Boi duong hoa

3 136 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:33

II, Oxít phi kim tác dụng với dung dịch kiềm Câu Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào lít dd Ca(OH)2 0,05 M thu kết tủa X dd Y Cho biết khổi lượng dd Y tăng hay giảm so với dd Ca(OH) ban đầu? Lời giải CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 0,1 0,1 0,1 2CO2 + 0,16 – 0,1 => CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 → 0,06 n↓= 0,04 mol n↓= 0,04 mol => m ↓ = 4g < 0,16 44 = 7,04g => mdd tăng = 7,04 – = 3,04g Câu Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dd Ca(OH)2 0,2M NaOH 0,3 M thu m (g) kết tủa dd Y Cô cạn dd Y thu m’( g) chất rắn khan Tìm m m’ nCO2 = 0,15 mol nOH- = 0,21 mol, nCa2+ = 0,06 mol CO2 + 2OH → CO3 + H2O 0,105 0,21 CO2 → 0,105 + CO3 + H2O → 2HCO3 0,045 →0,045 → 0,09 nCO32- = 0,06mol Ca + CO3 → CaCO3 0,06 0,06 0,06 => m↓ = 6g Dd => m crắn = 0,09 84 = 7,56g Câu Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dd NaOH 0,1 M Ba(OH)2 0,2M tính m kết tủa thu được? Lời giải nCO2 = 0,2 mol nOH- = 0,25 mol, nBa2+ = 0,1 mol CO2 + 2OH- → CO32- + H2O 0,1250,25 CO2 → 0,125 + CO32- + H2O → 2HCO3- 0,075 →0,075 → 1,5 nCO32- = 0,05mol Ba2+ CO32- → BaCO3 + 0,05 0,05 => m↓ = 0,05 197 = 9,85g Câu A hh khí gồm CO2 , SO2 dA/ H2 = 27 Dẫn a mol hh khí A qua bình đựng lít dd NaOH 1,5aM Sau phản ứng cô cạn cẩn thận dd thu m (g) muối khan Tìm m theo a? Lời giải Gọi CT chung oxit MO2 → MMO2 = 54 => M = 22(g) PP nối tiếp MO2 + 2NaOH→ Na2MO3 + H2O 0,75a 1,5a → 0,75a MO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3 0,25a → 0,25a Sau phản ứng => m = 0,5a (46 + 22 + 48) + 0,5a (24+22+48) = 105a Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Boi duong hoa , Boi duong hoa , Boi duong hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay