KIEM TRA 1 TIET SO 2 LOP 11 NP 4 MUC DO

21 188 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:33

Họ tên: KIỂM TRA TIẾT SỐ Lớp: Môn: Hóa 11Thời gian: 45 phút Học sinh chọn tô kín( bút chì) vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng: 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / = ~ 21 ; / = ~ 30 ; / = ~ 04 ; / = ~ 13 ; / = ~ 22 ; / = ~ 31 ; / = ~ 05 ; / = ~ 14 ; / = ~ 23 ; / = ~ 32 ; / = ~ 06 ; / = ~ 15 ; / = ~ 24 ; / = ~ 33 ; / = ~ 07 ; / = ~ 16 ; / = ~ 25 ; / = ~ 08 ; / = ~ 17 ; / = ~ 26 ; / = ~ 09 ; / = ~ 18 ; / = ~ 27 ; / = ~ Câu Hoà tan 2,4 g Mg lượng vừa đủ dung dịch HNO3 loãng thu 0,025 mol sản phẩm B.N2 C.N2O D.NO khí chứa N, sản phẩm : A.NH4NO3 Câu Nitơ phản ứng với nhóm sau để tạo hợp chất khí? A.Li, Mg, Al B.O2, H2 C.Li, H2, Al D.O2, Ca, Mg Câu N2 thể tính khử tác dụng với: A.O2 B H2 C.Li D Fe Câu Dung dịch HNO3 loãng phản ứng với chất sau không tạo khí NO? A.Na2O, Cu(OH)2, FeCl2 B.Fe3O4 , Mg(OH)2 , NaHSO3 C.CuO, Fe(OH)2 , CH3COONa D.Fe2O3 , NaOH, CaCO3 Câu Khi cho 22,4 lít N2 phản ứng với 89,6 lít H2 với H = 25% thể tích NH3 thu là:(các khí đocùng điều kiện ) A.11,2 lít B.4,48 lít C.5,6 lít D.14,9 lít Câu Cho phản ứng sau: N2 + O2 → 2NO N2 + 3H2 → 2NH3 Trong hai phản ứng nitơ: A thể tính khử tính oxi hóa B.chỉ thể tính khử C.không thể tính khử tính oxi hóa D.chỉ thể tính oxi hóa Câu Phản ứng FeCO3 dd HNO3 loãng tạo hỗn hợp khí không màu, có khí hóa nâu không khí Hỗn hợp khí là: A.CO2, N2 B CO, NO C.CO2, NO D.CO2, NO2 Câu Thêm 35,5 gam P2O5 vào 100ml dung dịch H3PO4 25% ( D = 1,47 gam/ml) Nồng độ phần trăm H3PO4 dung dịch thu là: A.53,88% B.47,15% C.58,33% D.46,98% Câu Phân bón có hàm lượng N lớn nhất? A.(NH2)2CO B.NH4NO3 C.(NH4)2SO4 D.NH4Cl Câu 10 Trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 50 ml dd H3PO4 1M nồng độ mol muối dd thu là: A 0,44M B 0,66M C 0,33M D.1,1M Câu 11 Chọn câu sai: A.Đốt cháy NH3 không khí có Pt xtác tạo khí NO B.NH3 cháy khí oxy tạo khí N2 C.NH3 dùng để sản xuất axit HNO3 D.NH3 cháy không khí tạo khí NO Câu 12 Các loại liên kết có phân tử HNO3 A cộng hoá trị ion C cộng hoá trị hiđro B.ion phối trí D phối trí cộng hoá trị Câu 13 Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn mol chất rắn sau mà khối lượng chất rắn thu sau phản ứng lớn ? A.NH4NO3 B.KNO3 C.NH4NO2 D.Mg(NO3)2 Câu 14 Dùng chất sau để trung hòa amoniac bị đổ: A.Clorua vôi B.Giấm ăn C.Xođa( Na2CO3) D.Muối ăn Câu 15 Cho 1,12 lít khí NH3(đktc) tác dụng với 16 gam CuO nung nóng Sau phản ứng lại chất rắn X (các phản ứng xảy hoàn toàn) Thể tích HCl 0,5 M cần để phản ứng hoàn toàn với X là: A.350ml B.600ml C.500ml D.250 ml Câu 16 Dung dịch HNO3 đặc, không màu, để ánh sáng lâu ngày chuyển thành: A.màu vàng B.màu nâu C.màu trắng sữa D.màu đen sẫm Câu 17 Nung 47 gam Cu(NO3)2 thu 30,8 g chất rắn Hiệu suất phản ứng phân hủy ? A.45% B.70% C.50% D.60% Câu 18 Khi có sấm chớp sinh khí: A NO2 B O2 C.N2 D NO Câu 19 Khi cho dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch muối: 1.CuSO4, FeSO4 Al2(SO4)3 ZnSO4 5.AgNO3 Các trường hợp không tạo kết tủa A.1,4,5 B.1,3,5 C.3,4,5 D.2,4,5 Câu 20 Chỉ điều sai: A.P tạo nhiều oxit nitơ B.Photpho hoạt động hoá học nitơ C.có thể bảo quản P trắng nước D.P trắng hoạt động P đỏ Câu 21 Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3 Nếu thêm dung dịch KOH dư, thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào dung dịch số chất kết tủa thu A.3 B.2 C.1 D.4 Câu 22 Hoà tan hoàn toàn 12,8 g kim loại ( hoá trị II không đổi ) vào dung dịch HNO3 đ, nóng thu 8,96 A Zn B.Mg C Pb D.Cu lít khí ( đkc ) Kim loại : Câu 23 P2O5 phản ứng với: Nước sắt NaOH 4.dd AgNO3 5.HNO3 B.1.3.5 C.1.2.4.5 D.1.2.3 Các tính chất là: A.1.3.4 Câu 24 Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M H2SO4 0,2M thu V lit (đktc) khí NO sản phẩm khử Giá trị V A.0,448 B.0,672 C.0,224 D.0,336 Câu 25 Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric điều chế phản ứng A Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 C P2O5 + 3H2O → → 3CaSO4 2H3PO4 ↓ + 2H3PO4 B 3P + 5HNO3 D Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 → → 5CaSO4 ↑ 3H3PO4 + 5NO ↓ ↑ + 3H3PO4 + HF Câu 26 Hoà tan hoàn toàn 12,8g Cu dung dịch HNO3 thấy thoát V lít hỗn hợp khí A gồm NO, NO2 đktc Biết tỉ khối A H2 19 Ta có V bằng: A.0,448 lít B 2,24 lít C.4,48lít D.6,72lít Câu 27 Để thu muối trung hoà, phải lấy V( ml) dd NaOH 1M trộn lẫn với 50 ml dd H3PO4 1M là: A.250 ml B.200ml C.300ml D.150 ml Câu 28 Trong điều kiện thường, photpho hoạt động hoá học mạnh nitơ A.trong điều kiện thường photpho trạng thái rắn, nitơ trạng thái khí B.liên kết phân tử photpho bền phân tử nitơ C.photpho có nhiều dạng thù hình, nitơ có dạng thù hình D.độ âm điện photpho (2,1) nhỏ nitơ (3,0) Câu 29 Cho chất sau : 1NaNO3 ; 2NH4Cl; 3KCl; 4(NH2)2CO Chất dùng làm phân đạm ? A.(1) , (3) B.(1) , (2) , (4) C.(2) , (3), (4) D.(2) , (4) Câu 30 Khi làm thí nghiệm với photpho trắng cần ý: A.tránh cho P trắng tiếp xúc với nước B cầm P tay có đeo găng C.có thể để P không khí D.Dùng cặp gắp nhanh mẫu P khỏi lọ ngâm vào chậu đựng đầy nước chưa dùng đến Câu 31 Phản ứng NH3 với Cl2 tạo "khói trắng", chất có công thức hoá học là: A.NH3 B.N2 C.HCl D.NH4Cl Câu 32 Trong hợp chất số oxi hóa cao N là: A.+5 B.+1 C.+4 D.+2 Câu 33 Cho 1,35 g hh gồm Mg, Al, Cu tác dụng với dd HNO3 loãng thu 1,12 lít (đkc) hh khí X gồm NO N2O Tỷ khối X khí H2 20,6 Khối lượng muối nitrat sinh dd là: A.13,13g B.23,05g C.5,891g D.7,64gHọ tên: KIỂM TRA TIẾT SỐ Lớp: Môn: Hóa 11Thời gian: 45 phút Học sinh chọn tô kín( bút chì) vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng: 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / = ~ 21 ; / = ~ 30 ; / = ~ 04 ; / = ~ 13 ; / = ~ 22 ; / = ~ 31 ; / = ~ 05 ; / = ~ 14 ; / = ~ 23 ; / = ~ 32 ; / = ~ 06 ; / = ~ 15 ; / = ~ 24 ; / = ~ 33 ; / = ~ 07 ; / = ~ 16 ; / = ~ 25 ; / = ~ 08 ; / = ~ 17 ; / = ~ 26 ; / = ~ 09 ; / = ~ 18 ; / = ~ 27 ; / = ~ Câu Có mệnh đề sau : 1) Các muối nitrat tan nước chất điện li mạnh 2) Ion NO3- có tính oxi hóa môi trường axit 3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta thu khí NO2 4) Hầu hết muối nitrat bền nhiệt Các mệnh đề A.(2) (4) B.(1) (3) C (2) (3) D.(1) (2) Câu Thể tích khí N2 thu nhiệt phân hoàn toàn gam NH4NO2 là: A.2,24 lít B.5,6 lít C.11,2 lít D.2,8 lít Câu Có thể tồn hai dung dịch sau bình kín? A HNO3 KCl B NH4NO3 NaOH C NaCl AgNO3 D Pb(NO3)2 H2S Câu P2O5 phản ứng với:1 Nước sắt NaOH 4.dd AgNO3 HNO3 B.1.2.4.5 C.1.3.4 D.1.2.3 Các tính chất là: A.1.3.5 Câu Đem đun khối lượng Cu(NO3)2 sau thời gian dừng lại, làm nguội, cân thấy khối lượng giảm 0,54g Vậy khối lượng muối Cu(NO3)2 bị nhiệt phân : A.0,49g B.0,94g C.9,4g D.0,5g Câu Cho 8,6 gam hỗn hợp kim loại bạc đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư tạo 3,36 lit khí NO2 (00C atm) Khối lượng kim loại A.4,3 gam 4,3 gam B.3,2 gam 5,4 gam C.4,8 gam 3,8 gam D.5,4 gam 3,2 gam Câu Phản ứng FeCO3 dd HNO3 loãng tạo hỗn hợp khí không màu, có khí hóa nâu không khí Hỗn hợp khí là: A.CO2, NO B.CO2, N2 C CO, NO D.CO2, NO2 Câu Trong phòng công nghiệp, axit photphoric điều chế phản ứng A Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 → 5CaSO4 ↓ ↑ + 3H3PO4 + HF B P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 C 3P + 5HNO3 → ↑ 3H3PO4 + 5NO D Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 ↓ + 2H3PO4 Câu Chỉ dùng dung dịch chất để phân biệt dung dịch không màu: (NH4)2SO4, NH4Cl Na2SO4 đựng lọ nhãn? A BaCl2 B NaOH Câu 10 Khi có sấm chớp sinh khí: A NO2 B.N2 C AgNO3 C NO D.Ba(OH)2 D O2 Câu 11 Trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 50 ml dd H3PO4 1M nồng độ mol muối dd thu là: A 0,33M B.1,1M C 0,44M D 0,66M Câu 12 Cho 0,9 g kim loại X ( chưa biết hóa trị) tác dụng hết với dd HNO3 thu 0,28 lít khí N2O (đktc) A Cu B.Al C.Fe D.Zn Kim loại X : Câu 13 Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ A NH4NO3 B HNO3 C NH4NO2 D không khí Câu 14 Các loại liên kết có phân tử HNO3 A cộng hoá trị ion B cộng hoá trị hiđro C phối trí cộng hoá trị D.ion phối trí Câu 15 Cho hỗn hợp gồm N2, H2 NH3 qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thể tích khí lại 25% Thành phần phần trăm theo thể tích NH3 là: A.50,00 % B.25,00 % C.75,00 % D.33,33% Câu 16 Cho 1,12 lít khí NH3(đktc) tác dụng với 16 gam CuO nung nóng Sau phản ứng lại chất rắn X (các phản ứng xảy hoàn toàn) Thể tích HCl 0,5 M cần để phản ứng hoàn toàn với X là: A.600ml B.250 ml C.500ml D.350ml Câu 17 Cho 40,5 g Al tác dụng với dung dịch HNO3thu 10,08 lít (đkc) khí X ( sản phẩm khử A.N2O B.N2 C.NO2 D.NO khác ) Khí X Câu 18 Trong điều kiện thường, photpho hoạt động hoá học mạnh nitơ A.liên kết phân tử photpho bền phân tử nitơ B.trong điều kiện thường photpho trạng thái rắn, nitơ trạng thái khí C.photpho có nhiều dạng thù hình, nitơ có dạng thù hình D.độ âm điện photpho (2,1) nhỏ nitơ (3,0) Câu 19 Cho 142g P2O5 vào 500g dung dịch H3PO4 23,72% dung dịch A Nồng độ H3PO4 dung A.56% B.32% C.63% D.49% dịch A là: Câu 20 Kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 không tạo chất đây? A.N2 B.NH4NO3 C.NO2 D.N2O5 Câu 21 Ở nhiệt độ thường N2 phản ứng với chất sau đây?A.Na B.Ca C.Cl2 D.Li Câu 22 Dung dịch amoniac nước có chứa A.NH4+, OH- B NH4+, NH3, H+ C NH4+, NH3 D NH4+, NH3, OH- Câu 23 Khi nhiệt phân muối KNO3 thu chất sau: A.KNO2, N2 CO2 B.KNO2, N2 O2 C.KNO2 NO2 D.KNO2 O2 Câu 24 Axit nitric đặc phản ứng với chất sau điều kiện thường? A.Cu, Fe2O3, Na2CO3, Fe(OH)2 B.Al, K2O, (NH4)2S , Zn(OH)2 C.Ca, SiO2 , NaHCO3, Al(OH)3 D.Fe, MgO, CaSO3 , NaOH Câu 25 Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá hàm lượng % : A.K B KCl C K2O D.K+ Câu 26 Amoni nitrit có công thức là: A.NH4NO2 B.NaNO2 C.NaNO3 D.NH4NO3 Câu 27 Phản ứng NH3 với Cl2 tạo "khói trắng", chất có công thức hoá học là: A.NH4Cl B.NH3 C.N2 D.HCl Câu 28 Câu trả lời không nói axit H3PO4? A.Axit H3PO4 axit bền với nhiệt B.Axit H3PO4 có độ mạnh trung bình C.Axit H3PO4 axit lần axit D.Axit H3PO4 có tính oxi hoá mạnh Câu 29 Cho phản ứng sau: N2 + O2 → 2NO N2 + 3H2 → 2NH3 Trong hai phản ứng nitơ: A.không thể tính khử tính oxi hóa B.chỉ thể tính khử C.chỉ thể tính oxi hóa D thể tính khử tính oxi hóa Câu 30 Sản phẩm phản ứng nhiệt phân sau không đúng? A.NH4NO2 C.NH4NO3 t0 t0 t0 N2 + 2H2O B.NH4Cl NH3 + HNO3 D.NH4HCO3 NH3 + HCl t0 NH3 + H2O + CO2 Câu 31 Cho 2,06 g hh gồm Fe, Al, Cu tác dụng với dd HNO3 loãng, dư thu 0,896 lít NO B.7,02g C.9,5g D.4,54g đkc Khối lượng muối nitrat sinh là: A.7,44g Câu 32 Cho 6,4 g Cu tan vưa đủ với 200ml dd HNO3 giải phóng hỗn hợp khí gồm NO NO2 có B.2,03M C.1,4M D.3,3M d/H2=18 Nồng độ mol dd HNO3 dùng là: A.1,68M Câu 33 Khi cho 22,4 lít N2 phản ứng với 89,6 lít H2 với H = 25% thể tích NH3 thu là:(các khí đocùng A.4,48 lít B.5,6 lít C.14,9 lít D.11,2 lítHọ điều kiện ) tên: KIỂM TRA TIẾT SỐ Lớp: Môn: Hóa 11Thời gian: 45 phút Học sinh chọn tô kín( bút chì) vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng: 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / = ~ 21 ; / = ~ 30 ; / = ~ 04 ; / = ~ 13 ; / = ~ 22 ; / = ~ 31 ; / = ~ 05 ; / = ~ 14 ; / = ~ 23 ; / = ~ 32 ; / = ~ 06 ; / = ~ 15 ; / = ~ 24 ; / = ~ 33 ; / = ~ 07 ; / = ~ 16 ; / = ~ 25 ; / = ~ 08 ; / = ~ 17 ; / = ~ 26 ; / = ~ 09 ; / = ~ 18 ; / = ~ 27 ; / = ~ Câu Thành phần phân amophot gồm A.Ca(H2PO4)2 NH4H2PO4 B.NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 C (NH4)2HPO4 (NH4)3PO4 D.(NH4)3PO4 NH4H2PO4 Câu Hoà tan muối KNO3 khí HCl vào nước dd X Cho bột Cu vào dd X thấy có khí thoát (dd A.NO B.N2 C.Cl2 D.NO2 sủi bọt) Khí là: Câu NH3 phản ứng với nhóm chất sau (các điều kiện coi có đủ)? A.FeO; PbO; NaOH; H2SO4 B.O2; Cl2; CuO; HCl; AlCl3 C.Cl2; FeCl3; KOH; HCl D.CuO; KOH; HNO3; CuCl2 Câu Kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 không tạo chất đây? A.NH4NO3 B.N2 C.NO2 D.N2O5 Câu Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M H2SO4 0,2M thu V lit (đktc) khí NO sản phẩm khử Giá trị V A.0,672 B.0,224 C.0,336 D.0,448 Câu Ở nhiệt độ thường N2 phản ứng với chất sau đây? A.Li B.Na C.Cl2 D.Ca Câu Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu tác dụng hết với HNO3 thu 0,672 lít khí NO(đkc) sản phẩm khử khác (đkc) Khối lượng muối khan thu sau phản ứng là: A.34,58 g B.29,44g C.36,00 g D.36,44g Câu Dung dịch amoniac nước có chứa A.NH4+, OH- B NH4+, NH3, OH- C NH4+, NH3, H+ D NH4+, NH3 Câu Chỉ dùng dung dịch chất để phân biệt dung dịch không màu: (NH4)2SO4, NH4Cl Na2SO4 đựng lọ nhãn? A NaOH B.Ba(OH)2 Câu 10 Cho dãy chuyển hoá sau : +A +B +C + D+E C AgNO3 D BaCl2 +F N2 → NH3 → NO → NO2 → HNO3 → NH4NO3 A,B,C,D,E, F : A.H2 , O2 , N2 , H2O , O2, NH4OH B.H2 , O2 , O2 , O2, H2O , NH3 C.H2 , H2 , O2 , H2O , NH3, NH3 D.H2 , O2 , O2 , H2 , NH3, NH4Cl Câu 11 Nung 47 gam Cu(NO3)2 thu 30,8 g chất rắn Hiệu suất phản ứng phân hủy ? A.45% B.70% C.50% D.60% Câu 12 Khi đun nóng điều kiện không khí, photpho đỏ chuyển thành hơi; sau làm lạnh phần thu photpho A đỏ B.nâu C trắng D vàng Câu 13 Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric điều chế phản ứng A Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 B Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 C 3P + 5HNO3 → → → 5CaSO4 3CaSO4 ↓ ↓ ↑ + 3H3PO4 + HF + 2H3PO4 ↑ 3H3PO4 + 5NO D P2O5 + 3H2O Câu 14 Trong hợp chất số oxi hóa cao N là: A.+1 B.+4 C.+5 Câu 15 Công thức hoá học supephotphat kép : A.CaHPO4 B.Ca(H2PO4)2 CaSO4 C.Ca3(PO4)2 Câu 16 Điều chế axit photphoric từ quặng photphorit theo sơ đồ: o Quặng photphorit t  → C , SiO2 → 2H3PO4 D.+2 D.Ca(H2PO4)2 o t → P2O5 → H3PO4 P  Khối lượng quặng photphorit chứa 73% Ca3(PO4)2 cần thiết để điều chế dung dịch H3PO4 50% bao nhiêu, biết hiệu suất trình sản xuất 90%? A.1203,7 kg B.1200,5 kg C.1192,7 kg D.1290,7 kg Câu 17 Trong công nghiệp, người ta thường điều chế N2 từ A NH4NO3 B HNO3 C không khí D NH4NO2 Câu 18 Thể tích khí N2 thu nhiệt phân hoàn toàn gam NH4NO2 là: A.2,8 lít B.11,2 lít C.2,24 lít D.5,6 lít Câu 19 Trong phòng công nghiệp, axit photphoric điều chế phản ứng A Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 C Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → → 5CaSO4 3CaSO4 ↓ ↓ ↑ + 3H3PO4 + HF B 3P + 5HNO3 + 2H3PO4 D P2O5 + 3H2O → → ↑ 3H3PO4 + 5NO 2H3PO4 Câu 20 Cho 0,9 g kim loại X ( chưa biết hóa trị) tác dụng hết với dd HNO3 thu 0,28 lít khí N2O (đktc) A Cu B.Zn C.Al D.Fe Kim loại X : Câu 21 Cho phản ứng sau: N2 + O2 → 2NO N2 + 3H2 → 2NH3 Trong hai phản ứng nitơ: A.chỉ thể tính oxi hóa B.chỉ thể tính khử C thể tính khử tính oxi hóa D.không thể tính khử tính oxi hóa Câu 22 Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá hàm lượng % : A KCl B.K+ C.K D K2O Câu 23 Chọn câu sai: A.Đốt cháy NH3 không khí có Pt xtác tạo khí NO B.NH3 dùng để sản xuất axit HNO3 C.NH3 cháy không khí tạo khí NO D.NH3 cháy khí oxy tạo khí N2 Câu 24 Cho cặp chất sau phản ứng với nhau: 1)Na2O HNO3 , 2)FeO HNO3 , 3)Fe2O3 HNO3 , 4)Fe HNO3 Cặp phản ứng chứng tỏ HNO3 có tính chất oxi hoá mạnh ? A.1, B.2 C.1 D.1 , Câu 25 Hoà tan 2,4 g Mg lượng vừa đủ dung dịch HNO3 loãng thu 0,025 mol sản phẩm khí chứa N, sản phẩm : A.NO B.NH4NO3 C.N2 D.N2O Câu 26 Trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 50 ml dd H3PO4 1M nồng độ mol muối dd thu là: A.1,1M B 0,66M C 0,44M D 0,33M Câu 27 Phản ứng NH3 với Cl2 tạo "khói trắng", chất có công thức hoá học là: A.N2 B.NH3 C.HCl D.NH4Cl Câu 28 Cho hỗn hợp gồm N2, H2 NH3 qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thể tích khí lại 25% Thành phần phần trăm theo thể tích NH3 là: A.25,00 % B.33,33% C.75,00 % D.50,00 % Câu 29 Từ 34 NH3 sản xuất 160 HNO3 63% Hiệu suất phản ứng điều chế HNO3 là: A.60% B.50 C.80 D.85% Câu 30 Khi nhiệt phân muối KNO3 thu chất sau: A.KNO2 NO2 B.KNO2 O2 C.KNO2, N2 O2 D.KNO2, N2 CO2 Câu 31 Cho phản ứng : Cu + HNO3 ( loãng,dư ) → A + B + C A,B,C : A.Cu(NO3)2 , NH3 , H2O B.Cu(NO3)2 , NO , H2O D.CuO , NO , H2O C.Cu(NO3)2 , NO2 , H2O Câu 32 Cho 11,0g hỗn hợp hai kim loại Al Fe vào dd HNO3 loãng dư, thu 6,72lít NO(đkc) Khối lượng (g) Al Fe hỗn hợp đầu là: A.4,4 6,6 B.5,4 5,6 C.5,6 5,4 D.4,6 6,4 Câu 33 Thể tích O2(đktc) cần để đốt cháy hết 6,8 gam NH3 tào thành khí NO H2O là: A.13,44 lít B.8,96 lít C.16,8 lít D.11,2 lít Họ tên: KIỂM TRA TIẾT SỐ Lớp: Môn: Hóa 11Thời gian: 45 phút Học sinh chọn tô kín( bút chì) vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng: 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / = ~ 21 ; / = ~ 30 ; / = ~ 04 ; / = ~ 13 ; / = ~ 22 ; / = ~ 31 ; / = ~ 05 ; / = ~ 14 ; / = ~ 23 ; / = ~ 32 ; / = ~ 06 ; / = ~ 15 ; / = ~ 24 ; / = ~ 33 ; / = ~ 07 ; / = ~ 16 ; / = ~ 25 ; / = ~ 08 ; / = ~ 17 ; / = ~ 26 ; / = ~ 09 ; / = 18 ; / = ~ 27 ; / = ~ Câu Cho chất sau : 1NaNO3 ; 2NH4Cl; 3KCl; 4(NH2)2CO Chất dùng làm phân đạm ? A.(1) , (3) B.(1) , (2) , (4) C.(2) , (4) D.(2) , (3), (4) Câu Cho 8,6 gam hỗn hợp kim loại bạc đồng tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư tạo 3,36 lit khí NO2 (00C atm) Khối lượng kim loại A.4,8 gam 3,8 gam B.5,4 gam 3,2 gam C.3,2 gam 5,4 gam D.4,3 gam 4,3 gam Câu Đem đun khối lượng Cu(NO3)2 sau thời gian dừng lại, làm nguội, cân thấy khối lượng giảm 0,54g Vậy khối lượng muối Cu(NO3)2 bị nhiệt phân : A.0,49g B.0,94g C.9,4g D.0,5g Câu Khi cho dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch muối: 1.CuSO4, FeSO4 Al2(SO4)3 ZnSO4 5.AgNO3 Các trường hợp không tạo kết tủa là: A.1,4,5 B.2,4,5 C.1,3,5 D.3,4,5 Câu Thể tích O2(đktc) cần để đốt cháy hết 6,8 gam NH3 tào thành khí NO H2O là: A.11,2 lít B.13,44 lít C.16,8 lít D.8,96 lít Câu Chỉ dùng dung dịch chất để phân biệt dung dịch không màu: (NH4)2SO4, NH4Cl Na2SO4 đựng lọ nhãn? A NaOH B.Ba(OH)2 C AgNO3 D BaCl2 Câu So với photpho đỏ photpho trắng có hoạt tính hoá học A.bằng B.mạnh C.yếu D.không so sánh Câu Trong phòng công nghiệp, axit photphoric điều chế phản ứng A Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 C Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → → 5CaSO4 3CaSO4 ↓ ↓ ↑ + 3H3PO4 + HF B 3P + 5HNO3 + 2H3PO4 D P2O5 + 3H2O → → ↑ 3H3PO4 + 5NO 2H3PO4 Câu Để điều chế N2 phòng thí nghiệm ta sử dụng phương pháp sau : A.Phân hủy NH3 B.Chưng cất phân đoạn không khí lỏng C.Nhiệt phân NH4NO2 D Nhiệt phân NH4NO3 Câu 10 Có dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3 Nếu thêm dung dịch KOH dư, thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào dung dịch số chất kết tủa thu A.1 B.4 C.2 D.3 Câu 11 Dãy muối amoni bị nhiệt phân tạo thành khí NH3 ? A NH4NO3, NH4HCO3, (NH4)2CO3 C NH4Cl, NH4NO3, NH4NO2 Câu 12 Cho phản ứng sau: B.NH4Cl, NH4NO3 , NH4HCO3 D NH4Cl, NH4HCO3, (NH4)2CO3 0 t → (1) NH4NO2  t → (2) Cu(NO3)2  580 C , Pt → (3) NH3 +O2  t → (4) NH3 + Cl2  t → (5) NH3 + CuO  Các phản ứng tạo khí N2 là: A.(1), (3), (5) B (2), (4), (5) t → (6) NH4Cl  C.(2), (3), (6) D.(1), (4), (5) Câu 13 Cho 6,4 g Cu tan vưa đủ với 200ml dd HNO3 giải phóng hỗn hợp khí gồm NO NO2 có d/H2=18 Nồng độ mol dd HNO3 dùng là: A.1,4M B.3,3M C.2,03M D.1,68M Câu 14 Cho phản ứng sau: N2 + O2 → 2NO N2 + 3H2 → 2NH3 Trong hai phản ứng nitơ: A thể tính khử tính oxi hóa B.chỉ thể tính oxi hóa C.chỉ thể tính khử D.không thể tính khử tính oxi hóa Câu 15 Cho chất FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 tác dụng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng oxi hoá-khử xảy là: A.7 B.5 C.8 D Câu 16 Sản phẩm phản ứng nhiệt phân sau không đúng? A.NH4NO2 C.NH4NO3 t0 t0 t0 N2 + 2H2O B.NH4Cl NH3 + HNO3 D.NH4HCO3 NH3 + HCl t0 NH3 + H2O + CO2 Câu 17 Cho 0,9 g kim loại X ( chưa biết hóa trị) tác dụng hết với dd HNO3 thu 0,28 lít khí N2O (đktc) Kim loại X : A.Fe B Cu C.Zn D.Al Câu 18 Muốn tăng cường sức chống bệnh, chống rét chịu hạn cho người ta dùng A.phân vi lượng B.phân lân C.phân kali D.phân đạm Câu 19 Trộn lẫn 100ml dd KOH 1M với 50 ml dd H3PO4 1M nồng độ mol muối dd thu là: A 0,44M B.1,1M C 0,33M D 0,66M Câu 20 Khi cho NH3 tác dụng với Cl2 dư, sản phẩm thu là: A.N2, HCl B.NH4Cl, N2 C.N2, HCl , NH4Cl D.HCl, NH4Cl Câu 21 Ở nhiệt độ thường N2 phản ứng với chất sau đây? A.Ca B.Cl2 C.Na D.Li Câu 22 Axit nitric đặc phản ứng với chất sau điều kiện thường? A.Cu, Fe2O3, Na2CO3, Fe(OH)2 B.Fe, MgO, CaSO3 , NaOH C.Ca, SiO2 , NaHCO3, Al(OH)3 D.Al, K2O, (NH4)2S , Zn(OH)2 Câu 23 Dung dịch HNO3 đặc, không màu, để ánh sáng lâu ngày chuyển thành: A.màu đen sẫm B.màu trắng sữa C.màu nâu D.màu vàng Câu 24 Hòa tan hoàn toàn 15,9 g hỗn hợp ba kim loại Al , Mg, Cu dung dịch HNO3 thu 6,72 lít khí NO sản phẩm khử đktc dung dịch X Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu B 53,1g C.77,1g D.71,7g gam muối khanA.17,7g Câu 25 Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 không khí thu sản phẩm gồm A.Fe2O3, NO2, O2 B FeO, NO2, O2 C.Fe, NO2, O2 D Fe2O3, NO2 Câu 26 Để nhận biết ion nitrat ta dùng Cu dung dịch H2SO4 loãng đun nóng vì: A.Tạo khí có màu nâu B.Tạo kết tủa có màu vàng C.Tạo khí không màu hoá nâu không khí D.Tạo dung dịch có màu vàng Câu 27 Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric điều chế phản ứng A P2O5 + 3H2O C 3P + 5HNO3 → → 2H3PO4 B Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 ↑ 3H3PO4 + 5NO → 5CaSO4 ↓ D Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 Câu 28 Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá hàm lượng % : A.K+ B.K C K2O Câu 29 Khi có sấm chớp sinh khí: A NO2 B.N2 C O2 ↑ + 3H3PO4 + HF → 3CaSO4 D KCl D NO ↓ + 2H3PO4 Câu 30 Điều chế axit photphoric từ quặng photphorit theo sơ đồ: o Quặng photphorit t  → C , SiO2 o t → P2O5 → H3PO4 P  Khối lượng quặng photphorit chứa 73% Ca3(PO4)2 cần thiết để điều chế dung dịch H3PO4 50% bao nhiêu, biết hiệu suất trình sản xuất 90%? A.1192,7 kg B.1200,5 kg C.1203,7 kg D.1290,7 kg Câu 31 Cho 40,5 g Al tác dụng với dung dịch HNO3thu 10,08 lít (đkc) khí X ( sản phẩm khử A.N2O B.N2 C.NO2 D.NO khác ) Khí X Câu 32 Cho 8,96 lít N2 (đktc) tác dụng với 20,16 lít H2 (đktc) thu 2,55 g NH3 Tính H% A.25% B.34% C.33,3% D.20% Câu 33 HNO3 đ, nóng phản ứng với chất số chất sau Ag, P, HBr, Fe2O3, NaOH : A.Ag, P, HBr, Fe2O3, NaOH B.Ag, P, Fe2O3, NaOH C.Ag, P, NaOH KIỂM TRA TIẾT SỐ Lớp: D.P, Fe2O3, NaOH Họ tên: Môn: Hóa 11Thời gian: 45 phút Học sinh chọn tô kín( bút chì) vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng: 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / = ~ 21 ; / = ~ 30 ; / = ~ 04 ; / = ~ 13 ; / = ~ 22 ; / = ~ 31 ; / = ~ 05 ; / = ~ 14 ; / = ~ 23 ; / = ~ 32 ; / = ~ 06 ; / = ~ 15 ; / = ~ 24 ; / = ~ 33 ; / = ~ 07 ; / = ~ 16 ; / = ~ 25 ; / = ~ 08 ; / = ~ 17 ; / = ~ 26 ; / = ~ 09 ; / = ~ 18 ; / = ~ 27 ; / = ~ Câu Các loại liên kết có phân tử HNO3 A cộng hoá trị ion B cộng hoá trị hiđro C.ion phối trí D phối trí cộng hoá trị Câu Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric điều chế phản ứng A P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 C Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → B Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 3CaSO4 ↓ + 2H3PO4 → 5CaSO4 D 3P + 5HNO3 ↓ → ↑ + 3H3PO4 + HF ↑ 3H3PO4 + 5NO Câu Nhúng đũa thuỷ tinh vào bình đựng dung dịch HCl đặc NH3 đặc Sau đưa đũa lại gần thấy xuất hiện: A.Khói màu tím B.Khói màu nâu C.Khói màu vàng D.Khói màu trắng Câu Nhận xét sau không muối amoni? A.Đều chất điện li mạnh B.Tất muối amoni tan nước C.Dung dịch muối amoni có môi trường bazơ D.Kém bền với nhiệt Câu Khí nitơ(N2) tương đối trơ vè mặt hoá học nhiệt độ thường nguyên nhân sau : A.Phân tử N2 có liên kết ba bền vững B.Nitơ có độ âm điện lớn nhóm VA C.Phân tử N2 có liên kết ion D.Phân tử N2 có liên kết cộng hoá trị không phân cực Câu Photpho đỏ đựơc lựa chọn để sản xuất diêm an toàn thay cho photpho trắng vì: A.P đỏ không độc người B.P đỏ không gây hoả hoạn P trắng C.P trắng hoá chất độc hại D.tất Câu Cho 40,5 g Al tác dụng với dung dịch HNO3thu 10,08 lít (đkc) khí X ( sản phẩm khử A.N2O B.NO2 C.N2 D.NO khác ) Khí X Câu Tiến hành nhiệt phân hoàn toàn mol chất rắn sau mà khối lượng chất rắn thu sau phản ứng lớn ? A.Mg(NO3)2 B.KNO3 C.NH4NO3 D.NH4NO2 Câu Cho 6,4 g Cu tan vưa đủ với 200ml dd HNO3 giải phóng hỗn hợp khí gồm NO NO2 có A.2,03M B.1,4M C.3,3M D.1,68 d/H2=18 Nồng độ mol dd HNO3 dùng là: Câu 10 Cho 2,06 g hh gồm Fe, Al, Cu tác dụng với dd HNO3 loãng, dư thu 0,896 lít NO đkc Khối lượng muối nitrat sinh là: A.9,5g B.7,44g C.7,02g D.4,54g Câu 11 Trong công nghiệp người ta điều chế HNO3 từ hóa chất nào? A.NaNO3, H2SO4 B.N2 , H2 C.AgNO3, HCl D.NaNO3, HCl Câu 12 Nguyên phân sau gây tính bazơ NH3 : A.Do NH3 dễ có proton B.Do phân tử NH3 phân tử phân cực C.Do phân tử NH3 chất tan nhiều nước D.Do nguyên tử N có cặp e tự nên dễ nhận proton Câu 13 Hoà tan hoàn toàn 12,8g Cu dung dịch HNO3 thấy thoát V lít hỗn hợp khí A gồm NO, NO2 đktc Biết tỉ khối A H2 19 Ta có V bằng: A.6,72lít B 2,24 lít C.4,48lít Câu 14 Thể tích khí N2 thu nhiệt phân hoàn toàn gam NH4NO2 là: A.5,6 lít B.2,8 lít C.2,24 lít D.0,448 lít D.11,2 lít Câu 15 Trong phòng công nghiệp, axit photphoric điều chế phản ứng A Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → B Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 → C P2O5 + 3H2O 3CaSO4 → ↓ 5CaSO4 + 2H3PO4 ↓ ↑ + 3H3PO4 + HF 2H3PO4 D 3P + 5HNO3 → ↑ 3H3PO4 + 5NO Câu 16 Để điều chế 17g NH3 cần dùng thể tích khí N2 H2 (biết H=25% ,các khí đo đktc): A.44,8 lít và134,4 lít B.44,8 lít 67,2 lít C.134,4 lít 44,8 lít D.22,4 lit 67,2 lít Câu 17 Để thu muối trung hoà, phải lấy V( ml) dd NaOH 1M trộn lẫn với 50 ml dd H3PO4 1M là: A.250 ml B.300ml C.150 ml D.200ml Câu 18 Cho hỗn hợp khí X gồm N2; NO; NH3 , nước qua bình chứa P2O5 lại hỗn hợp khí Y B.NO; NH3 C.NH3; H2O D.N2; NO gồm khí: A.N2; NH3 Câu 19 Nitơ phản ứng với nhóm sau để tạo hợp chất khí? A.Li, H2, Al B.O2, H2 C.Li, Mg, Al D.O2, Ca, Mg Câu 20 Trộn lẫn 100 ml dd NaOH 1M với 50 ml dd H3PO41M Nồng độ mol/l muối dd thu B.0,35 M C 0,4 M D 0,375 M : A 0,33M Câu 21 Cho chất sau : 1NaNO3 ; 2NH4Cl; 3KCl; 4(NH2)2CO Chất dùng làm phân đạm ? A.(1) , (3) B.(1) , (2) , (4) C.(2) , (4) D.(2) , (3), (4) Câu 22 Khi đun nóng điều kiện không khí, photpho đỏ chuyển thành hơi; sau làm lạnh phần thu photpho A vàng B trắng C.nâu D đỏ Câu 23 Khi nhiệt phân muối KNO3 thu chất sau: A.KNO2 NO2 B.KNO2, N2 O2 C.KNO2, N2 CO2 D.KNO2 O2 Câu 24 Nhiệt phân 66,2 g Pb(NO3)2 thu 59,72 g chất rắn Hiệu suất phản ứng : A.30% B.50% C.40% D.45% Câu 25 Khi cho dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch muối: 1.CuSO4, FeSO4 Al2(SO4)3 ZnSO4 5.AgNO3 Các trường hợp không tạo kết tủa là: A.1,4,5 B.2,4,5 C.1,3,5 D.3,4,5 Câu 26 Phản ứng FeCO3 dd HNO3 loãng tạo hỗn hợp khí không màu, có khí hóa nâu không khí Hỗn hợp khí là: A.CO2, NO2 B CO, NO C.CO2, N2 D.CO2, NO Câu 27 Phản ứng nhiệt phân không : A 2NaHCO3 t0 t  → Na2CO3 + CO2 + H2O → NH3 + HCl C NH4Cl  B NH4NO3 t  → N2 + H2O t0 → 2KNO2 + O2 D 2KNO3  Câu 28 Hoà tan hoàn toàn 12,8 g kim loại ( hoá trị II không đổi ) vào dung dịch HNO3 đ, nóng thu 8,96 A Zn B Pb C.Mg D.Cu lít khí ( đkc ) Kim loại : Câu 29 Thêm 35,5 gam P2O5 vào 100ml dung dịch H3PO4 25% ( D = 1,47 gam/ml) Nồng độ phần trăm H3PO4 dung dịch thu là: A.47,15% B.58,33% C.46,98% D.53,88% Câu 30 Khi làm thí nghiệm với photpho trắng cần ý: A.có thể để P không khí B.Dùng cặp gắp nhanh mẫu P khỏi lọ ngâm vào chậu đựng đầy nước chưa dùng đến C cầm P tay có đeo găng D.tránh cho P trắng tiếp xúc với nước Câu 31 Cho phản ứng : Cu + HNO3 ( loãng,dư ) → A + B + C A,B,C : A.Cu(NO3)2 , NH3 , H2O C.CuO , NO , H2O B.Cu(NO3)2 , NO , H2O D.Cu(NO3)2 , NO2 , H2O Câu 32 Cho chất FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 tác dụng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng oxi hoá-khử xảy là: A.7 B.5 C D.8 Câu 33 N2 phản ứng với O2 tạo thành NO điều kiện: A Nhiệt độ khoảng 30000C B Nhiệt độ khoảng 10000C C điều kiện thường KIỂM TRA TIẾT SỐ Lớp: D.Nhiệt độ 1000C Họ tên: Môn: Hóa 11Thời gian: 45 phút Học sinh chọn tô kín( bút chì) vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng: 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / = ~ 21 ; / = ~ 30 ; / = ~ 04 ; / = ~ 13 ; / = ~ 22 ; / = ~ 31 ; / = ~ 05 ; / = ~ 14 ; / = ~ 23 ; / = ~ 32 ; / = ~ 06 ; / = ~ 15 ; / = ~ 24 ; / = ~ 33 ; / = ~ 07 ; / = ~ 16 ; / = ~ 25 ; / = ~ 08 ; / = ~ 17 ; / = ~ 26 ; / = ~ 09 ; / = ~ 18 ; / = ~ 27 ; / = ~ Câu Cho 200ml dung dịch H3PO4 1,5M tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 2M Sau phản ứng thu muối A.chỉ Na2HPO4 B.NaH2PO4 Na3PO4 C Na2HPO4 Na3PO4 D NaH2PO4 Na2HPO4 Câu N2 phản ứng với O2 tạo thành NO điều kiện: A Nhiệt độ khoảng 30000C B Nhiệt độ khoảng 10000C C.Nhiệt độ 1000C D điều kiện thường Câu Cho phản ứng : Cu + HNO3 ( loãng,dư ) → A + B + C A.CuO , NO , H2O B.Cu(NO3)2 , NO2 , H2O A,B,C : C.Cu(NO3)2 , NO , H2O D.Cu(NO3)2 , NH3 , H2O Câu Có mệnh đề sau : 1) Các muối nitrat tan nước chất điện li mạnh 2) Ion NO3- có tính oxi hóa môi trường axit 3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta thu khí NO2 4) Hầu hết muối nitrat bền nhiệt B.(1) (2) C.(1) (3) Các mệnh đề A (2) (3) D.(2) (4) Câu P2O5 phản ứng với: Nước sắt NaOH 4.dd AgNO3 HNO3 B.1.3.4 C.1.3.5 D.1.2.3 Các tính chất là: A.1.2.4.5 Câu Nhỏ từ từ dung dịch amoniac dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 Hiện tượng quan sát là: A.Lúc đầu có kết tủa xanh lam, sau kết tủa tan B.Có kết tủa xanh khí nâu đỏ tạo thành C.Dung dịch màu xanh lam chuyển sang màu xanh thẫm D.Có kết tủa màu xanh tạo thành Câu Khi cho dung dịch NH3 đến dư vào ống nghiệm đựng riêng biệt dung dịch muối: 1.CuSO4, FeSO4 Al2(SO4)3 ZnSO4 5.AgNO3 Các trường hợp không tạo kết tủa là: A.1,3,5 B.1,4,5 C.2,4,5 D.3,4,5 Câu Dung dịch amoniac nước có chứa A NH4+, NH3 B NH4+, NH3, OH- C.NH4+, OH- D NH4+, NH3, H+ Câu Để nhận biết dung dịch muối nhãn NaNO3, Na3PO4, KCl, Ba(NO3)2 ta dùng D.H2SO4, BaCl2 thuốc thử: A.AgNO3, H2SO4 B.HCl, H2SO4, NaOH C.AgNO3, HCl Câu 10 Hòa tan hoàn toàn 15,9 g hỗn hợp ba kim loại Al , Mg, Cu dung dịch HNO3 thu 6,72 lít khí NO sản phẩm khử đktc dung dịch X Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu A.71,7g B.77,1g C 53,1g D.17,7g gam muối khan Câu 11 Cho 0,9 g kim loại X ( chưa biết hóa trị) tác dụng hết với dd HNO3 thu 0,28 lít khí N2O (đktc) B.Zn C.Al D.Fe Kim loại X :A Cu Câu 12 Các tính chất hoá học HNO3 A.tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh tính khử mạnh B.tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu bị phân huỷ C tính oxi hóa mạnh, tính axit mạnh tính bazơ mạnh D tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh bị phân huỷ Câu 13 Vì cần phải sử dụng phân bón nông nghiệp? Phân bón dùng để : A.Bổ sung dinh dưỡng cho đấtB.Bù đắp nguyên tố dinh dưỡng vi lượng bị trồng lấy C.Giữ độ ẩm cho D.Làm cho đất tơi xốp Câu 14 Phản ứng NH3 với Cl2 tạo "khói trắng", chất có công thức hoá học là: A.NH3 B.N2 C.NH4Cl D.HCl Câu 15 Quá trình sau tốt để sản xuất axit nitric công nghiệp ? → → → → A.NH3 B.KNO3 NO NO2 HNO3 HNO3 C.N2O5 → HNO3 D.N2 → NO → NO2 → HNO3 Câu 16 Hoà tan hoàn toàn 12,8g Cu dung dịch HNO3 thấy thoát V lít hỗn hợp khí A gồm NO, NO2 đktc Biết tỉ khối A H2 19 Ta có V bằng: A 2,24 lít B.4,48lít C.0,448 lít D.6,72lít Câu 17 Photpho đỏ đựơc lựa chọn để sản xuất diêm an toàn thay cho photpho trắng vì: A.P trắng hoá chất độc hại B.P đỏ không độc người C.P đỏ không gây hoả hoạn P trắng D.tất Câu 18 Cho 142g P2O5 vào 500g dung dịch H3PO4 23,72% dung dịch A Nồng độ H3PO4 dung B.32% C.56% D.63% dịch A là: A.49% Câu 19 Thể tích O2(đktc) cần để đốt cháy hết 6,8 gam NH3 tào thành khí NO H2O là: A.13,44 lít B.8,96 lít C.11,2 lít D.16,8 lít Câu 20 Hoà tan 2,4 g Mg lượng vừa đủ dung dịch HNO3 loãng thu 0,025 mol sản phẩm B.NH4NO3 C.N2 D khí chứa N, sản phẩm : A.N2O Câu 21 Cho chất FeO, Fe, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 tác dụng với HNO3 đặc, nóng Số phản ứng oxi hoá-khử xảy là: A.8 B.7 C D.5 Câu 22 Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M H2SO4 0,2M thu V lit (đktc) khí NO sản phẩm khử Giá trị V A.0,224 B.0,448 C.0,336 D.0,672 Câu 23 Thể tích khí N2 thu nhiệt phân hoàn toàn gam NH4NO2 là: A.5,6 lít B.2,24 lít C.2,8 lít D.11,2 lít Câu 24 Cho phản ứng sau: 0 t → (1) NH4NO2  (5) NH3 + CuO t 580 C , Pt → (3) NH3 +O2  → (2) Cu(NO3)2  t  → t → (4) NH3 + Cl2  (6) NH4Cl t  → Các phản ứng tạo khí N2 là: A (2), (4), (5) B.(1), (4), (5) C.(2), (3), (6) D.(1), (3), (5) Câu 25 Hoà tan muối KNO3 khí HCl vào nước dd X Cho bột Cu vào dd X thấy có khí thoát (dd B.NO C.N2 D.NO2 sủi bọt) Khí là: A.Cl2 Câu 26 Nhiệt phân 3,76 g Cu(NO3)2 thu 2,68 g chất rắn Hiệu suất phản ứng : A.60% B.45% C.70% D.50% Câu 27 Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric điều chế phản ứng A P2O5 + 3H2O C 3P + 5HNO3 → → 2H3PO4 B Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 ↑ 3H3PO4 + 5NO D Ca5F(PO4)3 + 5H2SO4 → → 3CaSO4 5CaSO4 ↓ ↓ + 2H3PO4 ↑ + 3H3PO4 + HF Câu 28 Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá hàm lượng % : A KCl B K2O C.K+ D.K Câu 29 Câu trả lời không nói axit H3PO4? A.Axit H3PO4 axit bền với nhiệt B.Axit H3PO4 có độ mạnh trung bình C.Axit H3PO4 axit lần axit D.Axit H3PO4 có tính oxi hoá mạnh Câu 30 Phát biểu không A.Khí NH3 dễ hoá lỏng, tan nhiều nước B.Khí NH3 nặng không khí C.Trong điều kiện thường, NH3 khí không màu, mùi khai D.Liên kết N nguyên tử H liên kết cộng hoá trị có cực Câu 31 Trong hợp chất số oxi hóa cao N là: A.+2 B.+4 C.+1 Câu 32 Từ 34 NH3 sản xuất 160 HNO3 63% Hiệu suất phản ứng điều chế HNO3 là: A.80 B.85% C.50 D.60% D.+5 Câu 33 Khi có sấm chớp sinh khí: A NO2 B NO tên: KIỂM TRA TIẾT SỐ Lớp: Môn: Hóa 11Thời gian: 45 phút C O2 Đáp án mã đề: 33 01 - - = - 10 - - = - 19 ; - - - 28 - / - - 02 - / - - 11 - - - ~ 20 ; - - - 29 - / - - 03 ; - - - 12 - - - ~ 21 - - = - 30 - - - ~ 04 - - - ~ 13 - / - - 22 - - - ~ 31 - - - ~ 05 ; - - - 14 - / - - 23 ; - - - 32 ; - - - 06 ; - - - 15 - - = - 24 - / - - 33 - / - - 07 - - = - 16 ; - - - 25 - - - ~ 08 - - - ~ 17 - - - ~ 26 - - = - 09 ; - - - 18 - - - ~ 27 - - - ~ 01 - - - ~ 10 - - = - 19 - - - ~ 28 - - - ~ 02 - - - ~ 11 ; - - - 20 - - - ~ 29 - - - ~ 03 ; - - - 12 - / - - 21 - - - ~ 30 - - = - 04 - - = - 13 - - - ~ 22 - - - ~ 31 - - = - 05 - / - - 14 - - = - 23 - - - ~ 32 - - = - 06 - - - ~ 15 - - = - 24 ; - - - 33 - - - ~ 07 ; - - - 16 - - = - 25 - - = - 08 - - = - 17 - / - - 26 ; - - - 09 - - - ~ 18 ; - - - 27 ; - - - Đáp án mã đề: 32 D.N2 Họ Đáp án mã đề: 31 01 - / - - 10 - - = - 19 - / - - 28 - - = - 02 ; - - - 11 - - - ~ 20 - - = - 29 - - = - 03 - / - - 12 - - = - 21 - - = - 30 - / - - 04 - - - ~ 13 ; - - - 22 - - - ~ 31 - / - - 05 ; - - - 14 - - = - 23 - - = - 32 - / - - 06 ; - - - 15 - - - ~ 24 - / - - 33 - - - ~ 07 ; - - - 16 ; - - - 25 - - - ~ 08 - / - - 17 - - = - 26 - - - ~ 09 - / - - 18 ; - - - 27 - - - ~ 01 - / - - 10 ; - - - 19 - - = - 28 - - = - 02 - / - - 11 - - - ~ 20 ; - - - 29 - - - ~ 03 - / - - 12 - - - ~ 21 - - - ~ 30 - - = - 04 ; - - - 13 ; - - - 22 ; - - - 31 - / - - 05 ; - - - 14 ; - - - 23 - - - ~ 32 ; - - - 06 - / - - 15 ; - - - 24 - - - ~ 33 - / - - 07 ; - - - 16 - - = - 25 ; - - - 08 - / - - 17 - - - ~ 26 - - = - 09 - - = 18 - - = - 27 - / - - Đáp án mã đề: 30 Đáp án mã đề: 29 01 - - - ~ 10 ; - - - 19 - / - - 28 - - - ~ 02 - / - - 11 ; - - - 20 ; - - - 29 - - = - 03 - - - ~ 12 - - - ~ 21 - / - - 30 - / - - 04 - - = - 13 - - = - 22 - / - - 31 - / - - 05 ; - - - 14 - / - - 23 - - - ~ 32 ; - - - 06 - - - ~ 15 - - - ~ 24 - / - - 33 ; - - - 07 - - = - 16 ; - - - 25 ; - - - 08 - / - - 17 - - = - 26 - - - ~ 09 - / - - 18 - - - ~ 27 - / - - 01 - - - ~ 10 ; - - - 19 - - = - 28 - / - - 02 ; - - - 11 - - = - 20 ; - - - 29 - - - ~ 03 - - = - 12 - - - ~ 21 - / - - 30 - / - - 04 - / - - 13 - / - - 22 - - - ~ 31 - - - ~ 05 - / - - 14 - - = - 23 - - = - 32 ; - - - 06 ; - - - 15 ; - - - 24 - / - - 33 - / - - 07 - / - - 16 - / - - 25 - / - - 08 - / - - 17 - - - ~ 26 - - - ~ 09 ; - - - 18 ; - - - 27 - - - ~ Đáp án mã đề: 28 [...]... 5H 2SO4 → C P2O5 + 3H2O 3CaSO4 → ↓ 5CaSO4 + 2H3PO4 ↓ ↑ + 3H3PO4 + HF 2H3PO4 D 3P + 5HNO3 → ↑ 3H3PO4 + 5NO Câu 16 Để điều chế 17 g NH3 cần dùng thể tích khí N2 và H2 lần lượt là (biết H =25 % ,các khí đo ở đktc): A .44 ,8 lít v 13 4, 4 lít B .44 ,8 lít và 67 ,2 lít C .13 4, 4 lít và 44 ,8 lít D .22 ,4 lit và 67 ,2 lít Câu 17 Để thu được muối trung hoà, phải lấy V( ml) dd NaOH 1M trộn lẫn với 50 ml dd H3PO4 1M là: A .25 0... - 12 - - - ~ 21 - - = - 30 - - - ~ 04 - - - ~ 13 - / - - 22 - - - ~ 31 - - - ~ 05 ; - - - 14 - / - - 23 ; - - - 32 ; - - - 06 ; - - - 15 - - = - 24 - / - - 33 - / - - 07 - - = - 16 ; - - - 25 - - - ~ 08 - - - ~ 17 - - - ~ 26 - - = - 09 ; - - - 18 - - - ~ 27 - - - ~ 01 - - - ~ 10 - - = - 19 - - - ~ 28 - - - ~ 02 - - - ~ 11 ; - - - 20 - - - ~ 29 - - - ~ 03 ; - - - 12 - / - - 21 - - - ~ 30 - - = - 04. .. - - - ~ 13 ; - - - 22 - - - ~ 31 - / - - 05 ; - - - 14 - - = - 23 - - = - 32 - / - - 06 ; - - - 15 - - - ~ 24 - / - - 33 - - - ~ 07 ; - - - 16 ; - - - 25 - - - ~ 08 - / - - 17 - - = - 26 - - - ~ 09 - / - - 18 ; - - - 27 - - - ~ 01 - / - - 10 ; - - - 19 - - = - 28 - - = - 02 - / - - 11 - - - ~ 20 ; - - - 29 - - - ~ 03 - / - - 12 - - - ~ 21 - - - ~ 30 - - = - 04 ; - - - 13 ; - - - 22 ; - - - 31 - / -... - 13 - - - ~ 22 - - - ~ 31 - - = - 05 - / - - 14 - - = - 23 - - - ~ 32 - - = - 06 - - - ~ 15 - - = - 24 ; - - - 33 - - - ~ 07 ; - - - 16 - - = - 25 - - = - 08 - - = - 17 - / - - 26 ; - - - 09 - - - ~ 18 ; - - - 27 ; - - - Đáp án mã đề: 32 D.N2 Họ và Đáp án mã đề: 31 01 - / - - 10 - - = - 19 - / - - 28 - - = - 02 ; - - - 11 - - - ~ 20 - - = - 29 - - = - 03 - / - - 12 - - = - 21 - - = - 30 - / - - 04. .. muối: 1. CuSO4, 2 FeSO4 3 Al2 (SO4 )3 4 ZnSO4 5.AgNO3 Các trường hợp không tạo được kết tủa là: A .1, 3,5 B .1, 4, 5 C .2, 4, 5 D.3 ,4, 5 Câu 8 Dung dịch amoniac trong nước có chứa A NH4+, NH3 B NH4+, NH3, OH- C.NH4+, OH- D NH4+, NH3, H+ Câu 9 Để nhận biết các dung dịch muối mất nhãn NaNO3, Na3PO4, KCl, Ba(NO3 )2 ta dùng lần lượt các D.H 2SO4 , BaCl2 thuốc thử: A.AgNO3, H 2SO4 B.HCl, H 2SO4 , NaOH C.AgNO3, HCl Câu 10 Hòa... - 14 ; - - - 23 - - - ~ 32 ; - - - 06 - / - - 15 ; - - - 24 - - - ~ 33 - / - - 07 ; - - - 16 - - = - 25 ; - - - 08 - / - - 17 - - - ~ 26 - - = - 09 - - = 18 - - = - 27 - / - - Đáp án mã đề: 30 Đáp án mã đề: 29 01 - - - ~ 10 ; - - - 19 - / - - 28 - - - ~ 02 - / - - 11 ; - - - 20 ; - - - 29 - - = - 03 - - - ~ 12 - - - ~ 21 - / - - 30 - / - - 04 - - = - 13 - - = - 22 - / - - 31 - / - - 05 ; - - - 14 -... - 23 - - - ~ 32 ; - - - 06 - - - ~ 15 - - - ~ 24 - / - - 33 ; - - - 07 - - = - 16 ; - - - 25 ; - - - 08 - / - - 17 - - = - 26 - - - ~ 09 - / - - 18 - - - ~ 27 - / - - 01 - - - ~ 10 ; - - - 19 - - = - 28 - / - - 02 ; - - - 11 - - = - 20 ; - - - 29 - - - ~ 03 - - = - 12 - - - ~ 21 - / - - 30 - / - - 04 - / - - 13 - / - - 22 - - - ~ 31 - - - ~ 05 - / - - 14 - - = - 23 - - = - 32 ; - - - 06 ; - - - 15 ... 12 ,8g Cu trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí A gồm NO, NO2 ở đktc Biết tỉ khối của A đối với H2 là 19 Ta có V bằng: A.6,72lít B 2, 24 lít C .4, 48lít Câu 14 Thể tích khí N2 thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 8 gam NH4NO2 là: A.5,6 lít B .2, 8 lít C .2, 24 lít D.0 ,44 8 lít D .11 ,2 lít Câu 15 Trong phòng công nghiệp, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng A Ca3(PO4 )2 + 3H 2SO4 → B Ca5F(PO4)3... án trả lời đúng: 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / = ~ 21 ; / = ~ 30 ; / = ~ 04 ; / = ~ 13 ; / = ~ 22 ; / = ~ 31 ; / = ~ 05 ; / = ~ 14 ; / = ~ 23 ; / = ~ 32 ; / = ~ 06 ; / = ~ 15 ; / = ~ 24 ; / = ~ 33 ; / = ~ 07 ; / = ~ 16 ; / = ~ 25 ; / = ~ 08 ; / = ~ 17 ; / = ~ 26 ; / = ~ 09 ; / = ~ 18 ; / = ~ 27 ; / = ~ Câu 1 Các loại liên kết... SỐ 2 Lớp: D.Nhiệt độ 10 00C Họ và tên: Môn: Hóa 11 Thời gian: 45 phút Học sinh chọn và tô kín( bằng bút chì) vào ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng: 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; / = ~ 21 ; / = ~ 30 ; / = ~ 04 ; / = ~ 13 ; / = ~ 22 ; / = ~ 31 ; / = ~ 05 ; / = ~ 14 ; / = ~ 23 ; / = ~ 32 ; / = ~ 06 ; / = ~ 15 ; / = ~ 24 ;
- Xem thêm -

Xem thêm: KIEM TRA 1 TIET SO 2 LOP 11 NP 4 MUC DO , KIEM TRA 1 TIET SO 2 LOP 11 NP 4 MUC DO , KIEM TRA 1 TIET SO 2 LOP 11 NP 4 MUC DO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay