Bài 11 vận chuyển các chất qua màng sinh chất sinh học 10

26 65 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:02

BÀI 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Có phương thức vận chuyển chất qua màng sinh chất I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ÐỘNG III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG Khái niệm: Em hãy quan sát hình cho biết thế vận chuyển thụ động? I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG Khái niệm: - Vận chuyển thụ động khuếch tán chất qua màng sinh chất không cần tiêu tốn luợng - Các chất tan khuếch tán qua màng sinh chất theo cách: + Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit kép + Khuếch tán qua kênh prôtêin xuyên màng I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG Khái niệm: Em hãy quan sát và cho biết nguyên lí của sự vận chuyển thụ động là gì? ( Nồng độ thấp ) Chất hòa tan ( Nồng độ cao ) Chất hòa tan Khuếch tán Sự thẩm thấu Phân tử H2O Phân tử H2O (Thế nước thấp ) ( Thế nước cao) I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG Khái niệm: Nguyên lí: - Vận chuyển thụ động theo nguyên lí khuếch tán của chất tan tư nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp (theo chiều građien nồng độ) - Nước khuếch tán qua màng sinh chất đươc gọi thẩm thấu I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG Khái niệm: Nguyên lí: Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán của màng sinh chất: ưu trương là:là: Môi trường bên ngoài tế Môi Môi trường trương nhược đẳng trương trương là: Môi Môi trường trường bên bên ngoài ngoài Em hãy quan sát cho biết tốc độ khuếch tán bào cócó nồng độđộ chất tantan lớnthấp nồng độso chất tế tế bào bào có nồng nồng độ chất chất tan bằng nồng độ vớitan chất nồng tan độ chất tan phụ thuộc vào những yếu tố ? tế bào chất tan tế bào tế bào MT ưu trương MT đẳng trương MT nhược trương I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG Khái niệm: Nguyên lí: Các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ khuếch tán của màng sinh chất:  Sự chênh lệch về nồng độ chất giữa môi trường bên bên màng tế bào  Kích thước, đặc tính lý hoá của chất tan  Diện tích tiếp xúc của màng sinh chất I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Khái niệm: VD: - Ở một loài tảo biển, nồng độ iốt tế bào tảo cao gấp 1000 lần nồng độ iốt nước biển, iốt được vận chuyển từ nước biển qua màng vào tế bào tảo - Tại ống thận, nồng độ glucozơ nước tiểu thấp máu glucozơ nước tiểu được thu hồi máu I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Khái niệm: Em hãy quan sát hình và cho biết thế nào là vận chuyển chủ động? I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Khái niệm: Là vận chuyển chất tan qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi chất tan có nồng độ cao (ngược chiều građien nồng độ) và cần tiêu tốn lượng I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Khái niệm: Cơ chế: c¬ chÊt Cơ chất Em hãy quan sát và cho biết vận chuyển chủ động ? Proteinchế màng protein mµng ATP Màngmµng ADP I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG 1.Khái niệm: Cơ chế: - ATP + Prôtêin vận chuyển đặc hiệu cho tưng loại chất (máy bơm)  Prôtêin biến đổi cấu hình - Prôtêin biến đổi + Cơ chất rồi tự động xoay đưa chúng tư bên vào tế bào, hay ngược lại I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG Khái niệm: Cơ chế: * Ý nghĩa: đóng vai trò quan trọng trình chuyển hóa vật chất của tế bào, thể Vận chuyển chủ động có ý nghĩa đối với tế bào, thể? I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO Nhập bào: Tế bào bạch cầu I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO Nhập bào: - Là phương thức tế bào đưa chất vào bên tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất tiêu tốn lượng - Người ta chia nhập bào thành hai loại: + Thực bào: Lấy phân tử có kích thước lớn + Ẩm bào: Lấy phân tử nhỏ dạng lỏng I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO Nhập bào: Xuất bào: I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO Nhập bào: Xuất bào: - Xuất bào: Là loại bỏ chất khỏi tế bào bằng cách tạo bóng xuất bào di chuyển về phía màng sinh chất rồi hòa vào màng sinh chất đưa chất ngoài, cần tiêu tốn lượng CỦNG CỐ Câu1: Em hãy phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động? Khác nhau: Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Không cần cung cấp lượng Cần cung cấp lượng Các chất tan vận chuyển tư nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp Các chất tan vận chuyển tư nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao Giống là: + Ðều diễn có chênh lệch về nồng độ chất tan giữa môi trường tế bào + Ðều không làm biến dạng màng sinh chất Câu 2: Trong vận chuyển thụ động, chất tan được khuếch tán qua màng phụ thuộc chủ yếu vào? A Ðặc điểm của chất tan B Sự chênh lệch nồng độ của chất tan giữa màng tế bào C Ðặc điểm của màng tế bào kích thước lỗ màng D Nguồn lượng dự trữ tế bào Câu 3: Vận chuyển chủ động có ý nghĩa đối với tế bào, thể? A Hấp thu chất cần thiết cho tế bào B Loại bỏ chất tế bào không cần C Vận chuyển chất có chệnh lệch nồng độ lớn D Câu A B E Cả A, B C Câu 4: Những chất di chuyển qua màng sinh chất nhờ vào biến dạng tích cực của màng gọi là: A Vận chuyển tích cực B Vận chuyển chủ động C Xuất nhập bào D Vận chuyển thụ động [...]... loại bỏ các chất ra khỏi tế bào bằng cách tạo bóng xuất bào di chuyển về phía màng sinh chất rồi hòa vào màng sinh chất đưa các chất ra ngoài, cần tiêu tốn năng lượng CỦNG CỐ Câu1: Em hãy phân biệt sự vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động? Khác nhau: Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Không cần cung cấp năng lượng Cần cung cấp năng lượng Các chất tan vận chuyển tư... Các chất tan vận chuyển tư nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao Giống nhau là: + Ðều diễn ra có sự chênh lệch về nồng độ chất tan giữa môi trường trong và ngoài tế bào + Ðều không làm biến dạng màng sinh chất Câu 2: Trong vận chuyển thụ động, các chất tan được khuếch tán qua màng phụ thuộc chủ yếu vào? A Ðặc điểm của chất tan B Sự chênh lệch nồng độ của các chất. .. ngoài màng tế bào C Ðặc điểm của màng tế bào và kích thước lỗ trên màng D Nguồn năng lượng dự trữ trong tế bào Câu 3: Vận chuyển chủ động có ý nghĩa gì đối với tế bào, cơ thể? A Hấp thu các chất cần thiết cho tế bào B Loại bỏ các chất tế bào không cần C Vận chuyển các chất có sự chệnh lệch nồng độ rất lớn D Câu A và B đúng E Cả A, B và C đúng Câu 4: Những chất di chuyển qua màng. .. Vận chuyển các chất có sự chệnh lệch nồng độ rất lớn D Câu A và B đúng E Cả A, B và C đúng Câu 4: Những chất di chuyển qua màng sinh chất nhờ vào sự biến dạng tích cực của màng gọi là: A Vận chuyển tích cực B Vận chuyển chủ động C Xuất nhập bào D Vận chuyển thụ động .. .Vận chuyển chủ động I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG 1 Khái niệm: Là sự vận chuyển các chất tan qua màng sinh chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi chất tan có nồng độ cao (ngược chiều građien nồng độ) và cần tiêu tốn năng lượng I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG 1 Khái niệm: 2 Cơ chế: c¬ chÊt Cơ chất Em hãy quan sát và cho... quan trọng trong quá trình chuyển hóa vật chất của tế bào, cơ thể Vận chuyển chủ động có ý nghĩa gì đối với tế bào, cơ thể? I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO 1 Nhập bào: Tế bào bạch cầu I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO 1 Nhập bào: - Là phương thức tế bào đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách... Cơ chế: c¬ chÊt Cơ chất Em hãy quan sát và cho biết cơ của vận chuyển chủ động ? Proteinchế màng protein mµng ATP Màngmµng ADP I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG 1.Khái niệm: 2 Cơ chế: - ATP + Prôtêin vận chuyển đặc hiệu cho tưng loại chất (máy bơm)  Prôtêin biến đổi cấu hình - Prôtêin biến đổi + Cơ chất rồi tự động xoay đưa chúng tư bên ngoài vào trong tế bào,... ĐỘNG III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO 1 Nhập bào: - Là phương thức tế bào đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất và tiêu tốn năng lượng - Người ta chia nhập bào thành hai loại: + Thực bào: Lấy các phân tử có kích thước lớn + Ẩm bào: Lấy các phân tử nhỏ dạng lỏng I VẬN CHUYỂN THỤ ÐỘNG II VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG III NHẬP BÀO VÀ XUẤT BÀO 1 Nhập bào: 2 Xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11 vận chuyển các chất qua màng sinh chất sinh học 10 , Bài 11 vận chuyển các chất qua màng sinh chất sinh học 10 , Bài 11 vận chuyển các chất qua màng sinh chất sinh học 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay