so sanh

2 601 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:50

Dung môi nước Axit – bazơ, tính chất axit – bazơ a Bazơ - Hình thành tương tự M + H2O → MOH + H2↑ - Tính chất tương tự * Độ tan LiOH tan, NaOH, KOH tan * Khả dẫn điện: hợp chất KOH → K+ + OH‾ ion, phân ly hoàn toàn dung dịch Dung môi amoniac 2M + 2NH3→2MNH2+ H2↑ LiNH2 tan, NaNH2 tan lại tan KNH2 → K+ + NH2‾ * Dung dịch bazơ làm → MOH nước thể tính quì tím hóa xanh, bazơ phenolphtalein không màu chuyển sang hồng → Các amiđua kim loại kiềm NH3 lỏng thể tính bazơ phân tử OH b Axit - Hình thành tương tự H2SO4+ 2H2O→ (H3O)2SO4 (H3O)2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 4H2O H2SO4 + 2NH3 → (NH4)2SO4 (NH4)2SO4 + 2KNH2 → K2SO4 + 4NH3 - Tính chất tương tự * Tác dụng với bazơ H3O+ + OH‾ → 2H2O tạo phân tử dung môi * Tác dụng với kim Mg + (H3O)2SO4 → loại hoạt động giải MgSO4 + 2H2O + H2↑ phóng H2 NH4+ + NH2‾ → 2NH3 Mg + (NH4)2SO4 → MgSO4 + 2NH3 + H2↑ → Muối amoni NH3 lỏng thể axit không chứa H3O+ c Chất lưỡng tính Al(OH)3, Zn(OH)2 tan Al(NH2)3, Zn(NH2)2 tan - tính chất tương tự axit bazơ → chất dung dịch muối amoni lưỡng tính tan dung dịch muối amiđua kim loại kiềm Al(OH)3 + 3KOH → Al(NH2)3 + 3KNH2 → K3[Al(OH)6] K3[Al(NH2)6] 2Al(OH)3 + 3(H3O)2SO4 → 2Al(NH2)3 + 3(NH4)2SO4 → [Al(H2O)6]2(SO4)3 [Al(NH3)6]2(SO4)3 → Al(NH2)3, Zn(NH2)2 thể tính lưỡng tính NH3 lỏng Ngoài NH3 lỏng tính lưỡng tính amiđua mở rộng nhiều so với hiđroxit nước Ví dụ Sr(NH2)2 AgNH2 chất lưỡng tính NH3 lỏng Sr(OH)2 bazơ mạnh Ag2O chất lưỡng tính nước Ngay NaNH2 chất tương tự NaOH có dấu hiệu lưỡng tính NH3 lỏng Phản ứng trung hòa Phản ứng trung hòa xảy Phản ứng trung hòa xảy tương tự axit bazơ tạo nước: axit bazơ tạo amoniac: + H3O + OH‾ → 2H2O NH4+ + NH2‾ → 2NH3 Axit bazơ dung môi Axit bazơ dung môi Phản ứng dung môi phân muối: AlBr3 + 2H2O AlBr3 + 2NH3 tương tự Al(OH)Br2 + (H3O)Br Al(NH2)Br2 + NH4Br
- Xem thêm -

Xem thêm: so sanh , so sanh , so sanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay