Chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật

23 101 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:03

Chuyên đề: Sinh trưởng phát triển thực vật Nhóm Khái niệm sinh trưởng phát triển: Sinh trưởng: Là trình tăng lên số lượng, khối lượng kích thước tế bào, làm lớn lên giai đoạn Vd: Sự tăng số lượng cây, dài rễ, tăng kích thước cánh hoa,… Phát triển: Là toàn biến đổi diễn chu kì sống cá thể, biểu trình liên quan: sinh trưởng , phân hóa tế bào, mô tình phát sinh hình thái tạo nên quan thể (rễ, thân , , hoa, quả) Vd: Từ hạt hình thành mầm, từ mô phân sinh đỉnh phân hóa hình thành hoa, … H/ả sinh trưởng phát triển thực vật: Chu kỳ sinh trưởng phát triển năm Qúa trình hạt nảy mầm Mối tương quan sinh trưởng phát triển: Sinh trưởng phát triển hai trình liên tiếp, xen kẽ trình sống thực vật Hai trình người ta gọi pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng pha sinh trưởng phát triển sinh sản (mốc hoa) Một quan hay phận sinh trưởng nhanh phát triển chậm hay ngược lại Có thể hai nhanh hay chậm Vd: Cây cà chua lớn lên, hoa kết lại tiếp tục lớn lên phát triển; cà chua từ tế bào (hạt) lớn lên thành sinh trưởng; phân hoá tạo thành thân, lá, rễ; hoa, kết quả… lại phát triển Bón phân, tưới nước nhiều, sinh trưởng nhanh, kéo dài thời gian sinh trưởng, làm chậm phát triển Sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp: Nội dung so sánh Định nghĩa Cơ chế Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Là hình thức sinh trưởng làm cho lớn Là hình thức sinh trưởng làm cho thân to cao lên phân chia tế bào mô phân phân chia tế bào mô phân sinh bên sinh đỉnh Các bao bó mạch thân xếp lộn xộn, Tầng sinh vỏ cho tế bào vỏ phía ngoài, cho thịt vỏ phía thân thường có kích thước bé, thời gian tầng sinh mạch (trụ), tầng sinh mạch nằm sống ngắn mạch mạch gỗ bên mạch rây bên Cây lớn lên chiều ngang, thân to sống lâu năm Loài thực vật Một mầm chóp thân hai mầm Hai mầm non Vd: Cây thầu dầu, dừa cạn, hoa Hồng, cỏ vòi voi,… Vd: Cây rẻ quạt, cỏ đuôi phụng, súng trắng, hoa Huệ Tây,… Thực vật mầm: Cỏ Đuôi Phụng Cây rẻ quạt Súng trắng Cỏ lồng vực Sen hồng Lục bình Huệ Tây Thực vật hai mầm: Cây thầu dầu Hoa Hồng vàng Cỏ vòi voi Cây dừa cạn Xương rồng Hoa cúc Hoa hướng dương Sự hình thành vòng gỗ năm thân gỗ: Vòng gỗ hàng năm: Hàng năm, tầng sinh trụ sinh số lớp tế bào mạch gỗ Mùa mưa, nhiều thức ăn  sinh lớp tế bào mạch gỗ to, vòng dày màu sáng Mùa đông, thiếu thức ăn  sinh lớp tế bào mạch gỗ nhỏ, vòng mỏng hơn, màu sẫm Hai lớp tế bào mạch gỗ sáng sẫm tạo thành vòng gỗ hàng năm Ý nghĩa: Độ rộng vòng năm phản ảnh tốc độ sinh trưởng Số lượng vòng năm cho ta biết tuổi Làm cho to Hoocmôn thực vật: Khái niệm: Hoocmôn thực vật (phitohoocmôn) chất hữu có mặt với lượng nhỏ, vận chuyển đến phận khác cây, điều tiết đảm bảo hài hòa hoạt động sinh trưởng Hoocmôn thực vật có hai nhóm: Nhóm chất kích thích sinh trưởng: Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin Nhóm chất ức chế sinh trưởng: Axit abxixic, Êtilen, Chất làm chậm sinh trưởng chất diệt cỏ Auxin: Nơi tổng hợp Các mô phân sinh chồi ngọn, non phôi hạt Tác dụng sinh lý - Làm tăng kéo dài tế bào => kích thích thân, rễ kéo dài, rễ bất định - Tăng ưu ngọn, ức chế chồi bên - Gây tượng hứng động - Phát triển quả, tạo không hạt - Ức chế rụng lá, quả, kích thích rễ Ứng dụng: - Kích thích rễ cành giâm, cành chiếc, tăng tỉ lệ thụ - Tạo không hạt - Nuôi cấy mô tế bào thực vật Auxin nhân tạo enzim phân giải nó, tích lũy nông phẩm gây hại cho người động vật Một số ứng dụng auxin Gibêrelin: Nơi tổng hợp: Các quan sinh trưởng như: non, non, hạt nảy mầm, phôi sinh trưởng Tác dụng sinh lý: - Kích thích phân chia phân hóa tế bào thân mọc cao, dài, lóng vươn dài - Phá trạng thái ngủ nghỉ hạt - Kích thích hoa, tạo không hạt - Ảnh hưởng đến hô hấp, quang hợp, trao đổi nitơ Ứng dụng: - Kích thích nảy mầm hạt, củ, tác dụng đặc trưng việc phá bỏ trạng thài - ngủ nghỉ chúng - Kích thích hoa - Kích thích hình thành hoa đực - Kích thích tạo không hạt - Tăng tốc độ phân giải tinh bột Ứng dụng gibêrelin Tăng kích thước tạo không hạt: GA kích Trồng ăn không hạt thích cuống nho sinh trưởng, tạo không gian cho phát triển Xitôkinin: Nơi tổng hợp: Các tế bào phân chia rễ, non, non Tác dụng sinh lí: Kích thíc h phân chia tế bào mạnh mẽ Làm yếu ưu ngọn, kích thích sinh trưởng chồi bên Kìm hãm hóa già Kích thích sinh trưởng, nở hoa Ứng dụng: Trong nuôi cấy mô tế bào Điều khiển phát sinh chồi mô callus Ứng dụng xitôkinin Etylen:Nơi tổng hợp: Các mô chín, già Tác dụng sinh lý: Thúc đẩy trình chín Ức chế trinh sinh trưởng non, mầm, thân, củ Ứng dụng: Tạo trái vụ dứa Ức chế hoa nở vào dịp lễ, tết… Ứng dụng Etylen Axit abxixic: Nơi tổng hợp: Chủ yếu lá, tích lũy quan già, quan ngủ, nghỉ rụng Tác dụng sinh lý: Ức chế sinh trưởng mạnh Gây rụng lá, Kích thích đóng khí khổng điều kiện khô hạn Kích thích trạng thái ngủ nghỉ hạt Ứng dụng: Kéo dài thời gian ngủ nghỉ hạt bảo quản (khoai tây, hành, tỏi….) Ứng dụng axit abxixic [...]... Hoocmôn thực vật: Khái niệm: Hoocmôn thực vật (phitohoocmôn) là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hòa các hoạt động sinh trưởng Hoocmôn thực vật có hai nhóm: Nhóm chất kích thích sinh trưởng: Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin Nhóm các chất ức chế sinh trưởng: Axit abxixic, Êtilen, Chất làm chậm sinh trưởng và. .. không hạt thích cuống nho sinh trưởng, tạo không gian cho quả phát triển Xitôkinin: Nơi tổng hợp: Các tế bào đang phân chia trong rễ, lá non, cây non Tác dụng sinh lí: Kích thíc h phân chia tế bào mạnh mẽ Làm yếu ưu thế ngọn, kích thích sinh trưởng chồi bên Kìm hãm hóa già Kích thích sinh trưởng, nở hoa Ứng dụng: Trong nuôi cấy mô tế bào Điều khiển sự phát sinh chồi ở mô callus Ứng dụng của xitôkinin... mô của quả chín, lá già Tác dụng sinh lý: Thúc đẩy quá trình chín của quả Ức chế quá trinh sinh trưởng cả cây non, mầm, thân, củ Ứng dụng: Tạo quả trái vụ ở dứa Ức chế hoa nở vào đúng dịp lễ, tết… Ứng dụng của Etylen Axit abxixic: Nơi tổng hợp: Chủ yếu ở lá, tích lũy trong các cơ quan già, cơ quan đang ngủ, nghỉ hoặc sắp rụng Tác dụng sinh lý: Ức chế sinh trưởng mạnh Gây rụng lá, quả Kích thích... quả - Tạo quả không hạt - Nuôi cấy mô và tế bào thực vật Auxin nhân tạo không có enzim phân giải nó, được tích lũy trong nông phẩm gây hại cho người và động vật Một số ứng dụng của auxin Gibêrelin: Nơi tổng hợp: Các cơ quan đang sinh trưởng như: lá non, quả non, hạt đang nảy mầm, phôi đang sinh trưởng Tác dụng sinh lý: - Kích thích phân chia và phân hóa tế bào thân mọc cao, dài, các lóng vươn...Vòng gỗ hàng năm: Hàng năm, tầng sinh trụ sinh ra một số lớp tế bào mạch gỗ Mùa mưa, cây nhiều thức ăn  sinh ra các lớp tế bào mạch gỗ to, vòng dày và màu sáng Mùa đông, cây thiếu thức ăn  sinh ra các lớp tế bào mạch gỗ nhỏ, vòng mỏng hơn, màu sẫm Hai lớp tế bào mạch gỗ sáng và sẫm đó tạo thành vòng gỗ hàng năm Ý nghĩa: Độ rộng của vòng năm phản ảnh tốc độ sinh trưởng của một cây Số lượng vòng... sinh chồi ngọn, các lá non và các phôi trong hạt Tác dụng sinh lý - Làm tăng kéo dài tế bào => kích thích thân, rễ kéo dài, ra rễ bất định - Tăng ưu thế ngọn, ức chế chồi bên - Gây hiện tượng hứng động - Phát triển quả, tạo quả không hạt - Ức chế sự rụng lá, quả, kích thích ra rễ Ứng dụng: - Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiếc, tăng tỉ lệ thụ quả - Tạo quả không hạt - Nuôi cấy mô và tế bào thực. .. hưởng đến hô hấp, quang hợp, trao đổi nitơ Ứng dụng: - Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ, tác dụng đặc trưng trong việc phá bỏ trạng thài - ngủ nghỉ của chúng - Kích thích sự ra hoa - Kích thích hình thành hoa đực - Kích thích tạo quả và quả không hạt - Tăng tốc độ phân giải tinh bột Ứng dụng của gibêrelin Tăng kích thước quả và tạo quả không hạt: GA kích Trồng cây ăn quả không hạt thích cuống nho sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật , Chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật , Chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay