Unit 3 at home (3)

35 76 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:46

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Help! Cách chơi • Mỗi gạch tượng trưng cho mẫu tự từ • Học sinh đoán mẫu tự có từ tìm từ cần đoán • Mỗi lần học sinh đoán mẫu tự từ, chàng trai phải bước xuống bậc thang • Nếu chàng trai bậc thang cuối mà học sinh chưa đoán từ chàng trai bị cá mập ăn thịt F A M I L Y A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Help! Wednesday, September 18th,2013 Unit 3: At home Period 15 Lesson 3: B Hoa’s family B1-2 (P 33-34) - cattle (n) : gia súc raises Ex: He grows vegetables and cattle - raise (v) : nuôi - take care of (v): chăm sóc - newspaper (n) : tờ báo 10 11 12 - Do exercises Unit 3: B1-B2 (Mai Lan Hương) - Prepare Unit 3: B5-B6 What does Hoa’s father do? He is a farmer Where does Hoa’s father work? He works on his farm How old is Hoa’s sister? She is eight What does Lan’s brother ? He is a journalist Where does Lan’s brother work? He writes for a Ha Noi newspaper [...]... : nhà báo Unit 3: At home Period 15 Lesson 3: B HOA’S FAMILY * Vocabulary : - raise (v) - cattle (n) - take care of (v) - newspaper (n) - journalist (n) B1-2 (P 33 -34 ) : : : : : nuôi gia súc chăm sóc tờ báo nhà báo Wednesday, October 7 t h ,20 13 Unit 3: At home Period 15 Lesson 3: B HOA’S FAMILY * Vocabulary : - raise (v) cattle (n) take care of (v) newspaper (n) journalist (n) B1-2 (P 33 -34 ) : : :... Wednesday, September18t h ,20 13 Unit 3: At home Period 15 Lesson 3: B HOA’S FAMILY * Vocabulary : B1-2 (P .33 -34 ) - nuôi gia súc chăm sóc tờ báo nhà báo raise : raise(v) cattle : cattle(n) take takecare careof of (v) : newspaper : : journalist ue/False statements: 1 Hoa’s father is a worker 2 Hoa’s mother does the housework and helps on the farm 3 Her sister is ten 4 Lan’s father take care of sick children... ue/False statements: B1-2/ P 33- 34 1 Hoa’s father is a worker (farmer) 2 Hoa’s mother does the housework and helps on the farm 3 Her sister is ten.(eight) 4 Lan’s father takes care of sick children 5 Lan’s mother is a doctor (teacher) 6 Her brother is an engineer (a journalist) Guess Bet Gain Lost Check T F T F T F T F T F T F T T T F 100 F 100 T F T F T 1 2 3 F 4 F 5 F 6 * Comprehension questions: 1 What does... F 5 F 6 * Comprehension questions: 1 What does Hoa’s father do ? 2 Where does he work ? 3 How old is Hoa’s sister ? 4 What does Lan’s brother do ? 5 Where does he work? * Answers: 1 Hoa’s father/He is a farmer 2 He works on his farm 3 Hoa’s sister/She is eight 4 Lan’s brother/He is a journalist 5 He writes for a Ha Noi newspaper B1-2 /P 33- 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cách chơi • Học sinh của từng đội... đúng Ví dụ: HS1: What’s your name? HS2: My name’s Hoa • Nếu chọn số có hình chú ngựa màu đen, đội sẽ bị trừ đi 2 điểm Nếu chọn số có hình chú ngựa màu vàng, đội đó sẽ được cộng thêm 2 điểm • Nếu đội nào có nhiều điểm hơn sẽ thắng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Do exercises Unit 3: B1-B2 (Mai Lan Hương) - Prepare Unit 3: B5-B6 What does Hoa’s father do? He is a farmer Where does Hoa’s father work? He works... on the farm 3 Her sister is ten 4 Lan’s father take care of sick children 5 Lan’s mother is a doctor 6 Her brother is an engineer Guess Bet Gain Lost Check T F T F T F T F T F T F T T T F T F T F T 1 2 3 F 4 F 5 F 6 Cách chơi • Học sinh của từng đội lần lượt chọn True hoặc False cho mỗi câu • Học sinh trong đội có thể cược điểm từ 10 đến 100 cho mỗi câu Điểm cược sẽ được ghi vào cột Bet • Nếu chọn đúng... exercises Unit 3: B1-B2 (Mai Lan Hương) - Prepare Unit 3: B5-B6 What does Hoa’s father do? He is a farmer Where does Hoa’s father work? He works on his farm How old is Hoa’s sister? She is eight What does Lan’s brother do ? He is a journalist Where does Lan’s brother work? He writes for a Ha Noi newspaper
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 3 at home (3) , Unit 3 at home (3) , Unit 3 at home (3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay