comparatives adjectives

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:26

COMPARATIVES SARAH EATS HEALTHY FOOD GO ROSE LOVES EATING FAST FOOD Rose is fatter than Sarah Rose is more fat than Sarah Sarah is fatter than Rose Rose is fatter than Sarah COMPARATIVES GO Ana is taller than Peter Peter is taller than Ana Ana is more tall than Peter Ana is taller than Peter
- Xem thêm -

Xem thêm: comparatives adjectives , comparatives adjectives , comparatives adjectives

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay