giao an luyen tap hc thom

8 167 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:59

TÊN BÀI: 36 LUYỆN TẬP HIĐOCACBON THƠM I Mục tiêu dạy học: Kiến thức: • Học sinh biết: - Công thức phân tử, công thức cấu tạo, công thức tổng quát đồng đẳng benzen - Cách gọi tên đồng đẳng benzen, đồng phân có nhánh vòng benzen - Tính chất hóa học chung hiđrocacbon thơm • Học sinh hiểu: - Bản chất phản ứng hóa học các đồng đẳng benzen, đồng phân có nhánh vòng benzen - Quy tắc phản ứng hiđrocacbon thơm • Học sinh vận dụng: - Biết điểm giống khác tính chất hóa học hiđrocacbon thơm với ankan, anken - Gọi tên đồng đẳng benzen, đồng phân có nhánh vòng benzen - Viết phương trình hóa học thể tính chất hóa học hiđrocacbon thơm Kĩ năng: - Viết phương trình hóa học thể tính chất hóa học số hidrocacbon thơm - Giải toán hóa học hidrocacbon thơm - Rèn kĩ trình kiến thức trước tập thể, phân bố thời gian hợp lý Thái độ: - Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc - Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch tạo sở cho em yêu thích môn hóa học - Tập trung giảng, nghiêm túc giải tập - Giúp học sinh có ý thức cần thiết phải rèn luyện kĩ giải tập để hiểu sâu thêm kiến thức III Trọng tâm: - Cách gọ tên tính chất hóa học chung hiđ II Chuẩn bị: Giáo viên: - Hệ thống câu hỏi lý thuyết tập hiđrocacbon thơm - Phiếu học tập, bảng con, giấy A1 - Powerpoint trình chiếu Học sinh: - Chuẩn bị trước đến lớp - Xem lại tính chất hóa học hiđrocacbon thơm III Phương pháp: - Nêu vấn đề giải vấn đề - Sử dụng phiếu học tập - Thảo luận nhóm - Tổ chức trò chơi IV Các lực cần đạt được: - Năng lực giải vấn đề thông qua tập hóa học - Năng lực tư hóa học - Năng lực làm việc nhóm - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học - Năng lực tính toán hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào đời sống V Hoạt động dạy học: Ổn định lớp 2.Kiểm tra cũ: kết hợp trình dạy Tiến trình dạy học: Vào bài: Sau học xong 35: Benzen đồng đẳng Một số hiđrocacbon thơm khác Chúng ta củng cố lại kiến thức hiđrocacbon thơm 36: Luyện tập hiđrocacbon thơm Thời Hoạt động gian giáo viên 10’ Hoạt động 1: Kiến thức cần nắm vững - Để làm em cần nắm vững CTCT tính chất đặt trưng chất Chúng ta hệ thống lại kiến thức GV yêu cầu HS nhắc lại CTCT phản ứng đặt trưng benzen, stiren, toluen, etilen cách lập bảng Hoạt động học sinh - Benzen dễ tham gia phản ứng thế, khó cộng bền với tác nhân oxi hóa - Toluen có tính chất vòng benzen ankan: Thế vòng, nhánh, oxi hóa nhánh - Stiren có tính chất vòng benzen anken: Thế, cộng, trùng hợp oxi hóa - Etilen mang tính chất anken: tham gia phản ứng cộng, trùng hợp, oxi hóa Nội dung bảng I Kiến thức cần nắm vững Nắm tính chất hóa học chung hidrocacbon thơm Benzen Toluen stiren etilen CTCT CH3 HC CH2 CH2=CH2 H2, xt Ni Br2(dd) Br2 có Fe, to Dd KMnO4 to HCl H2O (xt H+) HNO3 (H2SO4 đặc) - GV yêu cầu HS nhắc lại loại danh pháp hiđrocacbon thơm - GV yêu cầu học sinh nhắc lại cách đọc tên hệ thống - Gồm có loại danh pháp: + Hệ thống + Thay + Thông thường - Danh pháp hệ thống: Số vị trí nhóm ankyl + tên ankyl + + − +( vòng) − + − + + +(lk đôi) + + +(lk đôi) − + + − +(oxi hóa nhánh) − +(lk đôi) +(lk đôi) − − +( lk đôi) +(lk đôi) +(thế vòng) +(thế vòng) +(thế vòng) − Danh pháp: a Hệ thống: Số vị trí nhóm ankyl + tên an kyl + benzen - Tổng số vị trí: nhỏ - Tên anky gọi theo bảng chữ b Tên thay thế: 1,2 thay ortho ( o-) 1,3 thay meta ( m-) 1,4 thay para ( p-) GV lưu ý cho HS cách đánh số nguyên tử cacbon vòng benzen - GV yêu cầu HS nhắc lại cách đọc tên thay 10’ Hoạt động 2: Viết phương trình phản ứng GV: Hoàn thành câu trang 162: GV yêu cầu HS nhắc lại tên thông thường số hiđrocacbon thơm thường gặp - GV yêu cầu HS làm ví dụ: Viết CTCT gọi tên hiđrocacbon thơm có CTPT C8H10 C8H8, benzen + Đánh số cho tổng số vị trí nhóm ankyl nhỏ + Các nhóm gọi theo thứ tự chữ đầu tên gốc ankyl - Tên thay thế: 1,2 thay ortho 1,3 thay meta 1,4 thay para - Toluen, xilen C8H10 : CH2CH3 CH3 etylbenzen CH3 1,2-đimetylbenzen (o-đimetylbenzen) CH3 R (o) (o) (m) (m) (p) Với R: nhóm ankyl II) Rèn luyện Bài 1( trang 162)/sgk Viết công thức cấu tạo gọi tên hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8 Trong số đồng phân đó, đồng phân phản ứng với : dung dịch brom, hidro bromua? Viết phương trình hóa học phản ứng xảy Công thức phân tử C8H8 CH3 Công thức cấu tạo HC CH2 Tên thông th Stiren CH2CH3 1,3-đimetylbenzen (m-đimetylbenzen) CH3 CH3 o-xilen CH3 CH3 C8H10 CH3 1,4-đimetylbenzen (p-đimetylbenzen) C8H8 HC CH2 m-xilen CH3 Stiren CH3 Br Br - Viết phương trình phản ứng hóa học đồng phân tác ducng5 với dung dịch brom, hidro bromua ? HC CH2 HC CH2 p-xilen + ddBr2 Stiren CH3 Br HC CH2 H2C CH2 + HBr Br Br HC Stiren CH2 HC CH2 + ddBr2 Stiren Br HC CH2 H 2C CH2 + HBr Stiren 5’ Hoạt động 3: Bài tập nhận biết - GV yêu cầu HS viết CTCT chất Sau dựa vào tính chất hóa học đặc trưng chất hướng dẫn HS nhận biết CH3 benzen stiren Dd AgNO3/ NH3 HC HC - GV hỏi phản ứng đặc trưng ank-1-in - Stiren có tính chất nhánh vinyl khác với toluen Bài Tập 2: trăng 162 Trình bày phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen hex-1-in CH2 Dd KMnO4(to Mất màu nhiệt đ thường C(CH2)3 CH3 Hex-1-in - Phản ứng đặc trưng ank-1-in phản ứng ion kim loại - Stiren làm màu KMnO4 nhiệt độ thường HC AgC C(CH2)3 CH3 + AgNO3 + NH3 C (CH2)3CH3 + NH4NO3 - GV yêu cầu HS viết phương trình phản ứng xảy không cần nung nóng toluen - Tổ lên làm tập HC COOK CH2 KMnO4 + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O COOK CH3 + MnO2 + KOH + H2O + 2KMnO4 (tím) 8’ Hoạt đông 4: Tính khối lượng chất có tính hiệu suất GV hướng dẫn HS trước gọi lên bảng - Chú ý hiệu xuất: * Đối với sản phẩm 100% 78% 5’ 5’ Hoạt động 5: Củng cố: GV Phát phiếu học tập số yêu cầu học sinh hoàn thành 5’ HS hoàn thành nộp GV cho điểm - GV sửa tập phiếu học tập ( nâu đen) NO H2SO4(đặc) + HONO - HS viết phương trình phản ứng cấu tạo thu gọn - Chú ý hướng dẫn toán có liên quan tới hiệu suất - Tổ lên bảng làm tập trang 160 - HS đọc nhanh hoàn thành phiếu học tập số Hoạt động 6: Hoàn thành chuổi HS: phản ứng (1) CH3COONa + NaOH GV hướng dẫn (2) 2CH4 C2H2 + 3H2 gọi HS lên hoàn thành chuổi phương trình phản ứng 3C2H2 (2) (4) 1tấn 78,0% + H2O (nitrobenzen)m =? 78 123 => m(nitrobenzen) = (41/26).H = (41/26).78% = 1,23 Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: mX(hexan, toluen, benzen) + O2 0,6 CO2 + 0,4H2O m=? Giải: m = mC + mH = 0,6.12 + 0,4.2 =8g Đáp án: A Bài 4: hoàn thành chuổi phản ứng sau: - Natri axetat (1)  metan (2)  axetilen (3) benzen (4) (CH3Cl, AlCl3, to) toluen(5)Kali benzoat - đất đèn (3) axetilen (4) benzen (5) toluen(6)  TNT 1) CH3COONa + NaOH (2) 2CH4 C2H2 + 3H2 CH3 CH3Cl AlCl3, t o CH4 (toluen)C6H5CH3 + 2KMnO4 (nhiệt độ ) > C6H5COOK(kali benzoat) + 2MnO2 + KOH + H2O (5) CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 (1’) C6H6+3HNO3 → C6H3(NO2)3 (TNB) +3H2O C6H5CH3 + 3HNO3 > C6H2(CH3)(NO2)3 + 3H2O (2,4,6 trinitro toluen) xt H2SO4 đặc 3C2H2 (2) CH3 o CH3Cl AlCl3, t CH4 (4) (toluen)C6H5CH3 + 2KMnO4 (nhiệt độ ) > C6H5COOK(kali benzoat) + 2MnO2 + KOH + H2O (5) CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 (1’) C6H6+3HNO3 → C6H3(NO2)3 (TNB) +3H2O C6H5CH3 + 3HNO3 > C6H2(CH3)(NO2)3 + 3H2O (2,4,6 trinitro toluen) xt H2SO4 đặc Dặn dò: HS nhà xem chuẩn bị hệ thống hóa hidrocacbon.(1’) Phiếu tập số Bài 1: Viết CTCT gọi tên hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8 Trong số đồng phân đó, đồng phân phản ứng với dung dịch Brom, hidrocacbon, Viết phương trình phản ứng xảy Bài 2: Trình phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng sau: benzen, stiren, toluen, hex-1in ( trình theo bảng) Viết phương trình phản ứng xảy Bài 3: Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen với hiệu suất 78% Bài 4: hoàn thành chuổi phản ứng sau: - Natri axetat (1)  metan (2)  axetilen (3) benzen (4) (CH3Cl, AlCl3, to) toluen(5)Kali benzoat - đất đèn (3) axetilen (4) benzen (5) toluen(6)  TNT Phiếu tập số Câu 1: Hidrocacbon X có công thức phân tử C8H10 không làm màu nước brom, bị hidro hóa chuyển thành 1,4- đimetylhexan Công thức cấu tạo (X) là: CH3 HC CH2 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 A B C D o Câu 2: Chất tham gia phản ứng với tất chất sau: ddBr2, dd KMnO4, H2(Ni, t ), HBr là: A Metylbenzen B Toluen C Siren D Etylbenzen Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm: hexan; toluen benzen phản ứng thu 0,6 mol CO 0,4 mol nước giá trị m là: A 8.0 gam B 7,6 gam C 8,8 gam D.10,04 gam Ngày duyệt: Chữ ký Người soạn (kí tên) Nguyễn Ngọc yên Hà Mai Phước Lộc PHIẾU GIAO VIỆC 1) Viết công thức cấu tạo hợp chất sau: a) Etylbenzen g) p_Clotoluen b) 4_Cloetylbenzen c) 1,3,5_trimetylbenzen d) o-Clotoluen e) m-Clotoluen 2) Toluen benzen phản ứng với chất sau đây: (1) Br2 có bột Fe, đun nóng (2) dung dịch kali penmanganat, (3) Hidro có xúc tác Ni, đun nóng ? Viết phương trình hóa học phản ứng xảy 3) Tính lượng Clobenzen thu cho 15,6g benzen tác dụng hết với Clo (xúc tác Fe) hiệu xuất phản ứng đạt 80% 4) Chất A đồng đẳng benzen Khi đốt cháy hoàn toàn 1,05 gam chất A người ta thu 2,52 lít CO2( đktc) a) Tính CTPT A b) Viết công thức cấu tạo A gọi tên 5) Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng cacbon 91,31% a) Tìm CTPT X b) Viết công thức cấu tạo, gọi tên X 6) Cho 23kg toluen tác dụng với hỗn hợn HNO3 đặc, dư ( xúc tác H2SO4 đặc) thu 2,4,6trinitrotoluen(TNT) Giả sử hiệu suất toàn trình 80% Hãy tính: a) Khối lượng TNT thu b) Khối lượng HNO3 phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an luyen tap hc thom , giao an luyen tap hc thom , giao an luyen tap hc thom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay