tiêu dùng tối ưu: Y   U2 U1 X U3 Cho trước giá hai loại hàng hóa, thu nhập, sở thích Điểm tối ưu điểm mà đường ngân sách đường bàng quan vừa tiếp xúc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 29 Tối đa hóa hữu dụng Y Điểm A  A U2 U1 MRS vừa = PX/PY U3 X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 30 Tối đa hóa hữu dụng Y A U2 U1 U3 Sự sẵn lòng người tiêu dùng thay Y để lấy X điểm A X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 31 Tối đa hóa hữu dụng Y B A U2 U1 U3 Có thể đạt đến điểm B, thích A hơn, điểm mà người tiêu dùng đạt X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 32 Tối đa hóa hữu dụng Y B C A U2 U1 U3 Không thể đạt đến điểm C bị ràng buộc ngân sách I X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 33 Tối đa hóa hữu dụng Y B C A D U2 U1 U3 Như vậy, điểm A rõ ràng tối ưu, lý ngân sách, giá cả, sở thích X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 34 Tối đa hóa hữu dụng  Người tiêu dùng phân bổ thu nhập cho hữu dụng biên dollar chi tiêu cho hàng hóa tất hàng hóa mua MU X MUY = PX PY Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 35 Đường cầu người tiêu dùng cá nhân  Đường cầu cá nhân hàng hóa cụ thể thể mối quan hệ số lượng hàng hóa mang lại hữu dụng cao giá thị trường   Thu nhập & giá giữ không đổi Độ dốc đường cầu minh họa luật cầu—lượng yêu cầu thay đổi tỉ lệ nghịch với giá Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 36 Đường cầu thị trường   Danh sách mức giá & số lượng mà người tiêu dùng sẵn lòng có khả mua mức giá, yếu tố khác không đổi Được tạo thành cách cộng theo trục hoành đường cầu tất cá nhân thị trường Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 37 Hình thành đường cầu thị trường Lượng yêu cầu Cầu thị trường Giá Người tiêu dùng Người tiêu dùng $6 0 5 12 10 19 12 25 13 10 31 Người tiêu dùng Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 38 Hình thành đường cầu thị trường Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 39 [...]... Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 30 Tối đa hóa hữu dụng Y A U2 U1 0 U3 Sự sẵn lòng của người tiêu dùng thay thế Y để lấy X tại điểm A X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 31 Tối đa hóa hữu dụng Y B A U2 U1 0 U3 Có thể đạt đến điểm B, nhưng thích A hơn, điểm mà người tiêu dùng cũng có thể đạt được X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 32 Tối... = vé ca nhạc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 21 Các ví dụ … Y= TP Xét: I = $100/tháng Py = $10, Y = số đơn vị thực phẩm Px = $20, X = số lượng vé ca nhạc 0 X= Vé ca nhạc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 22 Ví dụ … Y = TP 10 Khi X= 0, I/Py = 100/$10 => 10 đơn vị thực phẩm 0 X2 = vé ca nhạc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 23 Ví dụ…... lượng vé ca nhạc 0 X = Vé ca nhạc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 18 Ví dụ … Y = TP Khi X = 0, I/Py = 100/$10 10 => 10 đơn vị thực phẩm 0 X = vé ca nhạc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 19 Ví dụ… Y = TP Khi Y = 0, I/Px = 100/$20 10 => 5 vé ca nhạc 0 5 X = Vé ca nhạc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 20 Ví dụ… Độ dốc: P /P = - 20/10 = -2... MUY Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 14 Đường ngân sách của người tiêu dùng  Cho thấy tất cả những kết hợp hàng hóa có thể thực hiện được và mua ở những mức giá cho trước với một thu nhập bằng tiền cố định hay Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 15 Độ dốc đường ngân sách Y Như vậy, độ dốc = - Px/Py M/Py hay = - ∆Y/∆X ∆Y ∆X = - Px Py M/ Px 0 X Kinh tế học đại. .. sách Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 28 Tối đa hóa hữu dụng Điểm tiêu dùng tối ưu: Y   U2 U1 0 X U3 Cho trước giá của hai loại hàng hóa, thu nhập, và sở thích Điểm tối ưu là điểm mà tại đó đường ngân sách và đường bàng quan vừa tiếp xúc nhau Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 29 Tối đa hóa hữu dụng Y Điểm A  A U2 U1 0 tại đó MRS vừa = PX/PY U3 X Kinh tế học. .. C do bị ràng buộc về ngân sách I X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 33 Tối đa hóa hữu dụng Y B C A D 0 U2 U1 U3 Như vậy, điểm A rõ ràng là tối ưu, vì lý do ngân sách, giá cả, và sở thích X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 34 Tối đa hóa hữu dụng  Người tiêu dùng phân bổ thu nhập sao cho hữu dụng biên trên mỗi dollar chi tiêu cho mỗi hàng hóa bằng nhau đối... của đường bàng quan nói lên   Sự sẵn lòng của người tiêu dùng thay thế một hàng hóa để lấy một hàng hóa khác Hai trường hợp đặc biệt… Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 11 Hàng hóa thay thế & hàng hóa bổ sung Hàng hóa bổ sung hoàn hảo Hàng hóa thay thế hoàn hảo Y Y U2 U1 0 X 0 X Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 12 Hữu dụng biên  Khoảng cộng thêm vào tổng... 20 0 D 25 0 Hình B – do giá của X thay đổi Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 26 Tối đa hóa hữu dụng  Vi c tối đa hóa hữu dụng trong điều kiện thu nhập hạn chế xảy ra ở mức kết hợp các hàng hóa sao cho đường bàng quan vừa tiếp xúc với đường ngân sách ∆Y MU X PX MRS = − = = ∆X MUY PY Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 27 Tối đa hóa hữu dụng   Kết hợp các... đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 16 Đường ngân sách tiêu biểu •A Y= Lượng Y M PY -Px / Py là độ dốc của đường ngân sách, còn được gọi là tỉ lệ thay thế trên thị trường M PX − X PY PY B Lượng X • M PX Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 17 Các ví dụ … Y = TP Xét: M = $100/tháng Py = $10, Y = số đơn vị thực phẩm Px = $20, X = số lượng vé ca nhạc 0 X = Vé ca nhạc Kinh tế học. .. Khi Y = 0, I/Px = 100/$20 10 => 5 vé ca nhạc 0 5 X = Vé ca nhạc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 24 Ví dụ… Độ dốc: Px/Py = - 20/10 = -2 Y =thức ăn 10 Độ dốc: sự đo lường giá tương đối P của một hàng hóa, được thể hiện bằng P của một hàng hóa khác 0 5 X = vé ca nhạc Kinh tế học đại cương Chương 3: Hành vi người tiêu dùng 25 Sự dịch chuyển của đường ngân sách 100 80 R A Lượng Y
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế học đại cương chương 03 thuyết hành vi người tiêu dùng , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 03 thuyết hành vi người tiêu dùng , Bài giảng kinh tế học đại cương chương 03 thuyết hành vi người tiêu dùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay