Bài 25 sinh trưởng của vi sinh vật sinh học 10 lưu quốc vinh

24 89 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:03

BÀI 38: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ Em cho biết định nghĩa vi sinh vật đặc điểm chung vi sinh vật? I KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG Dấu hiệu thể sinh trưởng sinh vật bậc cao (động vật, thực vật) gì? Quan sát đoạn phim, cho biết sinh trưởng vi sinh vật ? I KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG Khái niệm: Sự sinh trưởng quần thể vi sinh vật hiểu tăng số lượng tế bào quần thể Thời gian hệ (g): Thêi gian Sè lÇn ph©n chia Sè TB cđa quần thể 20 1 = 21 40 = 22 (phút) = 23 60 16 = 24 80 Sau thời gian hệ, số tế bào quần… thể biến đổi … Thời gian … hệ gì? như1thế n x nào? 2n t I KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG Khái niệm: Thời gian hệ phụ thuộc vào Sự sinh trưởng quần thể vật(g)có đượcýhiểu tăng số yếuvitốsinh nào? nghĩa dối lượng tế bào quần thể với sinh trưởng VSV? Thời gian hệ (g): -Là thời gian từ sinh tế bào tế bào phân chia số tế bào quần thể tăng gấp đơi -VD: Vikhuẩn E.Coli: -Ở điều kiện thích hợp: g = 20 phút -Trong đường ruột (370C): g = 12h Trực khuẩn lao (370C): g = 12h Nấm men bia (300C) : g = 2h I KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG Khái niệm: Sự sinh trưởng quần thể vi sinh vật hiểu tăng số lượng tế bào quần thể Thời gian hệ (g): -Là thời gian từ sinh tế bào tế bào phân chia số tế bào quần thể tăng gấp đơi -VD: - g phụ thuộc vào lồi VSV điều kiện sống - g nhỏ VSV sinh trưởng nhanh ngược lại Thêi gian Sè lÇn ph©n chia Sè TB cđa quần thể (N = N0 x 2n) 20 1 = 21 40 = 22 60 80 … t … n = 23 16 = 24 … x 2n (phút) II SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN DD NƯỚC DỪA VÀ CHUỐI DD NƯỚC DỪA VÀ CHUỐI Bình nuôi cấy VK Bình ni cấy VK Phần dịch lấy II SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN DD NƯỚC DỪA VÀ CHUỐI DD NƯỚC DỪA VÀ CHUỐI Bình nuôi cấy VK Bình ni cấy VK Phần dịch lấy II SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN Ni cấy khơng liên tục - Mơi trường ni cấy: Là mơi trường khơng bổ sung chất dinh dưỡng khơng lấy sản phẩm chuyển hố vật chất - Mục đích: Nghiên cứu để khảo sát đường cong sinh trưởng quần thể VSV Pha cân õy th øa von g lu su y Ph a Log số lượng tế bào Pha Pha tiềm phát Thời gian Hình 38 Đường cong sinh trưởng quần thể vi khuẩn ni cấy khơng liên tục II SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN Ni cấy khơng liên tục -Mơi trường khơng bổ sung chất dinh dưỡng khơng lấy sản phẩm chuyển hố vật chất -Mục đích: Nghiên cứu để khảo sát đường cong sinh trưởng quần thể VSV -Quần thể VK sinh trưởng theo 1đường cong gồm pha : Pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng, pha suy vong PHIẾU HỌC TẬP Các pha sinh trưởng VSV Đặc điểm Pha tiềm phát -Tếthu bàođược VK số chưa phânVSV chia tối Vậy, để lượng (pha lag) đa nên dừng pha ? -Số lượng TB chưa tăng Pha lũy thừa (pha log) -TB phân chia mạnh mẽ Pha suy vong Số lượng TB quần thể giảm dần Ngun nhân VK thích nghi với MT Enzim cảm ứng hình thành để phân giải chất -Đầy đủ thức ăn, điều kiện MT tốt MT tự nhiên, logdiễn củara -Số lượng TB tăng theo cấpTrong số nhân -Q trìnhpha TĐC VK có diễnmạnh khơng? Tại ? mẽ, tốc độsao ST cực đại Pha cân -Tốc độ sinh trưởng giảm dần -Chất dinh dưỡng bắt đầu -Số lượng TB đạt cực đại khơng cạn kiệt, chất độc tích lũy, Để khơng xảy pha vong đổi theo thờisuy gian pH thay đổi quần thể vi-Kích khuẩn phải làm ? thước tế bào nhỏgìhơn -Số lượng TB sinh pha log số lượng TB chết Do chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy ngày nhiều II SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN Ni cấy khơng liên tục Ni cấy liên tục -Mơi trường ni cấy: Là mơi trường DD NƯỚC DỪA VÀ CHUỐI ni cấy bổ sung liên tục chất dinh dưỡng đồng thời lấy lượng dịch ni cấy tương đương -Quần thể VK sinh trưởng pha lũy thừa thời gian dài -Mục đích: Thu sinh khối sản phẩm chuyển hóa vật chất Sinhđích trưởng thể VK Mục của niquần cấy liên ? ni cấy liên tục có đặc điểm ? Phần dịch lấy Bình nuôi cấy VK *Ứng dụng Con người ứng dụng ni cấy khơng liên tục ni cấy liên tục VSV thực tế ? *Một số ứng dụng Sản xuất bia Sản xuất rượu Sản xuất tương Sản xuất nước mắm Sản xuất sinh khối hợp chất có hoạt tính sinh học: S¶n xt enzim lipaza S¶n xt hoocmon, S¶n xt axit S¶n xt kháng sinh amin,vitamin sinh khèi CỦNG CỐ Phân biệt ni cấy khơng liên tục ni cấy liên tục Các tiêu chí Mơi trường ni cấy Đặc điểm sinh trưởng VSV Mục đích Ni cấy khơng liên tục Ni cấy liên tục CỦNG CỐ Phân biệt ni cấy khơng liên tục ni cấy liên tục Các tiêu chí Ni cấy khơng liên tục Ni cấy liên tục Mơi trường ni cấy Là mơi trường khơng bổ sung chất dinh dưỡng khơng lấy sản phẩm chuyển hố vật chất Là mơi trường ni cấy bổ sung liên tục chất dinh dưỡng đồng thời lấy lượng dịch ni cấy tương đương Đặc điểm sinh trưởng VSV Quần thể VK sinh trưởng Quần thể VK sinh theo 1đường cong gồm trưởng pha: Pha tiềm phát, pha lũy chủ yếu pha lũy thừa thừa, pha cân bằng, pha suy vong Mục đích Nghiên cứu để khảo sát đường cong sinh trưởng uần thể VSV Sản xuất sinh khối, enzim, hoocmon, kháng sinh, axit amin… CỦNG CỐ Tại nói: “Hệ thống dàyruột người hệ thống ni cấy liên tục VSV” ? Dạ dày ruột thường xun bổ sung thức ăn thường xun thải ngồi sản phẩm chuyển hóa vật chất với VSV VSV Quần thể VK ban đầu có số lượng tế bào N0 = 500, có g = 20 phút Hãy cho biết sau thới gian 2h số lượng tế bào quần thể VK bao nhiêu? • Số lần phân chia VK: n = t/g =120/20 = • Số lượng tế bào quần thể VK sau 2h: N = N0 x 2n = 500 x 26 = 32x103 [...]... tiềm phát Thời gian Hình 38 Đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong ni cấy khơng liên tục II SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1 Ni cấy khơng liên tục -Mơi trường khơng được bổ sung chất dinh dưỡng mới và khơng được lấy đi các sản phẩm chuyển hố vật chất -Mục đích: Nghiên cứu để khảo sát đường cong sinh trưởng của quần thể VSV -Quần thể VK sinh trưởng theo 1đường cong gồm 4 pha : Pha...II SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN DD NƯỚC DỪA VÀ CHUỐI DD NƯỚC DỪA VÀ CHUỐI Bình nuôi cấy VK Bình ni cấy VK Phần dịch lấy ra II SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1 Ni cấy khơng liên tục - Mơi trường ni cấy: Là mơi trường khơng được bổ sung chất dinh dưỡng mới và khơng được lấy đi các sản phẩm chuyển hố vật chất - Mục đích: Nghiên cứu để khảo sát đường cong sinh trưởng của quần thể... II SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN 1 Ni cấy khơng liên tục 2 Ni cấy liên tục -Mơi trường ni cấy: Là mơi trường DD NƯỚC DỪA VÀ CHUỐI ni cấy được bổ sung liên tục chất dinh dưỡng mới và đồng thời lấy ra một lượng dịch ni cấy tương đương -Quần thể VK sinh trưởng ở pha lũy thừa trong một thời gian dài -Mục đích: Thu sinh khối và sản phẩm chuyển hóa vật chất Sinh ích trưởng thể VK Mục của của niquần... hố vật chất Là mơi trường ni cấy được bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng mới và đồng thời lấy ra một lượng dịch ni cấy tương đương Đặc điểm sinh trưởng của VSV Quần thể VK sinh trưởng Quần thể VK sinh theo 1đường cong gồm 4 trưởng pha: Pha tiềm phát, pha lũy chủ yếu ở pha lũy thừa thừa, pha cân bằng, pha suy vong Mục đích Nghiên cứu để khảo sát đường cong sinh trưởng của uần thể VSV Sản xuất sinh. .. ứng dụng Sản xuất bia Sản xuất rượu Sản xuất tương Sản xuất nước mắm Sản xuất sinh khối và các hợp chất có hoạt tính sinh học: S¶n xt enzim lipaza S¶n xt hoocmon, S¶n xt axit S¶n xt kháng sinh amin,vitamin sinh khèi CỦNG CỐ Phân biệt ni cấy khơng liên tục và ni cấy liên tục Các tiêu chí Mơi trường ni cấy Đặc điểm sinh trưởng của VSV Mục đích Ni cấy khơng liên tục Ni cấy liên tục CỦNG CỐ Phân biệt ni... logdiễn củara -Số lượng TB tăng theo cấpTrong số nhân -Q trìnhpha TĐC VK có diễnmạnh ra khơng? Tại ? mẽ, tốc độsao ST cực đại Pha cân bằng -Tốc độ sinh trưởng giảm dần -Chất dinh dưỡng bắt đầu -Số lượng TB đạt cực đại và khơng cạn kiệt, chất độc tích lũy, Để khơng xảy ra pha vong của đổi theo thờisuy gian pH thay đổi quần thể vi- Kích khuẩn thì phải làm ? trong thước tế bào nhỏgìhơn -Số lượng TB sinh ra... đích: Nghiên cứu để khảo sát đường cong sinh trưởng của quần thể VSV -Quần thể VK sinh trưởng theo 1đường cong gồm 4 pha : Pha tiềm phát, pha lũy thừa, pha cân bằng, pha suy vong PHIẾU HỌC TẬP Các pha sinh trưởng của VSV Đặc điểm Pha tiềm phát -Tếthu bàođược VK số chưa phânVSV chia tối Vậy, để lượng (pha lag) đa thì nên dừng ở pha nào ? -Số lượng TB chưa tăng Pha lũy thừa (pha log) -TB phân chia mạnh... để khảo sát đường cong sinh trưởng của uần thể VSV Sản xuất sinh khối, enzim, hoocmon, kháng sinh, axit amin… CỦNG CỐ Tại sao nói: “Hệ thống dạ dàyruột ở người là một hệ thống ni cấy liên tục đối với VSV” ? Dạ dày và ruột thường xun được bổ sung thức ăn và cũng thường xun thải ra ngồi những sản phẩm chuyển hóa vật chất cùng với các VSV VSV Quần thể VK ban đầu có số lượng tế bào N0 = 500, có g = 20 phút... ban đầu có số lượng tế bào N0 = 500, có g = 20 phút Hãy cho biết sau thới gian 2h thì số lượng tế bào trong quần thể VK là bao nhiêu? • Số lần phân chia của VK: n = t/g =120/20 = 6 • Số lượng tế bào trong quần thể VK sau 2h: N = N0 x 2n = 500 x 26 = 32x103
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25 sinh trưởng của vi sinh vật sinh học 10 lưu quốc vinh , Bài 25 sinh trưởng của vi sinh vật sinh học 10 lưu quốc vinh , Bài 25 sinh trưởng của vi sinh vật sinh học 10 lưu quốc vinh , I. KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG, I. KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG, II. SỰ SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI KHUẨN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay