Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở việt nam hiện nay

13 295 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 22:00

Nước ta quá độ lên CNXH từ xuất phát điểm rất thấp; nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ, tự cấp tự túc, còn ở tình trạng phổ biến của tái sản xuất giản đơn, lực lượng sản xuất lạc hậu, năng suất lao động thấp, quan hệ sản xuất yếu kém…Để xây dựng thành công CNXH, đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, đòi hỏi chúng ta phải có chủ trương đổi mới toàn diện trên mọi mặt của đời sống xã hội, phải kết hợp đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Phát triển kinh tế nhiều thành phần, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển, có như vậy mới tạo ra nhiều của cải vật chất tạo tiền đề cho sự ra đời và phát triển của CNXH PHẦN MỞ ĐẦU Nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển chủ nghĩa tư bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bối cảnh có điểm khác so với trước Trước năm 1986, nhận thức vận dụng sai lầm lý luận chủ nghĩa Mác –Lênin vào công xây dựng chủ nghĩa xã hội dẫn đến thất bại to lớn sụp đổ hệ thống nước XHCN Liên xô nước Đông Âu, Việt nam nhận thức vận dụng sai lầm dẫn đến tụt hậu kinh tế khủng hoảng trị Trong khẳng định tính toàn diện, phạm vi bao quát tất mặt, lĩnh vực trình đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng đồng thời coi đổi tư lý luận, tư trị chủ nghĩa xã hội khâu đột phá; nhấn mạnh cần thiết phải đổi lĩnh vực kinh tế lẫn lĩnh vực trị, Đảng ta xem đổi kinh tế trọng tâm Thực tiễn 10 năm đổi mớỉ nước ta mang lại nhiều chứng xác nhận tính đắn quan điểm nêu Đại hội đại biểu lần thứ VIII đảng khẳng định”xét tổng thể, Đảng ta bắt đầu công đổi từ đổi tư trị việc hoạch định đường lối chinhs sách đối nội đối ngoại Không có đổi đổi khác Nhằm góp phần nhận thức đắn nhiệm vụ xây dựng CNXH thời kỳ độ lên CNXH, lựa chọn đề tài "Quan điểm toàn diện vận dụng vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam nay" Đề tài tập trung nghiên cứu Quá trình xây dựng CNXH Việt nam từ trước sau đổi đến nay, số kiến nghị vận dụng quan điểm toàn diện chủ nghĩa Mác-Lênin vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Đề tài nghiên cứu dựa sở nguyên lý phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, giới quan vật biện chứng, vào số quan điểm đường lối, sách Đảng Nhà nước từ sau Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI Kết cấu đề tài, lời nói đầu kết luận gồm hai chương Chương 1: Lý luận chung quan điểm toàn diện Chương 2: Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghiệp xây dựng CNXH Việt nam Do điều kiện thời gian trình độ am hiểu vấn đề hạn chế, nên không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đánh giá thầy cô giáo bạn để đề tài hoàn thiện CHƯƠNG1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN 1.1- NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN Theo quan điểm siêu hình, vật tượng tồn cách tách rời nhau, bên cạnh kia, chúng phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau, mối liên hệ có liên hệ hời hợt, bề mang tính ngẫu nhiên Một số người theo quan điểm siêu hình thừa nhận liên hệ tính đa dạng laị phủ nhận khả chuyển hoá lẫn hình thức liên hệ khác Ngược lại, quan điểm biện chứng cho giới tồn chỉnh thể thống Các vật tượng trình cấu thành giới vừa tách biệt nhau, vừa có liên hệ qua lại, thâm nhập chuyển hoá lẫn Về nhân tố quy định liên hệ vật, tượng giới, chủ nghĩa tâm cho sở liên hệ, tác động qua lại vật tượng lực lượng siêu tự nhiên hay ý thức, cảm giác người Xuất phát từ quan điểm tâm chủ quan, Béccơli coi sở liên hệ vật, tượng cảm giác Đứng quan điểm tâm khách quan, Hêghen lại cho sở liên hệ qua lại vật, tượng ý niệm tuyệt đối Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng khẳng định sở liên hệ qua lại vật tượng tính thống vật chất giới Theo quan điểm này, vật tượng giới dù có đa dạng, khác chúng dạng tồn khác giới giới vật chất Ngay ý thức, tư tưởng người vốn phi vật chất thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người, nội dung chúng kết phản ánh trình vật chất khách quan Quan điểm vật biện chứng không khẳng định tính khách quan, tính phổ biến liên hệ vật tượng, trình, mà nêu rõ tính đa dạng liên hệ qua lại: có mối liên hệ bên mối liên hệ bên ngoài, có mối liên hệ chung bao quát toàn giới mối liên hệ bao quát số lĩnh vực số lĩnh vực riêng biệt giới, có mối liên hệ trực tiếp, có mối liên hệ gián tiếp mà tác động qua lại thể thông qua hay số khâu trung gian, có mối liên hệ chất, có mối liên hệ tất nhiên liên hệ ngẫu nhiên, có mối liên hệ vật khác mối liên hệ mặt khác vật Sự vật, tượng vận động, phát triển qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, giai đoạn có mối liên hệ với nhau, tạo thành lịch sử phát triển thực vật trình tương ứng Tính đa dạng liên hệ tính đa dạng tồn tại, vận động phát triển vận động phát triển vật tượng Mối liên hệ bên mối liên hệ qua lại, tác động lẫn phận, yếu tố, thuộc tính, mặt khác vật, giữ vai trò định tồn tại, vận động phát triển vật Mối liên hệ bên mối liên hệ vật, tượng khác nhau, nói chung ý nghĩa định, Hơn nữa, thường phải thông qua mối liên hệ bên mà phát huy tác dụng vận động phát triển vật Tuy nhiên, nói nghĩa phủ nhận hoàn toàn vai trò mối liên hệ bên vận động phát triển vật, tượng Mối liên hệ bên quan trọng, giữ vai trò định Mối liên hệ chất không chất, mối liên hệ tất yếu ngẫu nhiên có tính chất tương tự nói Ngoài chúng có nét đặc thù Chẳng hạn như, ngẫu nhiên xem xét quan hệ lại tất nhiên xem xét mối liên hệ khác, ngẫu nhiên lại hình thức biểu bên tất yếu, tượng hình thức biểu nhiều đầy đủ chất Đó hình thức đặc thù biểu mối liên hệ tương ứng Như vậy, quan điểm vật biện chứng liên hệ đòi hỏi phải thừa nhận tính tương đối phân loại mối liên hệ Các loại liên hệ khác chuyển hoá lẫn Sự chuyển hoá diễn thay đổi phạm vi bao quát xem xét, kết vận động khách quan vật tượng Trong tính đa dạng hình thức loại liên hệ tồn tự nhiên, xã hội tư người, phép biện chứng vật, tập trung nghiên cứu loại liên hệ chung, mang tính chất phỏ biến Những hình thức kiểu liên hệ riêng biệt phận khác giới đôí tượng nghiên cứu ngành khoa học khác 1.2 - QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN Từ việc nghiên cứu nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật tượng, triết học Mác - Lênin rút quan điểm toàn diện nhận thức Với tư cách nguyên tắc phương pháp luận việc nhận thức vật tượng, quan điểm toàn diện đòi hỏi để có nhận thức đắn vật tượng Một mặt, phải xem xét mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, thuộc tính khác vật, tượng đó, mặt khác phải xem xét mối liên hệ với với vật khác (kể trực tiếp gián tiếp) đề cập đến hai nội dung này, V.I Lênin viết "muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, mối liên hệ trực tiếp gián tiếp vật đó" Hơn nữa, quan điểm toàn diện đòi hỏi, để nhận thức vật, cần phải xem xét mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn người Ứng với người, thời đại hoàn cảnh lịch sử định, người phản ánh số lượng hữu hạn mối liên hệ Bởi vậy, tri thức đạt vật tương đối, không đầy đủ không trọn vẹn Có ý thức điều tránh việc tuyệt đối hoá tri thức có vật tránh xem chân lý bất biến, tuyệt đối bổ sung, phát triển Để nhận thức vật , cần phải nghiên cứu tất mối liên hệ, "cần thiết phải xem xét tất mặt để đè phòng cho khỏi phạm sai lầm cứng nhắc." Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện không chỗ ý đến nhiều mặt, nhiều mối liên hệ Việc ý tới nhiều mặt, nhiều mối liên hệ phiến diện đánh giá ngang nhaunhững thuộc tính, quy định khác của vật thể mối liên hệ khác Quan điểm toàn diện chân thực đòi hỏi phải từ tri thức nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vật đến chỗ khái quát để rút chất chi phối tồn phát triển vật hay tượng Như vậy, quan điểm toàn diện không đồng với cách xem xét dàn trải, liệt kê tính quy định khác vật, tượng Nó đòi hỏi phải làm bật bản, quan trọng vật tượng Có thể kết luận, trình hình thành quan điểm toàn diện đắn với tư cách nguyên tắc phương pháp luận để nhận thức vật phải trải qua giai đoạn từ ý niệm ban đầu toàn thể để để nhận thức mặt, mối liên hệ vật đến nhận thức nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vật cuối cùng, khái quát tri thức phong phú để rút tri thức chất vật Quan điểm toàn diện vừa khác chủ nghĩa chiết trung vừa khác thuật nguỵ biện Chủ nghĩa chiết trung tỏ ý tới nhiều mặt khác lại kết hợp cách vô nguyên tắc khác thành hình ảnh không vật Chủ nghĩa chiết trung rút mặt chất, mối liên hệ nên rơi vào chỗ cào mặt, kết hợp cách vô nguyên tắc mối liên hệ khác nhau, hoàn toàn bất lực cần phải có sách đắn Thuật nguỵ biện ý đến mặt , mối liên hệ khác vật lại đưa không thành bản, không chất thành chất Cả chủ nghĩa chiết trung thuật nguỵ biện biểu khác phương pháp luận sai lầm việc xem xét vật, tượng CHƯƠNG VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở NƯỚC TA 2.1-QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, BỎ QUA CHẾ ĐỘ TBCN Ở VIỆT NAM LÀ MỘT TẤT YẾU LỊCH SỬ Nước ta độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN tất yếu lịch sử vì: - Toàn giới bước vào thời đại độ từ CNTB lên CNXH Thực tiễn khẳng định CNTB chế độ xã hội lỗi thời mặt lịch sử, sớm hay muộn phải thay hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu chủ nghĩa xã hội Cho dù nay, với cố gắng để thích nghi với tình hình mới, CNTB giới có thành tựu phát triển không vượt khỏi mâu thuẫn nó, mâu thuẫn không dịu mà ngày phát triển gay gắt sâu sắc CNTB tương lai loài người Quá trình cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới- xã hội chủ nghĩa trình cải lương, ý chí mà trình cách mạng sôi động trải qua nhiều giai đoạn phát triển khách quan phù hợp với quy luật lịch sử Chủ nghĩa xã hội khoa học, tự do, dân chủ nhân đạo mà nhân dân ta loài người tiến vươn tới đại diện cho giá trị tiến nhân loại, đại diện lợi ích người lao động, hình thái xã hội cao CNTB Quá trình cách mạng nghiệp cao giải phóng người, nghiệp phát triển tự toàn diện người, tiến chung loài người Đi theo dòng chảy thời đại tức theo quy luật phát triển tự nhiên lịch sử -Cách mạng Việt nam phát triển theo đường độc lập dan tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội Tính tất yếu lịch sử xuất từ năm 20 kỷ XX Nhờ đường ấy, nhân dân ta làm cách mạng tháng Tám thành công, tiến hành thắng lợi hai kháng chiến hoàn thành nghiệp giải phóng dân tộc Ngày nay, có lên CNXH giữ vững độc lập dân tộc, tự cho dân tộc, thực đựoc mục tiêu làm cho người ấm no, tự hạnh phúc Sự lựa chọn đường độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội nhân dân ta lựa chọn cuả lịch sử dân tộc lại vừa phù hợp với xu thời đại Điều thể độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN nước ta tất yếu lịch sử Chủ nghĩa xã hội Việt nam, theo cách nói tóm tắt mộc mạc Chủ tịch Hồ Chí Minh là; trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạnbần cùng,làm cho người có công ăn việc làm, ấm no sống đời hạnh phúc Quán triệt tư tưởng đócủa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH, Đảng ta khẳng định: “xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội: -Do nhân dân lao động làm chủ -Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế đọ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu -Có văn hoá tiên tiến đạm đà sắc dân tộc -Con người giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo lực, hưởng theo lao động, có sống ấm no, tự do, hành phúc, có điều kiện phát triển cá nhân -Các dân tộc nước bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ lẫn tiến -Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất nước giới Mục tiêu CNXH nước ta là: xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh 2.2- VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH Ở VIỆT NAM Để đảm bảo có nhận thức đắn vấn đề, phải xem xét vấn đề theo quan điểm toàn diện Điều có nghĩa phải xem xét vật, tượng mối liên hệ tác động qua lại phận, yếu tố, thuộc tính khác vật, tượng mối liên hệ qua lại vật vật khác mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn người Với mục đích có nhận thức đắn, từ đề chủ trương, sách nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi nghiệp cao xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt nam cuả nhân dân ta trình xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có nhìn toàn diện nhân tố cuẩ lực lượng sản xuất nhân tố quan hệ sản xuất mối quan hệ qua lại với cách biện chứng, không xem nhẹ hay bỏ qua nhân tố nào, có chủ trương, sách đưa góp phần vào thành công công xây dựng chủ nghĩa xã hội 2.2.1 Đánh giá thành tựu hạn chế CNXH thời gian qua Thực tiễn cho thấy, CNXH trình hình thành phát triển đạt thành tựu nhiều mặt có ý nghĩa lịch sử to lớn như: Một là: Đã xây dựng hệ thống giá trị riêng mình, phát triển lực lượng sản xuất, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, thực chế độ phúc lợi xã hội giáo dục văn hoá quốc tế cho toàn dân Hai là: Cứu loài người khỏi thảm hoạ phát xít, chỗ dựa cho phong trào hoà bình cách mạng giới, đẩy lùi nguy chiến tranh hạt nhân, góp phần quan trọng vào nghiệp đấu tranh hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Bên cạnh thành tựu đạt được, sai lầm thiếu sót Đó vận dụng không đắn, thiếu sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn sống, việc chậm tổng kết học từ thực tiễn xây dựng CNXH để bổ sung phát triển đường lối, sách phát triển lý luận; Như vội vã xó bỏ thành phần kinh tế hàng hoá, thực công nghiệp hoá mà không tính đến hiệu công trình xây dựng, coi nhẹ phủ nhận cuọc đấu tranh giai cấp, thiết chế dân chủ nặng hình thức, chưa đảm bảo nhân dân lao động thực làm chủ mặt đời sống xã hội; thực sách bao cấp tràn lan, chậm trễ cách mạng khoa học công nghệ đại; coi nhẹ công tác xây dựng đảng đấu tranh chống chủ nghĩa hội.v v Những khuyết tật mang tính giáo điều, chủ quan ý chí, quan liêu xa rời quần chúng nói làm cho tính ưu việt CNXH lâm vào khủng hoảng toàn diện Nguyên nhân khuyết tật bao gồm nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân xa rời hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng không đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, có nguyên lý mối liên hệ phổ biến, quan điểm toàn diện chủ nghĩa Mác-Lênin Không xem xét việc mối liên hệ với việc khác, nhấn mạnh coi nhiệm vụ mà xa rời chí phủ nhận mục tiêu khác.v.v 2.2.2 Vận dụng quan điểm toàn diện vào nghiệp xây dựng CNXH nước ta giai đoạn Đi lên CNXH đường tất yếu nước ta Chúng ta phê phán khuyết tật, sai lầm trình xây dựng CNXH không quan niệm lệch lạc khuyết tật thân chế độ, coi khuyết điểm tất cả, phủ định thành tựu, từ dao động mục tiêu đường lên CNXH Đổi thay đổi mục tiêu CNXH, mà làm cho mục tiêu thực có kết quan niệm đắn CNXH, hình thức, bước biện pháp thích hợp Điều cốt yếu để công đổi giữ định hướng CNXH đến thành cônglà trình đổi mới, Đảng phải kiên trì vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin đảng phải tự đổi chỉnh đốn, không ngừng nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đổi toàn diện, đồng triệt để phải có bước đi, hình thức cách làm thích hợp Thực tiễn cho thấy đổi cách mạng sâu sắc tất lĩnh vực đời sống xã hội Trên lĩnh vực, nội dung đổi bao gồm nhiều mặt; từ đổi quan niệm đến đổi chế, sách, tổ chức cán bộ, phong cách lề lối làm việc Nếu đổi 10 lĩnh vực khâu công đổi đạt kết mong muốn Đồng thời bước đilại phải xác định khâu then chốt để tập trung sức giải làm sở đổi khâu khác lĩnh vực khác Về quan hệ đổi kinh tế đổi trị Kinh tế trị hai mặ cốt lõi mối quan hệ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Trong mối quan hệ kinh tế trị kinh tế giữ vai trò định trị, Kinh tế nội dung vật chất trị, trị biểu tập trung kinh tế Cơ sở kinh tế với tính cách kết cấu thực sản sinh hệ thống trị tương ứng với quy định hệ thống Nói cách khác, tính chất xã hội, giai cấp trị phản ánh tính chất xã hội gia cấp sở hạ tầng Từ dẫn đến ự biến đổi kinh tế lẫn trị Sự tác động trị đói với kinh tế: Chính trị biểu tập trung nhà nước, có sức mạnh vật chất tương ứng Nhà nước có tác dụng định lực thực hoá tất yếu kinh tế Ănghen nói" Bạo lực ( quyền lực nhà nước) lực lượng kinh tế" Trong công đổi nước ta nay, chủ chương tiến hành đổi đồng phải kết hợp từ đầu, đổi kinh tế với đổi trị mặt khác đời sống xã hội Trong đó, đổi kinh tế trọng tâm, đổi trị thúc đẩy đổi kinh tế Đổi kinh tế đổi lĩnh vực CSHT, đổi cấu kinh tế, đổi chế quản lý, phương thức phân phối, quy trình công nghệ…nhằm làm cho kinh tế nước ta phát triển hoà nhập với trình độ phát triển kinh tế giới Đổi kinh tế tiền đề cho đổi trị, tạo tảng vật chất cho ổn định trị xã hội, làm nảy sinh nhu cầu đổi hệ thống trị, làm cho động trở thành động lực thực sự phát triển kinh tế 11 Đổi trị phải xuất phát từ yêu cầu đổi kinh tế, phải phù hợp với đổi kinh tế Đổi trị đổi phận quan trọng KTTT, đổi trị thể đổi tổ chức, đổi máy, phân cấp lãnh đạo Đảng, dân chủ hoá trước hết từ Đảng Đổi trị, tạo điều kiện cho đổi kinh tế Khi đường lối trị, thiết chế trị đổi phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trị trở thành định hướng cho phát triển kinh tế Đồng thời tạo môi trường phát triển an ninh trật tự để phát triển kinh tế trị đóng vai trò can thiệp điều tiết, khắc phục mặt trái đổi kinh tế đưa đến Một đặc trưng CNXH kinh tế nhiều thành phần, trước nhận thức sai lầm xó bỏ thành phần kinh tế, lại thành phần kinh tế kinh tế nhà nước kinh tế tập thể, phải chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải đôi với vai trò tăng cường quản lý nhà nước kinh tế-xã hội Trước đại hội VI, nóng vội loạt xây dựng QHSX thành phần dựa sở công hữu XHCN tư liệu sản xuất, làm đẩy QHSX xa so với trình độ phát triển LLSX tạo mâu thuẫn bên LLSX thấp với bên QHSX xã hội hoá giả tạo, dẫn đến kìm hãm phát triển LLSX làm cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội Từ đại hội VI đến nay, khắc phục sai lầm trên, thực xây dung kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, xuất phát từ tính chất trình độ LLSX nước ta đa dạng, không đồng chưa cao Thực tiễn 15 năm đổi khẳng định chủ chương xây dung kinh tế nhiều thành phần phù họp với phát triển LLSX nước ta Nó thực giải phóng, phát triển, khơi dây tiềm sản xuất, khơi dậy lực sáng tạo chủ động chủ thể lao động sản xuất, đưa nước ta 12 khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế xã hội Việc xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có nghĩa chấp nhận đa dạng hoá hình thức sở hữu để phát triển kinh tế nước nhà KẾT LUẬN Nước ta độ lên CNXH từ xuất phát điểm thấp; kinh tế chủ yếu sản xuất nhỏ, tự cấzp tự túc, tình trạng phổ biến tái sản xuất giản đơn, lực lượng sản xuất lạc hậu, suất lao động thấp, quan hệ sản xuất yếu kém… Để xây dựng thành công CNXH, đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đòi hỏi phải có chủ trương đổi toàn diện mặt đời sống xã hội, phải kết hợp đổi kinh tế với đổi trị Phát triển kinh tế nhiều thành phần, tạo điều kiện để thành phần kinh tế phát triển, có tạo nhiều cải vật chất tạo tiền đề cho đời phát triển CNXH 13 [...]... quyết làm cơ sở đổi mới các khâu khác và lĩnh vực khác Về quan hệ đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị Kinh tế và chính trị là hai mặ cốt lõi của mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng Trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị thì kinh tế giữ vai trò quyết định chính trị, vì Kinh tế là nội dung vật chất của chính trị, còn chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế Cơ sở kinh tế với... hội hoá giả tạo, dẫn đến kìm hãm sự phát triển của LLSX làm cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội Từ đại hội VI đến nay, khắc phục sai lầm trên, chúng ta thực hiện xây dung nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, xuất phát từ tính chất và trình độ của LLSX nước ta là đa dạng, không đồng đều và chưa cao Thực tiễn 15 năm đổi mới đã khẳng định chủ chương xây dung nền kinh tế nhiều thành... độ lên CNXH từ xuất phát điểm rất thấp; nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ, tự cấzp tự túc, còn ở tình trạng phổ biến của tái sản xuất giản đơn, lực lượng sản xuất lạc hậu, năng suất lao động thấp, quan hệ sản xuất yếu kém… Để xây dựng thành công CNXH, đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, đòi hỏi chúng ta phải có chủ trương đổi mới toàn diện trên mọi mặt của đời... phần kinh tế, chỉ còn 2 lại thành phần kinh tế là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, thì nay chúng ta phải chủ trương phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phải đi đôi với vai trò tăng cường quản lý của nhà nước về kinh tế-xã hội Trước đại hội VI, chúng ta đã nóng vội và nhất loạt xây dựng QHSX một thành phần dựa trên cơ sở công hữu XHCN về tư liệu sản xuất, làm như vậy là chúng ta đã đẩy... cấu hiện thực sản sinh ra hệ thống chính trị tương ứng với quy định hệ thống đó Nói cách khác, tính chất xã hội, giai cấp của chính trị bao giờ cũng phản ánh tính chất xã hội và gia cấp của cơ sở hạ tầng Từ đó dẫn đến ự biến đổi căn bản của kinh tế lẫn chính trị Sự tác động của chính trị đói với kinh tế: Chính trị được biểu hiện tập trung bằng nhà nước, có sức mạnh vật chất tương ứng Nhà nước có tác dụng. .. LLSX ở nước ta Nó đã thực sự giải phóng, phát triển, khơi dây các tiềm năng của sản xuất, khơi dậy năng lực sáng tạo chủ động của các chủ thể lao động trong sản xuất, đưa nước ta ra 12 khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế xã hội Việc xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần cũng có nghĩa là chúng ta chấp nhận đa dạng hoá các hình thức sở hữu để phát triển kinh tế nước nhà KẾT LUẬN Nước ta quá độ lên CNXH. .. nảy sinh nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, làm cho nó năng động và trở thành động lực thực sự của sự phát triển kinh tế 11 Đổi mới chính trị phải xuất phát từ yêu cầu đổi mới kinh tế, phải phù hợp với đổi mới kinh tế Đổi mới chính trị chính là đổi mới ở bộ phận quan trọng của KTTT, đổi mới chính trị thể hiện ở đổi mới tổ chức, đổi mới bộ máy, phân cấp lãnh đạo của Đảng, dân chủ hoá trước hết từ trong... sức mạnh vật chất tương ứng Nhà nước có tác dụng quyết định năng lực hiện thực hoá những tất yếu kinh tế Ănghen nói" Bạo lực ( quyền lực nhà nước) cũng là một lực lượng kinh tế" Trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay, chúng ta chủ chương tiến hành đổi mới đồng bộ phải kết hợp ngay từ đầu, đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị và các mặt khác của đời sống xã hội Trong đó, đổi mới kinh tế là trọng... mới ở lĩnh vực CSHT, đó là đổi mới cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý, phương thức phân phối, quy trình công nghệ…nhằm làm cho nền kinh tế nước ta phát triển hoà nhập với trình độ phát triển kinh tế thế giới Đổi mới kinh tế là tiền đề cho đổi mới chính trị, nó tạo ra nền tảng vật chất cho ổn định về chính trị xã hội, nó làm nảy sinh nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, làm cho nó năng động và trở... trị được đổi mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thì chính trị trở thành định hướng cho phát triển kinh tế Đồng thời tạo môi trường phát triển về an ninh trật tự để phát triển kinh tế và chính trị còn đóng vai trò can thiệp điều tiết, khắc phục những mặt trái do đổi mới kinh tế đưa đến Một trong những đặc trưng cơ bản của CNXH đó là nền kinh tế nhiều thành phần, trước đây do nhận thức sai lầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở việt nam hiện nay, Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở việt nam hiện nay, Quan điểm toàn diện và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay