toán 12 ôn tập chương 3

18 66 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:53

TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐÀ NẴNG ÔN TẬP CHƯƠNG II (Tiết 2) KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu dạng phương trình lôgarit tập nghiệm phương trình? Phương trình lôgarit Phương trình bản: log a x = b (a > 0, a ≠ 1) ⇔ x = a b , ∀b Một phương pháp giải phương trình lôgarit Nêusốmột số phương pháp giải phương trình lôgarit đơn giản pháp em đã1:học? Phương Đưa phương trình Phương pháp 2: Đưa số: log a f ( x) = log a g ( x), ⇔ f ( x) = g ( x) Phương pháp 3: Đặt ẩn phụ Phương pháp 4: Mũ hóa ( f ( x), g ( x) > ) BÀI TẬP Giải phương trình sau: a ) log x + log x + log x = b) log ( x − 1).log x = log x BÀI GIẢI 1a a ) log x + log x + log x = (1) Điều kiện: x > (1) ⇔ 2log x + log x + log 3−1 x = 32 ⇔ 2log x + log x − log x = ⇔ log x = ⇔ x = = 27 (thỏa điều kiện) Vậy S = {27} Back BÀI GIẢI 1b b) log ( x − 1).log x = log x (2) x −1 > ⇔ x >1 Điều kiện:  x > (2) ⇔ log ( x − 1) = x > nên log x > ⇔ x − = 71 ⇔ x = (thỏa điều kiện) Vậy S = {8} Lời giải Đúng hay Sai ? b) log ( x − 1)log x = log x (2) x −1 > ⇔ x >1 Điều kiện:  x > (2) ⇔ log [ ( x − 1) x ] = log x ⇔ ( x − 1) x = x ⇔ x = (không thỏa điều kiện) Vậy S = ∅ PHIẾU HỌC TẬP SỐ log (2 x +1 + 3) = x (3) Giải phương trình BÀI sau: GIẢI Điều kiện: x+1 + > :Đúng với x (3) ⇔ x+1 + = x ⇔ 22 x − 2.2 x − = Đặt t = x , đk t > t = −1 (loại) Pt trở thành: t − 2t − = ⇔  t = (nhận ) Với t = ⇔ x = ⇔ x = log Vậy S = {log23} KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu dạng bất phương trình lôgarit học? Và tập nghiệm bất phương trình? Bất phương trình lôgarit Dạng bản:log a x > b (log a x ≥ b),log a x < b (log a x ≤ b) Tập nghiệm a >1 x > ab < a ab log a x > b log a x < b < x < ab MộtNêu số phương giải:pháp giải bất phương trình số pháp phương Phương 1: Đưa bất lôgarit pháp đơn giản thường gặpphương em trình học? Phương pháp 2: Đưa số:log a f ( x) > log a g ( x) (*) Nếu a > 1: (*) ⇔ f ( x) > g ( x) > Nếu < a < 1: (*) ⇔ < f ( x) < g ( x) Phương pháp 3: Đặt ẩn phụ BÀI TẬP Tìm tập xác định hàm số sau: y = log ( x − 1) + log ( x + 1) 2 BÀI GIẢI y = log ( x − 1) + log ( x + 1) 2 log ( x − 1) + log ( x + 1) ≥ 1   Hàm số xác định khi:  x − > x +1 >  log [ ( x − 1)( x + 1) ] ≥  ( x − 1)( x + 1) ≤ 10  ⇔ ⇔ x >1   x > 2 − ≤ x ≤  x ≤2 x −1 ≤ ⇔ ⇔ ⇔ x > x > x > ⇔1≤ x ≤ ( Vậy D = 1;  PHIẾU HỌC TẬP SỐ (4) log Giải bất phương trình BÀI sau: GIẢI x + log x − ≥ Điều kiện: x > (4) ⇔ log 22 x + log + log x − ≥ ⇔ log 22 x + log x − ≥ t > Đặt t = log x Pt trở thành: t + t − > ⇔  t < −  x >  log x >  ⇔ ⇔  x< log x < −2  Kết hợp với đk ta có nghiệm bất pt:  1 S =  0; ÷∪ (2; +∞)  4 BÀI TẬP Giải bất phương trình sau:   a ) log log ( x − 1)  <   b)(2 x − 6)ln( x − 1) >   BÀI GIẢI 3a a ) log log ( x − 1)  < (5)    log ( x − 1) > 1 x −1 <  ÷ =   Điều kiện:  ⇔ 2  x − >  x2 − >   x < ⇔1< x < ⇔  x >   2 ⇔ x − > (5) ⇔ log ( x − 1) <  ÷ 2 ⇔ x> ⇔x > 2 Đối chiếu điều kiện, ta có nghiệm bất pt là: 3 6 − x > (5) ⇔  ln( x − 1) > x < ⇔ x − > e =1  hoặc 6 − x <  ln( x − 1) < x >  x − < e =1  x > x <  ⇔ x < x > ⇔2< x[...]... bài tập đã giải – Làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa BÀI TẬP VỀ NHÀ x x Giải bất pt sau: log 4 (6 + 2.9 ) ≥ x PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 Giải phương trình sau: log 2 ( x − 5) + log ( x−5) 4 = 3 (3) x > 5 BÀI GIẢI Điều kiện:  x ≠ 6 (3) ⇔ log 2 ( x − 5) + 2log ( x−5) 2 = 3 1 ⇔ log 2 ( x − 5) + 2 =3 log 2 ( x − 5) Đặt t = log 2 ( x − 5) , đk t ≠ 0 t = 1 (thoả ) 2 2 Pt trở thành: t + = 3 ⇔ t − 3t... 2 a ) log 3 log 1 ( x − 1)  < 1  2  b)(2 x − 6)ln( x − 1) > 0   2 BÀI GIẢI 3a a ) log 3 log 1 ( x − 1)  < 1 (5)  2  0 2  log 1 ( x − 1) > 0 1 2 x −1 <  ÷ = 1  2  Điều kiện:  ⇔ 2  x 2 − 1 > 0  x2 − 1 > 0   x < 2 ⇔1< x < 2 ⇔  x > 1 3 1   2 2 ⇔ x − 1 > (5) ⇔ log 1 ( x − 1) < 3  ÷ 2 2 3 9 2 ⇔ x> ⇔x > 2 2 8 Đối chiếu điều kiện, ta có nghiệm của bất pt là: 3 3 3 hoặc 1 6 − 2 x > 0 (5) ⇔  ln( x − 1) > 0 x < 3 ⇔ 0 x − 1 > e =1  hoặc hoặc 6 − 2 x < 0  ln( x − 1) < 0 x > 3  0 x − 1 < e =1  x > 3 x < 3 hoặc  ⇔ x < 2 x > 2 ⇔2< x 0 ⇔  t < − 2  x > 2  log x > 1  2 ⇔ ⇔ 1  x< log 2 x < −2  4 Kết hợp với đk ta có nghiệm của bất pt:  1 S =  0; ÷∪ (2; +∞)  4 2 BÀI TẬP 3 Giải các bất phương...BÀI TẬP 2 Tìm tập xác định của hàm số sau: y = log 1 ( x − 1) + log 1 ( x + 1) 2 2 BÀI GIẢI y = log 1 ( x − 1) + log 1 ( x + 1) 2 2 log ( x − 1) + log ( x + 1) ≥ 0 1 1 2  2  Hàm số xác định khi:  x − 1 > 0
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 12 ôn tập chương 3 , toán 12 ôn tập chương 3 , toán 12 ôn tập chương 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay