Ngữ văn 11 tuần 7 thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

30 164 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:04

Tiết 27-28: THỰC HÀNH VỀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG SỬ DỤNG 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Kiểm tra cũ Câu1: Xác định nghĩa từ “ mặt” lần dùng đây? Chỉ đâu nghĩa gốc, nghĩa chuyển? a.Sương in mặt tuyết pha thân b.Làm cho rõ mặt phi thường (Truyện KiềuNguyễn Du) 12/01/16 -Xét nghĩa từ “mặt”: +Mặt(a): gợi tả Đạm Tiên mặt đọng sươngnghĩa gốc +Mặt (b): biểu trưng cho danh dự, thể diện Từ Hảinghĩa chuyển Như vậy: Một từ có nhiều nghĩa Trong đó: + Nghĩa gốc: Là nghĩa xuất từ đầu, làm sở để hình thành nghĩa khác + Nghĩa chuyển: Là nghĩa hình thành sở nghĩa gốc Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Câu2:So sánh nghĩa từ “quả” từ “trái” hai ví dụ sau Từ phân loại từ đồng nghĩa! a.Rủ xuống bể mò cua Đem nấu mơ chua rừng (Ca dao) b.Chim xanh ăn trái xoài xanh Ăn no tắm mát đậu cành đa (Ca dao) 12/01/16 Nghĩa từ trái giống hoàn toàn - Phân loại: loại + Đồng nghĩa hoàn toàn ( không phân biệt sắc thái nghĩa) + Đồng nghĩa không hoàn toàn ( có sắc thái nghĩa khác nhau)  Như vậy, từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống gần giống Có hai loại từ đồng nghĩa: đồng nghĩa hoàn toàn đồng nghĩa không hoàn toàn Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn I.THỰC HÀNH VỀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA TỪ Bài tập 1: a Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa (Nguyễn Khuyến), từ dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Hãy xác định nghĩa đó? b Trong tiếng Việt, từ dùng theo nhiều nghĩa khác trường hợp sau: - gan, phổi, lách, - thư, đơn, thiếp, phiếu, bài, - cờ, buồm, - cót, chiếu, thuyền, - tôn, đồng, vàng, Hãy xác định nghĩa từ trường hợp kể trên, cho biết sở phương thức chuyển nghĩa từ 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Lưu ý: Nghĩa gốc nghĩa có Giữa nghĩa gốc hình thức âm từ có mối quan hệ lí do: giải thích lại dùng âm để biểu nghĩa Trong Câu cá mùa thu, tất từ dùng với nghĩa gốc, từ dùng theo nghĩa chuyển 12/01/16 Bài tập 1: a Trong câu thơ Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo, từ dùng theo nghĩa gốc Đó nghĩa: phận cây, thường hay cành cây, thường có màu xanh, thường có hình dáng mỏng, có bề mặt Nghĩa từ có từ đầu từ xuất tiếng Việt Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Bài tập 1: b Trong tiếng Việt, từ b Các trường hợp sử dụng dùng theo nhiều nghĩa khác từ lá: khác - dùng với từ pận trường hợp sau: thể người: gan, phổi, - gan, phổi, lách, lách, - thư, đơn, thiếp, - dùng với từ vật phiếu, bài, giấy: thư, đơn, phiếu, - cờ, buồm, bài, - cót, chiếu, - dùng với từ vật thuyền, vải: cờ, buồm, - tôn, đồng, vàng, - dùng với từ vật Hãy xác định nghĩa từ tre, nứa, cỏ: cót, chiếu, lá trường hợp kể thuyền, trên, cho biết sở - dùng với từ kim loại: phương thức chuyển nghĩa tôn, đồng, vàng, từ 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Bài tập Tuy trường hợp trên, từ dùng trường nghĩa khác nhau, có điểm chung: - Khi dùng với nghĩa đó, từ gọi tên vật khác nhau, vật có điểm giống (tương đồng): vật có hình dáng mỏng, dẹt - Do nghĩa từ có quan hệ với nhau: có nét nghĩa chung (chỉ thuộc tính có hình dáng mỏng cây) 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Bài tập 2: Các từ có nghĩa gốc phận thể người (đầu, chân, tay, miệng, óc, tim, ) chuyển nghĩa để người Hãy đặt câu với từ theo nghĩa người Mẫu: Tay  - Bạc tình tiếng lầu xanh, Một tay chôn cành phù dung (Nguyễn Du, Truyện Kiều) - Đó tay bóng bàn cừ khôi lớp 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Bài tập 2: Có nhiều từ có nghĩa gốc phận thân thể người, chuyển nghĩa để người Thường dùng từ: tay, chân, đầu, miệng, tim, mặt, lưỡi, Ví dụ: - Trinh sát ta tóm lưỡi (Ý nói bắt tù binh để khai thác tin tức bí mật đối phương- lưỡi quan nói người) - Nó thường giữ chân hậu vệ đội bóng trường (cầu thủ) - Nhà ông có năm miệng ăn (năm người) - Giăng- Van- giăng truyện Những người khốn khổ trái tim nhân hậu (người nhân hậu) - Đó gương mặt làng thơ Việt Nam (người làm thơ) 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Bài tập 3: Tìm từ có nghĩa gốc vị giác có khả chuyển nghĩa để đặc điểm âm (giọng nói), tính chất tình cảm, cảm xúc Hãy đặt câu với từ theo nghĩa chuyển Mẫu: Ngọt  Nói lọt đến xương Đắng  Tôi xem phim Vị đắng tình yêu 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Bài tập 5: Đánh dấu √ trước từ ngữ thích hợp để dùng vào vị trí bỏ trống câu sau giải thích lí lựa chọn a Nhật kí tù / / lòng nhớ nước □ phản ánh □ thể □ bộc lộ □ canh cánh □ biểu □ biểu lộ  Chọn canh cánh vì: - Các từ khác, dùng, nói đến lòng nhớ nước đặc điểm nội dung tác phẩm Nhật kí tù - Từ canh cánh khắc họa tâm trạng day dứt triền miên tác giả Hồ Chí Minh Khi dùng từ canh cánh cụm từ chủ ngữ Nhật kí tù chuyển nghĩa: tác phẩm, mà biểu người, tức tác giả (nhân hóa Nhật kí tù) 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn b Anh không / / đến việc □ dính dấp □ liên hệ □ quan hệ □ liên can □ bộc lộ □ liên lụy  Chỉ dùng câu từ: liên can Còn từ khác không phù hợp ngữ nghĩa kết hợp ngữ pháp 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn c Việt Nam muốn làm / / với tất nước giới □ bầu bạn □ bạn hữu □ bạn □ bạn bè c Các từ bầu bạn, bạn hữu, bạn, bạn bè có nghĩa chung bạn, khác chỗ: - Bầu bạn có nghĩa khái quát, tập thể nhiều người, lại có sắc thái gần gũi ngữ Ở câu văn bài, chủ ngữ nói đến Việt Nam (số ít) nên dùng từ bầu bạn - Bạn hữu lại có ý nghĩa cụ thể, người bạn thân thiết, không phù hợp để nói quan hệ quốc gia - Bạn bè có nghĩa khái quát có sắc thái thân mật, Việt Nam (số ít) nên dùng từ Do vậy, câu điền từ bạn 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn  Kết luận tượng đồng nghĩa: Các từ khác nhau, có hình thức âm khác nghĩa giống nhau, khác biệt phạm vi sử dụng khác biệt sắc thái biểu cảm tu từ Khi sử dụng cần có lựa chọn từ thích hợp nghĩa, thái đọ tình cảm phù hợp với ngữ cảnh 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn III LUYỆN TẬP: - Bài tập 2/ tr 46 sách tập - Bài tập 3/ tr 46 sách tập - Bài tập 4/ tr 47 sách tập 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Bài tập 2/46: Trong câu sau, từ đầu có chuyển nghĩa để có nghĩa nào? a Cá kể đầu, rau kể mớ (Tục ngữ) b.Ngoài đầu cầu nước lọc Đường bên cầu cỏ mọc non (Chinh phụ ngâm) c Đầu súng, trăng treo (Chính Hữu, Đồng chí) d Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm (Tục ngữ) e Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều chị, em Thúy Vân (Nguyễn Du, Truyện Kiều) g Miếng trầu đầu câu chuyện (Tục ngữ) 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Bài tập 2/46: Khi dùng trường hợp này, nghĩa từ đầu có chuyển đổi: a Dùng theo nghĩa gốc: phận trước hết cá có chứa não b Chỉ vị trí trước hết khoảng không gian tính từ cầu (đầu cầu) c Chỉ vị trí hết vật thể (đầu súng) d Chỉ vị trí trước hết khoảng thời gian (đầu năm) e Chỉ vị trí hết đứa gia đình (con đầu lòng) g Chỉ ví trí trước hết diễn biến câu chuyện (đầu câu chuyện)  Sự chuyển nghĩa từ đầu trường hợp diễn theo phép ẩn dụ Tất dựa quan hệ tương đồng: vị trí trước hết, Tiếng việt: Thực hành hết 12/01/16 nghĩa từ sử dụn Câu 3/46: Xác định biện pháp chuyển nghĩa từ in đậm câu sau: a Sống cát, chết vùi cát Những trái tim ngọc sáng ngời (Tố Hữu) b Đội du kích có ba mươi lăm tay súng c Phát vấn đề tinh vi ấy, thật đôi mắt sáng suốt 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Câu 3/46: Có chuyển nghĩa từ phận thể theo phép hoán dụ: lấy phận thể để người a Trái tim: người mà đời gương sáng, sống chết, đời bình dị b Tay súng: người du kích, cầm tay súng đánh giặc c Đôi mắt: người sáng suốt, nhìn điều chi tiết, tinh vi 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Câu 4/47 Đánh dấu x vào từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau: a Xã hội cần / / trẻ em người tàn tật, già yếu □ săn sóc □ chăm sóc □ chăm chút □ trông nom b Vườn hồng dám / / chim xanh □ ngăn cản □ ngăn rào □ chặn đường □ chặn lối 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Câu 4/47: a chăm sóc b ngăn rào 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Củng cố kiến thức: Lựa chọn từ thích hợp điền vào dòng thơ sau Cho biết em lại dùng từ đó? “ Lòng quê với nước Không khói hoàng hôn nhớ nhà” ( Tràng giang – Huy Cận) Rờn rợn c dờn dợn dợn dợn d rợn rợn 2.Tìm giao tiếp hàng ngày, cách nói có tượng chuyển nghĩa từ? 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn Dặn dò: Nắm vững kiến thức ôn Sọan mới: ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI + Đọc mớiXIN CẢM ƠN + Trả lời câu hỏi Hướng dẫn học 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành nghĩa từ sử dụn [...]... việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn II THỰC HÀNH VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA: Bài tập 4: Tìm từ đồng nghĩa với từ cậy, từ chịu trong câu thơ: Cậy em, em có chịu lời, Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa (Nguyễn Du, Truyện Kiều) Giải thích lí do tác giả chọn dùng từ cậy, từ chịu mà không dùng các từ đồng nghĩa với mỗi từ đó 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn Bài tập 4: - Từ cậy có từ. .. hành về nghĩa của từ trong sử dụn  Kết luận hiện tượng đồng nghĩa: Các từ khác nhau, có hình thức âm thanh khác nhau nhưng nghĩa cơ bản giống nhau, chỉ khác biệt về phạm vi sử dụng hoặc khác biệt về sắc thái biểu cảm tu từ Khi sử dụng cần có sự lựa chọn từ thích hợp về nghĩa, về thái đọ tình cảm và phù hợp với ngữ cảnh 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn 12/01/16 Tiếng việt: Thực. .. hãy vì 12/01/16 việt: Thực hành về tình chị em mà nhận lời nghĩa của từ trong sử dụn Chú ý: Từ nhiều nghĩa cần được phân biệt với từ đồng âm: -Giống nhau: ở từ nhiều nghĩa và cả ở các từ đồng âm đều có hiện tượng cùng một hình thức âm thanh nhưng nhiều nghĩa -Khác nhau: Ở từ nhiều nghĩa, các nghĩa có mối quan hệ với nhau tạo nên một hệ thống Còn ở từ đồng âm, các nghĩa của các từ không có quan hệ nào... 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn III LUYỆN TẬP: - Bài tập 2/ tr 46 sách bài tập - Bài tập 3/ tr 46 sách bài tập - Bài tập 4/ tr 47 sách bài tập 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn Bài tập 2/46: Trong các câu sau, từ đầu có sự chuyển nghĩa để có những nghĩa như thế nào? a Cá kể đầu, rau kể mớ (Tục ngữ) b.Ngoài đầu cầu nước trong như lọc Đường bên cầu... nghĩa của từ trong sử dụn Câu 3/46: Xác định biện pháp chuyển nghĩa của những từ in đậm trong các câu sau: a Sống trong cát, chết vùi trong cát Những trái tim như ngọc sáng ngời (Tố Hữu) b Đội du kích có ba mươi lăm tay súng c Phát hiện ra vấn đề tinh vi ấy, thật là một đôi mắt sáng suốt 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn Câu 3/46: Có sự chuyển nghĩa của các từ chỉ... Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn Câu 4/ 47 Đánh dấu x vào những từ ngữ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong các câu sau: a Xã hội cần / / trẻ em và những người tàn tật, già yếu □ săn sóc □ chăm sóc □ chăm chút □ trông nom b Vườn hồng ai dám / / chim xanh □ ngăn cản □ ngăn rào □ chặn đường □ chặn lối 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn Câu 4/ 47: a chăm sóc... việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn Củng cố kiến thức: 1 Lựa chọn từ thích hợp điền vào 2 dòng thơ sau Cho biết tại sao em lại dùng từ đó? “ Lòng quê với con nước Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà” ( Tràng giang – Huy Cận) Rờn rợn c dờn dợn dợn dợn d rợn rợn 2.Tìm trong giao tiếp hàng ngày, những cách nói có hiện tượng chuyển nghĩa của. .. trong giao tiếp hàng ngày, những cách nói có hiện tượng chuyển nghĩa của từ? 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn Dặn dò: Nắm vững kiến thức đã ôn trong bài Sọan bài mới: ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI + Đọc bài mớiXIN CẢM ƠN + Trả lời những câu hỏi Hướng dẫn học bài 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn ... ngữ) e Đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân (Nguyễn Du, Truyện Kiều) g Miếng trầu là đầu câu chuyện (Tục ngữ) 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn Bài tập 2/46: Khi dùng trong những trường hợp này, nghĩa của từ đầu đã có sự chuyển đổi: a Dùng theo nghĩa gốc: chỉ bộ phận trước hết của con cá có chứa não b Chỉ vị trí trước hết của một khoảng không gian tính từ. .. như một đặc điểm nội dung của tác phẩm Nhật kí trong tù - Từ canh cánh khắc họa tâm trạng day dứt triền miên của tác giả Hồ Chí Minh Khi dùng từ canh cánh thì cụm từ chủ ngữ Nhật kí trong tù được chuyển nghĩa: không chỉ thể hiện tác phẩm, mà còn biểu hiện con người, tức tác giả (nhân hóa Nhật kí trong tù) 12/01/16 Tiếng việt: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụn b Anh ấy không / / gì đến việc này □
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 11 tuần 7 thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng , Ngữ văn 11 tuần 7 thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng , Ngữ văn 11 tuần 7 thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay