the truth machine should shouldnt

11 34 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:21

should shouldn’t Click on the right option to complete the sentences THE TRUTH MACHINE TRUE 1/10 should FALSE shouldn’t He is too fat shouldn’t He eat so much junk food THE TRUTH MACHINE TRUE 2/10 should FALSE shouldn’t It’s sunny and hot today should They put some sun cream on THE TRUTH MACHINE TRUE 3/10 should FALSE shouldn’t It’s a great film Youshould go and see it THE TRUTH MACHINE TRUE 4/10 should FALSE shouldn’t It’s foggy today shouldn’t You drive too fast THE TRUTH MACHINE TRUE 5/10 should FALSE shouldn’t You have an exam tomorrow morning shouldn’t You go to the party tonight THE TRUTH MACHINE TRUE 6/10 should FALSE shouldn’t She has a terrible headache should She take some aspirin THE TRUTH MACHINE TRUE 7/10 should shouldn’t My eyes are tired shouldn’t FALSE I _ spend much time in front of the computer THE TRUTH MACHINE TRUE 8/10 should FALSE shouldn’t Your mum is really busy should You help her with the housework THE TRUTH MACHINE TRUE 9/10 should FALSE shouldn’t You are in a library Youshouldn’t talk so loud THE TRUTH MACHINE TRUE 10/10 should FALSE shouldn’t It’s too cold here should She wear winter clothes [...].. .THE TRUTH MACHINE TRUE 10/10 should FALSE shouldn’t It’s too cold here should She wear winter clothes
- Xem thêm -

Xem thêm: the truth machine should shouldnt , the truth machine should shouldnt , the truth machine should shouldnt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay