bai tap lien ket hoa hoc 10

4 170 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:39

Khóa h c Hoá h c – L p 10 – Th y Tr n H i Liên k t hoá h c LIÊN K T HOÁ H C (BÀI T P T LUY N) Giáo viên: TR N H I Các t p tài li u đ c biên so n kèm theo gi ng “Liên k t hoá h c” thu c Khóa h c Hóa h c – L p10 – Th y Tr n H i t i website Hocmai.vn đ giúp B n ki m tra, c ng c l i ki n th c đ c giáo viên truy n đ t gi ng t ng ng s d ng hi u qu , B n c n h c tr c gi ng “Liên k t hoá h c” sau làm đ y đ t p tài li u Câu 1: Các ngt liên k t v i t o thành phân t đ : A chuy n sang tr ng thái có n ng l ng th p h n B có c u hình electron c a khí hi m C có c u hình electron l p 2e ho c 8e D chuy n sang tr ng thái có n ng l ng cao h n Câu 2: Trong p hóa h c , ngt Na không hình thành đ c : A ion Na B cation Na C anion Na D ion đ n ngt Na Câu : Trong p : 2Na + Cl2 2NaCl , có s hình thành : A cation Natri Clorua B anion Natri cation Clorua C anion Natri Clorua D cation Natri anion Clorua Câu : Liên k t ion liên k t đ c hình thành b i : A S góp chung electron đ c thân B S cho – nh n c p electron hóa tr C L c hút t nh n gi a ion mang n tích trái d u D L c hút t nh n gi a ion d ng electron t Câu 5: Liên k t hóa h c NaCl đ c hình thành : A hai h t nhân ngt hút electron r t m nh B m i ngt Na , Cl góp chung electron C m i ngt nh ng ho c thu electron đ tr thành ion trái d u hút D Na Na+ + 1e ; Cl + 1e Cl– ; Na+ + Cl– NaCl Câu 6: Ch n phát bi u sai v ion : A Ion ph n t mang n B Ion âm g i cation , ion d ng g i anion C Ion có th chia thành ion đ n ngt ion đa nguyên t D Ion đ c hình thành ngt nh ng hay nh n electron Câu 7: Hãy ch n phát bi u : A Trong liên k t CHT , c p electron l ch v phía ngt có đ âm n nh h n B Liên k t CHT có c c đ c t o thành gi a hai ngt có hi u đ âm n t 0,4 đ n nh h n 1,7 C Liên k t CHT không c c đ c t o nên t ngt khác h n v tính ch t hóa h c D Hi u đ âm n gi a hai ngt l n phân t phân c c y u Câu 8: Ch n phát bi u nh t : liên k t CHT liên k t : A gi a phi kim v i B c p electron chung b l ch v m t nguyên t C đ c hình thành s dùng chung electron c a hai ngt khác D đ c hình thành gi a hai ngt b ng c p electron chung Câu 9: Ch phát bi u sai v phân t CO2 : A Phân t có c u t o góc B Liên k t gi a ngt O C phân c c C Phân t CO2 không phân c c D Trong phân t có hai liên k t đôi Câu 10: Liên k t đ c t o thành gi a hai ngt b ng m t hay nhi u c p electron chung , g i : A Liên k t ion B Liên k t CHT C Liên k t kin lo i D Liên k t hyđro Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 10 – Th y Tr n H i Liên k t hoá h c Câu 11 : Trong phân t ch t n t i liên k t đ n ? A N2 B O2 C F2 D CO2 Câu 12: Cho phân t : H2 ; CO2 ; Cl2 ; N2 ; I2 ; C2H4 ; C2H2 Có phân t có liên k t ba phân t ? A B C D Câu 13: Trong phân t NH4Cl có liên k t CHT ? A B C D Câu 14: Cho X(Z=9),Y(Z= 19) Ki u liên k t hóa h c gi a X Y : A ion B CHT có c c C CHT không c c D cho–nh n Câu 15: Cho dãy oxit sau : Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7 Các h p ch t có liên k t CHT không phân c c là: A Cl2O7 B Al2O3, SiO2, P2O5 C MgO, SiO2, P2O5, SO3 D SO3 Câu 16: Dãy ch t sau có liên k t ion: A NaCl, H2O, KCl, CsF B KF, NaCl, NH3, HCl C NaCl, KCl, KF, CsF D CH4, SO2, NaCl, KF Câu 17Dãy ch t sau có liên k t CHT phân c c: A H2 , H2O , CH4 , NH3 B NaCl , PH3 , HBr , H2S C CH4 , H2O , NH3 , Cl2O D H2O, NH3 , CO2 , CCl4 Câu 18: Ki u liên k t KCl, N2, NH3 l n l t là: A ion, CHT không c c, CHT không c c B ion, CHT có c c, CHT không c c C ion, CHT có c c, CHT có c c D ion, CHT không c c, CHT có c c Câu 19: Các nguyên t chu k có th t o thành cation đ n ngt : A Li , Be ,B , C , N B Li , Be , C , N , O C Li , Be , B D N , O , F , Ne Câu 20: Phân t KF có ki u liên k t : A CHT B CHT phân c c C ion D cho–nh n Câu 21: Cho h p ch t LiCl, NaF, CCl4, KBr H p ch t có liên k t CHT : A LiCl B NaF C CCl4 D KBr Câu 22: Phân t NH3 có ki u liên k t : A CHT B CHT phân c c C ion D cho – nh n Câu 23: Cho h p ch t HCl, CsF, H2O, NH3 H p ch t liên k t CHT : A HCl B CsF C H2O D NH3 Câu 24: Liên k t phân t HNO3 : A Liên k t CHT phân c c (3) B Liên k t ion (2) C Liên k t cho – nh n (1) D C (1) (3) Câu 25: Liên k t phân t K2SO4 nh ng liên k t nguyên t đ u tr ng thái c b n A Liên k t c ng hóa tr phân c c (1) B Liên k t cho–nh n (3) C Liên k t ion (2) D C (1) , (2) , (3) + Câu 26: Cho h p ch t ion sau : NH4 (1) , SO3(2) , SO42– (3) , MgO(4) , HNO3(5) Các phân t ion có liên k t cho–nh n : A (1),(4) B (2),(3),(5) C (1),(2),(3),(5) D (1),(2),(3) Câu 27: Cation R+ có c u hình e phân l p 2p6 Liên k t gi a nguyên t nguyên t R v i oxi thu c lo i liên k t gì? A Liên k t CHT B Liên k t ion C Liên k t CHT có c c D Liên k t cho–nh n Câu 28:Trong phân t CO có : A liên đôi C liên k t CHT liên k t cho–nh n B liên k t ba D liên k t CHT liên k t cho–nh n Câu 29: Cho phân t : H2S(1) , H2O(2) , CaS(3) , NaCl(4) , NH3(5) , NF3(6) phân c c c a liên k t tãng d n theo th t sau Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 10 – Th y Tr n H i Liên k t hoá h c A (1),(6),(5),(2),(3),(4) B (1),(5),(6),(2),(3),(4) C (1),(3),(6),(2),(5),(4) D (1),(4),(6),(2),(3),(5) Câu 30: Cho nguyên t X Y nguyên t nhóm A X thu c nhóm IIA, Y thu c nhóm VA H p ch t t o b i X Y có công th c đ n gi n nh t d ng : A X2Y3 B.X2Y5 C X5Y2 D X3Y2 Câu 31: C u hình e l p c a nguyên t ns2np5 Liên k t c a nguyên t v i hiđro thu c lo i liên k t nào? A Liên k t c ng hóa tr phân c c B Liên k t c ng hóa tr C Liên k t ion D Liên k t cho–nh n Câu 32: Cho nguyên t có t ng s h t nguyên t 48 , h t mang n g p đôi h t không mang n Nguyên t có th t o đ c m y oxít m y hiđroxit b n ? Liên k t oxit hiđroxít gì? A oxít g m liên k t CHT phân c c liên k t cho–nh n B oxit hiđro xit đ u g m liên k t CHT phân c c liên k t cho – nh n C oxit hiđro xit đ u g m liên k t CHT phân c c D oxit hiđro xit đ u g m liên k t CHT phân c c Câu 33: Cho ch t ion sau: NH4+, NH3, NO3–, N2O5, N2O, NO, NO2, NO2– S oxi hoá c a nit ch t ion đ c s p x p theo th t t ng d n nh sau: A NH4+ < N2 < N2O < NO < NO2– < NO2 < NO3– B NH3 < N2 < N2O < NO < NO2– < NO2 < NO3– C NH4+ < N2 < N2O < NO < NO2– < NO2 < N2O5 D C A, B, C đ u Câu 34: M nguyên t thu c nhóm IIA,X nguyên t thu c nhóm VIIA Trong oxit cao nh t M chi m 71,43% kh i l ng, X chi m 38,8% kh i l ng Liên k t gi a M X thu c lo i liên k t nào? A C liên k t ion liên k t CHT B Liên k t CHT C Liên k t ion D Liên k t cho–nh n Câu 35: Dãy ch t ch ch a liên k t đ n? A C2H4 ; C2H6 B CH4 ; C2H6 C C2H4 ; C2H2 D CH4 ; C2H2 Câu 36: Công th c c u t o vi t sai ( 1H; 6C ; 7N ; 8O ; 17Cl) : A H-Cl-O B O=C=O C H-C N D N N Câu 37: Ch n i dung sai : Trong tinh th phân t , phân t : A T n t i nh nh ng đ n v đ c l p B c s p x p m t cách đ u đ n không gian C N m nút m ng c a tinh th D Liên k t v i b ng l c t ng tác m nh Câu 38: c tr ng c a tinh th nguyên t : A Kém b n v ng B R t c ng C Nhi t đ nóng ch y th p D T t c đ u Câu 39: Tìm câu sai : A kim c ng m t d ng thù hình c a cacbon, thu c lo i tinh th nguyên t B m ng tinh th nguyên t , ngt đ c phân b luân phiên đ u đ n theo m t tr t t nh t đ nh C liên k t gi a ngt tinh th ngt liên k t y u D tinh th ngt b n v ng, r t c ng, nhi t đ nóng ch y nhi t đ sôi cao Câu 40: Trong m ng tinh th NaCl , ion Na+ Cl– đ c phân b đ u đ n đ nh c a : A Hình l p ph ng B Hình t di n đ u C Hình chóp tam giác D Hình l ng tr tam giác đ u Câu 29: Trong tinh th NaCl , xung quanh m i ion có ion ng c d u g n nh t ? A B C D Câu 41: Ch n i dung sai v tính ch t chung c a h p ch t ion : A Khó nóng ch y , khó bay h i Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 - Trang | - Khóa h c Hoá h c – L p 10 – Th y Tr n H i Liên k t hoá h c B T n t i d ng tinh th , tan nhi u n c C Trong tinh th ch a ion nên d n đ c n D Các h p ch t ion đ u r n Câu 42: Trong tinh th iod , m nút c a m ng tinh th : A Ngt Iod B Pht Iod C Anion Iod D.Cation Iod Câu 43: Trong tinh th n c đá , m nút c a m ng tinh th : A Nguyên t H O B Phân t H2O C Ion H+ O2– D Ion H+ OH– Giáo viên: Tr n H i Ngu n: Hocmai.vn – Ngôi tr ng chung c a h c trò Vi t T ng đài t v n: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap lien ket hoa hoc 10, bai tap lien ket hoa hoc 10, bai tap lien ket hoa hoc 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay