tổng kết từ vựng1

7 164 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016, 21:49

Tit 43 Ting Vit Tng kt vờ t vng IV, T nhiu ngha v hin tng chuyn ngha ca t - Nghĩa chuyển: hoa (đẹp, sang trọng, tinh khiết) Khụng phi hin tng t nhiu ngha vỡ õy ch l ngha chuyn lõm thi nú cha lm thay i ngha ca t cha a vo t in Tit 43 Ting Vit Tng kt vờ t vng (tip theo) V Từ đồng âm Khái niệm - T ng õm : L nhng t ging v õm nhng ngha khỏc xa + VD : lng (lng chim), lng (nga lng) - Hin tng t nhiu ngha: mt t (mt hỡnh thc ng õm) cú cha nhiu nột ngha khỏc + VD : xuõn, tui xuõn - Hin tng ng õm : hai hoc nhiu t cú ngha khỏc (2 hoc nhiu hỡnh thc ng õm) Phõn bit hin tng t nhiu ngha vi hin tng ng õm Tit 44 Ting Vit Tng kt vờ t vng (tip theo) T nhiu ngha T ng õm a Lỏ "lỏ phi" l ngha chuyn ca lỏ b Hai t cú ng õm ging nhng ngha khỏc Tit 43 Ting Vit V Từ đồng âm Tng kt vờ t vng (tip theo) VI T ng ngha Khỏi nim : L t cú ngha ging hoc gn ging VD: Sõn bay, trng bay, phi trng Chn cỏch hiu ỳng : Chn d Tỏc dng ca vic thay th t - Xuõn: ch mt nm, khong thi gian tng xng vi mt nm - mt tui chuyn ngha theo phng thc hoỏn d ly b phn ch ton th T "xuõn" th hin t tng lc quan ca t gi - Dựng trỏnh hin tng lp t Tit 43 Ting Vit Tng kt vờ t vng (tip theo) V Từ đồng âm VI T ng ngha Tit 43 Ting Vit Tng kt vờ t vng (tip theo) V Từ đồng âm VI T ng ngha V NH - Tip tc ụn v t vng - Nm chc kin thc ó ụn
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng kết từ vựng1 , tổng kết từ vựng1 , tổng kết từ vựng1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay