possessive case

24 58 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:15

POSSESSIVES It’s Janet’s book It’s the boys’ football They’re the girl’s dolls Julie They’re Julie’s books John It’s John’s skateboard the children It’s the children’s bedroom my parents It’s my parents’ bed the teacher It’s the teacher’s racket Sophie They’re Sophie’s CDs Brian They’re Brian’s cassettes the boys They’re the boys’ bicycles Brenda It’s Brenda’s baby Kathy It’s Kathy’s teacher Emma It’s Emma’s doll the girls They’re the girls’ watches the policeman It’s the policeman’s car the team It’s the team’s football my uncle It’s my uncle’s camera my mother They’re my mother’s keys my parents It’s my parents’ car my sister It’s my sister’s mobile my neighbours It’s my neighbours’ cat Daniel It’s Daniel’s dog the teacher It’s the teacher’s laptop Rosemary It’s Rosemary’s school bag the boys It’s the boys’ classroom
- Xem thêm -

Xem thêm: possessive case , possessive case , possessive case

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay