Bai kiem tra CO CO2

2 137 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:32

BÀI KIỂM TRA 20 PHÚT CACBON VÀ HỢP CHẤT (CO) Câu 1: Kim cương than chì dạng thù hình nguyên tố cacbon Kim cương cứng tự nhiên, than chì mềm đến mức dùng để sản xuất lõi bút chì 6B, dùng để kẻ mắt Điều giải thích sau đúng? A Kim cương có cấu trúc tinh thể dạng tứ diện đều, than chì có cấu trúc lớp, khoảng cách lớp lớn B Kim cương có liên kết cộng hoá trị bền, than chì không C Đốt cháy kim cương hay than chì nhiệt độ cao tạo thành khí cacbonic D Một nguyên nhân khác Câu 2: Trong hợp chất vô cơ, cacbon có số oxi hoá A –4; 0; +2; +4 B –4; 0; +1; +2; +4 C –1; +2; +4 D –4; +2; +4 Câu 3: Để phòng bị nhiễm độc người ta sữ dụng mặt nạ phòng độc chứa hóa chất : A CuO MnO2 B CuO MgO C CuO CaO D Than hoạt tính Câu 4: Trong phản ứng hóa học cacbon thể tính gì: A Tính khử B Tính oxi hóa C Vừa khử vừa oxi hóa D Không thể tính khử oxi hóa Câu 5: Tủ lạnh dùng lâu có mùi hôi, cho vào tủ lạnh cục than hoa để khử mùi hôi Đó vì: A Than hoa hấp phụ mùi hôi B Than hoa tác dụng với mùi hôi để biến thành chất khác C Than hoa sinh chất hấp phụ mùi hôi D Than hoa tạo mùi khác để át mùi hôi Câu 6: Trong phản ứng hoá học sau, phản ứng sai? to A 3CO + Fe2O3  B CO + Cl2  → COCl2 → 3CO2 + 2Fe o o t t + Al2O3  D 2CO + O2 → 2Al + 3CO2  → 2CO2 Câu 7: Tính oxi hóa cacbon thể phản ứng phản ứng sau ? A C + O2 → CO2 B C + 2CuO → 2Cu + CO2 C 3C + 4Al → Al4C3 D C + H2O → CO + H2 Câu 8: Tính khử cacbon thể phản ứng phản ứng sau ? A 2C + Ca → CaC2 B C + 2H2 → CH4 C C + CO2 → 2CO D 3C + 4Al → Al4C3 Câu 9: Để loại khí CO2 có lẫn hỗn hợp CO ta dùng phương pháp sau đây: A Cho qua dung dịch HCl B Cho qua dung dịch H2O C Cho qua dung dịch Ca(OH)2 D Cho hỗn hợp qua Na2CO3 Câu 10: Cacbon phản ứng với dãy sau đây: A Na2O, NaOH HCl B Al, HNO3 KClO3 C Ba(OH)2, Na2CO3 CaCO3 D NH4Cl, KOH AgNO3 Câu 11: Cho oxit sau: BaO, Al2O3, ZnO, MgO, Fe2O3, CuO Có oxit bị khử CO (đun nóng) A B C D Câu 12: Khi cho khí CO qua hỗn hợp CuO, FeO, Fe3O4, Al2O3 MgO, sau phản ứng chất rắn thu là: A Al Cu B Cu, Al Mg C Cu, Fe, Al2O3 MgO D Cu, Fe, Al MgO Câu 13: Cho cacbon (C) tác dụng với H 2, Al, H2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3, CO2 điều kiện thích hợp Số phản ứng mà C đóng vai trò chất khử? A B C D o t Câu 14: Cho sơ đồ sau : RO + CO(dư)  → RCl2 + H2.Hăy cho biết RO → R + CO2 ; R + 2HCl  dăy oxit sau ? A CuO, ZnO, FeO B ZnO, FeO, MgO C MgO, FeO, NiO D FeO, ZnO, NiO Câu 15: Khí nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính ? A H2 B N2 C CO2 D O2 Câu 16: Cacbon tác dụng với H2SO4 đặc giải phóng 13,44 lít khí SO2 (đktc) Khối lượng C phản ứng A 2,4 gam B 1,44 gam C 7,2 gam D 3,6 gam Câu 17: Từ than chứa 92% cacbon thu 1460 m khí CO (đktc) theo sơ đồ phản ứng: 2C + O → 2CO Hiệu suất phản ứng là: A 80% B 85% C 70% D 70% Câu 18 Khử m gam hỗn hợp A gồm oxit CuO; Fe 3O4; Fe2O3 khí CO nhiệt độ cao, người ta thu 40 gam hỗn hợp chất rắn X 13,2 gam khí CO2 Giá trị m A 44,8 gam B 40,8 gam C 4,8 gam D 48,0 gam Câu 19 Cho luồng khí CO dư qua ống sứ đựng 20 gam hỗn hợp A gồm MgO CuO nung nóng Sau phản ứng hoàn toàn đem cân lại thấy khối lượng chất rắn giảm 3,2 gam Khối lựợng CuO hỗn hợp A 16,8 gam B 12 gam C gam D 16 gam Câu 20: Cho khí CO qua ống chứa 15,2 gam hỗn hợp gồm CuO FeO nung nóng Sau thời gian thu hỗn hợp khí B 13,76 gam chất rắn C Cho B tác dụng với dung dịch Ba(OH) dư thu m gam kết tủa Giá trị m A 17,73 B 19,70 C 35,46 D 21,67 C 3CO Trang 1/2 TỔNG HỢP LÝ THUYẾT CACBON - SILIC Đơn chất CHE Tính chất Điều chế Hợp chất Tên Cacbon đioxit CTHH CO2 Cacbon monoxit CO Axit cacbonic H2CO2 Muối cacbonat CO32- Silic đioxit SiO2 Axit Silixic Muối Silicat H2SiO3 SiO32- Cacbon (C) 1s22s22p2 - Tính khử - Tính oxi hóa Từ chất có tự nhiên Silic (Si) 1s22s22p63s23p2 - Tính khử - Tính oxi hóa PTN: SiO2 + Mg CN: SiO2 + CaC2 Tính chất Khí, nặng KK Là oxit axit Tính oxi hóa yếu Khí, bền, độc Là oxit không tạo muối Là chất khử mạnh Kém bền Phân li nấc Tạo loại muối (cacbonat hiđrocacbonat - Dễ tan - Tác dụng với axit, bazơ - Nhiệt phân - Không tan nước - Tan chậm dung dịch kiềm - Tan dd HF Là axit yếu (< H2CO3) Chỉ có muối kim loại kiềm tan - Điều chế - PTN: CaCO3 + HCl - CN: nhiệt phân CaCO3 C + O2 PTN: HCOOH/ H2SO4 đặc CN: C + H2O C+ CO2 CO2 + H2O Có tự nhiên ( cát, thạch anh ) 5) Muối cacbonat: MHCO3, M2CO3 Na2CO3, K2CO3 không bị nhiệt phân NaHCO3 làm thuốc giảm đau dày to CaCO3  → CaO + CO2 ; gốc HCO3 bị nhiệt phân t t 2NaHCO3  Ca(HCO3)2  → Na2CO3 + CO2 + H2O → CaCO3 + CO2 + H2O Chú ý: - Cho dung dịch HCl từ từ vào dung dịch Na2CO3 HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl (1) HCl + NaHCO → NaCl + CO2 + H2O (2) - Cho dung dịch Na2CO3 từ từ vào dung dịch HCl 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O - Cho dd HCl từ từ vào dung dịch hỗn hợp Na2CO3 KHCO3 H+ + CO32- → HCO3(1) HCO3- + H+ → H2O + CO2 (2) - Nhận biết muối cacbonat: dùng Ca(OH)2, BaCl2 tạo kết tủa trắng CaCO3, BaCO3 Dùng HCl có khí CO2 thoát 6) Silic: Si to to to Si + F2 → SiF4 Si + O2  Si + 2NaOH + H2O  → SiO2 → Na2SiO3 + H2 Si + 2Mg  → Mg2Si Điều chế: to to PNT : SiO2 + 2Mg  CN: (lò điện) SiO2 + 2C than cốc  → 2MgO + Si → 2CO + Si 7) SiO2: khoáng vật thạch anh, cát to SiO2 + 2NaOH  → Na2SiO3 + H2O o o t SiO2 + 2Na2CO3  → Na2SiO3 + CO2 SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O (khắc chữ lên thủy tinh) 8) H2SiO3: axit silixic Axit không tan nước, yếu Bị nước tạo thành silicagen làm chất hút ẩm to H2SiO3  → SiO2 + 2H2O Na2SiO3 + CO2 + H2O → Na2CO3 + H2SiO3↓ Dung dịch đậm đặc Na2SiO3 K2SiO3 thủy tinh lỏng (keo dán thủy tinh) o Trang 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai kiem tra CO CO2 , Bai kiem tra CO CO2 , Bai kiem tra CO CO2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay