ôn tập học kì 2

5 66 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:52

Tiết 79,80: Ôn tập học kì II I Mục tiêu -Hệ thống hoá kiến thức dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân; giới hạn đạo hàm hàm số - Biết tổng hợp kiến thức học vận dụng linh hoạt vào giải số toán - T vấn đề cách logic có hệ thống - Rèn luyện tính tích cực tham gia học tập II Thiết bị dạy học : Hs: Đồ dùng học tập Bảng phụ III Những điều cần lu ý: - Cần ôn tập kiến thức lí thuyết học kì II trớc yêu cầu hs giải tập IV Tiến trình dạy học: 05/05/2008 Tiết 79,80: Ôn tập học kì II CÂu hỏi: I Dãy số- Cấp số cộng- cấp số nhân: 1) Nêu bớc giải toán phơng pháp quy nạp toán học 2) Nêu định nghĩa dãy số tăng- dãy số giảm 3) Viết công thức học cấp số cộng 4) Viết công thức học cấp số nhân II Giới hạn: 5) Nêu phơng pháp tìm giới hạn dãy số có dạng: f ( n) lim ; lim f (n) g ( n) g ( n) 6) Nêu phơng pháp tìm giới hạn hàm số có dạng: ( f ( x) lim x x0 g ( x ) ) lim f ( x ) x + 7) Nêu định nghĩa hàm số liên tục điểm 05/05/2008 Tiết 79,80: Ôn tập học kì II CÂu hỏi: II Đạo hàm: 8) Nêu bớc tính đạo hàm định nghĩa 9) Nêu ý nghĩa đạo hàm? 10) Hoàn thành công thức sau: Mỗi bàn chuẩn 05/05/2008 bị câu trả lời câu thời gian phút Lần lợt 3gọi hs lên bảng viết câu trả lời Gọi lần lợt hs lên bảng trình bày lời giải Nhân xét, sửa sai Đề số 1: Tiết 79,80: Ôn tập học kì II 1) Xác định cấp số nhân gồm số hạng biết số hạng đầu 3, số hạng cuối 243 Tính giới hạn sau: a) Lim x 3x + 5x2 + 2x c) Lim x x x b) x Lim x 5+ x + d ) Lim ( x + 3x x + 1) x Tính đạo hàm cấp hai hàm số sau: d ) y= sin x c) y= x Viết phơng trình tiếp tuyến đờng cong y= x3 +2x-1 điểm có tung độ -1? a ) y= sin x b) y=(1 x) cos x 05/05/2008 Hd phân chia nhiệm vụ cho hs giải đề Tiết 79, 80: Ôn tập học kì II Đề số 2: (Về nhà) 1)Cho cấp số cộng có u4=15, u11 =43 Tính số hạng công sai cấp số cộng Tổng n số hạng cấp số cộng 666 Tính un? 2) Tính giới hạn sau: a) Lim x 3x + 5x2 + 2x c) Lim x x x b) x Lim x 5+ x + d ) Lim ( x + 3x x + 1) x 3) Tính đạo hàm cấp hai hàm số sau: a ) y= cos x b) y=(1 x)sin x 4) Viết phơng trình tiếp tuyến đờng cong x +1 c) y= 2x y= x4 -2x3 + x2 + điểm có tung độ 1? 05/05/2008 Làm thêm tập phần ôn tập cuối năm SGKtr
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập học kì 2 , ôn tập học kì 2 , ôn tập học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay