whats in my schoolbag

21 63 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:26

What´s in my schoolbag? What´s my schoolbag? I´ve got a pencil What´s my schoolbag? I´ve got a pen What´s my schoolbag? I´ve got a pen What´s my schoolbag? I´ve got paper What´s my schoolbag? I´ve got a book What´s my schoolbag? I´ve got a book What´s my schoolbag? I´ve got a notebook What´s my schoolbag? I´ve got a rubber What´s my schoolbag? I´ve got a rubber What´s my schoolbag? I´ve got a sharpener What´s my schoolbag? I´ve got crayons What´s my schoolbag? I´ve got a pencil case What´s my schoolbag? I´ve got a ruler What´s my schoolbag? I´ve got scissors What´s my schoolbag? I´ve got a felt tip What´s my schoolbag? I´ve got glue What´s my schoolbag? I´ve got a diary What´s my schoolbag? I´ve got a blue book I´ve got a yellow ruler I´ve got an apple I´ve got a banana I´ve got two pencils I´ve got a blue rubber What´s my schoolbag? I´ve got a blue crayon I´ve got a pink pencil I´ve got a green book I´ve got a purple notebook I´ve got a red apple I´ve got a blue ruler THE END [...]...What´s my schoolbag? I´ve got a sharpener What´s my schoolbag? I´ve got crayons What´s my schoolbag? I´ve got a pencil case What´s my schoolbag? I´ve got a ruler What´s my schoolbag? I´ve got scissors What´s my schoolbag? I´ve got a felt tip What´s my schoolbag? I´ve got glue What´s my schoolbag? I´ve got a diary What´s my schoolbag? I´ve got a blue book I´ve got a... schoolbag? I´ve got a diary What´s my schoolbag? I´ve got a blue book I´ve got a yellow ruler I´ve got an apple I´ve got a banana I´ve got two pencils I´ve got a blue rubber What´s my schoolbag? I´ve got a blue crayon I´ve got a pink pencil I´ve got a green book I´ve got a purple notebook I´ve got a red apple I´ve got a blue ruler THE END
- Xem thêm -

Xem thêm: whats in my schoolbag , whats in my schoolbag , whats in my schoolbag

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay