MỐI QUAN hệ GIỮA NHÀ nước và PHÁP LUẬT

13 81 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:02

MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT DANH SÁCH NHÓM TRẦN.T.THANH TÌNH LƯU THỊ HẢI YẾN NGUYỄN PHƯỚC CÔNG LÊ PHƯƠNG THẢO LÊ THỊ NHƯ NGUYỄN.T.T.HUYỀN NGUYỄN.T.T.DƯƠNG NGUYỄN.T PHƯƠNG PHAN THỊ HÀ THU TRẦN THỊ LÝ NGÔ THỊ LOAN NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SỰ THỐNG NHẤT GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI SỰ THỐNG NHẤT SỰ KHÁC BIỆT TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Nhà nước tổ chức đặc biệt quyền lực trị, máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế thực chức quản lý đặc biệt nhằm trì trật tự xã hội, thực mục đích bảo vệ địa vị giai cấp thống trị xã hội có giai cấp  Pháp luật hệ thống quy tắc xử mang tính bắt buộc chung nhà nước ban hành thừa nhận đảm bảo thực hiện, thể ý chí giai cấp thống trị xã hội nhân tố điều chỉnh quan hệ xã hội NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI SỰ THỐNG NHẤT SỰ KHÁC BIỆT TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Xã hội cộng sản nguyên thủy sống hình thức săn bắt hái lượm Trong trình sống người ngày phát triển dẫn đến nhu cầu người ngày tăng đòi hỏi họ phải cải tiến công cụ lao động từ chuyển sang hình thức chăn nuôi, trồng trọt làm suất lao động tăng lên dẫn đến dư thừa cải Con người có nhu cầu trao đổi hàng hóa với giá trị hàng hóa trao đổi không ngang nên tiền xuất từ xã hội phân hóa giàu nghèo Xã hội phân chia giai cấp: thống trị bị trị, giai cấp thống trị sức bốc lột giai cấp bị trị dẫn đến mâu thuẫn xuất NGUỒN GỐC RA ĐỜI CỦA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI SỰ THỐNG NHẤT SỰ KHÁC BIỆT TÁC ĐỘNG QUA LẠI Giai cấp bị trị vùng lên đấu tranh giành quyền lợi Mâu thuẫn giai cấp điều hòa để xoa dịu giai cấp bị trị, giai cấp thống trị tổ chức thiết chế quyền lực nhằm bảo vệ lợi ích giai cấp đồng thời trì trật tự ổn định xã hội từ nhà nước đời  Để trì trật tự xã hội giúp giai cấp thống trị quản lý nhà nước cần có công cụ quản lý công cụ pháp luật từ pháp luật đời SỰ THỐNG NHẤT GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI SỰ THỐNG NHẤT SỰ KHÁC BIỆT TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Nhà nước pháp luật hai tượng xã hội gắn liền với nhau, nguyên nhân đời nhà nước nguyên nhân làm xuất pháp luật  Nhà nước pháp luật tượng xã hội mang tính lịch sử, sản phẩm xã hội có giai cấp đấu tranh giai cấp Chúng đời tồn xã hội có điều kiện định, điều kiện có tư hữu, xã hội phân chia thành giai cấp đấu tranh giai cấp  Như vậy, nhà nước pháp luật thống với SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI SỰ THỐNG NHẤT SỰ KHÁC BIỆT TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Nhà nước tổ chức đặc biệt quyền lực công phương thức – hình thức tồn xã hội có giai cấp pháp luật hệ thống quy phạm nhà nước ban hành đảm bảo thực để điều chỉnh hành vi quan hệ xã hội người  Nhà nước đại diện cho sức mạnh pháp luật đại diện cho ý chí  Nói nhà nước nói đến yếu tố người chế máy, nói pháp luật nói đến quy tắc hành vi SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI SỰ THỐNG NHẤT SỰ KHÁC BIỆT TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Hình thức nhà nước cách tổ chức quyền lực phương pháp để tổ chức quyền lực nhà nước Hình thức nhà nước bao gồm yếu tố: Hình thức thể, hình thức cấu trúc nhà nước, chế độ trị  Hình thức pháp luật cách thức mà giai cấp nắm quyền lực nhà nước sử dụng để nâng ý chí giai cấp lên thành pháp luật Ba hình thức pháp luật lịch sử ghi nhận: tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn pháp luật SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI SỰ THỐNG NHẤT SỰ KHÁC BIỆT TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Sự tác động nhà nước đến pháp luật thể trước hết việc nhà nước ban hành, thay đổi, hủy bỏ, hoàn thiện pháp luật , bảo vệ pháp luật khỏi vi phạm, bảo đảm pháp luật, đưa pháp luật vào đời sống  Pháp luật sản phẩm trực tiếp hoạt động nhà nước  Pháp luật có vai trò điều chỉnh hoạt động nhà nước quan hệ xã hội Mặt khác, hoạt động nhà nước mang tính pháp lí  Pháp luật mục đích tồn nhà nước SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI SỰ THỐNG NHẤT SỰ KHÁC BIỆT TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Pháp luật phượng tiện kiểm soát hoạt động nhà nước, xác định giới hạn cho phép hay không cho phép, đảm bảo kiểm soát nhà nước pháp luật mà quy định cấu tổ chức bên hoạt động nhà nước, quan nhà nước  Nhờ có pháp luật mà nhà nước thực nhiệm vụ, chức năng, sách đối nội đối ngoại mình, xác định chế đội trị, kinh tế, xã hội, quy chế pháp lý cá nhân  Toàn hoạt động nhà nước xuất phát từ chế độ pháp luật, hình thức pháp luật trình tự thủ tục pháp luật SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG NGUỒN GỐC RA ĐỜI SỰ THỐNG NHẤT SỰ KHÁC BIỆT TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Pháp luật có vai trò cố hoàn thiện nhà nước để thích ứng phát triển khách quan xã hội Không có chế độ nhà nước thiếu pháp luật hay pháp luật Sự hoàn thiện tiến hay lạc hậu, trì trệ pháp luật kéo theo hoàn thiện hay trì trệ, lạc hậu nhà nước ngược lại  Việc đổi mới, hoàn thiện nhà nước pháp luật thực có ý nghĩa hiệu tiến hành song song, đồng sở giám sát tham gia,đánh giá khách quan toàn xã hội Hiệu lực, hiệu nhà nước pháp luật tác động phụ thuộc lẫn [...]... ĐỘNG QUA LẠI GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG 1 NGUỒN GỐC RA ĐỜI 2 SỰ THỐNG NHẤT 3 SỰ KHÁC BIỆT 4 TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Pháp luật là phượng tiện kiểm soát hoạt động nhà nước, xác định giới hạn cho phép hay không cho phép, đảm bảo sự kiểm soát đối với nhà nước bằng pháp luật mà quy định cơ cấu tổ chức bên trong và hoạt động của nhà nước, của các cơ quan nhà nước  Nhờ có pháp luật mà nhà nước thực hiện... và đối ngoại của mình, xác định chế đội chính trị, kinh tế, xã hội, quy chế pháp lý đối với các cá nhân  Toàn bộ hoạt động nhà nước đều xuất phát từ chế độ pháp luật, trong các hình thức pháp luật và các trình tự thủ tục pháp luật SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NỘI DUNG 1 NGUỒN GỐC RA ĐỜI 2 SỰ THỐNG NHẤT 3 SỰ KHÁC BIỆT 4 TÁC ĐỘNG QUA LẠI  Pháp luật có vai trò cũng cố hoàn thiện nhà. .. nhà nước để thích ứng sự phát triển khách quan của xã hội Không có chế độ nhà nước nào có thể thiếu pháp luật hay ngoài pháp luật Sự hoàn thiện tiến bộ hay lạc hậu, trì trệ của pháp luật sẽ kéo theo sự hoàn thiện hay trì trệ, lạc hậu của nhà nước và ngược lại  Việc đổi mới, hoàn thiện nhà nước và pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa và hiệu quả khi được tiến hành song song, đồng bộ trên cơ sở giám sát và. .. lại  Việc đổi mới, hoàn thiện nhà nước và pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa và hiệu quả khi được tiến hành song song, đồng bộ trên cơ sở giám sát và tham gia,đánh giá khách quan của toàn xã hội Hiệu lực, hiệu quả của nhà nước và pháp luật tác động phụ thuộc lẫn nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: MỐI QUAN hệ GIỮA NHÀ nước và PHÁP LUẬT , MỐI QUAN hệ GIỮA NHÀ nước và PHÁP LUẬT , MỐI QUAN hệ GIỮA NHÀ nước và PHÁP LUẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay