compare them

6 33 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:15

chocolate/cauliflower sweet healthy cheap popular Winnie the Pooh/Lady Gaga tall nice beautiful interestin g crocodile/ puppy dangerous pretty big nice motorbike/ bus fast cheap expensive popular spider/ chimpanzee intelligent interestin g funny small Poland/Antartica big warm interestin g cold
- Xem thêm -

Xem thêm: compare them , compare them , compare them

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay