De thi HK i hoa hoc 10

3 142 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:37

Đề thi học kỳ I môn Hóa lớp 10 – Đề số Câu 1: (1 điểm) Ion X– có cấu hình electron 1s22s22p6 Trong ion X– số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện Viết kí hiệu nguyên tử nguyên tố X Câu 2: (2 điểm) R nguyên tố nhóm A, công thức hợp chất khí R với hiđro RH Trong hợp chất oxit cao R, oxi chiếm 56,34% khối lượng a Xác định tên R b Viết công thức electron, công thức cấu tạo phân tử hợp chất R với hiđro Câu 3: (2 điểm) Nguyên tố X thuộc chu kì nhóm IA, nguyên tố Y thuộc chu kì nhóm VIIA a Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X Y b Viết sơ đồ hình thành liên kết phân tử tạo hai nguyên tố X Y Câu 4: (3 điểm) Cân phản ứng oxi hóa- khử sau phương pháp thăng electron cho biết chất oxi hóa, chất khử, oxi hóa, khử phản ứng: a Mg + H2SO4 -> MgSO4 + S + H2O b NH3 + CuO -> Cu + N2 + H2O Câu 5: (2 điểm) Cho 10,2 gam oxit kim loại R thuộc nhóm IIIA tác dụng vừa đủ với 600 ml dung dịch HCl 1M (D = 1,12 g/ml), sau phản ứng thu dung dịch X a Xác định công thức phân tử oxit cho b Tính nồng độ phần trăm chất tan dung dịch X Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; Be = 9; B = 11; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Si = 28; P = 31; Cl = 35,5; Ca = 40; Ga = 70; Ba = 137 Đáp án đề thi học kì I môn Hóa học lớp 10 Câu 1: (1 điểm) X: 1s22s22p5, ZX = 9; N = +10 – = 10 A = N + Z = + 10 = 19; X 19 Câu 2: (2 điểm) a Từ hợp chất khí với H: RH3 → R thuộc nhóm VA CT oxit cao R2O5 Lập phương trình tính % khối lượng O 16 x / (R x + 16 x 5) = 0,5643 MR = 31 → R P photpho b Viết CT e Viết CTCT Câu 3: (2 điểm) a X: 1s22s22p63s1; Y: 1s22s22p63s23p5 b Viết sơ đồ hình thành lk ion hợp chất XY Câu 4: (3 điểm) Viết trình oxi hóa – khử Xác định chất khử, chất oxi hóa Cân Câu 5: (2 điểm) a Viết phương trình phản ứng: R2O3 + 6HCl → 2RCl3 + 3H2O (1) 0,1 mol 0,6mol 0,2mol – Tính số mol chất: M(R2O3) = 10,2/0,1 = 102 = 2MR + 16 x → MR = 27 (Al) b mdd (HCl) = 1,12 x 600 = 672g m dd (X) = mdd(HCl) + m oxit → mdd (X) = 672 + 10,2 = 682,2 g C% AlCl3 = 0,2 x 133,5 / 682,2 = 3,91%
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HK i hoa hoc 10 , De thi HK i hoa hoc 10 , De thi HK i hoa hoc 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay