Kiem tra 1 tiet chuong nito phot pho

3 132 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:33

I TRẮC NGHIỆM Trong công thức đây, chọn công thức hóa học magie photphua: A Mg2P2O7 B Mg3P2 C Mg(PO4)2 D Mg3(PO4)2 Để nhận biết dung dịch : K3PO4, NH4NO3, HCl, ta dùng thuốc thử sau ? A Dung dịch KOH B Quì tím C Dung dịch AgNO3 D Dung dịch H2SO4 loãng Trong dung dịch axit photphoric có ion phân tử: A H2PO4-, HPO42-, PO43-, H3PO4 B H+, H2PO4-, HPO42-, PO43- C H+, H2PO4-, PO43-, H3PO4 D H+, H2PO4-, HPO42-, PO43-, H3PO4 Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat sau cho sản phẩm oxit kim loại, khí nitơ đioxit oxi? A Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2 B Mg(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 C KNO3, Hg(NO3)2, LiNO3 D Cu(NO3)2 , AgNO3 , NaNO3 Trộn 100 ml dung dịch natri nitrat 3M với 200 ml dung dịch amoniclorua 2M đun nóng phản ứng thực xong Thể tích khí sinh V (đkc) có giá trị là: A 5,6 B 7,84 C 8,96 D 6,72 Phản ứng: Cu + HNO3lõang → Cu(NO3)2 + NO + H2O Hệ số chất tham gia sản phẩm phản ứng là: A 3; 8; 3; 2; B 3; 8; 2; 3; C 3; 8; 3; 4; D 3; 3; 8; 2; Hòa tan hoàn toàn 4,48 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu 1,792 lit khí NO (đktc) Vậy M kim loại đây? A Fe B Mg C Cu D Al Khí Nito tương đối trơ mặt hóa học nhiệt độ thường do: A Phân tử N2 không phân cực B Nito có độ âm điện tương đối lớn C Liên kết phân tử N2 liên kết 3, bền vững D Nito có bán kình nguyên tử nhỏ Nhiệt phân 75,2 gam Cu(NO3)2, sau thời gian thu 53,6 gam chất rắn V lít (đktc) thoát Giá trị V là: A 11,2 lit B 5,6 lit C 8,96 lít D 6,72 lít 10 Để điều chế HNO3 phòng thí nghiệm, hóa chất cần sử dụng : A dd NaNO3 dd HCl đặc B NaNO3 tinh thể dd HCl đặc C NaNO3 tinh thể H2SO4 đặc D dd NaNO3 dd H2SO4 đặc 11 Hòa tan m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng thu 0,015 mol khí N2O 0,01 mol khí NO ( p/ư không tạo NH4NO3) Giá trị m là: A 1,35 B 0,81 C 13,5 D 8,1 12 Trong phản ứng đây, phản ứng NH3 tính khử : A 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O B NH3 + HCl NH4Cl C 2NH3 + 3CuO 3Cu + 3H2O + N2 D 8NH3 + 3Cl2 6NH4Cl + N2 13 Phân supephotphat kép thực tế sản xuất ứng 40% P2O5 Hàm lượng % canxi đihiđrophotphat phân bón là: A 79% B 71,3% C 65,9% D 69% 14 Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH Dung dịch thu chứa chất là: A K3PO4, K2HPO4 B K2HPO4, KH2PO4 C K3PO4, KOH D H3PO4, KH2PO4 15 NH3 phản ứng với tất chất nhóm sau (các đk coi có đủ ): A HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3 B H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH C KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 D HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 II TỰ LUẬN Câu 1: Viết phương trình hóa học phản ứng thực dãy chuyển hóa sau đây: Ghi rõ điều kiện (nếu có ) N2 NH3 NH4NO3 HNO3 Ca(NO3)2 Ca3(PO4)2 CaHPO4 Câu : Hòa tan hoàn toàn 8,7 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al vào gam dung dịch HNO3 10%, thu 2,24 lít khí N2O (đktc) a Tính phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp X b Tính khối lượng m gam dung dịch HNO3 phản ứng c Tính thể tích NH3 cần dùng (đktc) để điều chế lượng axit HNO3 trên, biết trình điều chế hao hụt 14% Cho Cu = 64, Fe = 56, Mg = 24, Al = 27, H = 1, N = 14, O = 16, Zn = 65, K =39, Na = 23 -Hết - I TRẮC NGHIỆM Sản phẩm phản ứng nhiệt phân dứơi không ? A NH4NO2 → N2 + 2H2O B NH4NO3 → NH3 + HNO3 C NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2 D NH4Cl → NH3 + HCl Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với chất X thấy tạo kết tủa màu vàng, X chất ? A Na2CO3 B NaCl C Na3PO4 D NaI Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat sau cho sản phẩm kim loại, khí nitơ đioxit, khí oxi? A Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3 B Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2 C Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3 D Hg(NO3)2, AgNO3 Hòa tan hoàn toàn 1,35 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu 0,336 lit khí N2 (đktc) Vậy M kim loại đây? A Fe B Mg C Cu D Al Nhiệt phân 56,7 gam Zn(NO3)2, sau thời gian thu 45,9 gam chất rắn V lít (đktc) thoát Giá trị V là: A 11,2 lit B 5,6 lit C 8,96 lít D 6,72 lít Có thể phân biệt muối amoni với muối khác, nhờ phản ứng với dung dịch kiềm mạnh, đun nóng : A Muối nóng chảy nhiệt độ không xác định B Thoát chất khí không màu, có mùi khai C Thoát chất khí có màu nâu đỏ D Thoát chất khí không màu, không mùi NH3 phản ứng với tất chất nhóm sau (các đk coi có đủ ): A HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3 B H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH C KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 D HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn ZnO dung dịch HNO3 loãng dư Kết thúc thí nghiệm khí thoát ra, dung dịch thu có chứa gam NH4NO3 113,4 gam Zn(NO3)2 Phần trăm số mol Zn có hỗn hợp ban đầu là: A 33,33% B 66,67 % C 50% D 40% 10 Để nhận biết dung dịch : K3PO4, NH4NO3, HCl, ta dùng thuốc thử sau ? A dd AgNO3 B dd KOH C Quì tím D dd H2SO4 loãng 11 Cặp chất muối tác dụng với dd NH3 dư thu kết tủa? A CuSO4 , FeSO4 B AlCl3 , FeCl3 C AgNO3 , Zn(NO3)2 D Na2SO4 , MgCl2 12 Xác định chất (A) (B) chuỗi sau : + H (xt, t o , p) + O2 (Pt, t o ) + O2 N2  (A)  → NH3 → → (B)  → HNO3 A A) NO, (B) N2O5 B (A) NO, (B) NO2 C (A) N2, (B) N2O5 D (A) N2, (B) NO2 13 Phản ứng sau P có tính oxi hóa ? A 2P + 3Ca → Ca3P2 B 6P + 5KClO3 → 3P2O5 + 5KCl C 2P + 5Cl2 → 2PCl5 D 4P + 3O2 → 2P2O3 14 Khí nitơ tạo thành phản ứng hóa học sau ? A Đốt cháy NH3 khí oxi có mặt xúc tác Pt B Nhiệt phân NH4NO3 C Nhiệt phân AgNO3 D Nhiệt phân NH4NO2 15.Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH Dung dịch thu chứa chất là: A K3PO4, K2HPO4 B K2HPO4, KH2PO4 C K3PO4, KOH D H3PO4, KH2PO4 15.Trộn 200 ml dung dịch natri nitrat 2M với 150 ml dung dịch amoniclorua 2M đun nóng phản ứng thực xong Thể tích khí sinh V (đkc) có giá trị là: A 5,6 B 7,84 C 8,96 D 6,72 II TỰ LUẬN Câu 1: Viết phương trình hóa học phản ứng thực dãy chuyển hóa sau đây: Ghi rõ điều kiện (nếu có ) NH4NO3 NH3 N2 HNO3 H3PO4 Na3PO4 NaNO3 Câu : Hòa tan hoàn toàn 20,8 gam hỗn hợp X gồm Cu, Fe vào m gam dung dịch HNO3 14% vừa đủ, thu 6,72 lít khí NO (đktc) a Tính phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp X b Tính khối lượng m gam dung dịch HNO3 phản ứng c Tính thể tích NH3 cần dùng (đktc) để điều chế lượng axit HNO3 trên, biết trình điều chế hao hụt 16% Cho Cu = 64, Fe = 56, Mg = 24, Al = 27, H = 1, N = 14, O = 16, Zn = 65, K =39, Na = 23 -Hết - Họ tên : … …… Lớp : I Phần trắc nghiệm Câu KIỂM TRA 1TIẾT LẦN HÓA 11 10 11 12 13 14 15 Chọn II Tự luận:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 1 tiet chuong nito phot pho , Kiem tra 1 tiet chuong nito phot pho , Kiem tra 1 tiet chuong nito phot pho

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay