Bài 8 sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam á lịch sử 10 lưu quốc vinh

24 92 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 23:01

23:16:11 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Những nét vương triều Hồi giáo Đê-li Ấn Độ ? 23:16:11 LƯG ĐỒ KHU VƯC ĐÔNG NAM Á 23:16:11 CHƯƠNG V ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN BÀI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á 23:16:12 TRUNG QUỐC 23:16:12 - Hãy nêu khái quát vài nét đòa lí Đông Nam Á? - Điều kiện tự nhiên có thuận lợi khó khăn cho sống người? 1) SỰ RA ĐỜI CỦA CÁC VƯƠNG QUỐC CỔ Ở ĐÔNG NAM Á - Đông Nam Á có điều kiện tự nhiên ưu đãi, gió mùa thuận lợi cho việc phát triển lúa nước loại trồng khác, có nguồn lâm hải sản quý, phong phú Đòa hình phân tán, nhiều đảo (hẹp Đông- Tây) - Có văn minh lâu đời, nôi xuất loài người 23:16:12 LƯC ĐỒ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á CỔ VÀ PHONG KIẾN PÊ - GU ÂU LẠC CHAM-PA HA-RY-PUN-GIAY-A PHÙ NAM KÊ-ĐA TU-MA-SIC KA-LIN-GA MA-LAY-U 23:16:12 a) Điều kiện đời quốc gia cổ Đông Nam Á - Kinh tế + Biết sử dụng công cụ sắt + Nông nghiệp ngành sản xuất ( lúa nước) + Thủ công nghiệp truyền thống phát triển, làm gốm, dệt, đúc đồng, rèn sắt… +Thương nghiệp: buôn bán đường biển phát triển, số hải cảng đời Óc Eo (Việt Nam), Takôla (Mã lai) 23:16:12 - Văn hóa +Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ Trung Quốc +Ảnh hưởng văn hóa dân tộc khu vực + Các nước Đông Nam Á có tiếng nói chữ viết riêng dân tộc 23:16:13 Ăngcovat 23:16:13 Tượ ng phật(Lào) Tháp Phổ Minh Pô-Rôme( Ninh Thuận) b) Sự hình thành vương quốc cổ Đông Nam Á Khoảng 10 kỷ đầu sau công nguyên hàng loạt quốc gia nhỏ hình thành Champa (Trung VN), Phù Nam (hạ lưu sông Mêcông), vương quốc hạ lưu sông Mênam đảo Inđônêxia 23:16:13 PA-GAN LƯC ĐỒ ĐÔNG NAM Á CỔ VÀ PHONG KIẾN SU-KHÔ-THAY & A-UT-THAY-A ĂNG-CO ĐẠI VIỆT CHAM - PA LAN XANG SRI-VI-GIAY-A MÔ-GIÔ-PA-HIT 23:16:13 Dựa vào lược đồ kể tên vương quốc Đông Nam Á phong kiến? 2) SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á a) Thời kỳ hình thành - Từ kỉ VII- X, Đông Nam Á hình thành số quốc gia phong kiến dân tộc, lấy tộc đông phát triển làm nồng cốt như: Vương quốc Campuchia người Khmer, vương quốc người Môn, người Miến hạ lưu sông Mênam, người Inđônêxia… - Từ khoảng kỉ X- nửa đầu kỉ XVIII thời kì phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á 23:16:13 + Mi - an - ma: Trên lưu vực sông I-ra-oa-đi, kỉ XI Pa-gan xâm lược tiểu quốc khác, mở đầu thời kì thống phát triển Mi-an- ma + In - đô - nê - xi - a: Dòng vua Gia-va mạnh lên chinh phục Xu - ma -tơ ra, mở thời kì phát triển vương triều Mô - giô pa - hit + Trên bán đảo Đông Dương: Ngoài quốc gia Đại Việt, Champa, Vương quốc Campuchia bước vào thời kì Ăng co huy hoàng 23:16:13 + Thái Lan: Thế kỉ XIV tiểu vương quốc Thái thống ( 1767 tên nước Xiêm, 1936 gọi Thái Lan) +Lan Xang: Giữa TK XIV vương quốc Lan xang thành lập 23:16:13 THẢO LUẬN NHÓM • HNÓM 1: Những biểu phát triển thònh đạt kinh tế? NHÓM 2: Những biểu phát triển thònh đạt trò, văn hóa? 23:16:13 b) Biểu phát triển thònh đạt + Kinh tế: Cung cấp khối lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công, sản vật thiên nhiên, trao đổi buôn bán với nước giới + Chính trò: Tổ chức máy chặt chẽ từ trung ương đến đòa phương +Văn hóa: Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ Trung Quốc, nước xây dựng văn hóa riêng mang nét độc đáo 23:16:13 Chùa tháp Pa-gan 23:16:13 Chùa Vàng Cố đô Pa-gan (Mi-an-ma) Bô - rô - bu - đua ( In - đô - nê - xi - a) 23:16:14 A-gut-thay-a ( Thai Lan) Thạt luổng 23:16:14 Chùa Một cột Đại hội thể thao Đông Nam Á 23:16:14 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BÀI 8: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á 1) Sự đời vương quốc cổ Đông Nam Á a) Điều kiện đời vương quốc cổ Đông Nam Á b) Sự hình thành vương quốc cổ 2) Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á a)Các quốc gia phong kiến b)Biể 23:16:14 u phát triển thònh đạt Củng cố Nối tên gọi quốc gia cổ với tên gọi quốc gia Mô-giô-pa-hit Việt Nam Ăng-co Thái Lan Đại Việt, Chăm-pa Su-khô-thay, A-út-thay-a Lan-xang 23:16:14 In-đô-nê-xi-a Cam-pu-chia Lào TÊN QUỐC GIA VIỆT NAM CAMPUCHIA LÀO THÁI LAN MI AN MA MALAIXIA XINGAPO BRUNÂY PHILIPPIN INĐÔNÊXIA ĐÔNGTIMO 23:16:14 QUỐC KÌ THỦ ĐÔ Hà Nội Phnômpênh Viên Chăn Băng-cốc Ranggun Kulalămpua TP Xinggapo Banđaxêri-Bêgaoan Manila Giacacta TP Đi-li [...]... thể thao Đông Nam Á 23:16:14 Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á BÀI 8: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á 1) Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á a) Điều kiện ra đời các vương quốc cổ ở Đông Nam Á b) Sự hình thành các vương quốc cổ 2) Sự hình thành và phát triển các quốc gia phong kiến Đông Nam Á a )Các quốc gia phong kiến b)Biể 23:16:14 u hiện sự phát triển thònh... Dựa vào lược đồ và kể tên các vương quốc Đông Nam Á phong kiến? 2) SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á a) Thời kỳ hình thành - Từ thế kỉ VII- X, ở Đông Nam Á hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc, lấy bộ tộc đông và phát triển làm nồng cốt như: Vương quốc Campuchia của người Khmer, vương quốc của người Môn, người Miến ở hạ lưu sông M nam, người Inđônêxia… - Từ khoảng... Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á Khoảng 10 thế kỷ đầu sau công nguyên hàng loạt các quốc gia nhỏ hình thành Champa (Trung bộ VN), Phù Nam (hạ lưu sông Mêcông), các vương quốc ở hạ lưu sông M nam và đảo Inđônêxia 23:16:13 PA-GAN LƯC ĐỒ ĐÔNG NAM Á CỔ VÀ PHONG KIẾN SU-KHÔ-THAY & A-UT-THAY-A ĂNG-CO ĐẠI VIỆT CHAM - PA LAN XANG SRI-VI-GIAY-A MÔ-GIÔ-PA-HIT 23:16:13 Dựa vào lược đồ và kể tên các. .. XVIII là thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á 23:16:13 + Mi - an - ma: Trên lưu vực sông I-ra-oa-đi, thế kỉ XI Pa-gan xâm lược các tiểu quốc khác, mở đầu thời kì thống nhất và phát triển của Mi-an- ma + In - đô - nê - xi - a: Dòng vua Gia-va mạnh lên chinh phục Xu - ma -tơ ra, mở ra thời kì phát triển dưới vương triều Mô - giô pa - hit + Trên bán đảo Đông Dương: Ngoài quốc gia Đại... Việt, Champa, Vương quốc Campuchia bước vào thời kì Ăng co huy hoàng 23:16:13 + Thái Lan: Thế kỉ XIV các tiểu vương quốc Thái thống nhất ( 1767 tên nước là Xiêm, 1936 gọi là Thái Lan) +Lan Xang: Giữa thế TK XIV vương quốc Lan xang được thành lập 23:16:13 THẢO LUẬN NHÓM • HNÓM 1: Những biểu hiện của sự phát triển thònh đạt về kinh tế? NHÓM 2: Những biểu hiện của sự phát triển thònh đạt về chính trò, văn... Biểu hiện của sự phát triển thònh đạt + Kinh tế: Cung cấp một khối lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công, sản vật thiên nhiên, trao đổi buôn bán với các nước trên thế giới + Chính trò: Tổ chức bộ máy chặt chẽ từ trung ương đến đòa phương +Văn hóa: Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Quốc, mỗi nước xây dựng một nền văn hóa riêng mang nét độc đáo 23:16:13 Chùa tháp Pa-gan 23:16:13 Chùa Vàng Cố đô Pa-gan... hiện sự phát triển thònh đạt Củng cố Nối tên gọi của quốc gia cổ với tên gọi của quốc gia hiện nay Mô-giô-pa-hit Việt Nam Ăng-co Thái Lan Đại Việt, Chăm-pa Su-khô-thay, A-út-thay-a Lan-xang 23:16:14 In-đô-nê-xi-a Cam-pu-chia Lào TÊN QUỐC GIA VIỆT NAM CAMPUCHIA LÀO THÁI LAN MI AN MA MALAIXIA XINGAPO BRUNÂY PHILIPPIN INĐÔNÊXIA ĐÔNGTIMO 23:16:14 QUỐC KÌ THỦ ĐÔ Hà Nội Phnômpênh Viên Chăn Băng-cốc Ranggun
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8 sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam á lịch sử 10 lưu quốc vinh , Bài 8 sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam á lịch sử 10 lưu quốc vinh , Bài 8 sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở đông nam á lịch sử 10 lưu quốc vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay