Ngữ văn 9 bài mùa xuân nho nhỏ

32 198 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:02

c¸c thÇy c« gi¸o vỊ dù giê th¨m líp KIỂM TRA BÀI CŨ ? • Nêu hiểu biết em tác giả Chế Lan Viên xuất xứ thơ Con Cò? • Đọc thuộc đoạn thơ : “ Dù gần …………………………………………………………… Đi hết đời, lòng mẹ theo “ Nêu cảm nhân em Mïa xu©n MiỊn Nam Rùc rì s¾c mai vµng Cßn mïa xu©n xø H cã g× ®Ỉc biƯt? Tác giả:     Tên thật: Phạm Bá Ngỗn (1930-1980) Nơi sinh: Thừa ThiênHuế Bút danh: Thanh Hải Là bút có cơng xây dựng văn học cách mạng miền Nam từ ngày đầu •Bài thơ viết vào tháng 11/ 1980, khơng trước nhà thơ Các tác phẩm: Những đồng chí trung kiên (1962)  Huế mùa xn (1970 – 1975)  Dấu võng Trường Sơn (1977)  Mưa xn đất (1982)  Thanh Hải thơ tuyển (1982)  Ta làm chim hót Ta làm cành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xn nho nhỏ Mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù tuổi hai mươi Dù tóc bạc • Mùa xn ta xin hát • Câu Nam ai, Nam bình • Nướ c non ngàn dặm tình • Nướ c non ngàn dặm • Nhịp phách tiền đấ t Huế Ý NGHĨA NHAN ĐỀ: * Mùa xn nho nhỏ sáng tạo độc đáo, phát mẻ củaThanh Hải * Nhà thơ muốn làm mùa xn, nghĩa sống đẹp, sống với tất sức sống tươi trẻ khiêm nhường mùa xn nhỏ góp vào mùa xn lớn đất nước, đời chung Sơng Hương thơ mộng Dòng sơng An Cựu Cầu Nam Giao vừa xây dựng lại Mïa xu©n- ta xin h¸t C©u Nam ai, Nam b×nh Níc non ngµn dỈm m×nh Níc non ngµn dỈm t×nh NhÞp ph¸ch tiỊn ®Êt H Cầu Tràng Tiền Khóc h¸t ngỵi ca quª h ư¬ng ®Êt n ưíc §iƯu hß nỉi tiÕng cđa xø H Bé phËn cÊu thµnh nỊn v¨n ho¸ d©n téc Khóc h¸t th©n t×nh, Êm ¸p ng©n lªn niỊm tin yªu tha thiÕt vµo cc ®êi, NGHỆ THUẬT: • Thể thơ năm chữ gần với điệu dân • • • ca Hình ảnh tự nhiên, giản dị Cấu tứ thơ chặt chẽ Giọng thơ với tâm trạng, cảm xúc tác giả NỘI DUNG: Bµi th¬ Mïa xu©n nho nhá lµ tiÕng lßng tha thiÕt yªu mÕn vµ g¾n bã víi ®Êt n íc, víi cc ®êi cđa Thanh H¶i; thĨ hiƯn íc ngun ch©n thµnh cđa nhµ th¬ ®ỵc cèng hiÕn cho ®Êt níc, gãp mét mïa xu©n nho nhá cđa m×nh vµo mïa xu©n lín cđa d©n téc Ơ CHỮ VĂN HỌC 12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D Ị N G S Ơ C Ố N N Ă 10 G I Đ Ấ T Ư Ơ I Đ Ẹ P P H N G M Ữ T G H C M N X I H Ù Ư A Ế Ữ A Ớ N H N C1 C2 C3 X U  N C C4 C5 C6 O N G Đ I Ề N C7 D8 4.7 Nếu Nguồn Tính người từ cảm dùng nơng hứng để đánh có giá nhiệm về vụmùa tơ tranh điểm xn cho mùa Nhà Tên thơ Thanh huyện Hải –dân q thể Thanh khát vọng Hải Từ Bài “mùa thơ thuộc xn”, thể ngồi thơ ýtác nghĩa ?giả thiên nhiên xn thiên thiên người nhiên lính bắt xn có nguồn nhiệm từnào đâu vụ bàigì ?? qua thơ ? mùa gợi ýnhiên nghĩa mùa xn ?thơ? DẶN DỊ -Học thuộc lòng thơ -Học ghi nhớ+ làm tập SGK/58 -Chuẩn bị: Viếng lăng Bác Đọc thơ,trả lời câu hỏi SGK Xin chân thành cảm ơn [...]... Hỡnh nh t nhiờn, gin d Cu t bi th cht ch Ging th ỳng vi tõm trng, cm xỳc ca tỏc gi NI DUNG: Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất n ớc, với cuộc đời của Thanh Hải; thể hiện ớc nguyện chân thành của nhà thơ đợc cống hiến cho đất nớc, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của dân tộc ễ CH VN HC 12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 7 D ề N G S ễ 8 C N 6 N 10 G I 7... em li iu gỡ? Ta lm con chim hút Ta lm mt cnh hoa Ta nhp vo hũa ca Mt nt trm xao xuyn Mt mựa xuõn nho nh Muứa xuaõn nho nhoỷ Lng l dõng cho i Dự l tui hai mi Dự l khi túc bc Mựa xuõn ta xin hỏt Cõu Nam ai, Nam bỡnh N c non ngn dm tỡnh N c non ngn dm mỡnh Nhp phỏch tin t Hu í NGHA NHAN : * Mựa xuõn nho nh l mt sỏng to c ỏo, mt phỏt hin mi m caThanh Hi * Nh th mun lm mt mựa xuõn, ngha l sng p,... xuõn ln ca t nc, ca cuc i chung Sụng Hng th mng Dũng sụng An Cu Cu Nam Giao va mi xõy dng li Mùa xuân- ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình Nớc non ngàn dặm mình Nớc non ngàn dặm tình Nhịp phách tiền đất Huế Cu Trng Tin Khúc hát ngợi ca quê h ơng đất n ớc Điệu hò nổi tiếng của xứ Huế Bộ phận cấu thành nền văn hoá dân tộc Khúc hát thân tình, ấm áp ngân lên niềm tin yêu tha thiết vào cuộc đời, NGH THUT:... tri di nng m Tt c nh hi h Tt c nh xụn xao t nc bn ngn nm Vt v v gian lao t nc nh vỡ sao C i lờn phớa trc Ta lm con chim hút Ta lm mt cnh hoa Ta nhp vo hũa ca Mt nt trm xao xuyn Mt mựa xuõn nho nh Muứa xuaõn nho nhoỷ Lng l dõng cho i Dự l tui hai mi Dự l khi túc bc Nhân vật trữ tình Tụi Ta Cm xỳc cỏ nhõn ca tỏc gi trc mựa xuõn ca thiờn nhiờn, t tri Va l s ớt, va l s nhiu, c nguyn ca tỏc gi cng l c
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 9 bài mùa xuân nho nhỏ , Ngữ văn 9 bài mùa xuân nho nhỏ , Ngữ văn 9 bài mùa xuân nho nhỏ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn