Bài 18 chu kì tế bào và quá trình nguyên phân sinh học 10 lưu quốc vinh

32 94 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:02

Chng IV: PHN BO BI 18: CHU Kè T BO V QU TRèNH NGUYấN PHN I CHU Kè T BO Khỏi nim v chu kỡ t bo Mt chu kỡ t bo l gỡ? Phõn bo ln Phõn bo ln chu kỡ t bo Khỏi nim v chu kỡ t bo Chu kỡ t bo: - L khong thi gian gia ln phõn bo liờn tip (nguyờn phõn) - Gm giai on: giai on chun b (k trung gian) v giai on phõn bo (M k) Mt s vớ d: Mt chu kỡ ca t bo phụi giai on sm l 15 20 phỳt Mt chu kỡ ca t bo rut l gi Mt chu kỡ ca t bo gan l thỏng T bo thn kinh ngi trng thnh hu nh khụng phõn bo Thi gian ca mt chu kỡ t bo ph thuc vo õu? c im ca mt chu kỡ t bo a K trung gian Gm pha theo trỡnh t: G1, S, G2 a K trung gian Pha G1: R Pha G1: c im chớnh ca pha ny: - Sinh trng t bo - B nhim sc th (2n) c trng cho loi a K trung gian Pha S: R Hóy cho bit c im chớnh ca pha S? Pha S: Ch din t bo vt qua im kim soỏt R Sao chộp ADN v nhõn ụi nhim sc th B nhim sc th (2n) trng thỏi n chuyn sang (2n) trng thỏi kộp Cỏc k Cỏc din bin c bn K gia - Mng nhõn v nhõn bin mt - Cỏc NST kộp tip tc úng xon co ngn cc i trung thnh hng mt phng xớch o ca thoi phõn bo Cỏc k Cỏc din bin c bn K sau Tng NST kộp tỏch tõm ng thnh NST n v phõn li ng u v cc t bo Cỏc k Cỏc din bin c bn K cui - Cỏc NST n dui xon cú dng si di mnh - Mng nhõn v nhõn tỏi hin - Thoi phõn bo bin mt II QU TRèNH NGUYấN PHN PHN CHIA T BO CHT Phõn chia t cht ca t bo V v t bo TV cú im no khỏc nhau? Gii thớch? T bo ng vt T bo Thc vt Tế bào ộng vật Eo thắt Tế bào Thực vật Vách ngn I QU TRèNH NGUYấN PHN PHN CHIA T BO CHT - S phõn chia t bo cht din rừ nht kỡ cui - t bo ng vt: mng sinh cht ca t bo m tht eo t ngoi vo ti mt phng xớch o to t bo - t bo thc vt: hỡnh thnh vỏch ngn trung tõm ri phỏt trin dn vựng ngoi vi to t bo III í NGHA CA NGUYấN PHN í NGHA SINH HC Nguyên phân có ý nghĩa nào? II í NGHA CA NGUYấN PHN í NGHA SINH HC - sinh vt n bo: L hỡnh thc sinh sn to c th mi - c th a bo: Gia tng s lng t bo giỳp c th sinh trng, phc hi nhng mụ hoc c quan b tn thng - L phng thc truyn t v n nh b NST c trng ca loi qua cỏc th h t bo v c th sinh sn vụ tớnh Phng phỏp giâm, chiết, ghép cành Ghép cành Giâm cành Chiết cành Nuôi cấy mô, tế bào III í NGHA CA NGUYấN PHN í NGHA THC TIN ng dng nhõn ging cõy trng bng cỏc phng phỏp giõm, chit, ghộp v nuụi cy mụ Câu hỏi củng cố Hóy cho bit hot ng no ca NST nguyờn phõn giỳp cho cỏc t bo cú b NST ging t bo m? - NST nhõn ụi k trung gian - NST phõn li ng u k sau Cho cỏc s kin sau õy, cỏc s kin xy cỏc kỡ no nguyờn phõn ? A NST bt u úng xon B T AND, nhõn ụi nhim sc th C Phõn li cỏc nhim sc t ch em D NST dui xon E Cỏc NST xp thnh hng trờn mt phng xớch o Mt t bo loi A cú 2n=8 thc hin nguyờn phõn liờn tip t thỡ 3.1 S t bo to l : a.6 c.12 3.1 D b.8 d.16 3.2.S NST cú k gia ca mi t bo ang phõn chia l: a.8 kộp c.24 n 3.2 A b.16 kộp d.64 n Tr Vinh, ngy 18 thỏng nm 2016 Duyt ca t trng Lõm Qu Chi [...]... nhân và nhân con tái hiện - Thoi phân bào biến mất II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 2 – PHÂN CHIA TẾ BÀO CHẤT Phân chia tế chất của tế bào ĐV và tế bào TV có điểm nào khác nhau? Giải thích? Tế bào Động vật Tế bào Thực vật TÕ bµo Đéng vËt Eo th¾t TÕ bµo Thùc vËt V¸ch ngăn I – QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 2 – PHÂN CHIA TẾ BÀO CHẤT - Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì cuối - Ở tế bào động vật: màng sinh chất... hình thành thoi phân bào b Giai đoạn phân bào Nguyên phân II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Quá trình nguyên phân xảy ra ở tế bào soma và sinh dục sơ khai, gồm 2 giai đoạn: - Phân chia nhân - Phân chia tế bào chất II QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 1 – SỰ PHÂN CHIA NHÂN Kỳ ĐẦU Ký GIỮA Kỳ CUỐI Kỳ SAU Các kỳ Kỳ đầu Kỳ giữa Kỳ sau Kỳ cuối Các diễn biến cơ bản Các kỳ Các diễn biến cơ bản Kỳ đầu - Màng nhân và nhân con tiêu... màng sinh chất của tế bào mẹ thắt eo từ ngoài vào trong tại mặt phẳng xích đạo để tạo 2 tế bào con - Ở tế bào thực vật: hình thành vách ngăn ở trung tâm rồi phát triển dần ra vùng ngoại vi để tạo 2 tế bào con III – Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN 1 – Ý NGHĨA SINH HỌC Nguyªn ph©n cã ý nghÜa nh­ư thÕ nµo? II – Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN 1 – Ý NGHĨA SINH HỌC - Ở sinh vật đơn bào: Là hình thức sinh sản tạo ra cơ... Thoi phân bào hình thành - Các NST kép bắt đầu đóng xoắn co ngắn đính vào thoi phân bào ở tâm động Các kỳ Các diễn biến cơ bản Kỳ giữa - Màng nhân và nhân con biến mất - Các NST kép tiếp tục đóng xoắn co ngắn cực đại tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào Các kỳ Các diễn biến cơ bản Kỳ sau Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li đồng đều về 2 cực tế bào Các... các phương pháp giâm, chiết, ghép và nuôi cấy mô C©u hái cñng cè 1 Hãy cho biết hoạt động nào của NST trong nguyên phân giúp cho các tế bào con có bộ NST giống tế bào mẹ? - NST nhân đôi kỳ trung gian - NST phân li đồng đều ở kỳ sau 2 Cho các sự kiện sau đây, các sự kiện xảy ra trong các kì nào nguyên phân ? A NST bắt đầu đóng xoắn B Tự sao AND, nhân đôi nhiễm sắc thể C Phân li các nhiễm sắc tử chị em... sinh sản tạo ra cơ thể mới - Ở cơ thể đa bào: Gia tăng số lượng tế bào  giúp cơ thể sinh trưởng, phục hồi những mô hoặc cơ quan bị tổn thương - Là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào và cơ thể sinh sản vô tính Phương pháp gi©m, chiÕt, ghÐp cµnh GhÐp cµnh Gi©m cµnh ChiÕt cµnh Nu«i cÊy m«, tÕ bµo III – Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN 2 – Ý NGHĨA THỰC TIỄN Ứng dụng nhân... chị em D NST duỗi xoắn E Các NST xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo 3 Một tế bào loài A có 2n=8 thực hiện nguyên phân liên tiếp 4 đợt thì 3.1 Số tế bào con tạo ra là : a.6 c.12 3.1 D b.8 d.16 3.2.Số NST có trong kỳ giữa của mỗi tế bào khi đang phân chia là: a.8 kép c.24 đơn 3.2 A b.16 kép d.64 đơn Trà Vinh, ngày 18 tháng 1 năm 2016 Duyệt của tổ trưởng Lâm Quế Chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18 chu kì tế bào và quá trình nguyên phân sinh học 10 lưu quốc vinh , Bài 18 chu kì tế bào và quá trình nguyên phân sinh học 10 lưu quốc vinh , Bài 18 chu kì tế bào và quá trình nguyên phân sinh học 10 lưu quốc vinh , Một số ví dụ:, Đặc điểm của một chu kì tế bào, Đặc điểm chính của pha này: - Sinh trưởng tế bào - Bộ nhiễm sắc thể (2n) đặc trưng cho loài, b. Giai đoạn phân bào, 1 – SỰ PHÂN CHIA NHÂN, 2 – PHÂN CHIA TẾ BÀO CHẤT, C©u hái cñng cè

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay