CHỦ đề THÁNG 1 THANH NIÊN với VIỆC GIỮ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

27 195 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:02

CHỦ ĐỀ THÁNG THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Thực hiện: nhóm Phần 1: Trắc nghiệm tìm hiểu văn hoá dân tộc Phần 2: Nghe - Đoán tên loại hình nghệ thuật nhạc cụ dân tộc Phần 3: Phản biện tình Phần 1: Trắc nghiệm tìm hiểu văn hoá dân tộc -Thể lệ: có 14 câu hỏi trắc nghiệm, đội thi trả lời theo hình thức giơ tay, đội bạn đại diện giơ tay chọn câu hỏi, trả lời sau 10 giây suy nghĩ Ưu tiên cho đội giơ tay - Cách tính điểm: câu trả lời điểm Câu Câu Câu Câu 13 Câu Câu Câu Câu 10 Câu 14 Câu Câu 11 Câu Câu Câu 12 Câu 1: Ngày gi ỗ t ổ Hùng Vương đư ợc t ổ ch ức hàng năm vào ngày m âm l ịch? A: 10-3 B: 27-2 C: 5-6 D: 20-3 10 HẾT GIỜ Câu 2:Trong hôn l ễ có l ễ ? A: B: C:5 D: 10 HẾT GIỜ Câu 3: Hát ca trù hay g ọi hát gì? A: Hát ả đào B: Hát ru C: Hát huê tình D: Hát xẩm 10 HẾT GIỜ Câu 4:Ph ố c ổ H ội An đư ợc UNESCO công nh ận di s ản văn hóa th ế gi ới vào năm nào? A: 1999 B: 2000 C: 2001 D: 2002 10 HẾT GIỜ Câu 5: Đâu nh ạc c ụ c ổ nh ất Vi ệt Nam ? A: Đàn bầu B: Đàn đá C: Đàn nhị D: Đàn tam HẾT GIỜ Câu 6:T ỉnh ĐBSCL có thành ph ố t ỉnh sau ? A: Cà Mau, An Giang B: Vĩnh Long, An Giang C: Bạc Liêu, Kiên Giang D: An Giang, Đồng Tháp 10 HẾT GIỜ Câu : Làng chi ếu Đ ịnh Yên thu ộc t ỉnh ? A Yên Bái B Đồng Tháp C Bình Định D Long An 10 HẾT GIỜ Câu 10 : Múa Xòe ệu múa đ ặc trưng c dân t ộc nào? A Thái B Mường C Dao D Kinh 10 HẾT GIỜ Câu 11 : Chùa đư ợc Lý Nam Đ ế cho xây sau lên hoàng đ ế năm 544 ? A Chùa Trấn Quốc B Chùa Một Cột C Chùa Tây Phương D Chùa Tứ Pháp 10 HẾT GIỜ Câu 12 : Ở mi ền Nam, vào d ịp T ết Đoan ng ọ ngư ời ta thư ờng ăn ? A Bánh trôi B Bánh chay C Bánh tét D Bánh tro 10 HẾT GIỜ Câu 13 : Tri ều Nguy ễn (1802-1945) tr ải qua đ ời vua ? A 11 B 12 C 13 D 14 10 HẾT GIỜ Câu 14 : Th ắng c ố ăn truy ền th ống đ ặc trưng c ngư ời dân t ộc ? A H’mong B Dao C Thái D Nùng 10 HẾT GIỜ Phần 2: Nghe - Đoán tên loại hình nghệ thuật nhạc cụ dân tộc -Thể lệ: gồm có âm loại nhạc cụ thể loại nhạc truyền thống Các đội thi nghe hết sau ghi đáp án vào giấy Các đội có 20 giây thảo luận, thống ghi lên bảng đáp án để đối chiếu đáp án -Cách tính điểm: đoán nhạc cụ(loại hình nghệ thuật), cộng 20 điểm Hãy cho biết tên loai hình nghệ thuật dân tộc Chèo Đờn ca tài tử Dân ca quang họ Bắc Ninh Hò Huế Nhã nhạc cung đình Huế 10 5 Hãy cho biết tên loai nhạc cụ dân tộc Sáo Đàn đá Đàn Nhị ( Đờn cò) Đàn T’ rưng Đàn bầu 10 Đàn bầu Sáo Đàn T’ rưng Đàn nhị Đàn đá Phần 3: Phản biện tình -Thể lệ: ban tổ chức đưa tình thực tế nhà trường phổ thông có ý kiến cụ thể trái chiều Mỗi nhóm cử đại diện lên bốc thăm chia đội chia làm đội (mỗi đội người) đội có nhiệm vụ bảo vệ quan điểm riêng -Cách tính điểm: đội có phút để suy nghĩ , ý kiến phản biện hay cộng 10 điểm cho nhóm (trong 10 phút) Bốc Thăm Tình đưa ra: giáo viên chủ nhiệm cấp 3, vào dịp nghỉ hè nhiều học sinh bạn chạy theo mốt, ăn mặc thời trang, nhuộm tóc, không phù hợp Bạn làm ? Nhóm Nhóm Phương án 1: Phương Án 2: Hoàn toàn phản đối Muốn học sinh ăn mặc đàng hoàng, không chạy theo thời trang Ủng hộ, không cấm đoán, cho hợp thời trang, phù hợp với giới trẻ, Cảm ơn bạn nhiệt tình tham gia ! [...]... nào ? A: 8-4 B: 15 -4 C: 9- 8 D: 16 -8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 HẾT GIỜ Câu 8 :L ễ H ội Gióng chính th ức đư ợc nh ận b ằng Di s ản văn hoá th ế gi ới vào năm nào? A 2008 B 2009 C 2 010 D 2 011 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HẾT GIỜ Câu 9 : Làng chi ếu Đ ịnh Yên thu ộc t ỉnh nào ? A Yên Bái B Đồng Tháp C Bình Định D Long An 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HẾT GIỜ Câu 10 : Múa Xòe là đi ệu múa đ ặc trưng c ủa dân t ộc nào? A... : Tri ều Nguy ễn (18 02 -19 45) tr ải qua bao nhiêu đ ời vua ? A 11 B 12 C 13 D 14 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HẾT GIỜ Câu 14 : Th ắng c ố là món ăn truy ền th ống đ ặc trưng c ủa ngư ời dân t ộc nào ? A H’mong B Dao C Thái D Nùng 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HẾT GIỜ Phần 2: Nghe - Đoán tên loại hình nghệ thuật nhạc cụ dân tộc -Thể lệ: sẽ gồm có âm thanh của 5 loại nhạc cụ và 5 thể loại nhạc truyền thống Các đội... lên bảng đáp án của mình để đối chiếu đáp án -Cách tính điểm: đoán đúng một nhạc cụ(loại hình nghệ thuật), được cộng 20 điểm Hãy cho biết tên 5 loai hình nghệ thuật dân tộc 1 Chèo 1 2 Đờn ca tài tử 2 3 Dân ca quang họ Bắc Ninh 3 4 Hò Huế 4 5 Nhã nhạc cung đình Huế 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5 Hãy cho biết tên 5 loai nhạc cụ dân tộc 1 Sáo 1 2 Đàn đá 2 3 Đàn Nhị ( Đờn cò) 3 4 Đàn T’ rưng 4 5 Đàn bầu 5 10 ... Dao D Kinh 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HẾT GIỜ Câu 11 : Chùa nào đư ợc Lý Nam Đ ế cho xây sau khi lên ngôi hoàng đ ế năm 544 ? A Chùa Trấn Quốc B Chùa Một Cột C Chùa Tây Phương D Chùa Tứ Pháp 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HẾT GIỜ Câu 12 : Ở mi ền Nam, vào d ịp T ết Đoan ng ọ ngư ời ta thư ờng ăn gì ? A Bánh trôi B Bánh chay C Bánh tét D Bánh tro 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 HẾT GIỜ Câu 13 : Tri ều Nguy ễn (18 02 -19 45) tr... cộng 10 điểm cho nhóm mình (trong 10 phút) Bốc Thăm Tình huống đưa ra: là 1 giáo viên chủ nhiệm cấp 3, vào dịp nghỉ hè nhiều học sinh của bạn chạy theo mốt, ăn mặc thời trang, nhuộm tóc, không phù hợp Bạn sẽ làm gì ? Nhóm 1 Nhóm 2 Phương án 1: Phương Án 2: Hoàn toàn phản đối Muốn học sinh ăn mặc đàng hoàng, không chạy theo thời trang Ủng hộ, không cấm đoán, cho rằng đây là hợp thời trang, phù hợp với. .. Đàn bầu 5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Đàn bầu Sáo Đàn T’ rưng Đàn nhị Đàn đá Phần 3: Phản biện tình huống -Thể lệ: ban tổ chức đưa ra tình huống thực tế ở nhà trường phổ thông và có 2 ý kiến cụ thể trái chiều nhau Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên bốc thăm chia đội và được chia làm 2 đội (mỗi đội 3 người) 2 đội có nhiệm vụ là bảo vệ quan điểm riêng của mình -Cách tính điểm: 2 đội có 1 phút để suy nghĩ , mỗi ý kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề THÁNG 1 THANH NIÊN với VIỆC GIỮ gìn bản sắc văn hóa dân tộc , CHỦ đề THÁNG 1 THANH NIÊN với VIỆC GIỮ gìn bản sắc văn hóa dân tộc , CHỦ đề THÁNG 1 THANH NIÊN với VIỆC GIỮ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay