where is the mouse ppt

27 67 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:27

The mouse is ON the box He is in front of the box He is behind the box He is next to the box He is opposite the box He is between the boxes He is under the box He is in the box on He is the box NEXT NEXT next to the box He is NEXT NEXT opposite the box He is NEXT NEXT between the boxes He is NEXT NEXT under He is the box NEXT NEXT in He is the box NEXT NEXT He is in the living room He is on the armchair He is under the table He is next to the flowers He is in front of the tv set He is behind the sofa He is between the lamp and the armchair He is opposite the cat He is in the cat’s mouth [...]... of the box He is NEXT NEXT behind the box He is NEXT NEXT next to the box He is NEXT NEXT opposite the box He is NEXT NEXT between the boxes He is NEXT NEXT under He is the box NEXT NEXT in He is the box NEXT NEXT He is in the living room He is on the armchair He is under the table He is next to the flowers He is in front of the tv set He is behind the. .. the box NEXT NEXT He is in the living room He is on the armchair He is under the table He is next to the flowers He is in front of the tv set He is behind the sofa He is between the lamp and the armchair He is opposite the cat He is in the cat’s mouth
- Xem thêm -

Xem thêm: where is the mouse ppt , where is the mouse ppt , where is the mouse ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay