khoảng cách

13 54 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:52

Nhiệt liệt chào mừng thầy cô giáo dự lớp 11A15 Trường THPT Đồng Hỷ Kiểm tra cũ: Câu hỏi: THCS người ta định nghĩa khoảng cách từ điểm tới đường thẳng nào? H điểm đường thẳng d em so sánh độ dài MH với khoảng cách từ M tới đường thẳng d? Khoảng cách hai đối tượng hình học M định nghĩa thông qua khái niệm khoảng cách hai điểm, ngắn tất khoảng cách hai điểm hai đối tư ợng hình học d H H Tiết 39 Khoảng cách 1.Khoảng cách từ điểm n đường thẳng O a H M Định nghĩa: (SGK) Ký hiệu: d(O,a) Nhận xét: +)Oa d(O,a) = +)OHOM với M a Định nghĩa: Với nguyên tắc chung (?) điểm O đường Cho khái niệm khoảng Tương tựđiểm nêu HĐ1: Lấy Cho M Cho điểm bất O kỳ thuộc Omặt và= đt a.ng a.Ta thẳng a Trong Oa d(O,a) ? cách hai đối tư CMR có th tam ng d(O,a) a giác Trong làOHM bé từ mặt vuông khoảng cách phẳng gọi H so ợng hình(O,a) học em với phẳng điểm H k/cách ()(O,a) nên OM từ O tới Tìm OH hình chiếu vuông tới Gọi H hình chiếu định nghĩa khoảng điểm điểm bất nằm kỳtrên củaKhi a góc O lên a OHmột lên a Khi mặt phẳng? cách từ điểm tới mp() cho OH ngắn nhất? khoảng cách hai OH ngắn đường thẳng theo điểm O H gọi cách hiểu khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng a Tiết 39 Khoảng cách 1.K/cách từ điểm đến đthẳng 2.Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Định nghĩa (sgk tr 115) O Ký hiệu: d(O, ()) M Nhận xét: +) O() d(O,()) = +) OH OM với M() +) OM > OM HM>HM H (?)(?) HĐ2: Cho điểm O Định nghĩa:().CMR Cho điểm m t phẳng d(O,()) OO() và()) mp() Gọi H làso= ? d(O, bé (?) hình chiếu vuông với khoảng cách từ O tới mộtOđiểm bấtKhi kỳ góc lên M, M() và() OM > OM thuộc khoảng Hãy so()? sánhcách HMgiữa HM ? O H Lấyhai Mđiểm thuộc () gọicólàtam khoảng từ Ta giáccách OHM điểmtại OH đếnnên mp() vuông OH OM Tiết 39 Khoảng cách 1.K/cách từ điểm đến đthẳng 2.Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng Khoảng cách đường thẳng mặt phẳng song song a A A Định nghĩa: (SGK) Ký hiệu: d(a, ()) H H M Nhận xét: +) a() a cắt () d(a,()) = +) d(a,())AM với M() HĐ3:a//mp() (?) Cho đthẳng Tìm điểm A nằm CMR AM,đư Độ dài d(A,() AH có phụ ờng thẳng điểm H nằm thuộc vàoa,việc chọn Định nghĩa: Cho đthẳng với mặt M thuộc () phẳng (P) điểm A hay không? song song với mp() cho AH ngắn nhất? Khoảng cách đthẳng (?) M Hãy nghĩa Lấy bấtđịnh kỳ thuộc () a vàTa k/cách từ A khoảng đường Gọi Hmp() làcách hình chiếu có tam giác AHM một() điểm bkỳ a ngắn đến thẳng vàKhi mặt phẳng song lên AH vuông tạiđó H nên mp() AM song? AH Tiết 39 Khoảng cách K/cách từ điểm đến đthẳng K/cách từ điểm đến mphẳng K/cách đthẳng mphẳng song song Cho hai Kếtnghĩa: quảmặt Định Khoảng cách hai mphẳng song song Em nêu phẳng (P) vàđịnh (Q) có phụ thuộc Khoảng cách nghĩa khoảng Định nghĩa: (SGK) song song, tìm vào việc chọn hai mặt phẳng cách hai mặt điểm A nằm điểm A hay song song Ký hiệu: d((),()) phẳng song song (P), điểm nằm không? k/cách từ B d((),()) = d(A,()) với A() điểm(Q) bkỳsao củacho =d(B,()) với B() khoảng cách AB mặt phẳng đến mpnhỏ nhất? A A B B Bi Cho hỡnh lp phng GT KL ABCD.ABCD cnh a D C a Xỏc nh cỏc khong cỏch a) d(A,BC) = ? b) d(A,(CDDC)) = ? c) d(AA,CC)=? d) d(AD, (BCCB)) = ? e) d((ABBA),(CDDC)) = ? A a B a A' HD a) d(A,BC) = AB = a b) d(A,(CDDC)) =AD = a c) d(AA,CC) = d(A,CC) = AC = C' D' a d) d(AD, (BCCB))=d(A,(BCCB)) = AB = a e) d((ABBA),(CDDC))=d(A,(CDDC)) = AD = a B' PHIU HOT NG 1) Vi A a, d(A,a) = AH => AH a v H a (P), d(A,(P)) = AH (P) H 2)Vi A => AH v (P) 3) Cho b//(P) d(b,(P) )=d(A,(P)) vi A b in vo du ' .' nhng ký hiu m em cho l ỳng hon thin mt mnh 4) Cho (P)//(P'), d((P),(P') )=d(A,(P')) vi A (P) 5) d(A,a) =AH, M vi mi A a, ta cú AH AM 6) d(A,(P)) =AH; M1,M2 (P) > HM1 AM2 >AM1 HM2 7) d(A,(P)) = A (P) Bi Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A B C D có AB = a, BC = b, CC = c Hãy tính khoảng cách Từ B đến mp(ACC A ) Giải: Trong (ABCD) kẻ BH AC H HB(ACC A ) Khi BH khoảng cách từ B tới (ACC A ) Xét tam giác vuông ABC ta có: 1 = + 2 BH AB BC 2 1 a +b = + = 2 ab aba b BH = a +b 2 D C H A b a B D' A' c C' B' Bi 3: Cho hình lp phng ABCD.A B C D Tính: a) d(A,BD) b) d(A, C D ) c) d(A,(BDD B )) d) d(A C ,(ABCD)) Hướng dẫn a) d(A,BD) = AO = Cỏch 1: AC a 2 BD ti O , vỡ l Cỏch 2: Mtca phng ng chộo hỡnh(AA'C'C) vuụng qua A v vuụng gúc BD, ct BD ti O b) d(A,C'D') = AD'= a Cỏch 1: C'D' (ADD'A')=> C'D' D'A ti D' (AA'D'D) qua Av vuụng gúc DD' , ct DD ti D' Cỏch 2: Mt phng a c) d(A,(BDD'B')= A'O'= d) d(A'C' ,(ABCD) ) = A'A = a Vỡ A'C ' (BDD'B') ti O' Vỡ A'C'// (ABCD) (?) M, M() OM > OM Hãy so sánh HM HM ? M H M BTVN 3, 4, 5(SGK tr119) 3.33, 3.36, 3.40 (SBT tr 150) [...]... b) d(A, C’ D’ ) c) d(A,(BDD’ B’ )) d) d(A’ C’ ,(ABCD)) H­íng dÉn a) d(A,BD) = AO = Cách 1: AC ┴ a 2 2 BD tại O , vì là 2 Cách 2: Mặtcủa phẳng đường chéo hình(AA'C'C) vuông qua A và vuông góc BD, cắt BD tại O b) d(A,C'D') = AD'= a 2 Cách 1: C'D' (ADD'A')=> C'D' D'A tại D' ┴ (AA'D'D) qua A┴và vuông góc DD' , cắt DD tại D' Cách 2: Mặt phẳng a 2 c) d(A,(BDD'B')= A'O'= 2 d) d(A'C' ,(ABCD) ) = A'A = a Vì A'C
- Xem thêm -

Xem thêm: khoảng cách , khoảng cách , khoảng cách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay