they went to market

13 51 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:26

FOOD & DRINKS MARKET COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS A/AN-SOME-ANY Jane went to market and bought _bread some _ Jane Jeena MARKET Click onathe right option an some any Jane went to market and bought _ a _ watermelon Jane Jeena MARKET a an some any Jeena went to market and bought _ an apple _ Jane Jeena MARKET a an some any Jane went to market and bought _ some milk _ Jane Jeena MARKET a an some any Jeena went to market and didn’t buy _ any apples Jane Jeena MARKET a an some any Jane went to market and didn’t buy any water Jane Jeena MARKET a an some any Jeena went to market and bought an artichoke Jane Jeena MARKET a an some any Jane went to market and bought some aubergines Jane Jeena MARKET a an some any a Jane went to market and bought _ _ carrot Jane Jeena MARKET a an some any Jane went to market and didn’t buy _ any sugar Jane Jeena MARKET a an some any Jane went to market and bought some olive oil Jane Jeena MARKET a an some any Jeena went to market and bought some bananas _ Jane Jeena MARKET a an some any [...]...Jane went to market and didn’t buy _ any sugar Jane Jeena MARKET a an some any Jane went to market and bought some olive oil Jane Jeena MARKET a an some any Jeena went to market and bought some bananas _ Jane Jeena MARKET a an some any
- Xem thêm -

Xem thêm: they went to market , they went to market , they went to market

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay