Các yếu tố tác động đến sự tồn tại trên thị trường của các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

103 256 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:52

TÓM TẮT LUẬN VĂN Trọng tâm nghiên cứu nhận diện yếu tố môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, đặc điểm chủ DN, nguồn tài nguyên DN đến tồn DN dựa tảng công trình nghiên cứu nước Acs Audresch (1989); Cressy (1994), Watson cộng (1998), tập trung đến đặc điểm chủ DN (trình độ chuyên môn (năng lực học vấn, lực chuyên môn), độ tuổi, giới tính, kinh nghiệm làm việc), nguồn vốn hoạt động DN (vốn tự có, vốn vay gia đình,bạn bè, vốn vay ngân hàng TCTD), lĩnh vực kinh doanh (mức độ cạnh tranh rào cản gia nhập), yếu tố vĩ mô (chính sách pháp luật, thủ tục hành chính, sách hỗ trợ, sẵn có nguồn lực sản xuất sức mua khách hàng) Sau xây dựng mô hình hồi quy phương pháp tổng bình phương nhỏ nhất, để đảm bảo tin cậy mô hình xây dựng, tác giả tiến hành kiểm định số giả định hồi quy đa biến Cụ thể, mô hình hồi quy logitic với 300 mẫu khảo sát DN nhỏ vừa địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hệ số R2 0,872 cho thấy phù hợp mô hình gồm 17 biến độc lập đại diện cho nhiều thông tin khác liên quan đến tồn DN nhỏ vừa địa bàn tỉnh Lâm Đồng biến độc lập giải thích 87.1% thay đổi biến phụ thuộc tồn DN nhỏ vừa địa bàn tỉnh Lâm Đồng Các yếu tố Năng lực học vấn; Giới tính; Nguồn vốn vay bạn bè, gia đình ý nghĩa thống kê việc giải thích tồn DN nhỏ vừa với p-value >0.05 với tất mức ý nghĩa thống kê 95 % Nhóm nhân tố môi trường vi mô (Năng lực chuyên môn; Kỳ vọng tài chính; Tự chủ; Tuổi chủ DN; Kinh nghiệm ngành nghề kinh doanh (kn); Nguồn vốn tự có; Nguồn vốn vay ngân hàng TCTD); nhóm nhân tố môi trường ngành (cạnh tranh; rào cản kinh doanh) hầu hết có ý nghĩa thống kê mức 95% giải thích tồn DNNVV địa bàn tỉnh Lâm Đồng Đối với nhóm nhân tố môi trường vĩ mô (Chính sách pháp luật; Thủ tục hành chính; Chính sách hỗ trợ DNNVV; Nguồn lực sản xuất; Nhu cầu sức mua có p-value
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến sự tồn tại trên thị trường của các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Các yếu tố tác động đến sự tồn tại trên thị trường của các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Các yếu tố tác động đến sự tồn tại trên thị trường của các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 2 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động của DN, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Thiết kế nghiên cứu, CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT PHỎNG VẤN SÂU, PHỤ LỤC 2: BẢNG KHẢO SÁT “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG CỦA CÁC DNNVV TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG”, PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHỎNG VẤN SÂU, PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM, PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ HỒI QUY MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay