Mexican american literature

7 36 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Mexican American Literature Reflections and Critical Guide Introduction • Mexican American Literature begins in 1848 • What is the meaning of this affirmation? Period of Transition • Period spans from to _ • Historical Background of this period: • Essential characteristics of this period: • Major works/writers: Period of Americanization • Period spans from to _ • Historical Background of this period: • Essential characteristics of this period: • Major works/writers: Period of the Chicano Movement and the Chicano Renaissance • Period spans from to _ • Historical Background of this period: • Essential characteristics of this period: • Major works/writers: Fin de Siecle and the New Millennium • Period spans from to _ • Historical Background of this period: • Essential characteristics of this period: • Major works/writers: Trends and the Future of Mexican American Literature • Period span: • Historical Background of this period: • Essential characteristics of this period: • Major works/writers:
- Xem thêm -

Xem thêm: Mexican american literature , Mexican american literature , Mexican american literature

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay