classroom objects

22 54 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:15

Copyright © 2007 MES-English.com a book bag a folder a folder a pencil case a paperclip a stapler a stapler a hole punch protractors protractors a compass a calculator a magic marker whiteout a notepad glue a bulletin board tape paint a paintbrush a calendar
- Xem thêm -

Xem thêm: classroom objects , classroom objects , classroom objects

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay