Bài giảng kinh tế vĩ mô k42

105 149 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:12

GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Chương 1: Khái quát kinh tế học kinh tế học vĩ mô Giới thiệu Chương cung cấp kiến thức số khái niệm, quy luật, công cụ phân tích quan trọng kinh tế học đại nói chung mục tiêu sách kinh tế vĩ mô quốc gia nói riêng, nhằm giúp cho sinh viên có kiến thức ban đầu môn học như: Kinh tế học gì? Các đặc trưng, đối tượng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu kinh tế học, khác biệt kinh tế vĩ mô kinh tế vi mô, khác biệt phương pháp nghiên cứu kinh tế học với khoa học kinh tế khác Cách thức tổ chức kinh tế hỗn hợp, chức kinh tế việc giải vấn đề kinh tế sản xuất ? Sản xuất ? Sản xuất cho ? Các tác nhân kinh tế hỗn hợp, vai trò tác nhân kinh tế ảnh hưởng qua lại chúng kinh tế hỗn hợp Trong chương nhằm trang bị cho sinh viên số khái niệm kinh tế học "Các yếu tố sản xuất", "Giới hạn khả sản xuất", "Chi phí hội" Một số quy luật kinh tế "quy luật chi phí tương đối ngày tăng", "quy luật thu nhập có xu hướng giảm dần", Trang bị cho sinh viên phương pháp phân tích cung – cầu hạt nhân phân tích kinh tế Việc xác định giá cả, sản lượng thông qua cung, cầu; xác định mức sản lượng giá cân ; nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu, thay đổi điểm cân cung, cầu thay đổi Phân tích tổng cung – tổng cầu phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô nhằm lý giải có giao động giá sản lượng làm mà Nhà nước ổn định kinh tế Cân dài hạn đạt tổng cầu với tổng cung dài hạn Sau nghiên cứu chương sinh viên cần phải đạt yêu cầu sau : Sinh viên phải nắm vững khái niệm, phạm trù lý thuyết Phải vận dụng lý thuyết để giải tập dạng : - Phân tích giới hạn khả sản xuất - Xác định chi phí hội định kinh tế - Phân tích cung cầu Khái niệm kinh tế học đặc trưng kinh tế học 1.1 Khái niệm kinh tế học * Kinh tế học gì? Kinh tế học môn khoa học xã hội, nghiên cứu xem việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý nguồn lực khan để sản xuất hàng hóa cần thiết phân phối chúng cho thành viên xã hội LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ * Phân loại - Theo phạm vi nghiên cứu, kinh tế học chia làm hai phân ngành: Kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô Kinh tế học vi mô: Là môn học nghiên cứu cách thức định hộ gia đình hãng kinh doanh tương tác họ thị trường cụ thể Kinh tế học vĩ mô: Là môn học nghiên cứu tượng toàn tổng thể kinh tế như: Lạm phát, thất nghiệp, vay nợ Chính phủ, Xuất khẩu… - Theo cách tiếp cận, kinh tế học chia thành dạng: Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn tắc Kinh tế học thực chứng: Là mô tả phân tích kiện, mối quan hệ kinh tế Nói cách khác: giải thích hoạt động kinh cách khách quan khoa học Kinh tế học chuẩn tắc: Đề cập đến mặt đạo lý giải lựa chọn, có nghĩa đưa quan điểm đánh giá lựa chọn cách thức giải vấn đề kinh tế 1.2 Đặc trưng kinh tế học - Kinh tế học nghiên cứu khan nguồn lực cách tương nhu cầu kinh tế xã hội - Nghiên cứu kinh tế học dựa giả thiết hợp lý - Kinh tế học môn học nghiên cứu mặt lượng - Nghiên cứu kinh tế học mang tính toàn diện tổng hợp - Kinh tế học khoa học xác Đối tượng phương pháp nghiên cứu môn học 2.1 Đối tượng nghiên cứu kinh tế học vĩ mô - Nghiên cứu lựa chọn quốc gia trước vấn đề kinh tế xã hội như: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp,… - Kinh tế học vĩ mô cung cấp kiến thức công cụ phân tích kinh tế cách khách quan tạo sở để Chính phủ nước có lựa chọn đắn hoạch định sách kinh tế Những kiến thức công cụ phân tích đúc kết từ nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng nhiều nhà khoa học kinh tế thuộc nhiều hệ khác Ngày chúng hoàn thiện mô tả xác đời sống kinh tế vô phức tạp - Giải thích nguyên nhân kinh tế đạt thành công hay thất bại sách nâng cao thành công kinh tế 2.2 Phương pháp nghiên cứu kinh tế học - Phương pháp trừu tượng hóa (Phương pháp so sánh tĩnh) - Phương pháp mô hình hóa LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ - Phương pháp thực chứng - Phương pháp chuẩn tắc - Phương pháp tối ưu hóa - Phương pháp cân - Phương pháp đồ thị Tổ chức kinh tế kinh tế hỗn hợp 3.1 Ba chức kinh tế Ba câu hỏi tổ chức kinh tế: gì, Thế cho ai? Vẫn vấn đề cốt yếu từ thuở khai nguyên văn minh nhân loại ngày Quyết định sản xuất gì? Sản xuất hàng hoá dịch vụ gì, với số lượng bao nhiêu? Mỗi xã hội cần xác định nên sản xuất loại sản phẩm vô số hàng hoá dịch vụ sản xuất điều kiện nguồn lực khan sản xuất chúng vào thời điểm Quyết định sản xuất nào: Quyết định sản xuất nghĩa với tài nguyên nào, hình thức công nghệ nào, phương pháp sản xuất Quyết định sản xuất cho ai: Quyết định sản xuất cho đòi hỏi phải xác định rõ hưởng lợi từ hàng hoá dịch vụ đất nước Nói cách khác sản phẩm quốc dân phân chia cho hộ gia đình khác nào? Tóm lại: Ba vấn đề nêu cần giải xã hội, dù nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước công nghiệp tư bản, công xã, tộc, địa phương, ngành hay doanh nghiệp 3.2 Tổ chức kinh tế kinh tế hỗn hợp Các hệ thống kinh tế khác có cách tổ chức kinh tế khác nhau, để thực ba chức kinh tế Lịch sử phát triển loài người cho thấy có kiểu tổ chức sau: - Nền kinh tế tập quán truyền thống: Các vấn đề kinh tế sản xuất gì, nào, cho định theo tập quán truyền thống, truyền từ hệ sang hệ khác - Nền kinh tế huy: Là kinh tế Chính phủ định sản xuất phân phối Ba chức tổ chức kinh tế thực theo kế hoạch tập trung thống Nhà nước Trong kinh tế huy, Chính phủ giải đáp vấn đề kinh tế chủ yếu thông qua quyền sở hữu Chính phủ nguồn lực quyền áp đặt định - Kinh tế hỗn hợp: Kinh tế hỗn hợp kinh tế mà Chính phủ vận hành kinh tế theo tín hiệu thị trường Trong kinh tế hỗn hợp, Chính phủ hạn chế khiếm khuyết phát huy ưu điểm kinh tế kế hoạch hóa tập trung kinh tế thị trường Do tính ưu việt mà hầu hết quốc LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ gia giới áp dụng mô hình kinh tế hỗn hợp Tùy theo mức độ Chính phủ can thiệp vào kinh tế mà kinh tế lệch hướng thị trường hay kế hoạch tập trung Xu hướng chung giới kể Việt Nam kiểu tổ chức kinh tế theo mô hình kinh tế hỗn hợp Với kiểu tổ chức yếu tố thị trường, huy truyền thống kinh tế tham gia định vấn đề kinh tế Để phân tích cách cụ thể vai trò thể chế này, nhà kinh tế chia tất tác nhân kinh tế hỗn hợp thành nhóm, nhằm giải thích hành vi phương thức thực chức chủ yếu nhóm Sau đặc điểm chủ yếu nhóm người kinh tế hỗn hợp: * Người tiêu dùng: Là nhóm người sống đơn vị định Tuỳ thuộc vào thị trường mà hộ gia đình đóng vai trò khác Ví dụ: + Trong thị trường hàng hoá: Hộ gia đình đóng vai trò người tiêu dùng Các hộ gia đình định mua hàng hoá loại thông qua cầu họ, biểu mức họ sẵn sàng chi trả + Trong thị trường yếu tố sản xuất: Hộ gia đình chủ nguồn lực Họ định cung cấp nguồn lực họ cho hãng kinh doanh Có ba nguồn lực là: Lao động, vốn đất đai * Doanh nghiệp: Là tổ chức mua cho thuê yếu tố sản xuất tổ chức kết hợp chúng lại với nhằm sản xuất hàng hoá dịch vụ để cung cấp cho hộ gia đình * Chính phủ: Thực hai chức vừa sản xuất tiêu dùng hàng hoá dịch vụ; đồng thời phân phối lại thu nhập Thông thường Chính phủ cung cấp hệ thống pháp luật, hạ tầng sở, quốc phòng,… Chính phủ giới hạn lựa chọn người tiêu dùng, Chính phủ điều tiết sản xuất phân phối lại thu nhập * Người nước ngoài: Người nước tham gia vào trình hoạt động kinh tế quốc gia, họ đồng thời vừa người sản xuất người tiêu dùng Các doanh nghiệp Chính phủ nước tác động đến hoạt động kinh tế diễn nước thông qua việc mua, bán hàng hoá dịch vụ, vay mượn, viện trợ đầu tư nước Trong số nước có kinh tế thị trường mở người nước có vai trò quan trọng, hoạt động xuất nhập khẩu, vay nợ, viện trợ đầu tư nước tác động đáng kể đến quy mô, cấu thành tựu kinh tế quốc gia Cơ chế phối hợp chế phối hợp lựa chọn chủ thể kinh tế với (sự xếp làm cho lựa chọn chủ thể kinh tế kết hợp với nhau) LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Các loại chế gồm: Cơ chế mệnh lệnh, chế thị trường chế hỗn hợp Một số khái niệm liên quan 4.1 Yếu tố sản xuất - Đất đai hay tổng quát tài nguyên thiên nhiên, tặng vật thiên nhiên cho trình sản xuất Nó bao gồm: diện tích đất nông nghiệp; đất dùng để làm nhà ở; xây dựng nhà máy; làm đường giao thông Ngoài bao gồm cả: Năng lượng, tài nguyên phi lượng nguồn lực cộng đồng không khí, nước khí, khí hậu - Lao động, bao gồm thời gian người chi phí trình sản xuất Lao động vừa đầu vào thông thường vừa đầu vào quan trọng công nghiệp tiên tiến, quan trọng kinh tế tri thức - Vốn, nguồn vốn hình thành nên hàng hoá lâu bền kinh tế, sử dụng để sản xuất hàng hoá khác Tích luỹ vốn nhiệm vụ cấp bách phát triển kinh tế xã hội quốc gia Ngoài ra, số nhà kinh tế cho rằng: Trình độ quản lý công nghệ yếu tố trình sản xuất Tóm lại, xem xét ba vấn đề tổ chức kinh tế quan hệ đầu vào với đầu ra, xã hội cần định: (1) Cần sản xuất đầu số lượng bao nhiêu; (2) Sản xuất chúng nào, có nghĩa cần sử dụng kỹ thuật để kết hợp đầu vào nhằm sản xuất đầu mong muốn; (3) Đầu sản xuất phân phối cho 4.2 Giới hạn khả sản xuất Khác với biểu đồ chu chuyển, hầu hết mô hình kinh tế thiết lập sở sử dụng công cụ toán học Trong phần này, xem xét mô hình đơn giản mô kinh tế thuộc loại này: “Đường giới hạn khả sản xuất” Các xã hội có thứ mà họ muốn, chúng bị ràng buộc nguồn lực công nghệ có Trên thực tế, kinh tế sản xuất hàng triệu hàng hoá dịch vụ Tuy nhiên, để đơn giản tưởng tượng kinh tế sản xuất có hai hàng hoá: máy tính ô tô Hai ngành sử dụng toàn yếu tố sản xuất kinh tế Giả sử, kinh tế định dành toàn nguồn lực cho sản xuất máy tính Như vậy, sản xuất lượng máy tính tối đa năm 1.000.000 Một thái cực khác, hình dung toàn nguồn lực dành cho sản xuất ô tô, kinh tế sản xuất số lượng ô tô định: 50.000 Có hai khả kết hợp cực đoan Giữa hai khả này, có nhiều khả khác Nếu sẵn sàng từ bỏ số lượng định máy tính, có thêm ô tô giảm nhiều máy tính có LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ thêm nhiều ô tô Giả định khả khác kết hợp mô tả bảng 1.1 sau đây: Bảng 1.1: Các khả sản xuất khác Khả A B C D E F Máy tính (1000 chiếc) 1000 900 750 550 300 Ô tô (1000 chiếc) 10 20 30 40 50 Phương án A cho thấy trường hợp cực đoan toàn nguồn lực tập trung sản xuất máy tính mà ô tô sản xuất Phương án F kết hợp cực đoan có ô tô sản xuất máy tính sản xuất Giữa trường hợp trường hợp: B, C, D, E kết hợp việc từ bỏ máy tính để có thêm ô tô Khi di chuyển từ điểm A đến điểm B, C, … F, phải chuyển lao động, vốn, đất đai từ ngành sản xuất sang sản xuất khác Như vậy, quốc gia chuyển từ sản xuất hàng hoá sang sản xuất hàng hoá khác, có nghĩa chuyển nguồn lực sản xuất kinh tế từ cách sử dụng sang cách sử dụng khác Nếu biểu diễn khả sản xuất bảng 1.1 hệ trục tọa độ với trục tung đo lường sản lượng máy tính trục hoành đo lường sản lượng ô tô Chúng ta có điểm kết hợp máy tính ô tô Nối điểm lại, ta đường cong liên tục gọi đường khả giới hạn sản xuất, viết tắt là: PPF Máy tính 1000 A 900 B I không đạt 750 C 550 G D Điểm sản xuất hiệu 300 E Sản xuất Đường PPF hiệu F 10 20 30 40 50 Ô tô Hình 1.2: Đường giới hạn khả sản xuất Đường PPF biểu diễn phương án mà xã hội lựa chọn để thay máy tính ô tô Giả định đầu vào công nghệ cho trước, điểm nằm đường PPF điểm I phương án không khả thi Các điểm nằm đường PPF điểm G phương án sản xuất hiệu quả, dư thừa nguồn lực sản xuất Đường giới hạn khả sản xuất – PPF, mô tả mức sản xuất tối đa mà kinh tế đạt với số lượng đầu vào công nghệ sẵn có Nó cho biết khả sản xuất khác mà xã hội lựa chọn LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Đường khả giới hạn sản xuất đánh đổi mà xã hội phải đối mặt Một đạt dược điểm hiệu đường PPF, cách để tăng quy mô sản xuất hàng hoá phải giảm quy mô sản xuất hàng hoá khác Chẳng hạn kinh tế chuyển từ điểm C đến điểm D, sản xuất thêm ô tô xã hội phải trả giá việc hy sinh nhiều máy tính Đường PPF hình 1.2 xây dựng cho hai hàng hoá điển hình, áp dụng cho loại hàng hoá khác Vì thế, Chính phủ sử dụng nhiều nguồn lực cho sản xuất hàng hoá lại nguồn lực cho sản xuất hàng hoá khác Xã hội định tiêu dùng nhiều có hàng hoá vốn để chuyển thành hàng hoá tiêu dùng cho tương lai Dịch chuyển đường PPF Đường PPF đánh đổi việc sản xuất hàng hoá khác thời điểm định, thay đổi thay đổi theo thời gian Chúng ta giả sử quốc gia sản xuất hai mặt hàng – hàng hoá tiêu dùng hàng hoá đầu tư Hình 3a cho biết xuất phát điểm ba quốc gia (cùng đường PPF), có mức đầu tư khác Quốc gia không đầu tư cho tương lai, có điểm xuất phát ban đầu A Quốc gia có mức tiêu dùng dành cho đầu tư mức A Quốc gia có mức đầu tư lớn điểm A3 đường PPF I I Quốc gia Quốc gia A3 A2 Quốc gia A1 Tiêu dùng Tiêu dùng a/ Trước có đầu tư b/ Sau có đầu tư Hình 1.3: Dịch chuyển đường PPF Sau thời gian, quốc gia có tỷ lệ đầu tư cao vượt lên trước – tương ứng với đường PPF xa gốc tọa độ Như vậy, việc tiết kiệm quốc gia dịch chuyển đường PPF họ xa gốc tọa độ nhất, đường PPF quốc gia nguyên chỗ cũ Trong tương lai, quốc gia tiết kiệm để đầu tư mạnh họ tiêu dùng mạnh – hình 1.3b Đặc điểm đường PPF (1) Phản ánh trình độ sản xuất công nghệ có (2) Phản ánh phân bổ nguồn lực cách có hiệu (3) Phản ánh chi phí hội: Cho thấy chi phí hội mặt hàng hoá nhờ vào việc đo lường giới hạn hàng hoá (4) Phản ánh tăng trưởng phát triển dịch phía LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ 4.3 Chi phí hội Chi phí hội thứ mà bạn phải từ bỏ để có Khi đưa định nào, chẳng hạn việc học đại học, người định phải nhận thức chi phí hội gắn liền hành động thực Trên thực tế, chi phí xuất khắp nơi Những vận động viên tiếng lứa tuổi học đại học (những người kiếm hàng triệu đô la họ bỏ học chơi môn thể thao nhà nghề), hiểu rõ họ, chi phí hội việc ngồi giảng đường đại học cao Không có đáng ngạc nhiên họ cho lợi ích việc học đại học nhỏ so với chi phí 4.4 Một số khái niệm khác 4.4.1 Quy luật khan Một hoạt động người, có hoạt động kinh tế sử dụng nguồn lực Các nguồn lực khan hiếm, có giới hạn đặc biệt nguồn lực tự nhiên khó tái sinh 4.4.2 Quy luật lợi suất giảm dần Khối lượng đầu có thêm ngày giảm đi, ta liên tiếp bỏ thêm đơn vị đầu vào biến đổi vào số lượng cố định đầu vào khác 4.4.3 Quy luật chi phí hội ngày tăng Quy luật nói rằng: Để có thêm số lượng mặt hàng, xã hội phải hy sinh ngày nhiều số lượng mặt hàng khác 4.4.4 Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế mối quan tâm kinh tế học nói chung kinh tế học vĩ mô nói riêng Hiệu nói cách khái quát nghĩa không lãng phí Hệ thống kinh tế vĩ mô 5.1 Tổng cung (AS) 5.1.1 Khái niệm Tổng cung kinh tế tổng khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp có khả sẵn sàng cung ứng thị trường thời kỳ định 5.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổng cung Các nguồn lực: Lao động; Tài nguyên thiên nhiên; Tư (máy móc, thiết bị công trình kiến trúc phục vụ cho trình sản xuất); Công nghệ Các nhà kinh tế sử dụng khái niệm sản lượng tiềm để phản ánh mức sản lượng mà kinh tế tạo nguồn lực sử dụng đầy đủ Mức giá chung Chi phí sản xuất: Phụ thuộc vào giá yếu tố đầu vào tiền lương, giá nguyên liệu nhập LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ 5.1.3 Đường tổng cung ngắn hạn Đường tổng cung đường biểu diễn mối quan hệ tổng mức cung mức giá kinh tế điều kiện nguồn lực giá yếu tố đầu vào cho trước Hàm đường tổng cung biểu diễn mối quan hệ mức giá chung đường tổng cung AS = f(P) Đường tổng cung ngắn hạn (AS) Trong ngắn hạn đường tổng cung có hướng dốc lên Nghĩa vòng hay hai năm, gia tăng mức giá chung có xu hướng làm tăng lượng cung hàng hoá dịch vụ kinh tế giảm sút mức giá có xu hướng làm giảm lượng cung hàng hoá Đường tổng cung ngắn hạn đường lên, song tương đối thoải mức sản lượng thấp, dốc sản lượng vượt mức tiềm Điều đưa đến câu hỏi đường tổng cung ngắn hạn dốc lên? Tại đường AS ngắn hạn lại dốc lên? Có thể lý giải dựa vào số lý thuyết sau: Lý thuyết nhận thức sai lầm: Theo lý thuyết này, thay đổi mức giá chung tạm thời làm cho nhà cung cấp nhận thức sai lầm tình hình diễn thị trường cá biệt mà họ bán sản phẩm Do nhận thức sai lầm ngắn hạn, nhà cung cấp phản ứng lại thay đổi mức giá cách cắt giảm sản lượng cung hàng hoá dịch vụ thấy giá giảm hay họ tăng cung hàng hoá dịch vụ thấy giá tăng, phản ứng dẫn đến đường tổng cung dốc lên ngắn hạn Lý thuyết tiền lương cứng nhắc: Cách lý giải thứ hai cho đường tổng cung ngắn hạn dốc lên lý thuyết tiền lương cứng nhắc Lý thuyết cho đường tổng cung ngắn hạn dốc lên tiền lương danh nghĩa điều chỉnh chậm chạp hay “cứng nhắc” ngắn hạn Sự điều chỉnh chậm chạp tiền lương ràng buộc hợp đồng người lao động doanh nghiệp, quy phạm xã hội hay cảm nhận công Tất nguyên nhân ảnh hưởng đến quy định tiền lương thay đổi chậm chạp theo thời gian Do tiền lương không thay đổi theo thay đổi giá, nên mức giá thấp làm cho việc làm sản xuất đem lại lợi nhuận điều làm cho doanh nghiệp giảm lượng cung hàng hoá dịch vụ Trái lại, gia tăng mức giá làm giảm tiền lương thực tế, làm cho chi phí thuê lao động trở nên rẻ Tiền lương thực tế thấp làm cho doanh nghiệp thuê thêm lao động, lao động thuê thêm tạo nhiều sản lượng Lý thuyết giá cứng nhắc: Lý thuyết nhấn mạnh giá hàng hoá dịch vụ chậm điều chỉnh đáp lại điều kiện kinh tế thay đổi Sự thay đổi chậm chạp giá phần chi phí để điều chỉnh giá cả, gọi chi phí thực đơn (những chi phí bao gồm chi phí in phân phối catalô LƯU HÀNH NỘI BỘ GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ thời gian để thay đổi nhãn giá…) Vì lý giá tiền lương cứng nhắc ngắn hạn Do tất loại giá điều chỉnh điều kiện kinh tế thay đổi, nên giảm sút bất ngờ mức giá làm cho số doanh nghiệp có giá bán cao mức mong muốn điều làm giảm số lượng hàng hoá dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất Mối quan hệ tỷ lệ thuận mức giá sản lượng hàm ý đường tổng cung dốc lên tiền lương danh nghĩa chưa điều chỉnh 5.1.4 Tổng cung dài hạn (ASLR) Theo nhà kinh tế cổ điển, giá yếu tố sản xuất linh hoạt thị trường tự điều chỉnh để sử dụng hết yếu tố sản xuất Do đó, sản lượng không phụ thuộc vào tổng cầu mà phụ thuộc vào khối lượng tư bản, lao động công nghệ có (tổng cung) Nền kinh tế cân mức sản lượng toàn dụng nguồn lực Tổng cầu thay đổi làm thay đổi giá không ảnh hưởng tới sản lượng quốc gia Đường tổng cung phái cổ điển đường thẳng đứng ứng với mức sản lượng toàn dụng nguồn lực gọi sản lượng tiềm Sản lượng tiềm mức sản lượng mà quốc gia đạt tình trạng kinh tế toàn dụng nguồn lực (tồn mức thất nghiệp gọi thất nghiệp tự nhiên) Đường tổng cung thẳng đứng cho thấy sản lượng không phụ thuộc vào mức giá Tại đường ASLR lại thẳng đứng? Trong dài hạn nguồn lao động, tư bản, tài nguyên thiên nhiên kinh tế công nghệ định tổng lượng cung hàng hóa dịch vụ, tổng lượng cung cũ điều xảy giá Nói cách khác, dài hạn GDP thực tế định nguồn cung lao động, tư bản, tài nguyên thiên nhiên công nghệ để chuyển yếu tố đầu vào thành sản phẩm Do mức giá không ảnh hưởng đến yếu tố định dài hạn GDP thực tế, nên đường tổng cung dài hạn thẳng đứng Di chuyển dịch chuyển đường tổng cung Di chuyển dọc đường AS phản ánh thay đổi tổng mức cung thay đổi mức giá chung Dịch chuyển đường AS phản ánh thay đổi tổng mức cung thay đổi nhân tố khác giá Các nhân tố làm dịch chuyển đường tổng cung Bảng tóm tắt nhân tố làm dịch chuyển đường tổng cung AS Nhân tố (trường hợp) – Y > Y* – Y < Y* – Lạm phát dự kiến tăng – Tăng lương – Cú sốc cung ứng tích cực – Cú sốc cung ứng tiêu cực LƯU HÀNH NỘI BỘ Dịch chuyển đường AS ← → ← ← → ← 10 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Sơ đồ 6.1 cho thấy, độ tuổi lao động Việt Nam quy định từ 15 đến 55 nữ từ 15 đến 60 nam Toàn số người độ tuổi lao động nguồn lao động đất nước Thực tế, người làm việc nằm độ tuổi lao động Theo sơ đồ 6.1 lực lượng lao động Việt Nam người nguồn lao động có phận độ tuổi lao động (từ 55 đến 65 theo quy định đặc biệt Chính phủ) 1.2 Phân loại thất nghiệp 1.2.1 Theo loại hình thất nghiệp Theo tiêu thức này, thất nghiệp chia thành loại sau: - Thất nghiệp chia theo giới tính (nam, nữ) - Thất nghiệp chia theo vùng lãnh thổ - Thất nghiệp chia theo dân tộc, chủng loại - Thất nghiệp chia theo lứa tuổi… 1.2.2 Phân loại theo lý thất nghiệp Theo tiêu thức này, thất nghiệp chia thành loại sau: - Mất việc, người lao động việc làm đơn vị sản xuất kinh doanh cho việc lý - Bỏ việc, người tự ý xin việc lý chủ quan người lao động, ví dụ: Tiền công không đảm bảo, không hợp nghề nghiệp, không hợp không gian làm việc,… - Nhập mới, người lần bổ sung vào lực lượng lao động, chưa tìm việc làm, tích cực tìm việc làm - Tái nhập, người rời khỏi lực lượng lao động muốn quay lại làm việc chưa tìm việc làm 1.2.3 Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp - Thất nghiệp tạm thời LƯU HÀNH NỘI BỘ 91 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Thất nghiệp xảy kho có số người lao động thời gian tìm kiếm việc làm công việc làm khác tốt hơn, phù hợp với nhu cầu riêng - Thất nghiệp cấu Thất nghiệp xảy có thay đổi cấu kinh tế làm cân đối cung cầu cục thị trường lao động (ngành nghề, khu vực, ) Đây loại thất nghiệp gắn với biến động cấu kinh tế khả điều chỉnh cung thị trường lao động - Thất nghiệp thiếu cầu (thất nghiệp kiểu Keynes) Thất nghiệp xảy cầu chung lao động giảm xuống Nguyên nhân tượng có sụt giảm tổng cầu Trong kinh tế đại, loại thất nghiệp gắn liền với suy thoái chu kỳ kinh doanh nhiều gọi thất nghiệp chu kỳ Dấu hiệu loại thất nghiệp thất nghiệp xảy khắp nơi, lĩnh vực - Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển Đây loại thất nghiệp yếu tố thị trường gây Khi tiền công bị ấn định cao mức tiền công cân không lực thị trường Tóm lại, thất nghiệp tạm thời thất nghiệp cấu xảy số phận riêng biệt thị trường lao động chung Thất nghiệp thiếu cầu xảy kinh tế suy thoái, tổng cầu giảm kéo theo cầu lao động giảm Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển ảnh hưởng yếu tố bên thị trường gây Để hiểu rõ loại thất nghiệp ta minh họa qua mô hình sau: Giả sử SL đường cung lao động, DL đường cầu lao động ban đầu, DL1: đường cầu lao động suy giảm tổng cầu (AD) kinh tế giảm; LF đường biểu diễn lực lượng lao động, w = (W/P) tiền lương thực tế Giả sử thị trường lao động ban đầu cân A, mức lao động sử dụng L0 tiền lương cân w0 Toàn thất nghiệp biểu diễn mô hình AB LƯU HÀNH NỘI BỘ 92 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ SL LF w1 C D w0 E A F B Hình 6.2: Phân tích thất nghiệp DL2 DL1 L2 L1 L* L Do mức lương cứng nhắc (w1), với suy giảm cầu lao động, toàn thất nghiệp đoạn CF Trong EF: Là thất nghiệp tạm thời thất nghiệp cấu; DE thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển CD thất nghiệp thiếu cầu 1.2.4 Theo lý thuyết cung cầu lao động Thất nghiệp chia thành hai loại: Thất nghiệp tự nguyện thất nghiệp không tự nguyện: Thất nghiệp tự nguyện: Là người tự nguyện không muốn làm việc công việc mức tiền công tương ứng chưa phù hợp với mong muốn Đây khoảng cách đường cung thị trường lao động đường quy mô lực lượng lao động Trên đồ thị hình 6.2 với mức tiền công w 0, đoạn thẳng AB (với tiền công w1, đoạn thẳng EF) số lượng thất nghiệp tự nhiên Trong bốn loại thất nghiệp theo nguồn gốc thất nghiệp tạm thời thất nghiệp cấu thất nghiệp tự nhiên người chưa sẵn sàng làm việc mức tiền công cân thị trường lao động Thất nghiệp không tự nguyện: Là người muốn làm việc mức tiền công hành việc làm Thất nghiệp thiếu cầu xảy tổng cầu giảm, sản xuất bị đình trệ, lao động công ăn việc làm,… Vì vậy, loại thất nghiệp thất nghiệp không tự nguyện 1.2.5 Thất nghiệp tự nhiên Là thất nghiệp thị trường lao động đạt cân Trong hình 6.2, mức tiền công w* số việc làm đạt cao mà không phá vỡ cân LƯU HÀNH NỘI BỘ 93 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Khi số lượng lao động đạt L *, tiền công ổn định cân thị trường lao động, cú sốc AD AS ngắn hạn thị trường hàng hóa đạt cân bằng, giá ổn định, kinh tế không xảy lạm phát Cho nên, mức thất nghiệp tự nhiên gọi trạng thái toàn dụng lao động (mức việc làm đầy đủ) Toàn thất nghiệp tự nguyện tính vào thất nghiệp tự nhiên Lạm phát 2.1 Khái niệm Có nhiều khái niệm khác lạm phát Tuy nhiên nhà kinh tế thường sử dụng khái niệm chung lạm phát sau đây: Lạm phát tăng lên liên tục mức giá trung bình theo thời gian Mức giá trung bình hiểu mức giá chung tất hàng hóa dịch vụ Nó biểu thị số giá Chỉ số giá tiêu phản ánh biến động mức giá chung kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc (có thể gốc liên hoàn định gốc) Thời kỳ nghiên cứu tháng, quý, năm Chỉ số giá xác định theo công thức: I P = ∑ iP × d Trong đó: IP số giá chung iP số giá cá thể loại hàng, nhóm hàng d tỷ trọng mức tiêu dùng loại, nhóm hàng (∑d = 1) quyền số Ngoài sử dụng công thức tính số giá sau: IP = ∑pq ∑p q 1 Trong đó: IP số giá chung p1 p0 giá hàng hóa dịch vụ kỳ báo cáo kỳ gốc q1 số lượng hàng hóa dịch vụ kỳ báo cáo Có ba tiêu biểu thị số giá là: LƯU HÀNH NỘI BỘ 94 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) tiêu phản ánh chi phí nói chung người tiêu dùng điển hình mua hàng hóa dịch vụ Chỉ số giá sản xuất (PPI – Producer Price Index) số giá bán buôn, tức chi phí để mua giỏ hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Nó xây dựng để tính giá lần bán số có ích tính chi tiết, Mỹ tính dựa 3400 sản phẩm Chỉ số phản ánh biến động giá ba nhóm hàng hóa: (1) Lương thực thực phẩm, (2) Các sản phẩm hàng hóa thuộc ngành chế tạo (3) Sản phẩm ngành khai khoáng Chỉ số giảm phát (D) tiêu phản ánh biến động giá loại hàng hóa dịch vụ kinh tế Chỉ số tính theo giá thị trường hay giá hành sử dụng tính GDP Chỉ số dùng để điều chỉnh GDP danh nghĩa GDP thực tế nhiều gọi số điều chỉnh GDP (GDP deflator) Trong ba loại số giá nêu số giá CPI sử dụng rộng rãi nhất, số quan tâm nhiều nhất, gắn liền với sống người tiêu dùng Tuy nhiên số giá PPI lại hãng kinh doanh quan tâm Riêng số giảm phát thường dùng để điều chỉnh GDP đánh giá khái quát tình trạng giá quốc gia Phân biệt lạm phát với giảm phát thiểu phát Có thể nói, nhiều người ngộ nhận đánh đồng thuật ngữ giảm phát thiểu phát, họ xóa nhòa ranh giới hai học thuyết: Lạm phát lưu thông tiền tệ lạm phát giá Thuyết lạm phát giá xét lạm phát trình tăng mức giá chung, giảm phát trình giảm mức giá chung kinh tế Theo cách hiểu chỗ đứng cho khái niệm thiểu phát Thuyết lạm phát lưu thông tiền tệ hay gọi thuyết lạm phát số lượng tiền tệ, xét lạm phát tượng giá tăng bơm nhiều tiền vào lưu thông Ngược lại, việc đưa tiền vào lưu thông mức cần thiết, dẫn đến sản xuất lưu thông kinh tế bị “nghẹt” thiếu tiền tượng thiểu phát hay gọi lạm phát âm (dưới 0) Theo thuyết này, lạm phát zêzô thời LƯU HÀNH NỘI BỘ 95 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ điểm xác lập cân cung cầu tiền tệ, lượng tiền phát hành phù hợp mức yêu cầu cần thiết cầu lưu thông hàng hóa dịch vụ kinh tế Khi giảm phát vượt qua ngưỡng biến với lạm phát chuyển hóa thành thiểu phát Có thể biểu diễn mối quan hệ lạm phát, giảm phát thiểu phát thông qua sơ đồ sau: Lạm phát Giảm phát Thiểu phát + Thừa tiền - Thiếu tiền (Lạm phát zêzô) Sơ đồ 6.2: Quan hệ lạm phát, giảm phát thiểu phát Thiểu phát giảm phát nhiều có số hình thức biểu bề ngoài, khó phân biệt có xu hướng chung sụt giảm mức giá chung Chính biểu làm nhiều người lầm tưởng chúng một, thực chất kinh tế nằm thời kỳ giảm phát lại lầm tưởng thời kỳ thiểu phát Việc phân biệt thời điểm xác định trình chuyển hóa từ giảm phát thành thiểu phát có ý nghĩa quan trọng điều hành kinh tế vĩ mô, điều chỉnh sách tài quốc gia Làm để vừa đủ tiền cho lưu thông hàng hóa – có nghĩa điểm cân thị trường hàng hóa thị trường tiền tệ (điểm cân mô hình IS – LM), vừa giữ tính mềm dẻo cần thiết cho mục tiêu kiềm chế lạm phát vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững Xét góc độ thời gian thiểu phát thấy kinh tế thị trường đại, tình trạng thâm hụt triền miên ngân sách nhà nước, chế độ tiền giấy không vị kim loại, mối quan hệ ngày gắn bó với hệ thống kinh tế… Phân biệt khác khái niệm có ý nghĩa thực tiễn lớn, tránh tình trạng lưỡng lự, cầm chừng thiếu kiên kiềm chế lạm phát, lạm phát mức cao thực tế LƯU HÀNH NỘI BỘ 96 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Giảm phát xuất xu hướng tiềm tàng với lạm phát kết tổng hợp nhiều giải pháp kiềm chế lạm phát thực thi thực tế Thiểu phát có hại làm cho lưu thông hàng hóa dịch vụ khó khăn, ứ đọng thiếu phương tiện lưu thông, gây tình trạng trì trệ, ách tắc, ảnh hưởng không tốt đến trình sản xuất tiêu dùng Thiểu phát tạo tâm lý quý tiền, sản xuất kinh doanh bị đình trệ, xu hướng người có tiền chuyển sang cho vay nặng lãi xuất hiện, tiền tệ lên giá, nhiều doanh nghiệp sản xuất bị thua lỗ, phá sản, thất nghiệp gia tăng Tuy nhiên, lại có lợi cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước Tỷ lệ lạm phát tiêu phản ánh tỷ lệ tăng thêm hay giảm bớt mức giá chung kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc Nó xác định theo công thức: gp( 0 ) = I p1 − I p × 100 I p0 Trong đó: gp tỷ lệ lạm phát (%) Ip1 số giá kỳ nghiên cứu Ip0 số giá kỳ chọn làm gốc để so sánh 2.2 Phân loại lạm phát 2.2.1 Theo qui mô lạm phát Theo tiêu thức lạm phát phân chia thành: - Lạm phát vừa phải lạm phát tỷ lệ lạm phát 10% năm - Lạm phát phi mã loại lạm phát số năm - Siêu lạm phát loại lạm phát 3, số, nghĩa tỷ lệ lạm phát hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu… phần trăm năm 2.2.2 Căn vào qui mô lạm phát độ dài thời gian Theo tiêu thức lạm phát phân chia thành: - Lạm phát kinh niên: Thường kéo dài năm với tỷ lệ lạm phát nhỏ 50% năm - Lạm phát nghiêm trọng: Thường kéo dài năm với tỷ lệ lạm phát 50% năm LƯU HÀNH NỘI BỘ 97 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ - Siêu lạm phát: Thường kéo dài năm với tỷ lệ lạm phát 200% năm 2.2.3 Căn vào lý thuyết nguyên nhân gây lạm phát Theo tiêu thức có loại lạm phát sau: - Lạm phát cầu kéo - Lạm phát chi phí đẩy - Lạm phát ỳ Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp 3.1 Đường Phillips 3.1.1 Đường Phillips ban đầu Giáo sư A.W Phillips người Anh, tác giả công trình nghiên cứu mang tên “Mối quan hệ thất nghiệp nhịp độ thay đổi tiền lương liên hiệp Anh giai đoạn 1861 đến 1957” công bố lần năm 1958 rằng: Mối quan hệ có tính ổn định mức thất nghiệp nhịp độ tăng tiền lương trung bình gần 100 năm nghiên cứu Thất nghiệp cao tiền lương tăng chậm thất nghiệp giảm mức tiền lương tăng lên nhanh Theo số liệu thống kê Phillips, tỷ lệ thất nghiệp mức 2,5% kinh tế có tỷ lệ lạm phát Khi tỷ lệ thất nghiệp lớn 2,5% lạm phát nhỏ tỷ lệ thất nghiệp nhỏ 2,5% lạm phát lớn Đường Phillips minh họa cho số liệu nước Anh biểu thị thông qua hình 6.3 sau: LƯU HÀNH NỘI BỘ 98 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ gp Hình 6.3: Đường Phillips ngắn hạn gp = f(u) 2,5 u* u Phương trình đường Phillips: Ký hiệu: - W tiền lương danh nghĩa, ∆W gia tăng tiền lương danh nghĩa Vậy, tốc độ thay đổi tiền lương danh nghĩa xác định theo công thức: ∆W/W - (u – u*) thất nghiệp chu kỳ - β tham số phản ánh độ nhạy cảm thất nghiệp lạm phát Như vậy, mối quan hệ tốc độ thay đổi tiền lương thất nghiệp chu kỳ biểu diễn thông qua công thức sau: ∆W/W = - β(u – u*) Nếu ta giả định ∆W/W ổn định tuân theo quy luật trạng thái đều mô hình Solow tăng trưởng, mức phần trăm tiền lương danh nghĩa mức lạm phát (gp) Nói cách khác là: gp = - β(u – u*) (6.12) Phương trình gọi phương trình đường Phillips ban đầu Phương trình gợi ý rằng, đánh đổi lạm phát nhiều để có tỷ lệ thất nghiệp ngược lại Các Chính phủ cần phải định xem họ chịu đựng lạm phát đến mức để giải công ăn việc làm Nó thường xem xét sách kinh tế ngắn hạn 3.1.2 Đường Phillips mở rộng LƯU HÀNH NỘI BỘ 99 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Mô hình đường Phillips hưởng ứng rộng rãi năm 60 kỷ XX Tuy nhiên, tình hình kinh tế thay đổi Các kinh tế không giống đường Phillips ban đầu, lúc vừa có thất nghiệp cao vừa có lạm phát cao Đời sông người lao động biểu thực thông qua tiền lương thực tế tiền lương danh nghĩa Khi lạm phát thường xuyên xảy thay đổi dự tính lạm phát nhà kinh tế quan tâm nhiều Nếu ta thay tỷ lệ biến động tiền lương danh nghĩa tỷ lệ biến động tiền lương thực tế, đồng thời giả định tốc độ thay đổi tiền lương danh nghĩa ổn định tuân theo quy luật trạng thái đều mô hình Solow, phương trình đường Phillips viết lại sau: gp – gpe = - β(u – u*)  gp = gpe - β(u – u*) (6.13) Trong đó: gpe tỷ lệ lạm phát dự kiến Phương trình gọi phương trình đường Phillips mở rộng Phương trình hàm ý, có dự kiến lạm phát đường Phillips mở rộng so với đường Phillips ban đầu dịch chuyển song song lên phía cách đường Phillips ban đầu khoảng cách lạm phát dự kiến (xem hình 6.4) Đường Phillips mở rộng thường nhà kinh tế xem xét kinh tế giác độ trung hạn 3.1.3 Đường Phillips dài hạn LƯU HÀNH NỘI BỘ 100 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ gp Đường Phillips dài hạn gpe Đường Phillips mở rộng u* Hình 6.4: Đường Phillips mở rộng dài hạn Đường Phillips ban đầu Dài hạn, lạm phát dự tính cách đầy đủ hầu hết biến số danh nghĩa điều chỉnh theo lạm phát Điều có nghĩa gp – gp e tiến dần tới Phương trình đường Phillips mở rộng viết lại: = - β(u – u*) hoặc: u = u* (8.14) Phương trình gọi phương trình đường Phillips dài hạn Dài hạn, dối với mức lạm phát tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp thực tế mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Đường Phillips dài hạn đường thẳng đứng song song với trục tung cắt trục hoành mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, đánh đổi lạm phát thất nghiệp (xem hình 6.4) 3.2 Trường hợp lạm phát cầu kéo (Lạm phát cầu): LƯU HÀNH NỘI BỘ 101 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ P P’ (3) P AS’ ASLR (2) AS ’ E Hình 6.5: Lạm phát cầu kéo E AD’ (1) AD Y* Y Có thể nói hậu việc ấn định tiêu thất nghiệp thấp Một tiêu thất nghiệp thấp, tương ứng với tiêu sản lượng cao Chính phủ làm tăng tổng cầu, dịch chuyển đường tổng cầu sang phả, đường AS lại dịch chuyển sang trái hậu làm tăng liên tục mức giá (hình 6.5) 3.3 Trường hợp lạm phát chi phí đẩy (Lạm phát cung): Do sốt giá hàng hóa đầu vào làm tăng chi phí sản xuất, đẩy đường tổng cung dịch chuyển sang trái Chính phủ lại theo đuổi mục tiêu công ăn việc làm cao nên đẩy đường tổng cầu dịch chuyển sang phải Kết làm cho giá tăng liên tục theo thời gian (hình 6.6) P P’ (3) P AS’ ASLR (1) AS E’ Hình 6.6: Lạm phát chi phí đẩy E AD’ (2) AD Y* Y Ngoài sụt giảm tổng cung lực sản xuất kinh tế giảm, gia tăng tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Tác động làm cho đường AS dịch chuyển sang trái với mức giảm sản lượng tiềm Khi dịch chuyển đường AD sang phải với mức độ nhỏ mức dịch chuyển đường AS, kinh tế rơi vào thời kỳ vừa lạm phát cao, vừa sản LƯU HÀNH NỘI BỘ 102 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ lượng thấp người ta gọi thời kỳ đình trệ lạm phát Sự giảm sút sản lượng nhiều hay phụ thuộc vào độ dốc đường tổng cầu AD 3.4 Trường hợp lạm phát dự kiến Khi mà giá chung hàng hóa dịch vụ tăng đều với tỷ lệ tương đối ổn định, tức giá chung tăng liên tục đặn theo thời gian Do tăng nên người dự tính trước mức độ nên người ta gọi lạm phát dự kiến Lạm phát hình thành thường trở nên ổn định tự trì thời gian dài nên gọi lạm phát ỳ LƯU HÀNH NỘI BỘ 103 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ TÀI LIỆU THAM KHẢO - Kinh tế học vĩ mô – Nhà xuất tài – năm 2008 - Giáo trình Kinh tế học vĩ mô- Đại học kinh tế quốc dân- năm 2006 - Bài giảng Kinh tế vĩ mô- TS Trần Văn Đức - Giáo trình Kinh tế học vĩ mô - Học viện tài - năm 2005 - Giáo trình Kinh tế học vĩ mô - Đại học NN I Hà Nội - năm 1996 - Nguyên lý kinh tế - sách dịch – năm 1998 - Kinh tế học - Hiệp hội kinh tế Nông Lâm – năm 1998 - Giáo trình Kinh tế học vĩ mô - Bộ Giáo dục đào tạo – năm 1999 LƯU HÀNH NỘI BỘ 104 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ MỤC LỤC LƯU HÀNH NỘI BỘ 105 [...]... công cụ trong kinh tế vĩ mô 6.1 Các mục tiêu kinh tế vĩ mô 6.1.1 Mục tiêu mang tính định tính Trên góc độ điều hành nền kinh tế vĩ mô, có hai mục tiêu mang tính định tính cơ bản được hầu hết Chính phủ các nước quan tâm, đó là mục tiêu ổn định và tăng trưởng Mục tiêu ổn định Ổn định kinh tế là kết quả của việc giải quyết tốt những vấn đề kinh tế cấp bách, làm giảm bớt dao động của chu kỳ kinh doanh để... được mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đặt ra Theo lập luận của nhà kinh tế học Anh John Maynard Keynes nổi tiếng với tác phẩm « Lý thuyết chung về tiền tệ, lãi suất và việc làm » vào năm 1936, sau tác phẩm này những nhà kinh tế theo trường phái Keynes đã tiếp tục nghiên cứu và hình thành lý thuyết của trường phái Keynes về kinh tế vĩ mô Song song với trường phái Keynes, lý thuyết về kinh tế học vĩ mô của trường... sách kinh tế vĩ mô với các nước khác LƯU HÀNH NỘI BỘ 16 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Chương 2: Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân Giới thiệu Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu các chỉ tiêu kết quả quan trọng của nền kinh tế quốc dân như tổng sản phẩm quốc dân, tổng sản phẩm quốc nội, tổng sản phẩm quốc dân ròng, thu nhập quốc dân…… Nghiên cứu các chỉ tiêu kết quả này và các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô có... thực tế LƯU HÀNH NỘI BỘ 15 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Hai là: Thuế tác động đến giá cả hàng hóa và yếu tố sản xuất, do đó ảnh hưởng đến hành vi và động cơ khuyến khích Ví dụ giảm thuế cho các hãng sản xuất kinh doanh khi mua trang thiết bị, coi đó là một cách để khuyến khích đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6.2.2 Chính sách tiền tệ Đây là công cụ chủ yếu thứ hai của chính sách kinh tế vĩ mô Tức... NỘI BỘ 19 GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ Chi tiêu hàng hóa và dịch vụ HỘ GIA ĐÌNH Hàng hóa và dịch vụ Dịch vụ về các yếu tố sản xuất Thu nhập từ các yếu tố sản xuất HÃNG KINH DOANH Sơ đồ luân chuyển Kinh tế vĩ mô - Dòng luân chuyển bên ngoài là dòng luân chuyển của các khoản thanh toán tương ứng Các hãng kinh doanh trả thu nhập do yếu tố sản xuất mang lại cho các hộ gia đình, và các hãng kinh doanh nhận được... lượng thực tế tăng theo, nên về mặt dài hạn lại đặt ra mục tiêu tăng trưởng Tóm lại theo tiêu thức thời gian mục tiêu ổn định thường đặt ra trong ngắn hạn còn mục tiêu tăng trưởng lại đặt ra trong dài hạn 6.1.2 Mục tiêu mang tính định lượng Mục tiêu kinh tế vĩ mô cũng có thể được diễn đạt thông qua các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô mang tính định lượng Khi đo lường mức độ thành công của một nền kinh tế, nhìn... pháp xác định GDP 2.1 Vòng chu chuyển kinh tế vĩ mô Để đơn giản cho quá trình tính toán và phân tích kinh tế chúng ta giả định nghiên cứu trong một nền kinh tế giản đơn chỉ có hai tác nhân đó là hộ gia đình (HGĐ) và hãng kinh doanh (HKD) - Dòng luân chuyển bên trong là dòng luân chuyển của các nguồn lực thực Các hộ gia đình cung cấp các yếu tố sản xuất cho các hãng kinh doanh, để các hãng sản xuất ra... lớn nhất của nền kinh tế thị trường là tự động tạo ra các chu kỳ kinh doanh, sản lượng thực tế dao động lên xuống xoay quanh trục sản lượng tiềm năng, nền kinh tế luôn luôn có xu hướng không ổn định Khi nền kinh tế ở trạng thái mức sản lượng thực tế cao hơn sản lượng tiềm năng thì đi kèm theo nó là mức thất nghiệp thấp, lạm phát cao và ngược lại Khoảng cách giữa mức sản lượng thực tế và sản lượng tiềm... tăng) của từng ngành (hoặc thành phần kinh tế) Giá trị tăng thêm = Giá trị sản xuất – Chi phí trung gian Bước 2: Tính tổng sản phẩm quốc nội theo công thức: GDP = Tổng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành sản xuất trong nền kinh tế Các chỉ tiêu của ngành được tổng hợp từ các đơn vị sản xuất trong ngành 3 Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản 3.1 Trong nền kinh tế giản đơn GDP được chia thành tiêu... được xem như mạch đập được giám sát chặt chẽ của nền kinh tế quốc dân Những nền kinh tế tiên tiến nói chung đều thể hiện một sự tăng trưởng nhanh của GDP thực tế trong dài hạn và mức sống được cải thiện GDP tiềm năng là xu hướng dài hạn của GDP thực tế Nó thể hiện năng lực sản xuất dài hạn của nền kinh tế hay là mức sản lượng tối đa của một nền kinh tế có thể đạt được mà vẫn duy trì được giá cả ổn định,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng kinh tế vĩ mô k42, Bài giảng kinh tế vĩ mô k42, Bài giảng kinh tế vĩ mô k42

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay